Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

16 maja wysłuchanie publiczne w sprawie aborcji

Komisja nadzwyczajna. Fot.: youtube.com/Janusz Jaskółka

Wy­słu­cha­nie pu­blicz­ne w spra­wie wszyst­kich czte­rech pro­jek­tów zmian w prze­pi­sach do­ty­czą­cych abor­cji, zgło­szo­nych przez Le­wi­cę, Ko­ali­cję Oby­wa­tel­ską i Trze­cią Dro­gę, zo­sta­ło za­pla­no­wa­ne na 16 ma­ja na go­dzi­nę 10:00.

Or­ga­ni­za­cje, któ­re chcą wziąć udział w tym wy­da­rze­niu, mu­szą zgło­sić się naj­póź­niej 10 dni przed spo­tka­niem w Sej­mie. In­for­ma­cja o tym zo­sta­ła po­da­na we wto­rek pod­czas po­sie­dze­nia ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej do roz­pa­trze­nia tych projektów.

Plan po­sie­dze­nia ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej do roz­pa­trze­nia pro­jek­tów ustaw do­ty­czą­cych pra­wa do prze­ry­wa­nia cią­ży za­wie­rał tyl­ko je­den punkt. Do­ty­czył on wnio­sku o zor­ga­ni­zo­wa­nie wy­słu­cha­nia pu­blicz­ne­go, pod­czas któ­re­go oma­wia­ne bę­dą wszyst­kie czte­ry pro­jek­ty ustaw za­pro­po­no­wa­ne przez Trze­cią Dro­gę, Ko­ali­cję Oby­wa­tel­ską i Le­wi­cę. Wnio­sek o prze­pro­wa­dze­nie wy­słu­cha­nia pu­blicz­ne­go zo­stał zło­żo­ny w ubie­głym ty­go­dniu do mar­szał­ka Sej­mu Szy­mo­na Ho­łow­ni przez prze­wod­ni­czą­cą ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej Do­ro­tę Ło­bo­dę (KO).

– Po raz pierw­szy od bar­dzo daw­na pro­jek­ty do­ty­czą­ce le­gal­nej abor­cji tra­fi­ły do prac Sej­mu. Więk­szość sej­mo­wa za­de­cy­do­wa­ła o skie­ro­wa­niu ich do ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej i o jej utwo­rze­niu. Zda­je­my so­bie do­sko­na­le spra­wę, że te pro­jek­ty przez ol­brzy­mią część spo­łe­czeń­stwa są bar­dzo wy­cze­ki­wa­ne, bu­dzą nie­zwy­kłe za­in­te­re­so­wa­nie, ale też emo­cje spo­łecz­ne – po­wie­dzia­ła Do­ro­ta Łoboda.

– Chce­my, że­by stro­na spo­łecz­na uczest­ni­czy­ła w pro­ce­sie sta­no­wie­nia pra­wa i dla­te­go dziś de­cy­du­je­my o tym, aby umoż­li­wić oby­wa­tel­kom i oby­wa­te­lom za­bra­nie gło­su pod­czas wy­słu­cha­nia pu­blicz­ne­go – dodała.

Człon­ko­wie ko­mi­sji jed­no­gło­śnie zgo­dzi­li się na prze­pro­wa­dze­nie wy­słu­cha­nia pu­blicz­ne­go. Od­bę­dzie się ono w czwar­tek 16 ma­ja o go­dzi­nie 10:00.

Każ­da or­ga­ni­za­cja oraz każ­da oby­wa­tel­ka i oby­wa­tel ma­ją pra­wo do zgło­sze­nia swo­je­go udzia­łu, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi. Do­ro­ta Ło­bo­da stwier­dzi­ła, że od­po­wied­nie in­for­ma­cje bę­dą do­stęp­ne na stro­nach in­ter­ne­to­wych Sej­mu, a sam pro­ces bę­dzie przej­rzy­sty i uczci­wy. Po­in­for­mo­wa­ła rów­nież, że ter­min zgła­sza­nia się or­ga­ni­za­cji i osób in­dy­wi­du­al­nych chcą­cych uczest­ni­czyć w wy­słu­cha­niu pu­blicz­nym upły­wa 10 dni przed za­pla­no­wa­ną da­tą wydarzenia.

Pod ko­niec spo­tka­nia Jo­an­na Bo­ro­wiak (PiS) zwró­ci­ła uwa­gę na brak usta­lo­ne­go har­mo­no­gra­mu prac ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej. Po­wie­dzia­ła, że za­miast do­wia­dy­wać się o pla­nach ko­mi­sji z me­diów, człon­ko­wie po­win­ni mieć ja­sny plan. Do­ro­ta Ło­bo­da po­in­for­mo­wa­ła, że har­mo­no­gram zo­sta­nie usta­lo­ny przez pre­zy­dium ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej przed ko­lej­nym po­sie­dze­niem. Po­sie­dze­nie to od­bę­dzie się w ma­ju, po za­pla­no­wa­nym wy­słu­cha­niu publicznym.

Do­ro­ta Ło­bo­da prze­ka­za­ła, że obec­nie gro­ma­dzi opi­nie praw­ne i me­ry­to­rycz­ne do­ty­czą­ce zgod­no­ści po­szcze­gól­nych pro­jek­tów z kon­sty­tu­cją, dla­te­go trud­no jest na ten mo­ment okre­ślić pre­cy­zyj­ny har­mo­no­gram prac ko­mi­sji. Do­da­ła, że chcia­ła­by, aby po­sie­dze­nia od­by­wa­ły się mniej wię­cej co dwa ty­go­dnie, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem po­sie­dzeń Sejmu.

Ło­bo­da wska­za­ła rów­nież, że ce­lem ko­mi­sji jest po­łą­cze­nie wszyst­kich trzech pro­jek­tów do­ty­czą­cych le­ga­li­za­cji abor­cji w je­den do­ku­ment. Za­da­niem ko­mi­sji bę­dzie tak­że po­szu­ki­wa­nie kon­sen­su­su w ra­mach ko­ali­cji za­wią­za­nej 15 paź­dzier­ni­ka, cho­ciaż w kwe­stii abor­cji wy­stę­pu­ją w niej róż­ni­ce zdań.

Dru­gim ce­lem ko­mi­sji jest przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu zgło­szo­ne­go przez Le­wi­cę, któ­ry prze­wi­du­je znie­sie­nie kar za po­ma­ga­nie w prze­pro­wa­dza­niu abor­cji. Do­ro­ta Ło­bo­da za­pew­ni­ła, że ko­mi­sja nie bę­dzie miej­scem, gdzie te pro­jek­ty zo­sta­ną zi­gno­ro­wa­ne lub od­su­nię­te na dal­szy plan.

Jak przy­po­mi­na KAI: „Dwa pro­jek­ty w spra­wie li­be­ra­li­za­cji prze­pi­sów abor­cyj­nych zło­ży­ła w Sej­mie Le­wi­ca. Je­den z nich za­kła­da le­ga­li­za­cję abor­cji na ży­cze­nie do 12. ty­go­dnia cią­ży bez po­da­nia przy­czy­ny, a do 24 ty­go­dnia w przy­pad­ku „gdy wy­stę­pu­ją nie­pra­wi­dło­wo­ści roz­wo­jo­we lub ge­ne­tycz­ne pło­du”. Dru­gi na­to­miast do­ty­czy wy­kre­śle­nia pe­na­li­za­cji abor­cji z Ko­dek­su kar­ne­go. Prze­rwa­nie cią­ży do 12. ty­go­dnia za zgo­dą ko­bie­ty nie by­ło­by uzna­wa­ne wów­czas za przestępstwo.

W myśl pro­jek­tu Ko­ali­cji Oby­wa­tel­skiej „oso­ba w cią­ży” ma „pra­wo do świad­cze­nia zdro­wot­ne­go” w po­sta­ci abor­cji w okre­sie pierw­szych 12 ty­go­dni jej trwania.

Pro­jekt Trze­ciej Dro­gi na­to­miast za­kła­da po­wrót do tzw. kom­pro­mi­su abor­cyj­ne­go z 1993 r., czy­li od­wró­ce­nie wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 2020 r., któ­ry stwier­dzał, iż abor­cja do­ko­na­na w przy­pad­ku prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej jest nie­zgod­na z Kon­sty­tu­cją RP. Po­li­ty­cy Trze­ciej Dro­gi chcą w na­stęp­nym kro­ku prze­pro­wa­dze­nia referendum.

Od 2021 r., po orze­cze­niu wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z paź­dzier­ni­ka 2020 r., abor­cja jest w Pol­sce do­pusz­czal­na w dwóch przy­pad­kach: gdy cią­ża za­gra­ża ży­ciu lub zdro­wiu ko­bie­ty oraz gdy jest efek­tem czy­nu za­bro­nio­ne­go (gwał­tu lub kazirodztwa)”.

 

jb
Źró­dło: KAI

 

 

 

 

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj