Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

VI Europejskie Forum ONE OF US w Palermo

VI Europejskie Forum ONE OF US w Palermo. Fot.: facebook.com/ONE OF US

Od 18 do 20 li­sto­pa­da w Pa­ler­mo od­by­ło się VI Eu­ro­pej­skie Fo­rum ONE OF US pod ha­słem „Bu­du­jąc Eu­ro­pę na­dziei – dla po­ko­ju w przy­szło­ści, chroń­my ży­cie”. Na Sy­cy­lii spo­tka­li się przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­cji pro-li­fe z 25 eu­ro­pej­skich krajów.

„Je­śli, ja­ko obroń­cy ży­cia, da­my sa­mot­nym mło­dym lu­dziom obec­ność i w no­wo­cze­sny, pro­fe­sjo­nal­ny spo­sób opo­wie­my o god­no­ści czło­wie­ka i po­trze­bie ochro­ny je­go ży­cia od po­czę­cia, to oni bę­dą pro-li­fe” – mó­wi Pau­li­na Ryl­ska, któ­ra re­pre­zen­to­wa­ła Pol­skę na VI Eu­ro­pej­skim Fo­rum ONE OF US w Palermo.

Pol­skę na VI Eu­ro­pej­skim Fo­rum ONE OF US re­pre­zen­to­wa­ła Pau­li­na Ryl­ska zwią­za­na ze szcze­ciń­ski­mi fun­da­cja­mi Ma­łych Stó­pek i Do­num Vi­tae. Na Sy­cy­lii spo­tka­li się przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­cji pro-li­fe z 25 eu­ro­pej­skich krajów.

„To nie są lu­dzie, któ­rzy ro­bią biz­nes w tej bran­ży. Każ­dy z nich w oso­bi­sty spo­sób zo­stał do­tknię­ty przez ży­cie, przez Bo­ga i dzię­ki te­mu pra­cu­ją dla ży­cia – to są lu­dzie z mi­sją” – mó­wi­ła Pau­li­na Ryl­ska. Eu­ro­pej­ski ruch pro-li­fe zwra­ca uwa­gę przede wszyst­kim na tro­skę o ko­bie­tę w po­trze­bie: „Po­win­ni­śmy się też oprzeć na war­to­ściach chrze­ści­jań­skich, bo one są uni­wer­sal­ne, ale też dzia­łać po­nadre­li­gij­nie” – mó­wi­ła Polka.

Wie­le or­ga­ni­za­cji pre­zen­to­wa­ło swo­je ini­cja­ty­wy na rzecz ko­biet. Nie­zwy­kle po­ru­sza­ją­ce by­ło wy­stą­pie­nie re­pre­zen­tan­ta Ukra­iny, któ­ry opo­wie­dział o re­aliach woj­ny to­czą­cej się w je­go kra­ju i wal­ki o każ­de ży­cie w eks­tre­mal­nych wa­run­kach. Cen­na by­ła tak­że per­spek­ty­wa go­ści z USA, któ­rzy opo­wie­dzie­li jak zmia­ny w pra­wie wpły­nę­ły na ogra­ni­cze­nie licz­by wy­ko­ny­wa­nych aborcji.

Po­lkę za­in­te­re­so­wa­ło m.in. nie­miec­kie na­rzę­dzie – ro­dzaj in­ter­ne­to­wej an­kie­ty, któ­rą wy­peł­nia­ją ko­bie­ty roz­wa­ża­ją­ce abor­cję. Pro­li­fe­rzy za­in­we­sto­wa­li w re­kla­mę w wy­szu­ki­war­ce Go­ogle, któ­ra pro­po­no­wa­ła ich na­rzę­dzie oso­bom wpi­su­ją­cym fra­zę „abor­cja tak czy nie”. Ini­cja­ty­wa ta w znacz­ny spo­sób wpły­nę­ła na ob­ni­że­nie licz­by abor­cji w Niem­czech. Pau­li­na Ryl­ska zwra­ca uwa­gę, że to po­mysł, któ­ry war­to za­im­ple­men­to­wać w Polsce.

W cza­sie jed­ne­go z pa­ne­li Fo­rum w Pa­ler­mo Po­lka po­sta­wi­ła dia­gno­zę, że mło­de po­ko­le­nie, oprócz te­go że jest no­wo­cze­sne, jest bar­dzo sa­mot­ne, a nie chce być sa­mot­ne – bar­dzo pra­gnie obec­no­ści dru­gie­go czło­wie­ka: „Je­śli, ja­ko obroń­cy ży­cia, da­my im obec­ność i w no­wo­cze­sny, pro­fe­sjo­nal­ny spo­sób opo­wie­my o god­no­ści czło­wie­ka i po­trze­bie ochro­ny je­go ży­cia od po­czę­cia, to oni bę­dą pro-li­fe – mówiła.

„Mło­dzi lu­dzie ży­ją dzi­siaj szyb­ko, są znu­dze­ni fa­ke new­sa­mi, znie­chę­ce­ni mo­wą nie­na­wi­ści – chcą mi­ło­ści i po­ko­ju” – pod­kre­śla­ła Po­lka do­da­jąc, że mło­de po­ko­le­nie nie bę­dzie po­wta­rza­ło sta­rych prawd. „Oni mu­szą zro­zu­mieć, za­nim coś bę­dą gło­sić. Dla­te­go tak waż­na jest edu­ka­cja – na od­po­wied­nim po­zio­mie, atrak­cyj­na wi­zu­al­nie, pięk­na, któ­rej nie bę­dą się wsty­dzić”– mó­wi­ła Pau­li­na Ryl­ska za­zna­cza­jąc, że Fun­da­cja Ma­łych Stó­pek nie szczę­dzi cza­su, ener­gii, a tak­że środ­ków fi­nan­so­wych na przy­go­to­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych tak, aby mło­dzi „mo­gli być dum­ni z te­go, że są pro-life”.

Pau­li­na Ryl­ska pre­zen­ta­cję w Pa­ler­mo za­koń­czy­ła zda­niem po­wta­rza­nym czę­sto przez ks. To­ma­sza Kan­ce­lar­czy­ka, pre­ze­sa Fun­da­cji Ma­łych Stó­pek, że „mat­ką abor­cji jest sa­mot­ność”. Ta myśl bar­dzo re­zo­no­wa­ła w obroń­cach ży­cia z in­nych kra­jów. „My po­win­ni­śmy być obec­ni – ser­ce przy ser­cu” – za­zna­cza­ła zwra­ca­jąc uwa­gę, że po­cho­dzą­cy z róż­nych kra­jów, funk­cjo­nu­ją­cy w róż­nych uwa­run­ko­wa­niach pro­li­fe­rzy ma­ją po­dob­ne diagnozy.

Pau­li­na Ryl­ska w Pa­ler­mo mó­wi­ła tak­że o po­my­śle, ja­ki Fun­da­cja Ma­łych Stó­pek ma, aby mo­bi­li­zo­wać mło­de po­ko­le­nie do wal­ki o ży­cie. Przed­sta­wi­ła fi­la­ry dzia­łal­no­ści szcze­ciń­skiej or­ga­ni­za­cji, czy­li edu­ka­cję, po­moc cha­ry­ta­tyw­ną i mo­dli­twę. Za­pre­zen­to­wa­ła sze­reg ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych: książ­ki, apli­ka­cje mo­bil­ne, ko­lo­ro­wan­ki dla dzieci.

„Chcie­li­by­śmy, aby in­ne or­ga­ni­za­cje w Eu­ro­pie sko­rzy­sta­ły z na­szych po­my­słów i już wy­ko­na­nej pra­cy. Je­śli prze­tłu­ma­czą te ma­te­ria­ły na swo­je na­ro­do­we ję­zy­ki, my mo­że­my po­móc je wy­pro­du­ko­wać i dys­try­bu­ować” – mó­wi­ła Pau­li­na Ryl­ska i do­da­ła: „To jest do­bro, któ­re ła­two moż­na trans­fe­ro­wać do in­nych kra­jów. Chęt­nie po­dzie­li­my się na­szym know how i opo­wie­my o pol­skich do­świad­cze­niach pro-li­fe, dla­te­go za­pro­si­łam przed­sta­wi­cie­li za­in­te­re­so­wa­nych or­ga­ni­za­cji do Szczecina”.

VI Eu­ro­pej­skie Fo­rum ONE OF US zo­sta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Eu­ro­pej­ską Fe­de­ra­cję dla Ży­cia i God­no­ści Czło­wie­ka ONE OF US, któ­ra po­wsta­ła na grun­cie Eu­ro­pej­skiej Ini­cja­ty­wy Oby­wa­tel­skiej o tej sa­mej na­zwie, któ­ra ze­bra­ła 2 mln gło­sów Eu­ro­pej­czy­ków pod po­stu­la­tem za­koń­cze­nia fi­nan­so­wa­nia ze środ­ków pu­blicz­nych UE abor­cji (szcze­gól­nie w kra­jach trze­cie­go świa­ta) oraz eks­pe­ry­men­tów na em­brio­nach ludz­kich. Zo­sta­ła po­wo­ła­na po I Kon­gre­sie Ru­chów Obro­ny Ży­cia, któ­ry od­był się w li­sto­pa­dzie 2013 ro­ku w Kra­ko­wie. Jest ewe­ne­men­tem na ska­lę eu­ro­pej­ską, bo po­za nią nie ma in­nej or­ga­ni­za­cji pro-li­fe, któ­ra dzia­ła na ca­łym kon­ty­nen­cie. Trzon fe­de­ra­cji sta­no­wią or­ga­ni­za­cje z Hisz­pa­nii, Włoch, Fran­cji i Pol­ski (m.in. Fun­da­cja JEDEN Z NAS oraz Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Życia).

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj