Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Zmarł paulin, o. Stanisław Jarosz

O. Stanisław Jarosz. Fot.: Radio Maryja

Zmarł o. Sta­ni­sław Ja­rosz, pau­lin, Kra­jo­wy Mo­de­ra­tor Dzie­ła Du­cho­wej Ad­op­cji. Peł­niąc róż­ne funk­cje i po­słu­gi w Za­ko­nie Pau­li­nów był nie­zwy­kle za­an­ga­żo­wa­ny w obro­nę ży­cia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych przez mo­dli­twę różańcową.

O. Sta­ni­sław Ja­rosz przez wie­le lat zwią­za­ny z Ja­sną Gó­rą. Miał 69 lat, 43 la­ta ży­cia ka­płań­skie­go. Kra­jo­wym Mo­de­ra­to­rem Dzie­ła Du­cho­wej Ad­op­cji zo­stał mia­no­wa­ny przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Pol­ski w 2017 r.

Msza św. po­grze­bo­wa za śp. o. Sta­ni­sła­wa od­by­ła 23 XI o godz. 12.00 w ko­ście­le Mat­ki Bo­żej Czę­sto­chow­skiej w Czer­wien­nym – Ba­chle­dów­ce. Tam też, na cmen­ta­rzu pa­ra­fial­nym, w pau­liń­skim gro­bow­cu, za­kon­nik zo­stał pochowany.

Du­cho­wa ad­op­cja to dzie­wię­cio­mie­sięcz­na mo­dli­twa w in­ten­cji ży­cia za­gro­żo­ne­go w ło­nie mat­ki. Dla Po­la­ków jest ona tak­że for­mą oso­bi­ste­go wy­peł­nie­nia Ja­sno­gór­skich Ślu­bów Na­ro­du. W jed­nym z punk­tów czy­ta­my: „Wal­czyć bę­dzie­my w obro­nie każ­de­go dziec­ka i każ­dej ko­ły­ski, rów­nie męż­nie, jak Oj­co­wie na­si wal­czy­li o byt i wol­ność Na­ro­du, pła­cąc ob­fi­cie krwią wła­sną. Go­to­wi je­ste­śmy ra­czej śmierć po­nieść, ani­że­li za­dać śmierć bez­bron­nym. Dar ży­cia uwa­żać bę­dzie­my za naj­więk­szą ła­skę Oj­ca wszel­kie­go ży­cia i za naj­cen­niej­szy skarb Narodu.”

Du­cho­wa ad­op­cja po­le­ga na in­dy­wi­du­al­nym mo­dli­tew­nym zo­bo­wią­za­niu pod­ję­tym w in­ten­cji dziec­ka za­gro­żo­ne­go za­bi­ciem w ło­nie mat­ki. Oso­ba od­ma­wia jed­ną do­wol­nie wy­bra­ną ta­jem­ni­cę Ró­żań­ca oraz spe­cjal­ną mo­dli­twę w in­ten­cji dziec­ka i je­go ro­dzi­ców. Do mo­dli­twy wier­ni mo­gą do­łą­czyć do­dat­ko­we wy­rze­cze­nie np. post czy dzia­ła­nia charytatywne.

Śp. o. Ja­rosz pod­kre­ślał, że Du­cho­wa Ad­op­cja jest w lu­dziach, w ser­cach: „To mo­dli­twa, więc ona dzia­ła w ser­cach lu­dzi mo­dlą­cych się, ra­tu­je­my ży­cie i ra­tu­je­my tych, któ­rzy pod­ję­li się mo­dli­twy, bo mo­dli­twa do nich wra­ca.” – pod­kre­ślał i do­da­wał, że „my je­ste­śmy bez­rad­ni, to Bóg zwycięża”.

Ini­cja­to­ra­mi po­wsta­nia w Pol­sce du­cho­wej ad­op­cji by­li świec­cy sku­pie­ni we wspól­no­cie „Straż Po­ko­leń” przy pau­liń­skim ko­ście­le Świę­te­go Du­cha w War­sza­wie, skąd, co ro­ku wy­ru­sza pie­sza piel­grzym­ka na Ja­sną Gó­rę i gdzie śp. o. Sta­ni­sław po­słu­gi­wał. W tym ko­ście­le, 2 lu­te­go 1987 r. zo­sta­ły zło­żo­ne pierw­sze przy­rze­cze­nia Du­cho­wej Adopcji.

W 1995 ro­ku roz­po­czął pra­cę Cen­tral­ny Ośro­dek Krze­wie­nia Du­cho­wej Ad­op­cji na Ja­snej Gó­rze. Śp. o. Sta­ni­sław Ja­rosz, Kra­jo­wym Mo­de­ra­to­rem Dzie­ła Du­cho­wej Ad­op­cji zo­stał mia­no­wa­ny przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Pol­ski w 2017 r. W ostat­nich la­tach po­słu­gi­wał ja­ko pro­boszcz i ku­stosz Sank­tu­arium Mat­ki Bo­żej Zwy­cię­skiej w Brdo­wie w wo­je­wódz­twie wielkopolskim.

Obro­na ży­cia ludz­kie­go wpi­sa­na jest w cha­ry­zmat Za­ko­nu Pau­li­nów. Jed­nym z ce­lów Oj­ca Sta­ni­sła­wa by­ła po­moc oso­bom, któ­re cier­pia­ły z po­wo­du do­ko­na­nej abor­cji. Za­wsze chęt­nie dzie­lił się do­brym sło­wem. Z je­go słów wy­ła­nia się ogrom­na moc i nie­osza­co­wa­ne do­bro mo­dli­twy w obro­nie dziec­ka po­czę­te­go. Łą­czy­my się w mo­dli­twie za zmar­łe­go Oj­ca Sta­ni­sła­wa. Na za­wsze po­zo­sta­nie w na­szych ser­cach… Niech od­po­czy­wa w pokoju.

 

JB
Źró­dło: KAI, Ja­sna Gó­ra News

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj