Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Legalna aborcja do porodu?

Oby­wa­tel­ski Ko­mi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „Le­gal­na Abor­cja. Bez Kompromisów” zło­żył w Sej­mie pro­jekt usta­wy li­be­ra­li­zu­ją­cy prze­pi­sy abor­cyj­ne. W nie­któ­rych przy­pad­kach żą­da­ją pra­wa do za­bój­stwa dziec­ka aż do po­ro­du i pra­wa prze­rwa­nia cią­ży dla 13-let­nich dziewczynek.

Przeczytaj więcej »

Gala finałowa XVIII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

 Woj­ciech Zię­ba do lau­re­atów mło­dzie­żo­we­go kon­kur­su pro-li­fe: Nie­zmier­nie się cie­szę, że prze­sła­li­ście tak doj­rza­łe pra­ce. Po­ka­zu­ją one, że dłu­go za­sta­na­wia­li­ście się nad pro­ble­ma­ty­ką ży­cia ludz­kie­go, ko­niecz­no­ścią je­go obro­ny i je­go god­no­ścią. Mam na­dzie­ję, że te re­flek­sje zo­sta­ną z wa­mi do koń­ca życia.

Przeczytaj więcej »

Klub Pro-Life. Życia trzeba bronić mądrze

Po­wsta­ją wspól­no­ty mi­ło­śni­ków ży­cia czło­wie­ka. Bę­dą zrze­szać oso­by, dla któ­rych waż­ne są ide­ały pro-li­fe. We­dług pla­nów Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na po­cząt­ku po­wsta­nie ogól­no­pol­ski Klub Pro-Li­fe on­li­ne, któ­ry z cza­sem prze­kształ­ci się w lo­kal­ne kluby.

Przeczytaj więcej »

109 pustych wózków

We Lwo­wie na głów­nym pla­cu mia­ła miej­sce ak­cja pa­mię­ci po za­bi­tych w Ukra­inie dzie­ciach. Po­sta­wio­no 109 pu­stych wóz­ków dzie­cię­cych sym­bo­li­zu­ją­cych 109 ukra­iń­skich dzie­ci za­bi­tych przez woj­ska ro­syj­skie od po­cząt­ku inwazji.

Przeczytaj więcej »

42. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Ja­snej Gó­rze w so­bo­tę, 19 mar­ca mia­ła miej­sce 42. Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Tra­dy­cyj­nie za­in­au­gu­ro­wa­ła ją po­ran­na Msza św. w Ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu. Naj­waż­niej­szym prze­sła­niem te­go­rocz­nej piel­grzym­ki by­ła mo­dli­twa o po­kój na Ukra­inie i o po­głę­bie­nie za­an­ga­żo­wa­nia w ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzieci.

Przeczytaj więcej »

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Ze­spół Do­wna. Jak czę­sto po­ru­sza­my ten te­mat w kon­tek­ście abor­cji, nie­spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, wad ge­ne­tycz­nych, spe­cja­li­stycz­nych diet… Zo­bacz­my te nie­zwy­kłe oso­by wresz­cie w in­nym świetle.

Przeczytaj więcej »

Warszawa: Patryk w Oknie Życia

W Oknie Ży­cia przy ul. Ho­żej w War­sza­wie sio­stry fran­cisz­kan­ki Ro­dzi­ny Ma­ryi zna­la­zły kil­ku­mie­sięcz­ne nie­mow­lę. Po­zo­sta­wio­no przy nim kar­tecz­kę z da­tą ostat­nie­go szcze­pie­nia w li­sto­pa­dzie 2021 roku.

Przeczytaj więcej »

Szokujący post WHO

Post w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia wy­mie­nia ze­spół Do­wna ja­ko wa­dę wro­dzo­ną, któ­rej na­le­ży „za­po­bie­gać”. Ozna­cza to wy­eli­mi­no­wa­nie cho­rych na tę cho­ro­bę po­przez aborcję.

Przeczytaj więcej »

II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Dzie­ci są ko­cha­ne, za­nim przyj­dą na świat – na­pi­sał pa­pież Fran­ci­szek w Amo­ris La­eti­tia. Tą pięk­ną my­ślą za­pra­szam Was na dru­gi Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia i – jak co ty­dzień – na ko­lej­ny od­ci­nek pro­jek­tu Life.

Przeczytaj więcej »

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Od dwóch ty­go­dni Ro­sja w wy­jąt­ko­wo bru­tal­ny spo­sób ata­ku­je Ukra­inę. Ro­syj­skie woj­ska za­ata­ko­wa­ły nie­pod­le­głe pań­stwo z po­wie­trza, lą­du i mo­rza. Gi­ną ko­bie­ty i dzie­ci. Roz­po­czął się naj­więk­szy w Eu­ro­pie kry­zys mi­gra­cyj­ny lud­no­ści od cza­sów II woj­ny światowej.

Przeczytaj więcej »

„Wspomagane umieranie” zwiększa liczbę samobójstw

W kra­jach, gdzie za­le­ga­li­zo­wa­no wspo­ma­ga­ne sa­mo­bój­stwo i eu­ta­na­zję, wzra­sta licz­ba sa­mo­bójstw z uży­ciem prze­mo­cy – wy­ni­ka z naj­now­szych ba­dań. Da­ne ujaw­ni­ła bry­tyj­ska or­ga­ni­za­cja, zaj­mu­ją­ca się pro­mo­cją ety­ki le­kar­skiej w prak­ty­ce klinicznej.

Przeczytaj więcej »

Płock: drugie dziecko w Oknie Życia

Zdro­wa dziew­czyn­ka, uro­dzo­na pod ko­niec stycz­nia te­go ro­ku, zna­le­zio­na zo­sta­ła 2 mar­ca w Oknie Ży­cia w Płoc­ku. Zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi, dziec­ko prze­by­wa obec­nie w szpi­ta­lu. To dru­gie dziec­ko w płoc­kim Oknie Ży­cia, znaj­du­ją­cym się w do­mu Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bo­żej Mi­ło­sier­dzia w Płocku.

Przeczytaj więcej »

Kolumbia legalizuje aborcję aż do 6 miesiąca ciąży

Wy­rok o le­ga­li­za­cji abor­cji do 6 mie­sią­ca cią­ży wy­dał Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. „Abor­cja na ży­cze­nie jest nie­mo­ral­na i bru­tal­nie sprzecz­na z ży­ciem. Po­trze­bu­je­my so­li­dar­no­ści, któ­ra po­ma­ga wy­bie­rać praw­dzi­we do­bro” – oświad­czy­li ko­lum­bij­scy biskupi.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.