Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Październik – miesiącem świadomości o zespole Downa

Paź­dzier­nik jest mie­sią­cem bu­do­wa­nia świa­do­mo­ści o ze­spo­le Do­wna. Zo­stał usta­no­wio­ny już w la­tach 80 XX wie­ku w USA. W tym mie­sią­cu mó­wi­my o ma­rze­niach, pra­wie do ży­cia i roz­wo­ju osób z ze­spo­łem Downa.

Wiadomości

Opieka perinatalna

22 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da rocz­ni­ca hi­sto­rycz­ne­go orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Rok te­mu sę­dzio­wie po­twier­dzi­li praw­ną ochro­nę ży­cia czło­wie­ka, przy­słu­gu­ją­cą mu tak­że w fa­zie prenatalnej.

Wiadomości

Chile poszerza prawa kobiet do aborcji

Chi­lij­ski par­la­ment przy­jął pro­jekt usta­wy, któ­ry ma zmie­nić Ko­deks kar­ny. Zmia­ny do­ty­czą le­ga­li­za­cji abor­cji do 14. ty­go­dnia ciąży.

Wiadomości

Dzień Dziecka Utraconego

15 paź­dzier­ni­ka ob­cho­dzo­ny jest Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Dla­cze­go 15 paź­dzier­ni­ka? Bo ty­le trwa cią­ża po­cząw­szy od 1 stycz­nia. Utra­ta nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka to dla ro­dzi­ców ogrom­ny cios i nie­wy­obra­żal­na strata.

Wiadomości

Hiszpania: lekarze powołują się na klauzulę sumienia

W Hisz­pa­ni od 2010 ro­ku obo­wią­zu­je usta­wa ze­zwa­la­ją­ca na do­bro­wol­ne prze­rwa­nie cią­ży do14 ty­go­dnia. Więk­szość le­ka­rzy po­wo­łu­je się na klau­zu­lę su­mie­nia i od­ma­wia­ją abor­cji. Mi­ni­ster­stwo ds. rów­no­upraw­nie­nia Hisz­pa­nii za­po­wie­dzia­ło przy­go­to­wa­nie spi­su le­ka­rzy prze­ciw­nych aborcji.

Wiadomości

Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji

Śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne ob­cho­dzi­ły w tym ty­go­dniu Świa­to­wy Dzień Bez­piecz­nej Abor­cji. Po­ję­cie bez­piecz­nej abor­cji jest błęd­ne, bo każ­da abor­cja koń­czy się śmier­cią nie­win­ne­go dziecka.

Wiadomości

Floryda zakazuje aborcji

Stan Flo­ry­da wpro­wa­dził 22 wrze­śnia pra­wo za­ka­zu­ją­ce prze­ry­wa­nia cią­ży, któ­re jest opar­te na „wzor­cu tek­sań­skim”. Ozna­cza to, że nie wol­no do­ko­nać abor­cji od chwi­li, gdy moż­na roz­po­znać ak­tyw­ność ser­ca nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, czy­li od mniej wię­cej szó­ste­go ty­go­dnia ciąży.

Wiadomości

Rezolucja PE w sprawie praw osób LGBTIQ

Par­la­ment Eu­ro­pej­ski przy­jął ko­lej­ną skraj­nie ide­olo­gicz­ną re­zo­lu­cję do­ty­czą­cą „ho­mo­mał­żeństw”. Na­ci­ska na wszyst­kie kra­je człon­kow­skie UE do usu­nię­cia wszel­kich prze­szkód, ja­kie na­po­ty­ka­ją „oso­by LGBTIQ” w ko­rzy­sta­niu ze swo­ich „pod­sta­wo­wych praw”. Re­zo­lu­cja wzy­wa do uzna­nia ad­op­cji dzie­ci przez pa­ry jednopłciowe.

Wiadomości

Meksyk: Sąd Najwyższy unieważnia sprzeciw sumienia

Naj­wyż­szy Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Mek­sy­ku unie­waż­nił za­war­ty w usta­wie zdro­wot­nej prze­pis o sprze­ci­wie su­mie­nia. Po­wo­dem jest fakt, że był on sto­so­wa­ny ja­ko przy­czy­na od­mo­wy wy­ko­na­nia aborcji.

Wiadomości

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Uli­ca­mi War­sza­wy pod ha­słem „Ta­to – bądź, pro­wadź, chroń” prze­szedł Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia i Ro­dzi­ny. We­dług or­ga­ni­za­to­rów, w wy­da­rze­niu wzię­ło udział ok. 6 tys. osób.

Wiadomości

Co to jest bioetyka i jak o niej rozmawiać? – prof. Błażej Kmieciak zainauguruje cykl spotkań Bioethics Lab

In­ter­dy­scy­pli­nar­na Aka­de­mia Bio­ety­ki uru­cha­mia Bio­ethics Lab – cykl spo­tkań opar­ty o wy­kła­dy wy­bit­nych eks­per­tów ma­ją­ce na ce­lu bie­żą­cą iden­ty­fi­ka­cję i wy­pra­co­wa­nie od­po­wie­dzi na ak­tu­al­ne za­gro­że­nia bio­etycz­ne zwią­za­ne z roz­wo­jem cy­wi­li­za­cyj­nym, a tak­że dys­ku­sję na go­rą­ce te­ma­ty w bio­ety­ce i nauce.

Wiadomości

Eksperymenty płodowe w Pittsburghu

De­par­ta­ment Zdro­wia i Opie­ki Spo­łecz­nej (HHS) w USA udo­stęp­nił 252 stro­ny do­tych­czas nie­zna­nych do­ku­men­tów, któ­re po­twier­dza­ją bar­ba­rzyń­skie prak­ty­ki sto­so­wa­ne na Uni­wer­sy­te­cie w Pit­ts­bur­ghu. By­ły wy­ci­na­ne wcze­śnia­kom ner­ki, ser­ca, go­na­dy, mózg, pę­che­rze do ce­lów ba­daw­czych pod­czas, gdy dzie­ci jesz­cze żyły.

Wiadomości

Francja: darmowa antykoncepcja

Fran­cu­ski Mi­ni­ster Zdro­wia, Oli­vier Ve­ran, za­po­wie­dział dar­mo­wy do­stęp do środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych wszyst­kim ko­bie­tom do 25 ro­ku ży­cia. Prze­pi­sy bę­dą obo­wią­zy­wać od przy­szłe­go roku.

Wiadomości

 Meksyk: karalność aborcji niezgodna z konstytucją

Ka­ra­nie za abor­cję jest nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją na te­ry­to­rium ca­łe­go kra­ju – ta­kie orze­cze­nie wy­dał sąd naj­wyż­szy w Mek­sy­ku. De­cy­zja zo­stał pod­ję­ta jednogłośnie.

Wiadomości

Światowy Dzień FAS

9 wrze­śnia ob­cho­dzo­ny jest „Świa­to­wy Dzień FAS”, któ­ry ma na ce­lu uświa­do­mić wszyst­kim ma­mom o skut­kach pi­cia al­ko­ho­lu w cza­sie cią­ży i je­go wpły­wie na roz­wój nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

Wiadomości

1,8 miliona dzieci uratowanych przed aborcją

Jed­na z naj­więk­szych na świe­cie sie­ci abor­cyj­nych MSI Re­pro­duc­ti­ve Cho­ice, od­no­to­wa­ła w 2020 r. spa­dek licz­by abor­cji – 1,8 mi­lio­na mniej w sto­sun­ku do ro­ku 2019, kie­dy wy­ko­na­no ich 4,6 miliona.