Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

XX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

XX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 2022

Ma­my ogrom­ną przy­jem­ność po­in­for­mo­wać, że po dłu­gich i emo­cjo­nu­ją­cych ob­ra­dach wy­ło­ni­li­śmy Lau­re­atów kon­kur­su. Ich pra­ce nie tyl­ko po­ru­szy­ły na­sze ser­ca, ale rów­nież wnio­sły ogrom­ny wkład w pro­mo­cję war­to­ści bli­skich ser­cu Bło­go­sła­wio­ne­go Księ­dza Je­rze­go Popiełuszki.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie:

kla­sa 4–6 szko­ły podstawowej

ka­te­go­ria literacka

I miej­sce: Ma­ria Blo­kesz, Kra­ków, „Świa­dec­two nie­me­go świad­ka”
II miej­sce: An­to­ni­na Maś­ka, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce, „Spa­ce­rek”
II miej­sce: Pa­tryk Okraj, My­śle­ni­ce, „Dom Na­dziei: Nie­koń­czą­ca się opo­wieść Miłości”

wy­róż­nie­nie: Mi­chał Lam­brecht, Ząb, „Bo­ha­ter”

ka­te­go­ria plastyczna

I miej­sce: Xe­nia Woj­taś, Sta­lo­wa Wo­la, „Ze­psu­te ser­ca”
II miej­sce: Ana­sta­zja Wo­ło­so­wicz, Ło­ma­zy, „Nie lę­kaj się, bo ja je­stem z TOBĄ”
III miej­sce: Kac­per Pa­ra­skie­wicz, Sta­ry Dzi­ków, „Każ­dy ma swo­je­go Anio­ła Stróża”

wy­róż­nie­nia:

  • Ju­sty­na Gór­ska, Do­mi­ni­ko­wi­ce, „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”
  • Jan Ka­lisz, Wi­tów, „Świę­tość życia”
  • Ma­ria Miś­ko­wiec, Ząb, „Do­ce­niaj”
  • Mał­go­rza­ta Wo­lan, Sta­lo­wa Wo­la, „Chroń życie”
  • Wik­to­ria Za­lew­ska, Brą­sze­wi­ce, „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”
  • Ka­ta­rzy­na Ze­lek, La­sko­wa, „Ra­tuj mnie TATO”

ka­te­go­ria multimedialna

I miej­sce: Hu­bert Go­dziek, Wo­dzi­sław Ślą­ski, „Ser­ce Ju­nio­ra dla Se­nio­ra”
II miej­sce: Ra­do­sław Fi­li­pek, No­wa Ro­kit­nia, „Dro­ga mo­je­go ży­cia”
III miej­sce: Zo­fia Ta­naś, Pie­cha­nin, „(NIE)CHCIANE”

wy­róż­nie­nia:

  • Ni­na Ba­niec­ka, Gło­gów, pra­ca zbio­ro­wa: Alek­san­dra Bia­ło­ta, Wik­to­ria Kraw­czyk-Kar­wow­ska, Adam To­biś, Wik­to­ria To­biś, An­to­ni Kloc, Le­on Kru­pa, Han­na Stę­pień, Han­na Ci­cho­szew­ska, We­ro­ni­ka Czap­ko, „Błąd”
  • Mar­cin Tur­ski, Piotr Tur­ski, Pod­czer­wo­ne, „Kin­gu­sia – znik­nę­ła i wró­ci­ła z dołeczkiem”

kla­sa 7–8 szko­ły podstawowej

ka­te­go­ria literacka

I miej­sce: Emi­lia Mu­sie­liń­ska, Za­wa­da, „Iskry Bo­że­go tchnie­nia”
II miej­sce: Han­na Kla­ra Smo­liń­ska, Bur­gra­bi­ce, „Do­pó­ki jest na­dzie­ja”
III miej­sce: Ka­ta­rzy­na Ter­lec­ka, Zda­nów, „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”

wy­róż­nie­nia:

  • Ju­lia Bier­nac­ka, Cie­lądz, „Brak nadziei”
  • Fi­lip Mar­szał­kow­ski, Za­su­to­wo, „Bo­ży­dar”

ka­te­go­ria plastyczna

I miej­sce: Ja­kub So­lak, Wo­la Rzę­dziń­ska, „Świat pła­cze”
II miej­sce: Mar­ty­na Wró­bel, Cza­niec, „Ura­to­wa­ne ży­cie”
III miej­sce: Ty­mo­te­usz Wszół, Mie­chów, „Ży­cio­daj­na moc”

wy­róż­nie­nia:

  • Woj­ciech Hull, Wie­licz­ka, „Mój cu­DOW­Ny brat”
  • Te­kle Per­a­dze, Ża­ry, „Nie­na­ro­dzo­na decyzja”
  • Ja­kub Ta­lar­czyk, Po­de­gro­dzie, „Ży­cie da­rem jest”
  • Zu­zan­na Tur­no, Krze­szo­wi­ce, „Sa­mot­ność… – Cza­sem brak jed­nej oso­by spra­wia, że świat zda­je się wyludniony…”
  • An­to­ni­na Żu­kow­ska, Ryb­nik, „Po­móż mi do­pły­nąć do bez­piecz­ne­go portu”

ka­te­go­ria multimedialna

I miej­sce: Pau­li­na Wi­śniew­ska, No­wa Ro­kit­nia, pra­ca zbio­ro­wa: kl. VIII PSP w No­wej Ro­kit­ni – Oskar Fi­li­pek, Ni­ko­la Na­ko­niecz­na, Ju­lia Sta­chur­ska, An­na Wa­la­sek, Ja­go­da Sta­niak, Fi­lip Mi­ku­sek, Łu­kasz Ko­wal­czyk, Pa­try­cja Jmas, Ma­te­usz Mi­ku­sek, „Po­móż oca­lić ży­cie na Ma­da­ga­ska­rze”
II miej­sce: Ma­ciej Bo­nat, Lu­bar­tów, „Hi­sto­ria pew­nej mi­ło­ści”
II miej­sce: Ju­lia Ka­miń­ska, Wiel­gie, „Od­rzu­ce­ni”

wy­róż­nie­nia:

  • Ma­ja Sta­cho­wicz, Mie­lec, „«Pro­blem» Marty”
  • An­drzej Tur­ski, Pod­czer­wo­ne, „Lew o ser­cu gołębia”

szko­ła ponadpodstawowa

ka­te­go­ria literacka

I miej­sce: Zu­zan­na To­chwin, Kuź­ni­ca, „Dzię­ku­ję za ży­cie”
II miej­sce: Ali­cja Pi­lar­czyk, Klu­cze, „Po­zwól mi pro­szę”
III miej­sce: Ja­kub Mi­klus, Sta­lo­wa Wo­la, „To Ty, mo­ja siostrzyczko”

wy­róż­nie­nia:

  • Zu­zan­na Lam­brecht, Ząb, „Mi­łość po­nad wszystko”
  • Alek­san­dra Pion­tek, Bu­dzów, „Na­dzie­ja”

ka­te­go­ria plastyczna

I miej­sce: Oli­wia Jasz­czy­szyn, Alek­san­drów Ku­jaw­ski, „Bo prze­cież ona tak­że jest mat­ką”
I miej­sce: Ju­lia Po­ci­ca, Sie­dli­ska-Bo­gusz, „Ma­mo, je­stem!”
II miej­sce: Ju­lia Żu­kow­ska, Su­cho­wo­la, „To ta sa­ma Ja”
III miej­sce: Va­rva­ra Mo­isiien­ko, No­we Mia­sto Lu­baw­skie, „Dar natury”

wy­róż­nie­nia:

  • Ka­ta­rzy­na Pie­ron, Jor­da­nów, „Ży­cie to skarb”
  • Łu­cja Plu­ta, Mi­ło­cin, „Każ­dy czło­wiek jest arcydziełem”
  • Anie­la Woj­cie­chow­ska, Brańsk, „Mi­łość da­je życie”

ka­te­go­ria multimedialna

II miej­sce: Ja­kub Dzię­cioł, Ja­skół­ki, pra­ca zbio­ro­wa: Wik­to­ria Bęt­kow­ska, Ame­lia Pe­śla, Ilo­na Bie­gań­ska, Bar­tosz Mi­ko­łaj­czak, Oli­wia Spur­tacz, Ka­mil Bie­gań­ski, Fran­ci­szek Skrzyp­niak, „Obudź się do ży­cia”
II miej­sce: Bar­tosz Spę­ta­ny, Mi­ko­łaj Sob­czak, War­ta, „Trud­ne chwi­le, pro­wa­dzą do pięk­nych miejsc…”
III miej­sce: Ni­ko­la Stęp­ska, Kut­no, „Owo­ce Mlecz­nej Drogi”

wy­róż­nie­nia:

  • Ju­lia Se­ba­stiań­ska, Są­trza­ska, „Dar życia”
  • Szy­mon Stan­kie­wicz, Ka­leń To­wa­rzy­stwo, „Pra­wo do życia”

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su za ich za­an­ga­żo­wa­nie i wy­si­łek w pro­mo­cję war­to­ści życia!

Na kon­kurs zgło­szo­no 1021 prac. 

Zdję­cia z ga­li wrę­cze­nia nagród:

Pra­ce pla­stycz­ne na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne w XX kon­kur­sie „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”:

Pra­ce pla­stycz­ne na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne w XX kon­kur­sie „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” do po­bra­nia w pli­ku ZIP.

Pra­ce mul­ti­me­dial­ne na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne w XX kon­kur­sie „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” (play­li­sta):

Sta­ty­sty­ki zgło­szeń we­dług ka­te­go­rii i klas:

Zgło­sze­nia ogó­łem: 1021
 
Ka­te­go­rie:
Li­te­rac­kie: 175 zgłoszeń
Pla­stycz­ne: 774 zgłoszenia
Mul­ti­me­dial­ne: 72 zgłoszenia
 
Kla­sy 4–6:
Łącz­nie zgło­szeń: 445 prac
Li­te­rac­kie: 39 zgłoszeń
Pla­stycz­ne: 392 zgłoszenia
Mul­ti­me­dial­ne: 14 zgłoszeń
 
Kla­sy 7–8:
Łącz­nie zgło­szeń: 228 prac
Li­te­rac­kie: 48 zgłoszeń
Pla­stycz­ne: 162 zgłoszenia
Mul­ti­me­dial­ne: 18 zgłoszeń
 
Po­nad­pod­sta­wo­we:
Łącz­nie zgło­szeń: 348 prac
Li­te­rac­kie: 88 zgłoszeń
Pla­stycz­ne: 220 zgłoszeń
Mul­ti­me­dial­ne: 40 zgłoszeń

19 edycji, prawie 30 tysięcy prac, uratowane dziecko

Cel | Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Kon­kurs, któ­ry ura­to­wał dziec­ko | Na­sto­lat­ki z Że­le­cho­wa na­krę­ci­ły film kon­kur­so­wy pt. Wzór. Je­go bo­ha­te­ra­mi są skłó­ce­ni mał­żon­ko­wie. Mąż jest żoł­nie­rzem i wy­jeż­dża na mi­sję po­ko­jo­wą, za­nim zdą­ży się do­wie­dzieć, ze je­go żo­na jest w cią­ży. Kil­ka ty­go­dni póź­niej ko­bie­ta od­kry­wa, ze cho­ru­je na bia­łacz­kę i mu­si wy­bie­rać, któ­ra wal­ka bę­dzie prio­ry­te­to­wa – o nią czy o dziec­ko. Po tym jak film na­sto­lat­ków tra­fił do in­ter­ne­tu, ode­zwa­ła się do nich pew­na ma­ma z Bia­łe­go­sto­ku. Po­wie­dzia­ła, ze dzię­ki nie­mu nie zde­cy­do­wa­ła się na aborcje.

Te­ma­ty­ka | Wszyst­kie ak­tu­al­ne za­gad­nie­nia bio­etycz­ne jak an­ty­kon­cep­cja, abor­cja, „in vi­tro” czy eu­ta­na­zja. Pro-li­fe to tak­że mi­łość, ro­dzi­na, adopcja.

For­my | Ołó­wek, pa­ste­le, akwa­re­le, far­by olej­ne, wy­dzie­ran­ki, wy­kle­jan­ki, pra­ce prze­strzen­ne, stro­ny in­ter­ne­to­we, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, fil­my, tek­sty pio­se­nek, te­le­dy­ski, gry kom­pu­te­ro­we… Wszyst­ko pro-life!

Pa­tron – bł. ks. Je­rzy Po­pie­łusz­ko | Na­zy­wa­ny „obroń­cą ko­ły­ski”. Mó­wił, że „Za­da­niem Ko­ścio­ła jest nie tyl­ko teo­re­tycz­ne gło­sze­nie świę­to­ści ży­cia, pra­wa do ży­cia nie­na­ro­dzo­nych, lecz tak­że prak­tycz­na obro­na te­go pra­wa”. Po­ma­gał fi­nan­so­wo i or­ga­ni­za­cyj­nie sa­mot­nym mat­kom i mło­dym dziew­czy­nom w cią­ży. Przy­go­to­wy­wał pacz­ki żyw­no­ścio­we i wy­praw­ki nie­mow­lę­ce, roz­da­wał le­kar­stwa. Był dusz­pa­ste­rzem służ­by zdrowia.

TRZY GRUPY WIEKOWE:

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4–6
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 7–8
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

TRZY KATEGORIE ARTYSTYCZNE:

LITERACKA:

wiersz, opo­wia­da­nie, no­we­la, re­por­taż, ga­zet­ka szkolna…

PLASTYCZNA:

pla­kat, gra­fi­ka, ma­lar­stwo,
mon­taż, ga­blo­ta szkol­na
i pa­ra­fial­na…

MULTIMEDIALNA:

stro­na in­ter­ne­to­wa, film, pro­gram ra­dio­wy, pro­gram multimedialny…

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAGRODY RZECZOWE:
SPRZĘT ELEKTRONICZNY, GRY PLANSZOWE, KSIĄŻKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NAGRODY PIENIĘŻNE:
I MIEJSCE – 2000 ZŁ, II MIEJSCE – 1500 ZŁ, III MIEJSCE – 1000 ZŁ
W KAŻDEJ KATEGORII

- Po­my­śla­łem, że opi­szę hi­sto­rię mo­jej ro­dzi­ny. Z ci­chą na­dzie­ją, że ktoś ją prze­czy­ta i po­stą­pi słusz­nie. Tak jak moi ro­dzi­ce – mó­wi Ales­san­dro, uczest­nik kon­kur­su pro-li­fe, któ­re­go sio­stra zma­ga się z nie­peł­no­spraw­no­ścią. – My­ślę, że ta­kich hi­sto­rii jest wię­cej. Kto wie, mo­że to ty ura­tu­jesz ży­cie bez­bron­ne­mu – tak Ales­san­dro za­chę­ca ró­wie­śni­ków do udzia­łu w konkursie.

Dziec­ko w ło­nie mat­ki jest bez­bron­ne wo­bec złych de­cy­zji, pod­ję­tych przez in­nych – tak o swo­jej mo­ty­wa­cji do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie mó­wi Pa­try­cja Czop, lat 14.

30 ty­się­cy prac

Mło­dych spe­cjal­nie za­chę­cać nie trze­ba. W cią­gu 20 lat na­de­sła­li oko­ło 30 ty­się­cy prac kon­kur­so­wych. W róż­nych ka­te­go­riach: pla­stycz­nej, li­te­rac­kiej czy mul­ti­me­dial­nej. I w róż­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych (od 4. kla­sy do ukoń­cze­nia szko­ły po­nad­pod­sta­wo­wej). Mło­dzi lu­dzie ma­lu­ją, ry­su­ją, wy­ci­na­ją, dzier­ga­ją, krę­cą fil­my czy te­le­dy­ski. Po­wsta­ją ko­la­że i gry kom­pu­te­ro­we. Opo­wia­da­nia, ese­je i po­ru­sza­ją­ce wiersze.

Ura­to­wać czy­jeś życie 

Przy­szli pi­sa­rze, ma­la­rze, mu­zy­cy czy re­ży­se­rzy roz­wi­ja­ją swo­je pa­sje i szli­fu­ją umie­jęt­no­ści w służ­bie ży­ciu: war­to­ści, któ­ra jest bez­cen­na. Jak wspo­mi­na swo­ją mo­ty­wa­cję do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie czter­na­sto­let­nia Pa­try­cja: – Moż­na zmie­nić czy­jeś po­glą­dy, ura­to­wać czy­jeś ży­cie, a tak­że sa­me­mu za­sta­no­wić się nad bez­cen­nym ży­ciem człowieka.

Kil­ka lat te­mu Da­niel i Ola z Czę­sto­cho­wy na­krę­ci­li ama­tor­ski film, po któ­rym otrzy­ma­li wia­do­mość, że ura­to­wał on ży­cie dziec­ka pew­nej ko­bie­ty z Bia­łe­go­sto­ku, któ­ra sta­ła kra­wę­dzi i ży­cio­wym za­krę­cie. Na­sto­lat­ko­wie nie wa­ha­li się ani chwi­li: na­krę­ci­li ko­lej­ny film. In­na hi­sto­ria mó­wi o tym, jak gra­fi­ka kon­kur­so­wa ura­to­wa­ła ży­cie dziec­ka ko­bie­ty, znaj­du­ją­cej się w bar­dzo trud­nej ży­cio­wej sy­tu­acji. By­ła w de­pre­sji i ze swo­ich pro­ble­mów zwie­rzy­ła się przy­pad­ko­wej oso­bie. Tą oso­bą oka­zał się oj­ciec jed­nej z uczest­ni­czek kon­kur­su, któ­ry po­ka­zał ko­bie­cie zdję­cie pra­cy kon­kur­so­wej swo­jej cór­ki Ma­ry­si. Kil­ka mie­się­cy póź­niej do­stał smsa od szczę­śli­wej ma­my, któ­ra uro­dzi­ła swo­je dziecko.

W cen­trum stoi człowiek

– Mło­dzi lu­dzie nie pod­cho­dzą bez­re­flek­syj­nie do to­czą­cych się de­bat spo­łecz­nych o abor­cji czy o wspo­ma­ga­nym sa­mo­bój­stwie. W swo­ich pra­cach przed­sta­wia­ją świat pe­łen war­to­ści, w któ­re­go cen­trum stoi czło­wiek: czę­sto sła­by, cho­ry, po ludz­ku pa­trząc – za­leż­ny od in­nych. Uczest­ni­cy kon­kur­su po­ka­zu­ją nam, że mi­łość, sza­cu­nek i od­po­wie­dzial­ność to klu­cze do bu­do­wa­nia cy­wi­li­za­cji, choć oczy­wi­ście sa­mi nie się­ga­ją po tak pa­te­tycz­ne sło­wa. Mó­wią ra­czej, cza­sem jak­by od nie­chce­nia: „Prze­cież to oczy­wi­ste” – tak swo­je do­świad­cze­nia z pra­ca­mi kon­kur­so­wy­mi opi­su­je Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, or­ga­ni­za­to­ra kon­kur­su. – Pra­ce kon­kur­so­we są na bar­dzo wy­so­kim po­zio­mie. Od kil­ku lat wy­da­je­my je w for­mie ka­len­da­rza ściennego.

Chcę pi­sać o rze­czach ważnych

Chcę pi­sać o rze­czach waż­nych – de­kla­ru­je Zu­zan­na Lam­brecht, uczest­nicz­ka w ka­te­go­rii li­te­rac­kiej. – Chcę ro­bić to, w czym je­stem do­bra. A je­śli swo­ją pra­cą dam ko­muś do my­śle­nia, to tym lepiej.

Bo pra­ce kon­kur­so­we są nie tyl­ko oka­zją do re­flek­sji nad ży­ciem dla uczest­ni­ków. Są też tym nie­zbęd­nym nam, do­ro­słym, mo­men­tem do za­sta­no­wie­nia nad spra­wa­mi, któ­re w co­dzien­nym pę­dzie gdzieś z ro­ku na rok nam co­raz czę­ściej się wymykają.

***

Każ­de dziecko

To jak­by list z Nie­ba za­adre­so­wa­ny na Zie­mię
Gdzie sta­do pi­śmien­nych anal­fa­be­tów
Krzy­czy, że Bóg nie istnieje.

(Elż­bie­ta Za­mo­row­ska, wiersz bez tytułu)

Chcesz wziąć udział w konkursie? Zapraszamy!

 • Prze­czy­taj regulamin.
 • Przy­go­tuj pra­cę kon­kur­so­wą (li­te­rac­ką, pla­stycz­ną al­bo multimedialną).
 • Za­re­je­struj pra­cę elek­tro­nicz­nie, uży­wa­jąc for­mu­la­rza do­stęp­ne­go poniżej.
 • Wy­dru­kuj po­twier­dze­nie elek­tro­nicz­nej re­je­stra­cji, któ­ry otrzy­masz mailem.
 • Pod­pisz po­twier­dze­nie i po­proś o pod­pis ro­dzi­ców (w przy­pad­ku uczest­ni­ków nie­peł­no­let­nich). Na­stęp­nie wy­ślij je pocz­tą lub ku­rie­rem do na­sze­go biura. 
 • Je­śli przy­go­to­wa­łeś (-aś) pra­cę pla­stycz­ną, wy­ślij ją ra­zem z wy­dru­ko­wa­nym po­twier­dze­niem  na ad­res: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków. Pra­ce li­te­rac­kie i mul­ti­me­dial­ne wgraj na ser­wer pod­czas re­je­stra­cji elektronicznej.
 • Uwa­ga! Ter­min prze­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych prze­dłu­żo­ny do 16 lu­te­go 2024 r. Osta­tecz­ny ter­min nad­sy­ła­nia prac: 31 stycz­nia 2024 r.
 • Sprawdź, czy wy­gra­łeś (-aś)! Ogło­sze­nie wy­ni­ków na stro­nie in­ter­ne­to­wej Sto­wa­rzy­sze­nia i na je­go pro­fi­lu FB 1 mar­ca 2024 r.
 • Przy­jedź do Czę­sto­cho­wy na Ga­lę Fi­na­ło­wą 6 kwiet­nia 2024 r. (sa­bo­ta).

Re­gu­la­min XX edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla Mło­dzie­ży
im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki
„Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”

§ 1. Ce­le konkursu

 1. Roz­wi­ja­nie wśród mło­dzie­ży wraż­li­wo­ści na war­tość ży­cia czło­wie­ka po­przez pro­mo­wa­nie te­ma­ty­ki pro-life.
 2. Za­chę­ca­nie mło­dzie­ży do twór­cze­go my­śle­nia i ujaw­nia­nia swo­ich ta­len­tów pla­stycz­nych, dzien­ni­kar­skich, li­te­rac­kich, filmowych.
 3. Kształ­to­wa­nie wśród mło­dzie­ży wy­obraź­ni i umie­jęt­no­ści pre­zen­to­wa­nia ota­cza­ją­ce­go świata.

§ 2. Or­ga­ni­za­tor konkursu

 1. Or­ga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, zwa­ne da­lej Organizatorem.
 2. Ad­res Or­ga­ni­za­to­ra: ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kraków.
 3. Do spraw zwią­za­nych z Kon­kur­sem Or­ga­ni­za­tor udo­stęp­nia nu­mer te­le­fo­nu 12 421 08 43 (biu­ro Or­ga­ni­za­to­ra) oraz ad­res e‑mail: konkurs@pro-life.pl.
 4. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do zmia­ny tre­ści Re­gu­la­mi­nu i roz­strzy­ga­nia spraw nie­za­war­tych w Re­gu­la­mi­nie. Ewen­tu­al­ne zmia­ny bę­dą pu­bli­ko­wa­ne pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym: konkurs.pro-life.pl

§ 3. Au­tor pracy/Uczestnik konkursu

 1. Au­to­rem pracy/Uczestnikiem kon­kur­su jest oso­ba speł­nia­ją­ca kry­te­ria wie­ko­we (dla po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii), któ­ra zgło­si­ła i na­de­sła­ła pra­cę kon­kur­so­wą bę­dą­cą wy­ni­kiem jej sa­mo­dziel­nej (lub zbio­ro­wej w przy­pad­ku prac zbio­ro­wych) pra­cy twórczej.

§ 4. Opie­kun pracy

 1. Opie­ku­nem pra­cy mo­że być na­uczy­ciel, ka­te­che­ta, wy­cho­waw­ca lub, w szcze­gól­nych przy­pad­kach, in­na oso­ba peł­no­let­nia (np. ro­dzic) spra­wu­ją­ca opie­kę nad Uczest­ni­kiem kon­kur­su w trak­cie two­rze­nia pra­cy i zbie­ra­nia do niej wia­do­mo­ści, materiałów.

§ 5. Opie­kun prawny

 1. Opie­ku­nem praw­nym jest oso­ba, któ­ra spra­wu­je opie­kę i ochro­nę nad in­te­re­sa­mi oso­bi­sty­mi oraz ma­jąt­ko­wy­mi dziec­ka; jest je­go przed­sta­wi­cie­lem usta­wo­wym (po­dej­mu­je czyn­no­ści praw­ne w je­go imieniu).

§ 6. Za­ło­że­nia organizacyjne

 1. Kon­kurs prze­zna­czo­ny jest dla mło­dzie­ży z ca­łej Pol­ski i zo­sta­nie roz­strzy­gnię­ty w trzech prze­dzia­łach wiekowych:
  1. ucznio­wie klas IV – VI szkół podstawowych,
  2. ucznio­wie klas VII – VIII szkół podstawowych,
  3. ucznio­wie szkół po­nad­pod­sta­wo­wych z wy­łą­cze­niem szkół policealnych.
 2. Kon­kurs zo­sta­nie roz­strzy­gnię­ty w trzech ka­te­go­riach: li­te­rac­kiej, pla­stycz­nej i mul­ti­me­dial­nej w każ­dym z trzech wy­mie­nio­nych prze­dzia­łów wie­ko­wych. Każ­da pra­ca mo­że być przy­pi­sa­na tyl­ko i wy­łącz­nie do jed­nej z po­wyż­szych kategorii.
 3. Aby wziąć udział w kon­kur­sie, na­le­ży wy­peł­nić for­mu­larz on-li­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra Kon­kur­su: konkurs.pro-life.pl. Po klik­nię­ciu przy­ci­sku „Wy­ślij zgło­sze­nie na kon­kurs”, Uczest­nik Kon­kur­su (Au­tor Pra­cy) otrzy­ma na po­da­ny w for­mu­la­rzu ad­res e‑mail plik PDF z wy­peł­nio­nym for­mu­la­rzem zgło­sze­nia. Otrzy­ma­ny plik PDF (for­mu­larz zgło­sze­nia) na­le­ży wy­dru­ko­wać, a po pod­pi­sa­niu przez Uczest­ni­ka Kon­kur­su, Ro­dzi­ca lub Opie­ku­na Praw­ne­go (w przy­pad­ku osób nie­peł­no­let­nich) oraz Opie­ku­na Pra­cy, na­le­ży prze­słać pocz­tą tra­dy­cyj­ną lub prze­sył­ką ku­rier­ską na ad­res Or­ga­ni­za­to­ra. Do­ty­czy to tak­że prac wy­sy­ła­nych elek­tro­nicz­nie. W przy­pad­ku prac wy­sy­ła­nych fi­zycz­nie, for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na­le­ży prze­słać w prze­sył­ce ra­zem z pra­cą. Brak pra­wi­dło­wo wy­peł­nio­ne­go for­mu­la­rza unie­moż­li­wi Or­ga­ni­za­to­ro­wi za­kwa­li­fi­ko­wa­nie pra­cy do oce­ny oraz wy­sy­ła­nie dyplomu.
 4. Pra­ce li­te­rac­kie i mul­ti­me­dial­ne o ob­ję­to­ści do 512 MB przyj­mo­wa­ne są wy­łącz­nie on-li­ne za po­śred­nic­twem for­mu­la­rza na stro­nie in­ter­ne­to­wej kon­kur­su: konkurs.pro-life.pl w for­mie elek­tro­nicz­nej, w for­ma­tach: pdf, ppt, pptx, pps, ppsx, odp, jpg, gif, tif, mpg, mp4, mov, mp3, wav (pra­ce mo­gą być skom­pre­so­wa­ne w for­mie zip lub rar). W przy­pad­ku pli­ków o więk­szej ob­ję­tość niż 512 MB, np. dłuż­szych fil­mów, na­le­ży za­pi­sać je na pły­cie DVD lub pen­dri­vie, a na­stęp­nie prze­słać pocz­tą lub prze­sył­ką ku­rier­ską na ad­res Or­ga­ni­za­to­ra wraz z wy­peł­nio­nym i pod­pi­sa­nym for­mu­la­rzem zgło­sze­nia otrzy­ma­nym na po­da­ny przy re­je­stra­cji ad­res e‑mail.
 5. Pra­ce z ka­te­go­rii li­te­rac­kiej mu­szą speł­niać na­stę­pu­ją­ce kryteria:
  1. przy­kła­do­wa for­ma pra­cy: wiersz, opo­wia­da­nie, no­we­la, re­por­taż i in­ne ga­tun­ki li­te­rac­kie i dziennikarskie
  2. pra­ce li­te­rac­kie na­le­ży prze­sy­łać do Or­ga­ni­za­to­ra wy­łącz­nie on-li­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej, za po­śred­nic­twem for­mu­la­rza na stro­nie in­ter­ne­to­wej kon­kur­su: konkurs.pro-life.pl, w po­sta­ci pli­ku o ob­ję­to­ści do 512 MB w for­ma­cie pdf (plik mo­że byś skom­pre­so­wa­ny do for­ma­tu zip lub rar);
  3. pra­ca mu­si być pod­pi­sa­na imie­niem i na­zwi­skiem Au­to­ra Pra­cy oraz ty­tu­łem pra­cy we­wnątrz pli­ku (le­wy gór­ny róg pierw­szej stro­ny pracy);
  4. wy­dru­ko­wa­ny for­mu­larz zgło­sze­nia po pod­pi­sa­niu przez Uczest­ni­ka Kon­kur­su, Ro­dzi­ca lub Opie­ku­na Praw­ne­go (w przy­pad­ku osób nie­peł­no­let­nich) oraz Opie­ku­na Pra­cy, na­le­ży prze­słać pocz­tą tra­dy­cyj­ną lub prze­sył­ką ku­rier­ską na ad­res Organizatora.
 6. Pra­ce z ka­te­go­rii pla­stycz­nej mu­szą speł­niać na­stę­pu­ją­ce kryteria:
  1. przy­kła­do­wa for­ma pra­cy: pla­kat, gra­fi­ka, ob­raz, fo­to­gra­fia, ko­laż, rzeź­ba, ga­blo­ta szkol­na czy parafialna,
  2. tech­ni­ka prac dowolna,
  3. do­pusz­czal­ny mak­sy­mal­ny for­mat prac – A0,
  4. pra­ce pla­stycz­ne na­le­ży prze­sy­łać na ad­res Or­ga­ni­za­to­ra Kon­kur­su wy­łącz­nie w po­sta­ci fi­zycz­nej pocz­tą tra­dy­cyj­ną lub prze­sył­ką ku­rier­ską (Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków) z do­pi­skiem „Kon­kurs”,
  5. wy­dru­ko­wa­ny for­mu­larz zgło­sze­nia ze stro­ny in­ter­ne­to­wej kon­kur­su: konkurs.pro-life.pl po pod­pi­sa­niu przez Uczest­ni­ka Kon­kur­su, Ro­dzi­ca lub Opie­ku­na Praw­ne­go (w przy­pad­ku osób nie­peł­no­let­nich) oraz Opie­ku­na Pra­cy, na­le­ży prze­słać pocz­tą tra­dy­cyj­ną lub prze­sył­ką ku­rier­ską na ad­res Or­ga­ni­za­to­ra wraz z pracą.
 7. Pra­ce z ka­te­go­rii mul­ti­me­dial­nej mu­szą speł­niać na­stę­pu­ją­ce kryteria:
  1. przy­kła­do­wa for­ma pra­cy: stro­na in­ter­ne­to­wa, film, pro­gram ra­dio­wy, kom­pu­te­ro­wy pro­gram mul­ti­me­dial­ny, pre­zen­ta­cja, wideoklip,
  2. pra­ce mul­ti­me­dial­ne w po­sta­ci pli­ku o ob­ję­to­ści do 512 MB na­le­ży prze­sy­łać do Or­ga­ni­za­to­ra on-li­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej, za po­śred­nic­twem for­mu­la­rza na stro­nie in­ter­ne­to­wej kon­kur­su: konkurs.pro-life.pl. Do­pusz­czal­ny for­mat pli­ków to: pdf, ppt, pptx, pps, ppsx, odp, jpg, gif, tif, mpg, mp4, mov, mp3 lub wav (pra­ce mo­gą być skom­pre­so­wa­ne w for­mie zip lub rar). W przy­pad­ku pli­ków o więk­szej ob­ję­tość niż 512 MB, np. dłuż­szych fil­mów, na­le­ży prze­słać je pocz­tą na pły­cie DVD lub pen­dri­vie wraz z wy­peł­nio­nym for­mu­la­rzem zgło­sze­nia, któ­re­go dru­gą stro­nę wraz z imie­niem i na­zwi­skiem Au­to­ra Pra­cy oraz ty­tu­łem pra­cy na­le­ży wy­ciąć i do­łą­czyć do prze­sył­ki z nośnikiem,
  3. pra­ca mu­si być pod­pi­sa­na imie­niem i na­zwi­skiem Au­to­ra Pra­cy oraz Ty­tu­łem Pra­cy w spo­sób jed­no­znacz­nie umoż­li­wia­ją­cym jej identyfikację,
  4. wy­dru­ko­wa­ny for­mu­larz zgło­sze­nia po pod­pi­sa­niu przez Uczest­ni­ka Kon­kur­su, Ro­dzi­ca lub Opie­ku­na Praw­ne­go (w przy­pad­ku osób nie­peł­no­let­nich) oraz Opie­ku­na Pra­cy, na­le­ży prze­słać pocz­tą tra­dy­cyj­ną lub prze­sył­ką ku­rier­ską na ad­res Or­ga­ni­za­to­ra. Do­ty­czy to tak­że prac wy­sy­ła­nych elektronicznie.
 8. Ter­min nad­sy­ła­nia prac prze­sy­ła­nych elek­tro­nicz­nie lub fi­zycz­nie mi­ja 31 stycz­nia 2024 r. Bra­na jest pod uwa­gę da­ta nada­nia prze­sył­ki. Pra­ce na­de­sła­ne po wska­za­nym ter­mi­nie nie bę­dą pod­da­ne oce­nie konkursowej.
 9. Każ­dy Uczest­nik Kon­kur­su mo­że prze­słać na wszyst­kie trzy ka­te­go­rie w swo­im prze­dzia­le wie­ko­wym do­wol­ną licz­bę prac z za­strze­że­niem, że w każ­dej ka­te­go­rii mo­że otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagrodę.
 10. Do każ­dej pra­cy na­le­ży wy­ge­ne­ro­wać i prze­słać osob­ny for­mu­larz zgłoszeniowy.
 11. Or­ga­ni­za­tor do­pusz­cza do kon­kur­su wy­łącz­nie pra­ce za­wie­ra­ją­ce po­praw­nie wy­peł­nio­ny on-li­ne for­mu­larz zgło­sze­nio­wy oraz je­go wy­druk ze wszyst­ki­mi wy­ma­ga­ny­mi pod­pi­sa­mi prze­sła­ny na ad­res Organizatora.
 12. W przy­pad­ku prac zbio­ro­wych, każ­dy Współ­au­tor jest zo­bo­wią­za­ny do do­łą­cze­nia do pra­cy osob­ne­go for­mu­la­rza zgłoszeniowego.
 13. W przy­pad­ku prac zbio­ro­wych wszy­scy au­to­rzy po­win­ni na­le­żeć do tej sa­mej ka­te­go­rii wie­ko­wej. W in­nych przy­pad­kach, gdy pra­ca ma wie­lu au­to­rów, któ­rzy na­le­żą do róż­nych ka­te­go­rii wie­ko­wych, zgło­szo­na pra­ca przy­pi­sy­wa­na jest do ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­star­sze­go uczestnika.
 14. W Kon­kur­sie mo­gą tak­że brać udział pra­ce już pu­bli­ko­wa­ne, lecz nie wcze­śniej niż przed 1 wrze­śnia 2021 roku.

§ 7. Lau­re­aci i Wyróżnieni

 1. Lau­re­atem kon­kur­su jest oso­ba, któ­ra de­cy­zją Ko­mi­sji kon­kur­so­wej za­ję­ła pierw­sze, dru­gie bądź trze­cie miej­sce w jed­nej z ka­te­go­rii, w od­po­wied­nim prze­dzia­le wiekowym.
 2. Wy­róż­nio­nym w kon­kur­sie jest oso­ba, któ­ra de­cy­zją Ko­mi­sji kon­kur­so­wej otrzy­ma­ła wy­róż­nie­nie w jed­nej z ka­te­go­rii, w od­po­wied­nim prze­dzia­le wiekowym.

§ 8. Oce­na prac konkursowych

 1. O wy­ło­nie­niu zwy­cięz­ców Kon­kur­su de­cy­du­je po­wo­ła­na w tym ce­lu Ko­mi­sja Konkursowa.
 2. Ko­mi­sję po­wo­łu­je Organizator.
 3. Kry­te­ria oce­ny usta­lo­ne zo­sta­ją w na­stę­pu­ją­cy sposób:
  1. po­zy­tyw­ne po­dej­ście do te­ma­tu obro­ny ży­cia człowieka,
  2. ja­kość wykonania,
  3. ory­gi­nal­ność,
  4. sto­pień trud­no­ści wy­ko­na­nia ade­kwat­ny do wie­ku autora,
  5. kom­po­zy­cja,
  6. wa­lo­ry artystyczne.
 4. Ko­mi­sja oce­niać bę­dzie wy­łącz­nie pra­ce od­no­szą­ce się wy­łącz­nie do ochro­ny ży­cia czło­wie­ka.
 5. Nad­sy­ła­ne pra­ce po­win­ny mieć po­zy­tyw­ny prze­kaz i nie po­win­ny za­wie­rać żad­nych dra­stycz­nych zdjęć, ob­ra­zów ani opi­sów. Pra­ce za­wie­ra­ją­ce dra­stycz­ne zdję­cia, ob­ra­zy czy opi­sy bę­dą od­rzu­ca­ne przez Ko­mi­sję Konkursową.
 6. De­cy­zje Ko­mi­sji Kon­kur­so­wej są ostateczne.
 7. Ko­mi­sja nie bę­dzie oce­niać prac nie­speł­nia­ją­cych wszyst­kich wa­run­ków za­war­tych w re­gu­la­mi­nie np. nie­za­wie­ra­ją­cych po­praw­nie wy­peł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza zgłoszeniowego.

§ 9. Ogło­sze­nie wy­ni­ków konkursu

 1. Al­fa­be­tycz­na li­sta lau­re­atów i wy­róż­nio­nych w kon­kur­sie zo­sta­nie opu­bli­ko­wa­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra konkurs.pro-life.pl i na fanpage’u Or­ga­ni­za­to­ra na Fa­ce­bo­oku 1 mar­ca 2024 r.
 2. Ogło­sze­nie wy­ni­ków Kon­kur­su wraz z pre­zen­ta­cją prac i uro­czy­ste roz­da­nie na­gród na­stą­pi pod­czas Ga­li Fi­na­ło­wej Kon­kur­su, któ­ra od­bę­dzie się 6 kwiet­nia 2024 r. na Ja­snej Gó­rze. W szcze­gól­nych przy­pad­kach miej­sce i ter­min Ga­li Fi­na­ło­wej mo­gę ulec zmia­nie. O ewen­tu­al­nej zmia­nie Or­ga­ni­za­tor po­in­for­mu­je na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.pro-life.pl oraz na swo­im fanpage’u na Facebooku.
 3. Lau­re­aci ma­ją obo­wią­zek po­in­for­mo­wać Or­ga­ni­za­to­ra o swo­im udzia­le w ga­li wrę­cza­nia na­gród te­le­fo­nicz­nie: 12 421–08-43 lub e‑mailem: biuro@pro-life.pl z ty­go­dnio­wym wyprzedzeniem.

§ 10. Na­gro­dy głów­ne i dodatkowe

 1. Or­ga­ni­za­tor przy­zna pierw­sze, dru­gie i trze­cie miej­sce w każ­dej z trzech ka­te­go­rii w każ­dym z trzech prze­dzia­łów wie­ko­wych, chy­ba że nie bę­dzie pod­staw do przy­zna­nia któ­re­goś z miejsc.
 2. Or­ga­ni­za­tor ma pra­wo przy­znać do­wol­ną licz­bę wyróżnień.
 3. W przy­pad­ku zgła­sza­nia prac po­sia­da­ją­cych wię­cej niż jed­ne­go Au­to­ra (Pra­ce zbio­ro­we) na­le­ży za­zna­czyć w For­mu­la­rzu kon­kur­so­wym oso­bę, któ­ra w ra­zie przy­zna­nia na­gro­dy bądź wy­róż­nie­nia otrzy­ma nagrodę/wyróżnienie. Po­zo­sta­li współ­au­to­rzy otrzy­ma­ją dyplomy.
 4. Za za­ję­cie I, II, III miej­sca w każ­dej z ka­te­go­rii dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych prze­wi­dzia­no na­gro­dy rze­czo­we m.in. sprzęt elek­tro­nicz­ny, gry plan­szo­we i książ­ki. Za za­ję­cie miejsc I, II i III w każ­dej z ka­te­go­rii dla uczniów szkół po­nad­pod­sta­wo­wych prze­wi­dzia­no na­gro­dy pie­nięż­ne: miej­sce I – 2000 zł, miej­sce II – 1500 zł i miej­sce III – 1000 zł. Po­nad­to lau­re­aci otrzy­ma­ją dyplomy.
 5. Do­dat­ko­wy­mi wy­róż­nie­nia­mi dla au­to­rów naj­cie­kaw­szych prac bę­dą pu­bli­ka­cje w wy­daw­nic­twach pro-life.
 6. Do 30 ma­ja 2024 r. Opie­ku­no­wie prac otrzy­ma­ją li­stow­nie podziękowanie.

§ 11. Po­sta­no­wie­nia końcowe

 1. Bio­rąc udział w Kon­kur­sie, Uczest­nik Kon­kur­su ak­cep­tu­je je­go Re­gu­la­min.
 2. Re­gu­la­min Kon­kur­su jest do­stęp­ny na stro­nie in­ter­ne­to­wej konkurs.pro-life.pl i w sie­dzi­bie Organizatora.
 3. Uczest­nik Kon­kur­su ak­cep­tu­jąc Re­gu­la­min, oświad­cza, że pra­ca kon­kur­so­wa jest wy­ni­kiem je­go sa­mo­dziel­nej pra­cy twór­czej i przy­słu­gu­ją mu do niej wszel­kie au­tor­skie pra­wa oso­bi­ste i ma­jąt­ko­we i nie są one w ża­den spo­sób ogra­ni­czo­ne lub ob­cią­żo­ne pra­wa­mi osób trze­cich. Za wszel­kie rosz­cze­nia osób trze­cich, któ­re wy­ni­ka­ją z ty­tu­łu na­ru­sze­nia ich praw, od­po­wia­da Uczest­nik Kon­kur­su lub je­go Rodzic/Opiekun Prawny.
 4. W przy­pad­ku uza­sad­nio­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia w pra­cy przez Uczest­ni­ka Kon­kur­su tre­ści (tek­stów, utwo­rów mu­zycz­nych lub ich frag­men­tów, zdjęć, ob­ra­zów itd.) nie bę­dą­cych je­go au­tor­stwa, na­le­ży po­dać au­to­ra i źró­dło po­cho­dze­nia wy­ko­rzy­sta­nych treści.
 5. Uczest­nik Kon­kur­su wy­ra­ża zgo­dę na bez­płat­ną pu­bli­ka­cję swo­jej pra­cy w pu­bli­ka­cjach in­for­ma­cyj­nych i edu­ka­cyj­nych wy­da­wa­nych przez Or­ga­ni­za­to­ra (dru­kiem, na no­śni­kach cy­fro­wych oraz w in­ter­ne­cie) oraz wy­świe­tla­nie jej i emi­sję te­le­wi­zyj­ną. W przy­pad­ku chę­ci wy­ko­rzy­sta­nia prac przez in­ne or­ga­ni­za­cje i me­dia (np. spon­so­rzy i pa­tro­ni Kon­kur­su) jest to moż­li­we za do­dat­ko­wą zgo­dą Uczest­ni­ka Kon­kur­su lub/i Rodzica/Opiekuna prawnego.
 6. Uczest­nik Kon­kur­su ak­cep­tu­jąc Re­gu­la­min, wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie je­go da­nych oso­bo­wych za­war­tych w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym w ce­lu prze­pro­wa­dze­nia Kon­kur­su, wy­ło­nie­nia zwy­cięz­ców i przy­zna­nia na­gród, wy­da­nia, od­bio­ru i roz­li­cza­nia na­gród oraz w ce­lach mar­ke­tin­go­wych, pro­mo­cyj­nych i re­kla­mo­wych Or­ga­ni­za­to­ra, w tym na wpro­wa­dze­nie da­nych do ba­zy da­nych, któ­rej ad­mi­ni­stra­to­rem jest Or­ga­ni­za­tor, w tym w przy­szło­ści, przy nie­zmie­nio­nych ce­lach przetwarzania.
 7. Opie­kun Pra­cy wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie je­go da­nych oso­bo­wych za­war­tych w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym w ce­lu prze­pro­wa­dze­nia kon­kur­su oraz w ce­lach mar­ke­tin­go­wych, pro­mo­cyj­nych lub re­kla­mo­wych Or­ga­ni­za­to­ra, w tym na wpro­wa­dze­nie da­nych do ba­zy da­nych, któ­rej ad­mi­ni­stra­to­rem jest Or­ga­ni­za­tor, w tym w przy­szło­ści, przy nie­zmie­nio­nych ce­lach przetwarzania.
 8. Ad­mi­ni­stra­to­rem tak ze­bra­nych da­nych oso­bo­wych jest Or­ga­ni­za­tor Kon­kur­su – Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie. Zgod­nie z unij­nym roz­po­rzą­dze­niem ogól­nym o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (RODO) Or­ga­ni­za­tor Kon­kur­su in­for­mu­je, że gro­ma­dzi i prze­twa­rza da­ne oso­bo­we zgod­nie z klau­zu­lą in­for­ma­cyj­ną do­ty­czą­cą prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych, któ­rej treść do­stęp­na jest pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym: pro-life.pl/klauzula.
 9. Imię i na­zwi­sko Uczest­ni­ka Kon­kur­su mo­gą zo­stać po­da­ne pu­blicz­nie oraz zo­stać opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej oraz na fanpage’u Or­ga­ni­za­to­ra na Fa­ce­bo­oku w ce­lu przed­sta­wie­nia li­sty lau­re­atów kon­kur­su lub pre­zen­ta­cji prac konkursowych.
 10. Uczest­ni­kom Kon­kur­su przy­słu­gu­je pra­wo wglą­du do tre­ści po­da­nych da­nych oraz ich po­pra­wia­nia. Po­da­nie da­nych w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym jest do­bro­wol­ne, acz­kol­wiek od­mo­wa ich po­da­nia jest rów­no­znacz­na z bra­kiem moż­li­wo­ści uczest­nic­twa w Konkursie.
 11. Nie­peł­no­let­ni Uczest­ni­cy Kon­kur­su zgła­sza­ją swo­je pra­ce kon­kur­so­we za wie­dzą i zgo­dą ro­dzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych, po­świad­czo­ną pod­pi­sem na for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym. Ro­dzi­ce lub Opie­ku­no­wie praw­ni nie­peł­no­let­nie­go Uczest­ni­ka Kon­kur­su oświad­cza­ją, że na­de­sła­na pra­ca kon­kur­so­wa jest wy­ni­kiem je­go sa­mo­dziel­nej pra­cy twór­czej i przy­słu­gu­ją mu do niej wszel­kie au­tor­skie pra­wa oso­bi­ste i ma­jąt­ko­we i nie są one w ża­den spo­sób ogra­ni­czo­ne lub ob­cią­żo­ne pra­wa­mi osób trze­cich. Za wszel­kie rosz­cze­nia osób trze­cich, któ­re wy­ni­ka­ją z ty­tu­łu na­ru­sze­nia ich praw od­po­wia­da­ją ro­dzi­ce lub opie­ku­no­wie praw­ni nie­peł­no­let­nie­go Uczest­ni­ka Konkursu.
 12. Ro­dzi­ce lub opie­ku­no­wie praw­ni nie­peł­no­let­nie­go Uczest­ni­ka Kon­kur­su wyra­ża­ją zgo­dę na bez­płat­ną pu­bli­ka­cję je­go pra­cy w pu­bli­ka­cjach in­for­ma­cyj­nych i edu­ka­cyj­nych wy­da­wa­nych przez Or­ga­ni­za­to­ra (dru­kiem, na no­śni­kach cy­fro­wych oraz w in­ter­ne­cie) oraz wy­świe­tla­nie jej i emi­sję te­le­wi­zyj­ną. W przy­pad­ku chę­ci wy­ko­rzy­sta­nia prac przez in­ne or­ga­ni­za­cje i me­dia (np. spon­so­rzy i pa­tro­ni Kon­kur­su) jest to moż­li­we za do­dat­ko­wą zgo­dą Uczest­ni­ka Kon­kur­su lub/i Rodzica/Opiekuna prawnego.
 13. Ro­dzi­ce lub Opie­ku­no­wie praw­ni nie­peł­no­let­nie­go Uczest­ni­ka Kon­kur­su wy­ra­ża­ją zgo­dę na prze­twa­rza­nie je­go da­nych oso­bo­wych za­war­tych w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym w ce­lu prze­pro­wa­dze­nia Kon­kur­su, wy­ła­nia­nia zwy­cięz­ców i przy­zna­wa­nia na­gród, wy­da­wa­nia, od­bio­ru i roz­li­cza­nia na­gród oraz w ce­lach mar­ke­tin­go­wych, pro­mo­cyj­nych i re­kla­mo­wych Or­ga­ni­za­to­ra, w tym na wpro­wa­dze­nie da­nych do ba­zy da­nych, któ­rej ad­mi­ni­stra­to­rem jest Or­ga­ni­za­tor, w tym w przy­szło­ści, przy nie­zmie­nio­nych ce­lach przetwarzania.
 14. Ro­dzi­ce lub opie­ku­no­wie praw­ni nie­peł­no­let­nie­go Uczest­ni­ka Kon­kur­su wy­ra­ża­ją zgo­dę na nie­od­płat­ne wy­ko­rzy­sta­nie na­de­sła­nej pra­cy w dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra oraz wy­ra­ża­ją zgo­dę na prze­twa­rza­nie i pu­bli­ka­cję da­nych oso­bo­wych wła­snych i au­to­ra oraz na po­da­wa­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści imie­nia i na­zwi­ska au­to­ra pra­cy we wszel­kich ogło­sze­niach, za­po­wie­dziach i in­for­ma­cjach o tym Kon­kur­sie i je­go wy­ni­kach oso­bo­we zgod­nie z klau­zu­lą in­for­ma­cyj­ną do­ty­czą­cą prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych, któ­rej treść do­stęp­na jest pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym: pro-life.pl/klauzula.

Kra­ków, 13 lip­ca 2023 r.

Do po­bra­nia plik PDF: Re­gu­la­min XX edy­cji konkursu

Arkusz zgłoszeniowy na XX konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu

Uwa­ga! Pra­ce li­te­rac­kie i mul­ti­me­dial­ne przyj­mo­wa­ne są wy­łącz­nie on-li­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej o ob­ję­to­ści do 512 MB, w for­ma­tach: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, pps, ppsx, odp, jpg, gif, tif, mpg, mp4, mov, mp3, wav, tak­że skom­pre­so­wa­ne w for­mie pli­ków zip lub rar. W przy­pad­ku pli­ków o więk­szej ob­ję­to­ści, prze­sy­ła­nie mo­że trwać od­po­wied­nio dłużej. 

W przy­pad­ku pli­ków o więk­szej ob­ję­tość niż 512 MB, np. dłuż­szych fil­mów, na­le­ży prze­słać jej na pły­cie DVD lub pendrivie. 

Da­ne Uczest­ni­ka Kon­kur­su (Au­to­ra Pracy):

Da­ne opie­ku­na pra­cy (na­uczy­cie­la / ka­te­che­ty / rodzica):

Na­zwa i ad­res szkoły:

Po wy­sła­niu for­mu­la­rza, bar­dzo pro­si­my o spraw­dze­nie, czy e‑mail z od­po­wie­dzią nie tra­fił do ka­ta­lo­gu ze spamem.

Prze­sła­ny ar­kusz zgło­sze­nio­wy na­le­ży wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia (tak­że w przy­pad­ku prac prze­sła­nych przez in­ter­net). Uwa­ga! Pro­si­my nie na­kle­jać ar­ku­sza na pra­cę. Do te­go prze­zna­czo­na jest na­klej­ka znaj­du­ją­ca się na dru­giej stronie.

Kon­kurs na sce­na­riusz lek­cji dla nauczycieli

Z oka­zji 20. edy­cji kon­kur­su im. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki za­pra­sza­my do nad­sy­ła­nia sce­na­riu­szy za­jęć dla szkół pod­sta­wo­wych i po­nad­pod­sta­wo­wych, któ­re bę­dą się uka­zy­wać w mie­sięcz­ni­ku „Wy­cho­waw­ca”. Sce­na­riu­sze ma­ją przy­bli­żać dzie­ciom i mło­dzie­ży po­sta­ci z hi­sto­rii Pol­ski, któ­rych ży­cie moż­na opi­sać sło­wa­mi (ha­słem) „A ty zło do­brem zwy­cię­żaj!”. Pra­ca nie po­win­na prze­kra­czać ob­ję­to­ści 7,5 tys. zna­ków ze spacjami.

Pro­si­my o nad­sy­ła­nie sce­na­riu­szy do 31 mar­ca 2024 r. na adres:

Re­dak­cja Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca”, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków, e‑mail: redakcja@wychowawca.plwww.wychowawca.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj