Tylko życie ma przyszłość!

Konkursy

Konkurs akademicki

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ogła­sza VI ogól­no­pol­ski kon­kurs na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pod ha­słem „Ży­cie i god­ność”, któ­re­go ce­lem jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści fundamentalnej.

Konkursy

XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Konkurs dla młodzieży

Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” – komentarz jury

XVI Ogól­no­pol­ski Kon­kurs dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki cie­szył się re­kor­do­wo du­żym po­wo­dze­niem. Na­de­sła­no po­nad 1100 prac z ca­łej Polski.

Konkurs dla młodzieży

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Opiekunowie prac!

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią ogła­sza­my wy­ni­ki XVI Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Popiełuszki.

Konkursy

XVI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Konkursy

Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2019)

Z ra­do­ścią ogła­sza­my wy­ni­ki pierw­szej edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”. Do na­sze­go biu­ra na­pły­nę­ło 196 prac pla­stycz­nych z ca­łej Pol­ski. Cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu! Dzię­ku­je­my Ro­dzi­com i Na­uczy­cie­lom, któ­rzy za­chę­ci­li dzie­ci do pla­stycz­nej re­flek­sji nad ro­dzi­ną. Naj­młod­szym gra­tu­lu­je­my po­my­sło­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i ta­len­tów, któ­re się ujawniły.

Konkursy

Konkurs, który uratował dziecko

Roz­po­czę­li­śmy tak­że ju­bi­le­uszo­wą, XV edy­cję kon­kur­su pro-li­fe dla mło­dzie­ży. Do tej po­ry na­de­sła­no na nie­go pra­wie 20 tys. prac! Są one dla nas bez­cen­ne, bo­wiem nio­są in­for­ma­cję o tym, w ja­ki spo­sób my­śli mło­de po­ko­le­nie. Ufa­my, że i tym ra­zem Kon­kurs im. Bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” spo­tka się z du­żym zainteresowaniem.