Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Ty­le krzywdy

„To nie jest wol­ność, to znie­wo­le­nie” – mó­wią trzy ko­bie­ty, bo­ha­ter­ki fil­mu na te­mat skut­ków psy­chicz­nych abor­cji. Opo­wia­da­ją o dłu­gich la­tach do­cho­dze­nia do sta­bil­no­ści psy­chicz­nej po abor­cji. Abor­cja nie jest pra­wem ko­bie­ty. Pra­wem każ­de­go czło­wie­ka, w tym każ­dej ko­bie­ty i wszyst­kich dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, jest pra­wo do życia.

O ży­ciu z ogrom­nym cię­ża­rem, o skom­pli­ko­wa­nych re­la­cjach z ży­ją­cy­mi dzieć­mi. Ale też o moż­li­wym uzdro­wie­niu i żmud­nym pro­ce­sie wy­ba­cze­nia sobie.

Pro­jekt LIFE

To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych ko­men­tu­ją­cych bie­żą­ce wy­da­rze­nia pro-li­fe z Pol­ski i świa­ta . W ten spo­sób re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Za­pra­sza­my do oglądania!

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

Proszę dziś państwa o podpisanie być może najważniejszej petycji w tym roku. To sprzeciw wobec planowej demoralizacji młodego pokolenia.

Nie­daw­no mi­ni­ster zdro­wia Iza­be­la Lesz­czy­na za­po­wie­dzia­ła wpro­wa­dze­nie rzą­do­we­go pa­kie­tu roz­wią­zań „Bez­piecz­na, świa­do­ma ja”. Ogło­szo­ny pa­kiet wy­ra­sta z kal­ku­la­cji po­li­tycz­nych i ma cha­rak­ter ide­olo­gicz­ny. Po­mi­ja ra­cje kon­sty­tu­cyj­ne i prze­czy zdro­we­mu rozsądkowi.

Przeczytaj więcej »

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2024

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne, któ­re po­zwa­la­ją nam roz­pro­pa­go­wać na­szą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i charytatywną.

Przeczytaj więcej »

Apel do Prezesa Rady Ministrów o odstąpienia od procedowania ustawy regulującej dostępność pigułki „dzień po”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wzy­wa Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów  do od­stą­pie­nia od pro­ce­do­wa­nia usta­wy re­gu­lu­ją­cej do­stęp­ność pi­guł­ki „Dzień Po”. Ape­lu­je do par­la­men­ta­rzy­stów o od­rzu­ce­nie pro­jek­tu usta­wy, ze wzglę­du na do­bro nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, nie­peł­no­let­nich dziew­czy­nek i kobiet.

Przeczytaj więcej »

Zadaniem lekarzy jest służyć i chronić życie

Z dr n. med. Ewą Śli­zień-Ku­czap­ską, le­ka­rzem spe­cja­li­stą po­łoż­ni­kiem-gi­ne­ko­lo­giem pre­ze­sem Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny, in­struk­to­rem i me­dycz­nym kon­sul­tan­tem me­tod roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści, wy­kła­dow­cą aka­de­mic­kim, współ­au­tor­ką wie­lu pu­bli­ka­cji oraz Lau­re­at­ką na­gro­dy „Przy­ja­ciel Ży­cia” roz­ma­wia Aga­ta Gołda.

Przeczytaj więcej »

Nagroda „Przyjaciel Życia” 2024

Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wrę­czy­ło dziś na­gro­dy „Przy­ja­ciel Ży­cia” i „Przy­ja­ciel Ży­cia-Ci­chy Bo­ha­ter”, przy­zna­wa­ne oso­bom za­an­ga­żo­wa­nym w bu­do­wa­nie cy­wi­li­za­cji ży­cia i mi­ło­ści. W tym ro­ku wy­róż­nie­nia otrzy­ma­li – gi­ne­ko­log-po­łoż­nik dr Ewa Śli­zień-Ku­czap­ska, a tak­że Mał­go­rza­ta i Bog­dan Du­ba­no­wi­czo­wie, któ­rzy ja­ko ro­dzi­na za­stęp­cza i ad­op­cyj­na po­mo­gli 25 dzieciom.

Przeczytaj więcej »

Twój 1,5% ratuje życie i zdrowie dzieci

Na­sza dzia­łal­ność nie by­ła­by moż­li­wa, gdy­by nie prze­peł­nio­ne do­brem ser­ca na­szych Przy­ja­ciół i Dar­czyń­ców. Ser­decz­nie pro­si­my o włą­cze­nie się w to dzie­ło i wspar­cie na­szych dzia­łań po­przez prze­ka­za­nie 1,5% podatku.

Przeczytaj więcej »

Tro­ska o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to na­sza mi­sja.
Bądź jej częścią.

Webinary

We­bi­nar „Edu­ka­cja sek­su­al­na – kto, gdzie, kie­dy i jak?

Wiadomości pro-life

Po wyborach wraca dyskusja na temat kształtu edukacji seksualnej 

Nie­daw­no stwier­dzi­łam, że gdy­bym by­ła na miej­scu le­wi­cy, pierw­szą kwe­stią, któ­rą za­ję­ła­bym się po wy­bo­rach, na pew­no by­ła­by edu­ka­cja sek­su­al­na. Dla­cze­go? By od naj­młod­szych lat, na obo­wiąz­ko­wych lek­cjach w szko­le, pro­mo­wać wła­sną wi­zję świa­ta. Bo czym sko­rup­ka za mło­du nasiąknie…

Kodeks Etyki Lekarskiej i Konstytucja RP są pro-life 

Le­karz słu­ży ży­ciu i zdro­wiu, co pod­kre­śla Ko­deks Ety­ki Le­kar­skiej. Kon­sty­tu­cja RP rów­nież za­pew­nia każ­de­mu czło­wie­ko­wi praw­ną ochro­nę ży­cia. My dia­gno­zu­je­my i le­czy­my naj­cię­żej cho­re no­wo­rod­ki, wcze­śnia­ki, dzie­ci, któ­re ma­ją wa­dy wro­dzo­ne lub za­ka­że­nia wrodzone.

USA: episkopat przeciw ułatwieniom dostępu do „aborcji chemicznej” 

Kon­fe­ren­cja Bi­sku­pów Ka­to­lic­kich Sta­nów Zjed­no­czo­nych (USCCB) opu­bli­ko­wa­ła do­ku­ment wy­ja­śnia­ją­cy jej oba­wy do­ty­czą­ce za­twier­dze­nia i de­re­gu­la­cji che­micz­nej pi­guł­ki abor­cyj­nej przez Agen­cję Żyw­no­ści i Leków.

Czytelnia

Różyczka 

Ró­życz­ka uro­dzi­ła się i by­ła z na­mi pa­rę go­dzin, któ­re by­ły jed­ny­mi z naj­trud­niej­szych i za­ra­zem naj­pięk­niej­szych na świecie.

Prze­czy­taj więcej » 

In vitro. Za jaką cenę? 

Na 28 li­sto­pa­da br. za­pla­no­wa­no w Sej­mie gło­so­wa­nie do­ty­czą­ce fi­nan­so­wa­nia in vi­tro z pie­nię­dzy pu­blicz­nych. Dla­cze­go je­ste­śmy prze­ciw? By od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie, trze­ba po­znać eta­py pro­ce­du­ry. A wcze­śniej przy­po­mnieć so­bie, że za­ro­dek jest czło­wie­kiem – bo je­śli nie, to czym jest?

Prze­czy­taj więcej » 

Myśląc o śp. Wandzie Półtawskiej 

O śmier­ci waż­ne­go czło­wie­ka za­wsze po­wie­my, że przy­szła nie w po­rę, choć ktoś mógł­by po­wie­dzieć, że ta­ka jest na­tu­ral­na ko­lej rze­czy – prze­cież za ty­dzień dr Wan­da Pół­taw­ska skoń­czy­ła­by 102 lata…

Prze­czy­taj więcej » 

Żyjemy w warunkach innej cywilizacji. Niezwykłe spotkanie u pani dr Wandy Półtawskiej 

Ksiądz Adam So­ło­mie­wicz miał oka­zję od­wie­dzić pa­nią dr Wan­dę Pół­taw­ską. To spo­tka­nie rzu­ca świa­tło na prze­paść mię­dzy po­ko­le­nia­mi i in­spi­ru­je do re­flek­sji nad od­bu­do­wą cy­wi­li­za­cji opar­tej na wie­rze­niu w Bo­ga i sza­no­wa­niu god­no­ści każ­dej osoby.

Prze­czy­taj więcej »