Tylko życie ma przyszłość!

16 marca, 2021

Wystawa „Kochamy każde życie”

„Ko­cha­my każ­de ży­cie” – to ty­tuł na­szej wy­sta­wy pro-li­­fe, któ­rą moż­na bez­płat­nie za­mó­wić do szko­ły, ko­ścio­ła, na kon­fe­ren­cję pro­ro­dzin­ną czy