Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

USA: rekord pod względem liczby aborcji

Łóżeczka dla noworodków. Fot.: 123rf.com

Plan­ned Pa­ren­tho­od po raz ko­lej­ny usta­no­wił re­kord pod wzglę­dem licz­by abor­cji w USA w 2021 r. Ozna­cza to, że do­la­ry od po­dat­ni­ków by­ły wy­ko­rzy­sty­wa­ne do sub­sy­dio­wa­nia naj­więk­sze­go ame­ry­kań­skie­go biz­ne­su abor­cyj­ne­go na wyż­szym po­zio­mie niż kie­dy­kol­wiek wcześniej.

Jak wy­ni­ka z rocz­ne­go ra­por­tu, któ­ry opu­bli­ko­wa­ła naj­więk­sza sieć abor­cyj­na w USA, Plan­ned Pa­ren­tho­od (PP), biz­nes abor­cyj­ny w Ame­ry­ce na­dal kwit­nie. Ra­port po­ka­zu­je, że abor­cyj­ny mo­loch w cią­gu ostat­nie­go ro­ku do­ko­nał re­kor­do­wej licz­by 383 460 abor­cji, co sta­no­wi wzrost o 8% (czy­li o 28 589 wię­cej nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci) w po­rów­na­niu z po­przed­nim ro­kiem. W tym sa­mym cza­sie po­zy­skał re­kor­do­wo wy­so­ki po­ziom fi­nan­so­wa­nia w wy­so­ko­ści 633,4 mi­lio­na dolarów.

Gi­gant abor­cyj­ny od­no­to­wał rów­nież dru­gi w swo­jej hi­sto­rii naj­wyż­szy rocz­ny zysk, uzy­sku­jąc o 133,7 mi­lio­na do­la­rów wię­cej niż wy­no­szą je­go wy­dat­ki – o 91,8% wię­cej niż w po­przed­nim ro­ku, a tak­że re­kor­do­wo wy­so­kie przy­cho­dy w wy­so­ko­ści 1,7 mi­liar­da dolarów.

Ozna­cza to, że do­la­ry od po­dat­ni­ków by­ły wy­ko­rzy­sty­wa­ne do sub­sy­dio­wa­nia naj­więk­sze­go ame­ry­kań­skie­go biz­ne­su abor­cyj­ne­go na wyż­szym po­zio­mie niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. W rze­czy­wi­sto­ści jest to o 15 300 000,00 do­la­rów wię­cej niż w ostat­nim re­kor­do­wym ro­ku. Tym­cza­sem licz­ba wszyst­kich usług Plan­ned Pa­ren­tho­od spa­dła o po­nad 1,7 mi­lio­na w po­rów­na­niu z ubie­głym ro­kiem (to 16,6% spa­dek w cią­gu jed­ne­go ro­ku) – co skut­ko­wa­ło co naj­mniej 12-let­nim ni­skim wy­ni­kiem po­ni­żej 8,65 mi­lio­na wszyst­kich „usług”, co ozna­cza, że ​​abor­cje sta­no­wi­ła jesz­cze więk­szy pro­cent jej usług niż kie­dy­kol­wiek wcześniej!

Plan­ned Pa­ren­tho­od pró­bu­je ukryć cał­ko­wi­tą licz­bę abor­cji dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych a co za tym idzie do­cho­du uzy­ska­ne­go z te­go pro­ce­de­ru. Ukry­wa swo­ją prak­ty­kę abor­cyj­ną twier­dze­niem, że za­pew­nia sze­reg in­nych usług, ta­kich jak ad­op­cja, ba­da­nia pre­na­tal­ne i in­ne świad­cze­nia zdro­wot­ne dla ko­biet. To twier­dze­nie z każ­dym ro­kiem oka­zu­je się co­raz mniej praw­dzi­we. Z ostat­nie­go ra­por­tu ja­sno wy­ni­ka, że ​​usłu­gi nie­abor­cyj­ne nie są prio­ry­te­tem Plan­ned Pa­ren­tho­od. W ostat­nim ro­ku kil­ka usług nie­abor­cyj­nych dra­stycz­nie spa­dły, na­wet o 30%.

W ze­szłym ro­ku Plan­ned Pa­ren­tho­od ob­łud­nie za­chwa­lał pro­ces skie­ro­wy­wa­nia ko­biet do cen­trów ad­op­cyj­nych, ale tak na­praw­dę w cią­gu jed­ne­go ro­ku ta usłu­ga zo­sta­ła zmniej­szo­na o pra­wie 40%. W la­tach 2018–2019 Plan­ned Pa­ren­tho­od od­no­to­wa­ło prze­ra­ża­ją­co ni­ską licz­bę 4279 skie­ro­wań do ad­op­cji (w po­rów­na­niu do po­nad 345 000 abor­cji). W la­tach 2019–2020 licz­ba ta spa­dła do za­le­d­wie 2667 skie­ro­wań do ad­op­cji (spa­dek o 37%).

Z cy­to­wa­nych po­wyż­szej da­nych wy­ni­ka, że w ze­szłym ro­ku Plan­ned Pa­ren­tho­od skie­ro­wa­ło 1940 ko­biet do ad­op­cji, pod­czas gdy wy­ko­na­ło 383 460 abor­cji. To oko­ło 200 za­bi­tych dzie­ci na każ­de dziec­ko adoptowane.

Licz­ba skie­ro­wań do ad­op­cji nie by­ła je­dy­ną usłu­gą nie­abor­cyj­ną, któ­ra spa­dła w tym ro­ku. Licz­ba ba­dań prze­sie­wo­wych w kie­run­ku ra­ka spa­dła o 30% w sto­sun­ku do ubie­głe­go ro­ku. O 18% spa­dła tak­że licz­ba wy­ko­ny­wa­nych te­stów i le­cze­nia cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą. Świad­cze­nia w za­kre­sie za­pi­sy­wa­nia środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych zmniej­szy­ły się o 14,5%, a licz­ba ba­dań pre­na­tal­nych wy­nio­sła za­le­d­wie 8775, to trze­ci naj­niż­szy po­ziom w cią­gu ostat­nich 12 lat.

Bio­rąc pod uwa­gę re­kor­do­wą licz­bę abor­cji i nie­sa­mo­wi­cie ni­ską licz­bę in­nych usług, ja­sne jest, że Plan­ned Pa­ren­tho­od nie trak­tu­je prio­ry­te­to­wo zdro­wia ko­biet, a je­dy­nie zaj­mu­je się ge­ne­ro­wa­niem zy­sków ze swo­ich kli­nik abor­cyj­nych. W świe­tle słusz­nej de­cy­zji Są­du Naj­wyż­sze­go USA w spra­wie Dobbs o unie­waż­nie­niu spra­wy Roe prze­ciw­ko Wa­de, miej­my na­dzie­ję, że ra­port Plan­ned Pa­ren­tho­od w przy­szłym ro­ku bę­dzie od­zwier­cie­dlał znacz­ny spa­dek fun­du­szy, zy­sków i abor­cji, po­nie­waż po­szcze­gól­ne sta­ny wpro­wa­dza­ją za­kaz aborcji.

 

JB
Źró­dło: lifenews.com

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj