Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Teksas: mniej aborcji a więcej urodzeń

Dziecko. Fot.: 123rf.com

Tek­sań­ska usta­wa chro­nią­ca ży­cie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci od wy­kry­cia bi­cia ser­ca ode­gra­ła klu­czo­wą ro­lę w ura­to­wa­niu ty­się­cy ist­nień. To je­den z głów­nych wnio­sków ana­li­zy dok­to­ra Mi­cha­ela J. New z Ka­to­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Ame­ry­ki i In­sty­tu­tu Char­lot­te Lozier.

W ana­li­zie dok­tor Mi­cha­el J. New zwró­cił uwa­gę na da­ne uro­dzeń w Tek­sa­sie, któ­re od mar­ca do lip­ca 2022 ro­ku wy­ka­za­ły wzrost o po­nad 5 ty­się­cy wo­bec ana­lo­gicz­nych okre­sów w po­przed­nich latach.

Usta­wa „Te­xas He­art­be­at Act” we­szła w ży­cie 1 wrze­śnia 2021 ro­ku. Wów­czas po­dej­mo­wa­no licz­ne pró­by jej są­do­we­go za­sto­po­wa­nia, oprócz or­ga­ni­za­cji pro­abor­cyj­nych, ro­bi­ła to tak­że ad­mi­ni­stra­cja pre­zy­den­ta Joe Bi­de­na – De­par­ta­ment Spra­wie­dli­wo­ści. Jed­nak wszyst­kie te ini­cja­ty­wy za­koń­czy­ły się fia­skiem. W efek­cie, tek­sań­skie prze­pi­sy, chro­nią­ce dzie­ci na­wet od 6. ty­go­dnia cią­ży, bo już wów­czas moż­li­we jest wy­kry­cie bi­cia ser­ca, sta­ły się pierw­szy­mi od cza­su wy­ro­ku Roe v. Wa­de z 1973, któ­re sku­tecz­nie bro­ni­ły ży­cia po­czę­te­go zde­cy­do­wa­nie po­ni­żej gra­ni­cy „zdol­no­ści do życia”.

Dok­tor Mi­cha­el J. New za­uwa­ża w swej ana­li­zie, że w mie­sią­cach na­stę­pu­ją­cych po wej­ściu w ży­cie „usta­wy o bi­ciu ser­ca” zna­czą­co spa­dła licz­ba abor­cji wy­ko­ny­wa­nych w Tek­sa­sie. W su­mie, w cią­gu pię­ciu mie­się­cy obo­wią­zy­wa­nia no­wych prze­pi­sów śred­ni mie­sięcz­ny spa­dek wy­niósł 2760 przy­pad­ków po­zba­wie­nia ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Ta­ka róż­ni­ca wy­ni­ka z po­rów­na­nia do po­przed­nich pię­ciu mie­się­cy (kwie­cień – sier­pień 2021), a więc jesz­cze przed wej­ściem w ży­cie Te­xas He­art­be­at Act. W tym cza­sie – w sta­nie li­czą­cym pra­wie 30 mi­lio­nów miesz­kań­ców – wy­ko­ny­wa­no śred­nio nie­mal 5200 abor­cji miesięcznie.

Na­uko­wiec z Ka­to­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Ame­ry­ki i In­sty­tu­tu Char­lot­te Lo­zier zwra­ca jed­nak uwa­gę, że te­go ty­pu po­rów­na­nie mo­że być nie do koń­ca mia­ro­daj­ne, dla­te­go że zde­cy­do­wa­nie wię­cej abor­cji do­ko­nu­je się w pierw­szych trzech niż w ostat­nich trzech mie­sią­cach ro­ku. Tak wy­ni­ka z da­nych tek­sań­skie­go De­par­ta­men­tu Usług Zdrowotnych.

Stąd też – zda­niem au­to­ra ana­li­zy – le­piej po­rów­nać okres mię­dzy wrze­śniem 2021 a stycz­niem 2022 ro­ku z ana­lo­gicz­nym prze­dzia­łem w prze­szło­ści. I tu tak­że wi­dać zde­cy­do­wa­ny spa­dek. Na prze­ło­mie 2018 i 2019, 2019 i 2020 oraz 2020 i 2021 ro­ku by­ły to oko­ło 22 ty­sią­ce abor­cji w okre­sie wrze­sień-sty­czeń. W przy­pad­ku prze­ło­mu 2021 i 2022 ro­ku w Tek­sa­sie po­zba­wio­no ży­cia nie­co po­nad 12 ty­się­cy nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. To za­tem o 10 ty­się­cy mniej niż w po­przed­nich latach.

Dr Mi­cha­el J. New zwra­ca jed­nak uwa­gę, że zna­cze­nie tych sta­ty­styk mo­że być kwe­stio­no­wa­ne ze wzglę­du na to, że choć w Tek­sa­sie licz­ba abor­cji spa­dła, to wzro­sła w są­sied­nich sta­nach. Mi­mo wszyst­ko ten wzrost nie prze­wyż­szył abor­cyj­ne­go tren­du spad­ko­we­go w Sta­nie Sa­mot­nej Gwiaz­dy. Dla­te­go też au­tor ana­li­zy przy­wo­łu­je ko­lej­ną sta­ty­sty­kę świad­czą­cą o tzw. efek­cie Te­xas He­art­be­at Act – to po­rów­na­nie da­nych do­ty­czą­cych uro­dzeń w Teksasie.

Za po­czą­tek ana­li­zy do­ty­czą­cej wpły­wu tek­sań­skiej usta­wy o bi­ciu ser­ca na licz­bę uro­dzeń dr Mi­cha­el J. New przy­jął po­ło­wę mar­ca 2022 ro­ku. Wszyst­ko dla­te­go, że we­dług da­nych ame­ry­kań­skie­go Cen­trum Za­po­bie­ga­nia i Kon­tro­li Cho­rób (CDC), 83 pro­cent uro­dzeń ży­wych ma miej­sce mię­dzy 37. a 40. ty­go­dniem ciąży.

Z da­nych po­zy­ska­nych z De­par­ta­men­tu Usług Zdro­wot­nych Tek­sa­su wy­ni­ka, że od mar­ca do lip­ca 2022 ro­ku uro­dzi­ło się śred­nio o 5 ty­się­cy wię­cej dzie­ci niż w ana­lo­gicz­nych okre­sach lat 2019–2021. W licz­bach bez­względ­nych – w cią­gu pię­ciu ana­li­zo­wa­nych mie­się­cy te­go ro­ku uro­dzi­ło się nie­mal 158 ty­się­cy dzie­ci, pod­czas gdy śred­nia trzy­let­nia wy­no­si­ła bli­sko 153 ty­sią­ce. „Ta ana­li­za po­ka­zu­je, że pra­wie 50 pro­cent dzie­ci na­ra­żo­nych na abor­cję, któ­re by­ły chro­nio­ne przez usta­wę Te­xas He­art­be­at Act, zo­sta­ło do­no­szo­nych do ter­mi­nu praw­do­po­dob­nie w wy­ni­ku uchwa­le­nia te­go pra­wa” – kon­klu­du­je dr Mi­cha­el J. New. Jak wy­ja­śnia, wzrost uro­dzeń aż o 3 pro­cent nie mo­że być w peł­ni wy­ja­śnio­ny je­dy­nie wzro­stem licz­by lud­no­ści, nie­le­gal­ną imi­gra­cją lub kra­jo­wym tren­dem uro­dzeń po pan­de­mii COVID-19.

Ana­li­za dr. Mi­cha­ela J. New jest jed­ną z pierw­szych do­ty­czą­cych pra­wa sta­no­we­go za­pew­nia­ją­ce­go zna­czą­cą ochro­nę nie­na­ro­dzo­nym dzie­ciom a uchwa­lo­ne­go po wy­ro­ku w spra­wie Roe v. Wa­de. De­cy­zja Są­du Naj­wyż­sze­go z czerw­ca 2022 ro­ku Dobbs v. Jack­son Women’s He­alth Or­ga­ni­za­tion, uchy­la­ją­ca Roe v. Wa­de, umoż­li­wi­ła sta­nom uchwa­le­nie prze­pi­sów chro­nią­cych nie­na­ro­dzo­ne dzieci.

Obec­nie w 13 sta­nach obo­wią­zu­ją prze­pi­sy, któ­re chro­nią ży­cie po­czę­te przez wszyst­kie dzie­więć mie­się­cy ciąży.

Son­da­że po­ka­zu­ją, że co­raz wię­cej Ame­ry­ka­nów jest po stro­nie tek­sań­skie­go pra­wa He­art­be­at. Zwięk­szo­no świad­cze­nia pu­blicz­ne dla ma­tek o ni­skich do­cho­dach. Zmia­na w ame­ry­kań­skim pra­wie ode­gra­ła klu­czo­wą ro­lę w ura­to­wa­niu ty­się­cy nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Na­le­ży przy­po­mnieć, że nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko ma wszyst­kie pra­wa przy­słu­gu­ją­ce oso­bom. Ma przede wszyst­kim pra­wo do ży­cia, któ­re­go ni­ko­mu nie wol­no naruszać.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj