Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Zmiana w Prawie oświatowym

Pre­zy­dent An­drzej Du­da zło­żył pro­jekt zmia­ny Pra­wa oświa­to­we­go. Dzia­łal­ność wszel­kich or­ga­ni­za­cji i sto­wa­rzy­szeń na te­re­nie szkół bę­dzie wy­ma­gać zgo­dy rodziców.

Wiadomości

Argentyna: rośnie liczba aborcji

Mi­ni­ster­stwo zdro­wia Ar­gen­ty­ny opu­bli­ko­wa­ło kon­tro­wer­syj­ny do­ku­ment, któ­ry po­sze­rza i uła­twia do­ko­na­nie abor­cji za­rów­no w pla­ców­kach pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Tam­tej­sza Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu wyraziła

Wiadomości

Przeżyła aborcję. Po latach poznała swoją biologiczną matkę

Ży­cie Me­lis­sy Ohden mia­ło za­koń­czyć się 42 lat te­mu w ło­nie jej mat­ki. Pod­czas abor­cji, któ­rą wy­ko­ny­wa­ła jej wła­sna bab­cia, dziew­czyn­ka uro­dzi­ła się ży­wa. Ma­ła wo­jow­nicz­ka każ­de­go dnia wal­czy­ła dziel­nie o swo­je życie.

Wiadomości

Rumunia zakazuje gender studies

Par­la­ment Ru­mu­nii po­dob­nie jak Wę­gier, za­ka­zał pro­pa­go­wa­nia ide­olo­gii gen­der we wszyst­kich in­sty­tu­cjach zaj­mu­ją­cych się edukacją.

Wiadomości

Więcej ofiar aborcji niż koronawirusa

W wy­ni­ku abor­cji od 1 stycz­nia do 1 ma­ja br. na świe­cie zgi­nę­ło 14,2 mi­lio­na dzie­ci. Łącz­na licz­ba ofiar ko­ro­na­wi­ru­sa a tak­że chorób

Wiadomości

Legalizacja aborcji w Irlandii Północnej

17 czerw­ca w Ir­lan­dii Pół­noc­nej bry­tyj­ski par­la­ment za­le­ga­li­zo­wał abor­cję do 24. ty­go­dnia cią­ży. Prze­pi­sy abor­cyj­ne sta­ły się tak li­be­ral­ne jak na

Wiadomości

Lekarze sugerowali aborcję. Urodziła zdrową dziewczynkę

Bry­tyj­ka Kim­ber­ley Ja­mes bę­dąc w 12 ty­go­dniu cią­ży do­wie­dzia­ła się, że jej dziec­ko z po­wo­du wro­dzo­nych wad nie ma szans na prze­ży­cie. 24-let­nia ma­ma nie zde­cy­do­wa­ła się na abor­cję i uro­dzi­ła zdro­wą dziewczynkę.

Wiadomości

Narodowa tragedia Anglii i Walii

W 2019 ro­ku w An­glii i Wa­lii od­no­to­wa­no re­kor­do­wo nie­chlub­ną licz­bę do­ko­na­nych abor­cji. Jest to naj­wię­cej uśmier­ceń dzie­ci od 1967 r., czy­li od kie­dy abor­cja zo­sta­ła za­le­ga­li­zo­wa­na prawnie.

Wiadomości

Karta Rodziny na straży małżeństwa

Pre­zy­dent An­drzej Du­da pod­pi­sał Kar­tę Ro­dzi­ny, w któ­rej znaj­du­je się wie­le pro­gra­mów pro­ro­dzin­nych oraz za­pi­sy do­ty­czą­ce ochro­ny in­sty­tu­cji małżeństwa.

Wiadomości

Norweskie prawo krzywdzi dzieci

Nor­we­ski par­la­ment uchwa­lił kon­tro­wer­syj­ną usta­wę, któ­ra umoż­li­wia sa­mot­nym ko­bie­tom za­płod­nie­nie in vi­tro. Ze­zwa­la tak­że na te­sty pre­na­tal­ne, któ­re ma­ją na ce­lu se­lek­cję i eli­mi­na­cję po­czę­tych dzie­ci cho­rych lub o nie­chcia­nej płci.

Wiadomości

Posłowie zagłosowali za wzmocnieniem klauzuli sumienia lerzarzy

Sejm uchwa­lił usta­wę, któ­ra zno­si obo­wią­zek wska­zy­wa­nia przez le­ka­rza, gdzie ko­bie­ta mo­że do­ko­nać abor­cji. Je­śli le­karz od­mó­wi i po­wo­ła się na klau­zu­lę su­mie­nia, nie bę­dzie po­cią­ga­ny do od­po­wie­dzial­no­ści czy dys­kry­mi­no­wa­ny. Te­raz usta­wa ma tra­fić do Senatu.

Wiadomości

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

22 ma­ja na cmen­ta­rzu Ko­mu­nal­nym w Prąd­ni­ku Czer­wo­nym w Kra­ko­wie od­był się po­grzeb dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w okre­sie od 1 li­sto­pa­da 2019 r. do 30 kwiet­nia 2020 r. w kra­kow­skich szpitalach.

Wiadomości

Aborcyjny biznes ciałami abortowanych dzieci

Ze­zna­nia me­ne­dże­rów i dy­rek­to­rów or­ga­ni­za­cji Plan­ned Pa­ren­tho­od jed­no­znacz­nie po­twier­dza­ją, że fir­ma zaj­mo­wa­ła się nie­le­gal­nym han­dlem or­ga­na­mi abor­to­wa­nych dzieci.

Wiadomości

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Pre­zy­dent An­drzej Du­da pod­pi­sał no­we­li­za­cję usta­wy, któ­ra za­kła­da fi­nan­so­wa­nie le­ków ze środ­ków pu­blicz­nych dla ko­biet spo­dzie­wa­ją­cych się dziecka.

Wiadomości

Promowanie aborcji w czasach koronawirusa

Pod pre­tek­stem zwal­cza­nia skut­ków roz­prze­strze­nia­nia się pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, agen­dy ONZ pro­mu­ją abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną. Za­bi­cie po­czę­te­go dziec­ka zo­sta­ło tak­że uzna­ne za klu­czo­we do wpi­sa­nia w hu­ma­ni­tar­ny pa­kiet wal­ki z pandemią.

Wiadomości

Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Ba­da­cze z uni­wer­sy­te­tu w Oks­for­dzie pra­cu­ją nad szcze­pion­ką prze­ciw ko­ro­na­wi­ru­so­wi, któ­ra ma być go­to­wa na je­sie­ni. Do po­wsta­nia szcze­pion­ki wy­ko­rzy­sta­ne zo­sta­ły li­nie ko­mór­ko­we ludz­kie­go pło­du, uzy­ska­ne­go na sku­tek abor­cji. Nie­mo­ral­nej pro­duk­cji sprze­ci­wia­ją się przed­sta­wi­cie­le ka­to­lic­kich ośrod­ków bio­ety­ki z Wiel­kiej Bry­ta­nii i Sta­nów Zjednoczonych.

Wiadomości

Dramat dzieci surogatek

Prze­ra­ża­ją­ce sce­ny roz­gry­wa­ją się w Ki­jo­wie, gdzie dzia­ła le­gal­nie Kli­ni­ka Bio­Te­xCom. Pod tą na­zwą kry­je się Cen­trum Re­pro­duk­cji Lu­dzi. Z po­wo­du ko­ro­na­wi­ru­sa i za­mknię­cia gra­nic, za­mó­wio­ne wcze­śniej u ukra­iń­skich su­ro­ga­tek dzie­ci, nie zo­sta­ły ode­bra­ne. Te­raz dla kli­ni­ki set­ki pła­czą­cych no­wo­rod­ków sta­ły się nie­po­trzeb­nym to­wa­rem, z któ­rym nie wie­dzą co zrobić.