fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

16 edycji, blisko 25 tysięcy prac, uratowane dziecko

Cel | Konkurs Pomóż ocalić życie bez­bronnemu zachęca mło­dzież do refleksji nad war­tością życia i god­nością czło­wieka. Rodzicom i wycho­wawcom daje kon­kretną infor­mację o tym, co młode poko­lenie myśli na tematy pro-life i jakich argu­mentów używa w swoich dyskusjach.

Konkurs, który ura­tował dziecko | Nasto­latki z Żele­chowa nakręciły film kon­kursowy pt. Wzór. Jego boha­terami są skłóceni mał­żon­kowie. Mąż jest żoł­nierzem i wyjeżdża na misję pokojową, zanim zdąży się dowie­dzieć, ze jego żona jest w ciąży. Kilka tygodni później kobieta odkrywa, ze choruje na bia­łaczkę i musi wybierać, która walka będzie prio­ry­tetowa – o nią czy o dziecko. Po tym jak film nasto­latków trafił do internetu, ode­zwała się do nich pewna mama z Bia­łe­go­stoku. Powie­działa, ze dzięki niemu nie zde­cy­dowała się na aborcje.

Tematyka | Wszystkie aktualne zagad­nienia bio­etyczne jak anty­kon­cepcja, aborcja, „in vitro” czy euta­nazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja.

Formy | Ołówek, pastele, akwarele, farby olejne, wydzie­ranki, wykle­janki, prace prze­strzenne, strony inter­netowe, pre­zen­tacje mul­ti­me­dialne, filmy, teksty pio­senek, tele­dyski, gry kom­pu­terowe… Wszystko pro-life!

Patron – bł. ks. Jerzy Popie­łuszko | Nazywany „obrońcą kołyski”. Mówił, że „Zadaniem Kościoła jest nie tylko teo­re­tyczne gło­szenie świę­tości życia, prawa do życia nie­na­ro­dzonych, lecz także prak­tyczna obrona tego prawa”. Pomagał finansowo i orga­ni­za­cyjnie samotnym matkom i młodym dziew­czynom w ciąży. Przy­go­to­wywał paczki żyw­no­ściowe i wyprawki nie­mowlęce, roz­dawał lekarstwa. Był dusz­pa­sterzem służby zdrowia.

Terminy | Na prace kon­kursowe czekamy do Dnia Świę­tości Życia (25 marca 2021 r.). Lau­reatów i osoby wyróż­nione zaprosimy na uro­czystą galę do Krakowa, gdzie pod koniec kwietnia lub w pierwszej połowie maja ogłosimy zwy­cięzców i wrę­czymy nagrody. Zwy­cięzcy zapre­zentują swoje prace, spo­tkają się z arty­stami i poznają z innymi młodymi obrońcami życia człowieka.

TRZY PRZEDZIAŁY WIEKOWE:

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4–6
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 7–8
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

TRZY KATEGORIE:

LITERACKA:

wiersz, opo­wia­danie, nowela, reportaż, gazetka szkolna…

PLASTYCZNA:

plakat, grafika, malarstwo,
montaż, gablota szkolna
i para­fialna…

MULTIMEDIALNA:

strona inter­netowa, film, program radiowy, program multimedialny…

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAGRODY RZECZOWE:
SPRZĘT ELEKTRONICZNY, GRY PLANSZOWE, KSIĄŻKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NAGRODY PIENIĘŻNE:
I MIEJSCE – 1500 ZŁ, II MIEJSCE – 1200 ZŁ, III MIEJSCE – 900 ZŁ
W KAŻDEJ KATEGORII

Prace kon­kursowe wraz z arkuszem zgło­sze­niowym prosimy prze­syłać pod adres: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka, ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–142 Kraków.

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Krajowe
Dusz­pa­sterstwo
Nauczy­cieli

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Współpraca promocyjna:

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Kate­goria lite­racka (kliknij)

Kate­goria plastyczna:

Kategoria multimedialna (rozwiń playlistę):

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj