Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Katarski szpital i jego rzeźby

rzeźb przedstawiających dziecko w różnych momentach życia. Fot.: Facebook.com/SidraMedicine

Przed szpi­ta­lem Si­dra Me­di­ci­ne w ka­tar­skim mie­ście Do­ha moż­na po­dzi­wiać czter­na­ście gi­gan­tycz­nych rzeźb przed­sta­wia­ją­cych dziec­ko w róż­nych mo­men­tach ży­cia, od po­czę­cia do na­ro­dzin. „Cu­dow­na po­dróż” koń­czy się fi­gu­rą noworodka.

O bez­wa­run­ko­wym pra­wie do ży­cia dla dziec­ka nie­na­ro­dzo­ne­go mó­wi 14 gi­gan­tycz­nych rzeźb z brą­zu wi­ta­ją­cych pa­cjen­tów przy­by­wa­ją­cych do szpi­ta­la Si­dra Me­di­ci­ne w Do­sze, sto­li­cy Ka­ta­ru. Au­to­rem dzie­ła jest bry­tyj­ski ar­ty­sta Da­mien Hirst.

Obec­nie Ka­tar ko­ja­rzy się z Mi­strzo­stwa­mi świa­ta w pił­ce noż­nej. Jest to pierw­szy ta­ki tur­niej, któ­ry od­by­wa się na Bli­skim Wscho­dzie, w kra­ju w któ­rym prze­wa­ża is­lam. Jed­ną z naj­waż­niej­szych za­sad za­pi­sa­nych w Ko­ra­nie jest bez­wa­run­ko­wa ochro­na ży­cia dziec­ka nie­na­ro­dzo­ne­go. Tra­dy­cja mu­zuł­mań­ska mó­wi, że od chwi­li po­czę­cia nad no­wym ży­ciem czu­wa anioł, a cię­żar­na w go­rą­cej mo­dli­twie zwra­ca się o po­moc i opie­kę na czas cią­ży do Bo­ga. We­dług Ko­ra­nu dzie­ci są ra­do­ścią dla do­mu, a pierw­szym ich pra­wem jest pra­wo do ży­cia: „I nie po­zba­wiaj­cie ni­ko­go ży­cia, któ­re Bóg uczy­nił świę­tym” (Su­ra XVII, 33).

Rzeź­by usta­wio­ne są na pla­cu za­raz przed wej­ściem do szpi­ta­la. Ca­ła in­sta­la­cja zo­sta­ła na­zwa­na: „Cu­dow­na po­dróż” i przed­sta­wia 14. eta­pów roz­wo­ju nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka w ło­nie mat­ki od po­czę­cia do na­ro­dzin. Pierw­szą rzeź­bą jest po­łą­cze­nie się ko­mór­ki ja­jo­wej z plem­ni­kiem, a ostat­nią 14 me­tro­we dziec­ko tuż po uro­dze­niu. Kil­ku­na­sto­me­tro­we rzeź­by po­wsta­wa­ły przez 3 la­ta i wa­żą łącz­nie 216 ton.

In­sta­la­cja zo­sta­ła stwo­rzo­na po to, by wzbu­dzić re­flek­sje nad war­to­ścią ży­cia czło­wie­ka. „Nie ocze­ku­je­my, że wszy­scy ją po­lu­bią i zro­zu­mie­ją – po­wie­dzia­ła Lay­la Ibra­him Ba­cha, spe­cja­list­ka w dzie­dzi­nie sztu­ki z fun­da­cji Qa­tar Fo­un­da­tion i do­da­ła: „Wie­rzy­my, że te pra­ce od­zwier­cie­dla­ją w du­żym stop­niu mi­sję Si­dry, czy­li dba­nie o opie­kę zdro­wot­ną ko­biet i dzieci”.

W wy­wia­dzie dla „Do­ha News” au­tor po­są­gów ma na­dzie­ję, że: „Każ­da z tych rzeźb za­szcze­pi w wi­dzu po­czu­cie po­dzi­wu i za­chwy­tu nad tym nie­zwy­kłym ludz­kim pro­ce­sem, któ­ry bę­dzie za­cho­dził w cen­trum me­dycz­nym Si­dra, a tak­że w każ­dej se­kun­dzie na ca­łym świe­cie” – po­wie­dział przed od­sło­nię­ciem po­są­gów Hirst w 2013 r.

Si­dra Me­di­ci­ne to no­wo­cze­sna pla­ców­ka, któ­ra za­pew­nia ko­bie­tom i dzie­ciom w Ka­ta­rze naj­wyż­sze stan­dar­dy opie­ki. Szpi­tal ofe­ru­je naj­wyż­szy po­ziom opie­ki nad wcze­śnia­ka­mi i no­wo­rod­ka­mi cho­ry­mi no­wo­two­ro­wo zgod­nie z wy­tycz­ny­mi Ame­ry­kań­skiej Aka­de­mii Pe­dia­trii. Wy­ko­ny­wa­ne są skom­pli­ko­wa­ne za­bie­gi chi­rur­gicz­ne w ce­lu le­cze­nia zło­żo­nych wad wro­dzo­nych lub na­by­tych. Prze­pro­wa­dza się rów­nież ope­ra­cje se­pa­ra­cji bliź­niąt syjamskich.

 

JB
Źró­dło: News Service

Fot.: Facebook.com/SidraMedicine

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj