Po­przed­ni
Na­stęp­ny

Tam Ktoś jest!

Film do­ku­men­tal­ny uka­zu­ją­cy hi­sto­rię uchwa­le­nia i kon­se­kwen­cje usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny z 1993 r. re­gu­lu­ją­cej za­kres ochro­ny ży­cia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka w Pol­sce. Te­mat przed­sta­wia­ją eks­per­ci z wie­lu dzie­dzin jak gi­ne­ko­lo­gia, neo­na­to­lo­gia czy so­cjo­lo­gia. Ich wy­wód jest wspar­ty wy­po­wie­dzia­mi osób, któ­re bra­ły udział w hi­sto­rycz­nych wy­da­rze­niach oraz któ­re wspo­mi­na­ją Pol­skę, w któ­rej obo­wią­zy­wa­ła sta­li­now­ska usta­wa o abor­cji na żądanie.

Pro­jekt LIFE

To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych ko­men­tu­ją­cych bie­żą­ce wy­da­rze­nia pro-li­fe z Pol­ski i świa­ta . W ten spo­sób re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Za­pra­sza­my do oglądania!

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Przeczytaj więcej »

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych w krakowskich szpitalach

W naj­bliż­szy wto­rek, 14 mar­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie (ul. Wie­lo­gór­ska 16) od­bę­dzie się uro­czy­stość po­grze­bo­wa dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w kra­kow­skich szpi­ta­lach. Li­tur­gię po­grze­bu roz­pocz­nie Msza świę­ta spra­wo­wa­na o godz. 9.00 w ka­pli­cy cmen­tar­nej przez ks. dr. Ja­nu­sza Kościelniaka.

Przeczytaj więcej »

Konkurs akademicki „Życie i godność”

W so­bo­tę 25 mar­ca już po raz 7 zo­sta­ły wrę­czo­ne na­gro­dy w kon­kur­sie aka­de­mic­kim „Ży­cie i god­ność”. Na te­go­rocz­ną edy­cję kon­kur­su zgło­szo­nych zo­sta­ło 30 prac aka­de­mic­kich z 16 uczel­ni w Pol­sce, któ­re zo­sta­ły obro­nio­ne w la­tach 2020–2022. Uczest­ni­cy to ab­sol­wen­ci róż­nych kie­run­ków stu­diów, m.in.: na­uk o ro­dzi­nie, pra­wa, pe­da­go­gi­ki, pie­lę­gniar­stwa, po­łoż­nic­twa, czy psychologii.

Przeczytaj więcej »

List otwarty do Dyrektora Szpitala im. Czerwiakowskiego w Krakowie

Za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka skła­da wy­ra­zy naj­wyż­sze­go uzna­nia i sza­cun­ku, po­par­cia i wdzięcz­no­ści za usta­no­wie­nie Pa­ni dr n. med. Wan­dy Pół­taw­skiej pa­tro­nem Od­dzia­łu No­wo­rod­ko­we­go w Szpi­ta­lu im. R. Czer­wia­kow­skie­go przy ul. Sie­mi­radz­kie­go w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Twój 1,5% ratuje życie i zdrowie dzieci

Na­sza dzia­łal­ność nie by­ła­by moż­li­wa, gdy­by nie prze­peł­nio­ne do­brem ser­ca na­szych Przy­ja­ciół i Dar­czyń­ców. Ser­decz­nie pro­si­my o włą­cze­nie się w to dzie­ło i wspar­cie na­szych dzia­łań po­przez prze­ka­za­nie 1,5% podatku.

Przeczytaj więcej »

Świadek świętości życia

Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci wy­ro­sła bez­po­śred­nio z na­ucza­nia Ja­na Paw­ła II. „I ży­czę, i mo­dlę się o to sta­le, aże­by ro­dzi­na pol­ska da­wa­ła ży­cie, że­by by­ła wier­na świę­te­mu pra­wu ży­cia” – po­wie­dział Oj­ciec Świę­ty pod­czas piel­grzym­ki do w No­we­go Targu.

Przeczytaj więcej »

Tro­ska o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to na­sza mi­sja.
Bądź jej częścią.

Webinary

12 kwiet­nia 2023 r. (śro­da) godz. 19.00

Ho­spi­cjum per­ina­tal­ne. Do­ło­żyć ży­cia do dni

Wiadomości pro-life

Sataniści sprawują „sakrament aborcji” 

W cza­sie, gdy ko­lej­ne ame­ry­kań­skie sta­ny opo­wia­da­ją się co­raz bar­dziej za ochro­ną ży­cia sa­ta­ni­ści otwie­ra­ją kli­ni­kę, w któ­rej bę­dą ofe­ro­wać prak­ty­kę na­zwa­ną bluź­nier­czo „sa­kra­men­tem aborcji”.

Stanowisko KSLP w sprawie aborcji farmakologicznych 

Na­tych­mia­sto­we­go po­wstrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści w Pol­sce or­ga­ni­za­cji do­star­cza­ją­cych mat­kom środ­ki słu­żą­ce wy­wo­ła­niu abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nych do­ma­ga się Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich (KSLP).

Św. Jan Paweł II obrońcą życia nienarodzonych 

„Jan Pa­weł II cią­gle po­zo­sta­je wro­giem dla gło­si­cie­li ide­olo­gii gen­der, zwo­len­ni­ków abor­cji i eu­ta­na­zji, dla­te­go pró­bu­je się go znisz­czyć, osła­bić je­go au­to­ry­tet i wy­szy­dzić je­go świę­te imię” – mó­wił abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski w cza­sie li­tur­gii sta­cyj­nej w ba­zy­li­ce Trój­cy Świę­tej w Krakowie.

Mija 20 lat od śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego 

15 lu­te­go mi­nę­ło 20 lat od śmier­ci prof. Wło­dzi­mie­rza Fi­jał­kow­skie­go wy­bit­ne­go pol­skie­go hu­ma­ni­sty, le­ka­rza gi­­ne­­ko­­lo­­ga-po­­ło­ż­ni­­ka, człon­ka Pa­pie­skiej Aka­de­mii „Pro Vi­ta”, twór­cy pol­skie­go mo­de­lu Szko­ły Rodzenia.

Czytelnia

My body, my choice! Czy aby na pewno? 

Jed­nym z głów­nych ar­gu­men­tów wy­su­wa­nych prze­ciw­ko za­ka­zo­wi abor­cji jest ten na­wią­zu­ją­cy do nie­zby­wal­ne­go pra­wa sta­no­wie­nia o so­bie. My bo­dy – my cho­ice, Mo­je cia­ło – mój wy­bór, gło­szą sztan­da­ry jej zwolenników…

Prze­czy­taj więcej » 

Dlaczego sprzeciwiamy się in vitro? 

Me­dia ży­ły ostat­nio te­ma­tem in vi­tro, któ­ry miał po­ja­wić się w pod­ręcz­ni­ku do no­we­go przed­mio­tu Hi­sto­ria i Te­raź­niej­szość. To do­sko­na­ły mo­ment by przy­po­mnieć pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o pro­ce­du­rze in vi­tro i po­wie­dzieć, jak na tę spra­wę pa­trzą obroń­cy ży­cia człowieka.

Prze­czy­taj więcej »