Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

wyróżnienie: Kinga Bednarz, Jeżowe – „Nie pozbawiaj życia na starcie”

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce uczniów klas IV-VI:

ka­te­go­ria literacka:

I miej­sce: Jo­an­na Cho­row­ska „Po­tę­ga mi­ło­ści oca­la kru­che ży­cie”, Ze­spół Szkół Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzin Ka­to­lic­kich w Wo­dzi­sła­wiu Śląskim

II miej­sce: Grze­gorz Sob­kie­wicz, „Ba­bu­nia”, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 im. Ja­na Paw­ła II w Sta­lo­wej Woli

III miej­sce: Mal­wi­na Le­nik, „Po­moc­ne dło­nie”, Ze­spół Szkół w Zembrzycach

wy­róż­nie­nia (14):

 • Han­na Si­ko­ra, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Gościeszowicach
 • An­to­ni Za­wi­ła, Ze­spół Szkół w Zembrzycach
 • Ju­lia Mer­tas, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 47 w Bytomiu
 • Adam Du­cher, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Somoninie
 • Zu­zan­na Lam­brecht, Ka­to­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi SPSK im. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Czerwiennem
 • Ju­li­ta Gar­lic­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Da­nu­ty Sie­dzi­ków­ny INKI w Ełku
 • Pa­tryk Ku­kla, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. ks. Jó­ze­fa Lon­dzi­na w Zabrzegu
 • Wik­to­ria Bar­tosz, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 4 w Augustowie
 • Ni­ko­la Ła­gód, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 44 w ZSO nr 4 im. Or­ląt Lwow­skich w Lublinie
 • Ma­te­usz Wie­czo­rek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Pol­skich Olim­pij­czy­ków w Miłocinie
 • Oli­wier Ły­czak, Ze­spół Szkół Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzin Ka­to­lic­kich w Bar­wał­dzie Dolnym
 • An­to­ni­na Ba­lic­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 43 im. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Krakowie
 • Ja­gna Głusz­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Boleminie
 • Ka­ta­rzy­na Grąz, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w Kramarzówce

ka­te­go­ria plastyczna:

I miej­sce: Iga Ta­dra, „Nie­skoń­czo­ność ży­cia”, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II w Chorzelach

II miej­sce: Emi­lia Mar­ci­niuk, „Bez­dom­ny też czło­wiek”, Ze­spół Pla­có­wek Oświa­to­wych w Łomazach

III miej­sce: Bar­tosz Idec, „Skarb to dziec­ko”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Żoł­nie­rzy POW w Bełchatowie

wy­róż­nie­nia (9):

 • Do­mi­ni­ka Paw­lik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Kraśnicy
 • Szy­mon Struś, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w Do­brzy­niu nad Wisłą
 • Ania Sy­sik, Tawęcino
 • Maj­ka Gręp­ka, Sa­mo­rzą­do­wa Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Chwalibogowie
 • Kac­per Szcze­pa­nik, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. bł. Bro­ni­sła­wa Mar­kie­wi­cza w Trzebosi
 • pra­ca zbio­ro­wa, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK im. bł. ks. Mak­sy­mi­lia­na Bin­kie­wi­cza w Wieluniu
  • Ol­ga Bednarek
  • Aga­ta Kukuczka
 • Ma­ria Sta­niek, Ze­spół Szkół im. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Lelisie
 • Ma­ja Pi­ta­la, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Krzyszkowicach
 • Adam Pu­ja­nek, Ze­spół Szkół Ka­to­lic­kich w Byd­gosz­czy Po­mnik Ja­na Paw­ła II

ka­te­go­ria multimedialna:

I miej­sce: Blan­ka Styrcz, „Stu­dio ży­cia”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Ste­fa­na Że­rom­skie­go w Chmielniku

II miej­sce: Lau­ra Paw­le­ta, „Mi­łość po­nad wszyst­ko. Mi­sja ro­dzi­ny za­stęp­czej”, Sa­le­zjań­ski Ze­spół Szkół Pu­blicz­nych „Don Bo­sco” w Świętochłowicach

III miej­sce: Na­ta­lia Ba­ran, „Nie za­bi­jaj!”, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Kurowie

wy­róż­nie­nia (5):

 • Wik­to­ria Ro­siek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ste­fa­na Paw­li­ka w Rytrze
 • pra­ca gru­po­wa Szko­ła Pod­sta­wo­wa Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich im. Bło­go­sła­wio­nych Mę­czen­ni­ków z Pe­ru. Bł. Zbi­gnie­wa Strzał­kow­skie­go i Bł. Mi­cha­ła To­masz­ka w Rychwałdku
 • Ewe­li­na Urbaniec
 • Na­ta­lia Łopatka
 • Ni­ko­la Stęp­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Ta­de­usza Ko­ściusz­ki w Kutnie
 • Fran­ci­szek Gor­don, Ze­spół Szkół Ka­to­lic­kich w Byd­gosz­czy Po­mni­ka Ja­na Paw­ła II
 • pra­ca zbio­ro­wa Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Kurowie
  • Ni­ko­la Bałos
  • Mar­ty­na Gibas
  • We­ro­ni­ka Marcak
  • Zo­fia Gąska

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce uczniów klas VII-VIII:

ka­te­go­ria literacka:

I miej­sce: Oli­wia Szwaj­ca oraz Ju­lia Smol­ny, „Kon­flikt”, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny Szko­ła Pod­sta­wo­wa im.bł.Ks. Bro­ni­sła­wa Mar­kie­wi­cza w Pew­li Ślemieńskiej

II miej­sce: Zu­zan­na Zgliń­ska, „I nie opusz­czę cię aż do śmier­ci…”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 37 im. kpt. ż. w. An­to­nie­go Le­dó­chow­skie­go w Szczecinie

III miej­sce: Ju­sty­na Wią­cek, „Ziem­ski – nie­ziem­ski anioł”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Gu­sta­wa Mor­cin­ka w Krzyżanowicach

wy­róż­nie­nia (14):

 • Er­nest Jak­sa, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 16 im. Ja­na Śnia­dec­kie­go w Krakowie
 • Zo­fia Bo­row­ska, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa Sióstr Pre­zen­tek w Krakowie
 • Mo­ni­ka Dru­żyń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Pol­skich Po­dróż­ni­ków w Alek­san­dro­wie Kujawskim
 • Kin­ga Szy­mu­siak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Cichem
 • Ame­lia Gac­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Or­ląt Lwow­skich w Żar­kach Wielkich
 • Po­la Fran­czak, Nie­pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Lubsku
 • Wik­to­ria Ożóg, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Ar­mii Kra­jo­wej w Wiel­kich Drogachi
 • Mi­ron Sza­jek, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Po­wstań­ców Wiel­ko­pol­skich w Granowie
 • Zu­zan­na Ka­sprzyc­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK im. św. Ja­na Paw­ła II w Olsztynku
 • Bar­tosz Bart­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w Ja­wo­rzy­nie Śląskiej
 • Pa­tryk Ry­chlik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Od­dzia­ła­mi Spor­to­wy­mi im. Pol­skich Olim­pij­czy­ków w Dą­bro­wie Górniczej
 • Wik­to­ria Frąś, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w Brzozówce
 • Jan Si­ko­ra, Willy-Brandt
 • Ali­cja Ja­nik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­nek Unii Rzym­skiej w Krakowie

ka­te­go­ria plastyczna:

I miej­sce: Ma­ria Stasz­ków, „Tę­sk­no mi Pa­nie”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­nek Unii Rzym­skiej w Krakowie

II miej­sce: Piotr Chmie­lewsk, „Ra­zem ma­my moc”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. ks. Jó­ze­fa Po­nia­tow­skie­go w Ładach

III miej­sce: Ali­cja Mi­jal­ska, „Ma­mo, spójrz mi w oczy”, Miej­ska Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 5 im. W. Haj­dy w Pie­ka­rach Śląskich

wy­róż­nie­nia (17):

 • Agniesz­ka Flak, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Szpikołosach,
 • Mi­ko­łaj Ma­zia­rek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi nr 151 im. Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Krakowie,
 • Ka­ta­rzy­na Pon­cy­le­usz, Ze­spół Pla­có­wek Oświa­to­wych w Parysowie
 • Mi­chał Szwa­gier­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 20 im. kmdra ppor. Ja­na Gru­dziń­skie­go w Gdańsku
 • Emi­lia Bed­nar­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa Sióstr Nie­po­ka­la­nek im. bł. Mar­ce­li­ny Da­row­skiej w Jarosławiu
 • Do­mi­ni­ka Ha­cia, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ba­ta­lio­nów Chłop­skich w Krynicach
 • Wik­tor Koz­droń, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Falejówce
 • Ma­ja Pio­trak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 76 im. 13 Dy­wi­zji Pie­cho­ty Strzel­ców Kre­so­wych w Warszawie
 • Ad­rian Buc­ki, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy w Sulęcinie
 • Iza­be­la Ro­ma­now­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Ja­ro­sła­wa Dą­brow­skie­go w Olsztynie
 • Bian­ka Ste­fa­nik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Czaplinku
 • Alek­san­dra Kurek
 • Mi­cha­li­na Klim­ko­wicz, Ka­to­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. św. Ur­szu­li Le­dó­chow­skiej w No­wej Soli
 • Ni­ko­dem So­roch­man, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. św. Ja­na Paw­ła II w Ra­do­my­ślu Wielkim
 • Kla­ra Bie­lec­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ste­fa­na Że­rom­skie­go w Chmielniku
 • Ju­lia Wroń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Kon­sty­tu­cji 3 Ma­ja w Nasielsku
 • Ame­lia Ko­cy­ła, Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Wy­cho­waw­czy im. św. Sio­stry Fau­sty­ny w Krakowie

ka­te­go­ria multimedialna:

I miej­sce: Klau­dia Ko­strze­wa, „Pro-li­fe, pro-lo­ve. Czy rze­czy­wi­ście trze­ba za­bi­jać?”, Ze­spół Szkół w Krzywiniu

II miej­sce: Ma­ria Sa­dow­ska, „Ży­ciem da­rem Bo­ga”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go w Wielgiem

III miej­sce: Ka­ja Wi­smont, „Ży­cie za ży­cie”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w Słupsku

wy­róż­nie­nia (4):

 • Mag­da­le­na Bu­rek, Ze­spół Szkół nr 1 w Pińczowie
 • Ol­ga Ba­zel­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 11 im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w Inowrocławiu
 • Zu­zan­na Głąb, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ta­de­usza Ko­ściusz­ki z od­dzia­ła­mi przed­szkol­ny­mi w Goczałkowie
 • Ka­ta­rzy­na Ka­nia, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Bra­ta Wi­ta­li­sa – Woj­cie­cha Lei w Podczerwonem

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce uczniów szkół ponadpodstawowych:

ka­te­go­ria literacka:

I miej­sce: Kin­ga Gaw­ryś, „Chodź, zro­bię ci her­ba­tę”, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mar­szał­ka Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go w Garwolinie

II miej­sce: Lu­iza Lu­bo­wic­ka, „Dzię­ku­ję ma­teń­ko za dar ży­cia”, Ze­spół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Po­li­ce­al­nych im. Kró­la Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka w Wy­so­kiem Mazowieckiem

III miej­sce: An­na Wil­koń, „Wbrew wszyst­kie­mu i wszyst­kim, zo­sta­łam”, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. An­drze­ja Fry­cza Mo­drzew­skie­go w Rybniku

wy­róż­nie­nia (10):

 • Do­mi­ni­ka Głuch Tech­ni­kum Za­kła­du Do­sko­na­le­nia Za­wo­do­we­go w Hrubieszowie
 • Alek­san­dra Olek­siuk, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Siemiatyczach
 • Ka­rol Ja­ni­ga, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w Jarosławiu
 • Ka­ta­rzy­na Wój­to­wicz, XXI Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Lublinie
 • Ka­ta­rzy­na Ja­ro­szew­ska, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka we Włocławku
 • Ma­te­usz Grych, Ze­spół Szkół im. E. Kwiat­kow­skie­go w Dębicy
 • Jo­an­na Wy­rzy­kow­ska, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Od­dzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w Warszawie
 • Kac­per Ha­ra­bur­da, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Au­gu­sto­wie im. Po­lo­nii Po­la­ków na Świecie
 • Ga­brie­la Król, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ja­na Ma­tej­ki w Wieliczce,
 • Łu­kasz Cie­śliń­ski, Ze­spół Szkół Eko­no­micz­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wołominie

ka­te­go­ria plastyczna:

I miej­sce: Ewa Gre­cza­niuk, „Je­steś mo­im dziec­kiem”, Ze­spół Szkół To­wa­rzy­stwa Sa­le­zjań­skie­go „Ko­le­gium Kujawskie”

II miej­sce: Mag­da­le­na Po­śnik, „Pro­ble­my współ­cze­snej mat­ki”, XXI Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Lublinie

III miej­sce: Ame­lia Ma­jew­ska, „Nie lę­kaj się, bo ja je­stem z to­bą”, Ze­spół Szkół Za­wo­do­wych w Nasielsku

wy­róż­nie­nia (19):

 • Mar­ce­li­na Są­cza­wa, Ze­spół Szkół Me­cha­nicz­nych w Rzeszowie
 • Han­na Gar­ba­ciak, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. W. Wró­blew­skie­go w Gliwicach
 • Klau­dia Kę­ska, Re­gio­nal­ne Cen­trum Edu­ka­cji Za­wo­do­wej w Lubartowie
 • Do­ro­ta Ro­dzik, Pań­stwo­we Li­ceum Sztuk Pla­stycz­nych w Nałęczowie
 • Ju­sty­na Pie­cuch, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Sanoku
 • Han­na Ma­dej, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w No­wej Rudzie
 • Ka­ro­li­na Lip­ska, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Ko­per­ni­ka w Sokółce
 • Mag­da Brze­ziń­ska, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Ko­per­ni­ka w Sokółce
 • Ju­lia Guz­dek, Cen­trum Kształ­ce­nia Za­wo­do­we­go i Usta­wicz­ne­go nr 1 w Wadowicach
 • Do­mi­ni­ka Oraw­czak, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce Có­rek Bo­żej Mi­ło­ści im. F. Lech­ner w Bielsku-Białej
 • Na­ta­lia Ma­tu­ła, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Wa­do­wi­ty w Wadowicach
 • Ja­kub Flej­mer, Ze­spół Szkół Tech­nicz­nych im. M. Skło­dow­skiej-Cu­rie w Puławach
 • Wik­to­ria We­ber, Ze­spół Szkół nr 2 im. Sy­bi­ra­ków w No­wym Sączu
 • Zo­fia Mu­ras Ze­spół Szkół nr 1 im. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w Miń­sku Mazowieckim
 • Li­dia Klin, VI Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. A. To­war­nic­ke­go w Rzeszowie
 • Li­dia Le­ja, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Oswal­da Bal­ze­ra w Zakopanem
 • Zu­zan­na Tyl, Ze­spół Szkół w Drezdenku
 • Mi­le­na Ko­wa­lik, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce To­wa­rzy­stwa Sa­le­zjań­skie­go im. św. Jó­ze­fa w Szczecinie
 • Jo­an­na Wojtas,

ka­te­go­ria multimedialna:

I miej­sce: Ame­lia Ma­li­na, „Spoj­rze­nie mi­ło­ści”, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Emi­lii Pla­ter w Sosnowcu

II miej­sce: Jo­an­na Wy­rzy­kow­ska, „Mo­no­log”, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Od­dzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w Warszawie

III miej­sce: Zu­zan­na Kacz­ma­rek, „Dzię­ku­ję, ma­mo”, Ze­spół Szkół Za­ko­nu Pi­ja­rów im. św. Jó­ze­fa Ka­la­san­cju­sza w Poznaniu

wy­róż­nie­nia (10):

 • pra­ca zbio­ro­wa, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Siemiatyczach
  • Alek­san­dra Oleksiuk
  • Da­nie­la Zubrzycka
  • Klau­dia Purta
  • Edy­ta Rusidova
  • Na­ta­lia Krajewska
 • Ma­te­usz Ku­łacz, Sa­le­zjań­ski Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy w Tar­now­skich Górach
 • Emi­lia Gier­lach, IV Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. K.K. Ba­czyń­skie­go w Olkuszu
 • pra­ca zbio­ro­wa, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej Soli
  •     Mar­cin Szostak
  •     Gra­cjan Plas
  •     Ka­ro­li­na Borkowska
  •     Kry­stian Mazur
  •     Mar­cin Starzyński
  •     Szy­mon Kusiak
  •     Mar­cel Wirzman
  •     San­dra Began
  •     Hu­bert Drutowski
 • pra­ca zbio­ro­wa, Pa­ra­fia pw. św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła w Polkowicach
  • Mi­chał Hoffman
  • Do­ro­ta Pająk
  • Wik­tor Ryszko
  • We­ro­ni­ka Heckert
  • Oli­wier Gołuchowski
 • pra­ca zbio­ro­wa, Pa­ra­fia pw. św. Flo­ria­na Mę­czen­ni­ka w Sosnowcu
  • Ma­ja Chudziak
  • Alek­san­dra Rekiel
  • Piotr Kan­dul­ski
  • Ju­lia Chudziak
  • Alek­san­dra Komasa
  • Ce­cy­lia Bajon
 • Pa­try­cja Ka­lisz, Ze­spół Szkół Pla­stycz­nych w Tarnowie
 • Fi­lip Kaczor

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce pla­stycz­ne uczniów klas IV-VI:

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce pla­stycz­ne uczniów klas VII-VIII:

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce pla­stycz­ne uczniów szkół ponadpodstawowych:

Na­gro­dzo­ne pra­ce multimedialne:

Uwa­ga! W związ­ku z licz­ny­mi py­ta­nia­mi do­ty­czą­cy­mi wpi­sów na świa­dec­twach osią­gnięć lau­re­atów Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla mło­dzie­ży o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” w ka­te­go­rii szkół pod­sta­wo­wych in­for­mu­je­my, iż:

 • wpis osią­gnię­cia do­ty­czy tyl­ko lau­re­ata konkursu,
 • lau­re­ata­mi w ro­zu­mie­niu re­gu­la­mi­nu są oso­by, któ­re za­ję­ły miej­sca pierw­sze, dru­gie i trze­cie w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach artystycznych,
 • na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej wpi­su­je się osią­gnię­cia ucznia w okre­sie by­cia w szko­le. Przy­kła­do­wo, je­śli uczeń zo­sta­nie lau­re­atem kon­kur­su w kl. 7 lub niż­szej, to to osią­gnię­cie po­win­no mu zo­stać wpi­sa­ne tak­że na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szkoły,
 • kon­kurs fi­gu­ru­je w wy­ka­zie za­wo­dów wie­dzy i ar­ty­stycz­nych or­ga­ni­zo­wa­nych przez Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty lub in­ne pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na te­re­nie szko­ły w la­tach 2016–2021, któ­re mo­gą być wy­mie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej.

na­uczy­cie­le lau­re­atów spo­za wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go mo­gą wpi­sać osią­gnię­cie na świa­dec­twie swo­im uczniom w przy­pad­ku, gdy kon­kurs znaj­du­je się w wy­ka­zie za­wo­dów wie­dzy, ar­ty­stycz­nych i spor­to­wych dla da­ne­go wo­je­wódz­twa. Wy­kaz ta­ki jest two­rzo­ny au­to­no­micz­nie przez każ­de­go ku­ra­to­ra oświa­ty dla te­re­nu je­go województwa.

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”

17 edy­cji, po­nad 26 ty­się­cy prac, ura­to­wa­ne dziecko

Cel | Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Kon­kurs, któ­ry ura­to­wał dziec­ko | Na­sto­lat­ki z Że­le­cho­wa na­krę­ci­ły film kon­kur­so­wy pt. Wzór. Je­go bo­ha­te­ra­mi są skłó­ce­ni mał­żon­ko­wie. Mąż jest żoł­nie­rzem i wy­jeż­dża na mi­sję po­ko­jo­wą, za­nim zdą­ży się do­wie­dzieć, ze je­go żo­na jest w cią­ży. Kil­ka ty­go­dni póź­niej ko­bie­ta od­kry­wa, ze cho­ru­je na bia­łacz­kę i mu­si wy­bie­rać, któ­ra wal­ka bę­dzie prio­ry­te­to­wa – o nią czy o dziec­ko. Po tym jak film na­sto­lat­ków tra­fił do in­ter­ne­tu, ode­zwa­ła się do nich pew­na ma­ma z Bia­łe­go­sto­ku. Po­wie­dzia­ła, ze dzię­ki nie­mu nie zde­cy­do­wa­ła się na aborcje.

Te­ma­ty­ka | Wszyst­kie ak­tu­al­ne za­gad­nie­nia bio­etycz­ne jak an­ty­kon­cep­cja, abor­cja, „in vi­tro” czy eu­ta­na­zja. Pro-li­fe to tak­że mi­łość, ro­dzi­na, adopcja.

For­my | Ołó­wek, pa­ste­le, akwa­re­le, far­by olej­ne, wy­dzie­ran­ki, wy­kle­jan­ki, pra­ce prze­strzen­ne, stro­ny in­ter­ne­to­we, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, fil­my, tek­sty pio­se­nek, te­le­dy­ski, gry kom­pu­te­ro­we… Wszyst­ko pro-life!

Pa­tron – bł. ks. Je­rzy Po­pie­łusz­ko | Na­zy­wa­ny „obroń­cą ko­ły­ski”. Mó­wił, że „Za­da­niem Ko­ścio­ła jest nie tyl­ko teo­re­tycz­ne gło­sze­nie świę­to­ści ży­cia, pra­wa do ży­cia nie­na­ro­dzo­nych, lecz tak­że prak­tycz­na obro­na te­go pra­wa”. Po­ma­gał fi­nan­so­wo i or­ga­ni­za­cyj­nie sa­mot­nym mat­kom i mło­dym dziew­czy­nom w cią­ży. Przy­go­to­wy­wał pacz­ki żyw­no­ścio­we i wy­praw­ki nie­mow­lę­ce, roz­da­wał le­kar­stwa. Był dusz­pa­ste­rzem służ­by zdrowia.

Ter­mi­ny | Na pra­ce kon­kur­so­we cze­ka­my do Dnia Świę­to­ści Ży­cia (25 mar­ca 2021 r.). Lau­re­atów i oso­by wy­róż­nio­ne za­pro­si­my na uro­czy­stą ga­lę do Kra­ko­wa, gdzie pod ko­niec kwiet­nia lub w pierw­szej po­ło­wie ma­ja ogło­si­my zwy­cięz­ców i wrę­czy­my na­gro­dy. Zwy­cięz­cy za­pre­zen­tu­ją swo­je pra­ce, spo­tka­ją się z ar­ty­sta­mi i po­zna­ją z in­ny­mi mło­dy­mi obroń­ca­mi ży­cia człowieka.

TRZY PRZEDZIAŁY WIEKOWE:

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4–6
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 7–8
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

TRZY KATEGORIE:

LITERACKA:

wiersz, opo­wia­da­nie, no­we­la, re­por­taż, ga­zet­ka szkolna…

PLASTYCZNA:

pla­kat, gra­fi­ka, ma­lar­stwo,
mon­taż, ga­blo­ta szkol­na
i pa­ra­fial­na…

MULTIMEDIALNA:

stro­na in­ter­ne­to­wa, film, pro­gram ra­dio­wy, pro­gram multimedialny…

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAGRODY RZECZOWE:
SPRZĘT ELEKTRONICZNY, GRY PLANSZOWE, KSIĄŻKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NAGRODY PIENIĘŻNE:
I MIEJSCE – 1500 ZŁ, II MIEJSCE – 1200 ZŁ, III MIEJSCE – 900 ZŁ
W KAŻDEJ KATEGORII

Pra­ce kon­kur­so­we wraz z ar­ku­szem zgło­sze­nio­wym pro­si­my prze­sy­łać pod ad­res: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/1, 31–142 Kra­ków.

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Kra­jo­we
Dusz­pa­ster­stwo
Na­uczy­cie­li

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Współpraca promocyjna:

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Ka­te­go­ria li­te­rac­ka (klik­nij)

Ka­te­go­ria plastyczna:

Kategoria multimedialna (rozwiń playlistę):

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj