Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Noworodki w Oknie Życia

W Biel­sku-Bia­łej i War­sza­wie sio­stry za­kon­ne zna­la­zły no­wo na­ro­dzo­ne dzie­ci w Oknach Ży­cia. Przy no­wo­rod­kach by­ły kar­tecz­ki z do­kład­ną da­tą ich urodzin.

Wiadomości

Spadek poparcia dla aborcji

W 8 eu­ro­pej­skich kra­jach spa­dło po­par­cie dla abor­cji. Naj­więk­szy zwrot za ży­ciem na­stą­pił w Niem­czech i we Francji.

Wiadomości

Po 7 operacjach pokonał koronawirusa

Trzy let­ni Fran­ci­sco Gu­edes Bom­bi­ni „Chi­co” z ze­spo­łem Do­wna prze­szedł 7 ope­ra­cji i po­ko­nał COVID-19. Fa­ni na­zy­wa­ją go „Su­per Chico!”

Wiadomości

Szokująca reklama eutanazji w Holandii

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz Wol­nej Eu­ta­na­zji prze­pro­wa­dzi­ło wstrzą­sa­ją­cą kam­pa­nię za­chę­ca­ją­cą lu­dzi po 75. ro­ku ży­cia do „do­brej śmier­ci”. Spo­ty by­ły emi­to­wa­ne na ka­na­łach te­le­wi­zyj­nych w po­rze naj­więk­szej oglądalności.

Wiadomości

Czechy odrzucają legalizację eutanazji

Już po raz trze­ci cze­ski rząd od­rzu­cił le­ga­li­za­cję eu­ta­na­zji. Utrzy­ma­no, że tzw. za­bój­stwo z li­to­ści jest kla­sy­fi­ko­wa­ne ja­ko morderstwo.

Wiadomości

Włochy liberalizują pigułkę aborcyjną RU- 486

Wło­ski mi­ni­ster zdro­wia za­po­wie­dział li­be­ra­li­za­cję pi­guł­ki abor­cyj­nej RU-486. Wpro­wa­dzo­ne za­sa­dy bę­dą zno­sić obo­wią­zek ho­spi­ta­li­za­cji ko­bie­ty i wy­dłu­żą o dwa ty­go­dnie moż­li­wość do­ko­na­nia abor­cji farmakologicznej.

Wiadomości

W polskich szpitalach przeprowadzono 1110 aborcji

Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia po­da­ło, że w mi­nio­nym ro­ku w szpi­ta­lach prze­pro­wa­dzo­no 1110 abor­cji. W więk­szo­ści dzie­ci zo­sta­ły po­zba­wio­ne ży­cia z po­wo­du upo­śle­dze­nia lub choroby.

Wiadomości

Pogrzeb Dzieci martwo urodzonych

W śro­dę, 19 sierp­nia 2020 r., o godz. 9.00 na cmen­ta­rzu Ba­to­wic­kim przy ul. Po­wstań­ców 48 w Kra­ko­wie od­bę­dzie się po­grzeb Dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w Szpi­ta­lu im. Ga­brie­la Na­ru­to­wi­cza w la­tach 2019–2020. Na­bo­żeń­stwo po­grze­bo­we po­prze­dzi Msza św. w ba­zy­li­ce św. Flo­ria­na w Kra­ko­wie o godz. 8.00. Za­pra­sza­my do uczestnictwa!

Wiadomości

Porażające zeznania: Abortowane dzieci rodzą się żywe

Wy­szły ko­lej­ne szo­ku­ją­ce na­gra­nia zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią or­ga­ni­za­cji Plan­ned Pa­ren­tho­od. Pra­cow­ni­cy przy­zna­ją na nim pod przy­się­gą, że dzie­ci ro­dzi­ły się ży­we, a wkrót­ce po­tem by­ły mordowane.

Wiadomości

Francja legalizuje późną aborcję

Fran­cu­skie Zgro­ma­dze­nie Na­ro­do­we pod osło­ną no­cy prze­gło­so­wa­ło po­praw­ki do usta­wy bio­etycz­nej, le­ga­li­zu­ją­ce za­bi­ja­nie dzie­ci do 9 mie­sią­ca ży­cia w ło­nie matki.

Wiadomości

Miała żyć sekundy. Żyje 60 lat

Le­ka­rze prze­wi­dy­wa­li, że bę­dzie ży­ła kil­ka­dzie­siąt se­kund z uwa­gi na roz­sz­czep krę­go­słu­pa, z któ­rym się uro­dzi­ła. Pio­nier­ska ope­ra­cja ura­to­wa­ła jej ży­cie. Obec­nie jest szczę­śli­wa i wdzięcz­na le­ka­rzom za to, cze­go dokonali.

Wiadomości

Holandia: eutanazja dla spełnionych

Ho­len­drzy chcą roz­sze­rzyć moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z eu­ta­na­zji. Pra­wo śmier­ci na ży­cze­nie mia­ło­by obo­wią­zy­wać wszyst­kich po­wy­żej 75 ro­ku ży­cia bez wzglę­du na stan zdrowia.

Wiadomości

Film pokazujący operację na dziecku w łonie matki

Le­ka­rze w Wa­ty­kań­skim Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym Bam­bi­no Ge­sù prze­pro­wa­dzi­li rzad­ką ope­ra­cję na 28-ty­go­dnio­wym nie­na­ro­dzo­nym dziec­ku, któ­ry bo­ry­kał się z po­waż­ną cho­ro­bą prze­pu­kli­ny przeponowej. 

Wiadomości

Modelka z zespołem Downa

El­lie Gold­ste­in, mo­del­ka i twarz kam­pa­nii mar­ki Guc­ci, udo­wad­nia, że oso­by z ze­spo­łem Do­wna są peł­no­praw­ny­mi człon­ka­mi społeczeństwa.