Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Rozprawa w Sądzie Najwyższym w USA

1 grud­nia 2021 r. w ame­ry­kań­skim Są­dzie Naj­wyż­szym sę­dzio­wie roz­pocz­ną po­now­ne roz­pa­try­wa­nie pre­ce­den­su Roe vs. Wa­de z 1973 r., któ­ry de fac­to wpro­wa­dził za oce­anem abor­cję na ży­cze­nie. Na je­go pod­sta­wie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych za­bi­to ok. 63 mi­lio­ny dzie­ci nienarodzonych.

Wiadomości

Projekt ustawy legalizujący ubezpłodnienie

Do Sej­mu tra­fił pro­jekt usta­wy do­ty­czą­cy za­le­ga­li­zo­wa­nia ubez­płod­nie­nia. Do­ku­ment prze­wi­du­ją­cy no­we­li­za­cję Ko­dek­su kar­ne­go zło­żo­ny zo­stał przez po­słan­kę Wan­dę No­wic­ką. Po­li­ty­cy le­wi­cy usil­nie pra­cu­ją nad de­po­pu­la­cją na­sze­go społeczeństwa.

Wiadomości

Zmiany w rejestracji zdarzeń medycznych

Od przy­szłe­go ro­ku ma­ją zo­stać ra­por­to­wa­ne wszyst­kie cią­że w Sys­te­mie In­for­ma­cji Me­dycz­nych. In­for­ma­cja o cią­ży jest waż­na w kon­tek­ście le­ków, któ­re mo­że przyj­mo­wać pa­cjent­ka. Wpro­wa­dze­nie re­je­stru ciąż wzbu­dzi­ło oba­wy i sprze­ciw śro­do­wisk proaborcyjnych.

Wiadomości

Pogrzeb nienarodzonego syryjskiego dziecka

Na cmen­ta­rzu ta­tar­skim w Bo­ho­ni­kach po­cho­wa­no nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko Sy­ryj­ki, któ­ra po­ro­ni­ła bę­dąc w 25 ty­go­dniu cią­ży. Zgod­nie z na­ucza­niem is­la­mu nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko jest czło­wie­kiem, dla­te­go ce­re­mo­nie po­grze­bo­we od­by­wa­ją się tak, jak w przy­pad­ku, każ­dej in­nej oso­by zmar­łej po narodzeniu.

Wiadomości

Protest katolickich lekarzy wobec Rezolucji UE

„W wie­lu miej­scach treść Re­zo­lu­cji jest nie­zgod­na z praw­dą, wie­dzą me­dycz­ną, sta­no­wi kal­kę pro­pa­gan­do­wych ha­seł pol­skiej agen­dy pro­abor­cyj­nej” – pi­szą w swo­im oświad­cze­niu le­ka­rze zrze­sze­ni w Ka­to­lic­kim Sto­wa­rzy­sze­niu Le­ka­rzy Pol­skich w od­po­wie­dzi na Re­zo­lu­cję Par­la­men­tu Europejskiego.

Wiadomości

Belgia: lekarze poddali eutanazji 10 procent noworodków

Bel­gij­scy le­ka­rze w cią­gu 15 mie­się­cy we Flan­drii pod­da­li eu­ta­na­zji 24 nie­mow­lę­ta. We­dług ra­por­tu dzie­ci bio­rą­ce udział w ba­da­niu we Flan­drii nie mia­ły na­dziei na „zno­śną przy­szłość”, ale ich stan zdro­wia nie­ko­niecz­nie był śmiertelny.

Wiadomości

6 tygodni i 9 miesięcy

Skan­da­licz­ny pro­jekt „Le­gal­na abor­cja, bez kom­pro­mi­sów”, aby zo­stał pod­da­ny pod gło­so­wa­nie, fe­mi­nist­ki po­trze­bu­ją ze­brać 100 000 pod­pi­sów. Po­zo­sta­ło im jesz­cze 6 ty­go­dni. Jest to od­po­wiedź na wy­rok Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry wy­klu­czył moż­li­wość prze­rwa­nia cią­ży ze wzglę­dów na wa­dy roz­wo­jo­we dziecka.

Wiadomości

PE przyjął rezolucję w sprawie aborcji w Polsce

Par­la­ment Eu­ro­pej­ski 11 li­sto­pa­da w świę­to Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski przy­jął re­zo­lu­cję ws. abor­cji i we­zwał do „znie­sie­nia za­ka­zu abor­cji, za­gra­ża­ją­ce­go ży­ciu kobiet”.

Wiadomości

Ani jednej aborcji więcej

Po tra­gicz­nej śmier­ci 30-let­niej pa­ni Iza­be­li oraz jej dziec­ka w Psz­czy­nie prze­to­czy­ła się przez Pol­skę fa­la ma­ni­fe­sta­cji śro­do­wisk le­wi­co­wych i fe­mi­ni­stycz­nych. Do udzia­łu w nich za­chę­ca­li po­li­ty­cy tzw. to­tal­nej opo­zy­cji, m.in. Do­nald Tusk.

Wiadomości

Działaczka aborcyjna z zarzutami

Dzia­łacz­ka „Abor­cyj­ne­go Dre­am Te­amu” zo­sta­ła oskar­żo­na o po­moc w abor­cji. Do­star­czy­ła ona środ­ki che­micz­ne mat­ce bę­dą­cej w 12. ty­go­dniu ciąży.

Wiadomości

Łączył ich Chrystus

W trak­cie ga­li XX-le­cia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka prof. Wan­da Pół­taw­ska jed­no­znacz­nie od­nio­sła się do upo­wszech­nia­nych w prze­strze­ni me­dial­nej twier­dzeń wska­zu­ją­cych, iż by­ła „przy­ja­ciół­ką Ja­na Paw­ła II”. Pro­fe­sor ra­dy­kal­nie zdy­stan­so­wa­ła się od ta­kie­go spo­so­bu de­fi­nio­wa­nia jej re­la­cji z kard. Ka­ro­lem Wojtyłą.

Wiadomości

Portugalia zalegalizowała eutanazję

Por­tu­gal­ski par­la­ment za­gło­so­wał za le­ga­li­za­cją eu­ta­na­zji. Za­twier­dził pro­jekt usta­wy o de­pe­na­li­za­cji tzw. me­dycz­ne­go wspo­ma­ga­nia śmier­ci, po­pra­wio­ny po za­strze­że­niach Try­bu­na­łu Konstytucyjnego.

Wiadomości

Światowy Dzień Feministek

Fe­mi­nist­ki do­ma­ga­ją się m.in. „pra­wa” do le­gal­nej abor­cji, choć fak­tem na­uko­wym jest, że ży­cie czło­wie­ka za­czy­na się od po­czę­cia. Pierw­sza ko­mór­ka no­we­go or­ga­ni­zmu po­wsta­ła przez po­łą­cze­nie ją­dra plem­ni­ka z ją­drem ko­mór­ki ja­jo­wej jest mniej­sza niż krop­ka sta­wia­na na koń­cu zdania.

Wiadomości

Manipulacje śmiercią ciężarnej 30-latki z Pszczyny

W ostat­nim cza­sie me­dia obie­gła in­for­ma­cja o cię­żar­nej ko­bie­cie, któ­ra zmar­ła w szpi­ta­lu w Psz­czy­nie w wy­ni­ku wstrzą­su sep­tycz­ne­go. Wcze­śniej zmar­ło jej nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko, u któ­re­go stwier­dzo­no wa­dy rozwojowe.

Wiadomości

Aborcje rok po wyroku TK

Z oka­zji rocz­ni­cy po­sie­dze­nia TK w spra­wie prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej, śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne po­chwa­li­ły się ilo­ścią ko­biet, któ­rym po­mo­gły w abor­cji. Czy po­win­ni­śmy wie­rzyć tym statystykom?

Wiadomości

Moc opieki paliatywnej

„Za­le­ga­li­zo­wa­nie we Wło­szech eu­ta­na­zji by­ło­by koń­cem na­szej cy­wi­li­za­cji” – wska­zu­je na to zna­na fran­cu­ska on­ko­log, któ­ra przez la­ta by­ła pro­pa­ga­tor­ką „pra­wa do śmier­ci”. Po prze­by­ciu cięż­kiej cho­ro­by dia­me­tral­nie zmie­ni­ła swój sto­su­nek do opie­ki paliatywnej.

Wiadomości

Anglia: odrzuca zaostrzającą ustawę o wspomaganym samobójstwie

Po sied­miu go­dzi­nach de­ba­ty po­my­sło­daw­cy usta­wy „As­si­sted Dy­ing” ma­ją­cej za­le­ga­li­zo­wać wspo­ma­ga­ne sa­mo­bój­stwo w An­glii i Wa­lii, zde­cy­do­wa­li się nie pod­da­wać do­ku­men­tu pod głosowanie.