Tylko życie ma przyszłość!

XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Trans­mi­sja z Ga­li Fi­na­ło­wej Kon­kur­su – 15 ma­ja 2021 r. (so­bo­ta) o godz. 10:00:

Fa­ce­bo­ok:

YouTu­be:

Dro­dzy Uczniowie,

z ra­do­ścią ogła­szam wy­ni­ki XVII Ogól­no­pol­skie­go Kon­kurs dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki. W trzech ka­te­go­riach wie­ko­wych i w trzech ka­te­go­riach ar­ty­stycz­nych zgło­szo­no pra­wie 1500 prac. Wy­bór naj­lep­szych, jak co ro­ku, był bar­dzo trudny.

Je­ste­śmy peł­ni po­dzi­wu. Wa­sze pra­ce, w któ­rych po­ru­szy­li­ście naj­waż­niej­sze, fun­da­men­tal­ne dla na­szej cy­wi­li­za­cji i kul­tu­ry te­ma­ty, zo­sta­ły przez Was sta­ran­nie przy­go­to­wa­ne. By­ły efek­tem twór­cze­go na­my­słu nad war­to­ścią ludz­kie­go ży­cia od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Co wię­cej, po raz ko­lej­ny po­ka­za­li­ście, że nie za­ko­pu­je­cie swo­ich ta­len­tów, ale pięk­nie je roz­wi­ja­cie. Pra­ce pla­stycz­ne mo­gły­by za­wi­snąć w ga­le­rii sztu­ki, li­te­rac­kie – zo­stać wy­da­ne, mul­ti­me­dial­ne – mo­gły­by z po­wo­dze­niem za­stą­pić wie­le pro­gra­mów telewizyjnych.

Dzię­ku­je­my Wam za wzru­sze­nia, któ­rych nam do­star­czy­li­ście. Za Wa­sze świa­dec­two. Za praw­dzi­we hi­sto­rie, któ­re opowiedzieliście.

Gra­tu­lu­je­my Wa­szym Ro­dzi­com i Na­uczy­cie­lom. Sza­now­ni Pań­stwo, mo­że­cie być dumni.

Pra­gnę po­in­for­mo­wać, że w związ­ku z re­żi­mem sa­ni­tar­nym Ga­la Fi­na­ło­wa od­bę­dzie się on­li­ne 15 ma­ja br. o godz. 10. Na­szy­mi szcze­gól­ny­mi Go­ść­mi bę­dą Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki Pan Prof. Prze­my­sław Czar­nek, Szef Ga­bi­ne­tu Po­li­tycz­ne­go Mi­ni­stra Pan Ra­do­sław Brzóz­ka oraz Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty Pa­ni Bar­ba­ra Nowak.

Na Ga­lę Fi­na­ło­wą, pod­czas któ­rej ogło­si­my na­zwi­ska Lau­re­atów I, II i III miejsc za­pra­sza­my wszyst­kich Uczest­ni­ków kon­kur­su wraz z Ro­dzi­ca­mi i Nauczycielami.

Mag­da­le­na Guziak-Nowak

dy­rek­tor. ds. edu­ka­cji
prze­wod­ni­czą­ca ko­mi­sji konkursowej

Laureaci i wyróżnieni:

Nagrody kategoria multimedialna klasy: 4–6:

 • Lau­ra Paw­le­ta, Sa­le­zjań­ski Ze­spół Szkół Pu­blicz­nych „Don Bo­sco” w Świę­to­chło­wi­cach, Świętochłowice
 • Wik­to­ria Ro­siek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ste­fa­na Paw­li­ka w Ry­trze, Rytro
 • pra­ca gru­po­wa Ewe­li­na Urba­niec, Szko­ła Pod­sta­wo­wa Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich im. Bło­go­sła­wio­nych Mę­czen­ni­ków z Pe­ru. Bł. Zbi­gnie­wa Strzał­kow­skie­go i Bł. Mi­cha­ła To­masz­ka w Ry­chwałd­ku 34–331 Świnna
 • pra­ca gru­po­wa Na­ta­lia Ło­pat­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich im. Bło­go­sła­wio­nych Mę­czen­ni­ków z Pe­ru. Bł. Zbi­gnie­wa Strzał­kow­skie­go i Bł. Mi­cha­ła To­masz­ka w Ry­chwałd­ku 34–331 Świnna
 • Ni­ko­la Stęp­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Ta­de­usza Ko­ściusz­ki w Kut­nie, Kutno
 • Fran­ci­szek Gor­don, Ze­spół Szkół Ka­to­lic­kich w Byd­gosz­czy Po­mni­ka Ja­na Paw­ła II, Bydgoszcz
 • Blan­ka Styrcz, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Ste­fa­na Że­rom­skie­go w Chmiel­ni­ku, Chmielnik
 • pra­ca zbio­ro­wa Ni­ko­la Ba­łos, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Ku­ro­wie, Hucisko
 • pra­ca zbio­ro­wa Mar­ty­na Gi­bas, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Ku­ro­wie, Hucisko
 • pra­ca zbio­ro­wa We­ro­ni­ka Mar­cak, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Ku­ro­wie, Hucisko
 • pra­ca zbio­ro­wa Zo­fia Gą­ska, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Ku­ro­wie, Hucisko
 • Na­ta­lia Ba­ran, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Ku­ro­wie, Hucisko

Nagrody kategoria multimedialna klasy: 7–8:

 • Ka­ja Wi­smont, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w Słup­sku, Słupsk
 • Mag­da­le­na Bu­rek, Ze­spół Szkół nr 1 w Piń­czo­wie, Pińczów
 • Ol­ga Ba­zel­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 11 im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w Ino­wro­cła­wiu, Inowrocław
 • Zu­zan­na Głąb, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ta­de­usza Ko­ściusz­ki z od­dzia­ła­mi przed­szkol­ny­mi w Go­czał­ko­wie, Goczałków
 • Ma­ria Sa­dow­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go w Wiel­giem, Wielgie
 • Ka­ta­rzy­na Ka­nia, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Bra­ta Wi­ta­li­sa – Woj­cie­cha Lei w Pod­czer­wo­nem, Czar­ny Dunajec
 • Klau­dia Ko­strze­wa, Ze­spół Szkół w Krzy­wi­niu, Krzywiń

Nagrody kategoria multimedialna szkoła ponadpodstawowa: 

 • pra­ca zbio­ro­wa Alek­san­dra Olek­siuk, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Sie­mia­ty­czach, Siemiatycze
 • pra­ca zbio­ro­wa Da­nie­la Zu­brzyc­ka, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Sie­mia­ty­czach, Siemiatycze
 • pra­ca zbio­ro­wa Klau­dia Pur­ta, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Sie­mia­ty­czach, Siemiatycze
 • pra­ca zbio­ro­wa Edy­ta Ru­si­do­va, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Sie­mia­ty­czach, Siemiatycze
 • pra­ca zbio­ro­wa Na­ta­lia Kra­jew­ska, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Sie­mia­ty­czach, Siemiatycze
 • Zu­zan­na Kacz­ma­rek, Ze­spół Szkół Za­ko­nu Pi­ja­rów im. św. Jó­ze­fa Ka­la­san­cju­sza w Po­zna­niu, Poznań
 • Ma­te­usz Ku­łacz, Sa­le­zjań­ski Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy w Tar­now­skich Gó­rach, Tar­now­skie Góry
 • Emi­lia Gier­lach, IV Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. K.K. Ba­czyń­skie­go w Ol­ku­szu, Olkusz
 • pra­ca zbio­ro­wa Mar­cin Szo­stak, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej So­li, No­wa Sól
 • pra­ca zbio­ro­wa Gra­cjan Plas, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej So­li, No­wa Sól
 • pra­ca zbio­ro­wa Ka­ro­li­na Bor­kow­ska, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej So­li, No­wa Sól
 • pra­ca zbio­ro­wa Kry­stian Ma­zur, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej So­li, No­wa Sól
 • pra­ca zbio­ro­wa Mar­cin Sta­rzyń­ski, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej So­li, No­wa Sól
 • pra­ca zbio­ro­wa Szy­mon Ku­siak, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej So­li, No­wa Sól
 • pra­ca zbio­ro­wa Mar­cel Win­man, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej So­li, No­wa Sól
 • pra­ca zbio­ro­wa San­dra Be­gan, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej So­li, No­wa Sól
 • pra­ca zbio­ro­wa Hu­bert Dru­tow­ski, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej So­li, No­wa Sól
 • pra­ca zbio­ro­wa Mi­chał Hof­f­man, Pa­ra­fia pw. św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła w Po­lko­wi­cach, Polkowice
 • pra­ca zbio­ro­wa Do­ro­ta Pa­jąk, Pa­ra­fia pw. św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła w Po­lko­wi­cach, Polkowice
 • pra­ca zbio­ro­wa Wik­tor Rysz­ko, Pa­ra­fia pw. św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła w Po­lko­wi­cach, Polkowice
 • We­ro­ni­ka Hec­kert, Szamotuły
 • Oli­wier Go­łu­chow­ski, Pa­ra­fia pw. św. Flo­ria­na Mę­czen­ni­ka w So­snow­cu, Sosnowiec
 • Jo­an­na Wy­rzy­kow­ska, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Od­dzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w War­sza­wie, Warszawa
 • pra­ca zbio­ro­wa Ma­ja Chu­dziak, Puszczykowo
 • pra­ca zbio­ro­wa Alek­san­dra Re­kiel, Poznań
 • pra­ca zbio­ro­wa Piotr Kan­dul­ski, Koziegłowy
 • pra­ca zbio­ro­wa Ju­lia Chu­dziak, Puszczykowo
 • pra­ca zbio­ro­wa Alek­san­dra Ko­ma­sa, Poznań
 • pra­ca zbio­ro­wa Ce­cy­lia Ba­jon, Poznań
 • Ame­lia Ma­li­na, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Emi­lii Pla­ter w So­snow­cu, Sosnowiec
 • Pa­try­cja Ka­lisz, Ze­spół Szkół Pla­stycz­nych w Tarnowie
 • Fi­lip Kaczor

Nagrody kategoria literacka klasy: 4–6:

 • Han­na Si­ko­ra, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Go­ście­szo­wi­cach, Niegosławice
 • An­to­ni Za­wi­ła, Ze­spół Szkół w Ze­mbrzy­cach, Zembrzyce
 • Ju­lia Mer­tas, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 47 w By­to­miu, By­tom – Stolarzowice
 • Adam Du­cher, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w So­mo­ni­nie, Somonino
 • Zu­zan­na Lam­brecht, Ka­to­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi SPSK im. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Czer­wien­nem, Ciche
 • Ju­li­ta Gar­lic­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Da­nu­ty Sie­dzi­ków­ny INKI w Eł­ku, Ełk
 • Mal­wi­na Le­nik, Ze­spół Szkół w Ze­mbrzy­cach, Zembrzyce
 • Pa­tryk Ku­kla, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. ks. Jó­ze­fa Lon­dzi­na w Za­brze­gu, Zabrzeg
 • Wik­to­ria Bar­tosz, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 4 w Au­gu­sto­wie, Augustów
 • Ni­ko­la Ła­gód, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 44 w ZSO nr 4 im. Or­ląt Lwow­skich w Lu­bli­nie, Lublin
 • Ma­te­usz Wie­czo­rek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Pol­skich Olim­pij­czy­ków w Mi­ło­ci­nie, Nałęczów
 • Jo­an­na Cho­row­ska, Ze­spół Szkół Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzin Ka­to­lic­kich w Wo­dzi­sła­wiu Ślą­skim, Wo­dzi­sław Śląski
 • Oli­wier Ły­czak, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzin Ka­to­lic­kich w Bar­wał­dzie Dolnym
 • An­to­ni­na Ba­lic­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 43 im. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Kra­ko­wie, Kraków
 • Grze­gorz Sob­kie­wicz, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 im. Ja­na Paw­ła II w Sta­lo­wej Wo­li, Sta­lo­wa Wola
 • Ja­gna Głusz­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Bo­le­mi­nie, Deszczno
 • Ka­ta­rzy­na Grąz, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w Kra­ma­rzów­ce, Pruchnik

Nagrody kategoria literacka klasy: 7–8:

 • Er­nest Jak­sa, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 16 im. Ja­na Śnia­dec­kie­go w Kra­ko­wie, Kraków
 • Zo­fia Bo­row­ska, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa Sióstr Pre­zen­tek w Kra­ko­wie, Kraków
 • Mo­ni­ka Dru­żyń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Pol­skich Po­dróż­ni­ków w Alek­san­dro­wie Ku­jaw­skim, Alek­san­drów Kujawski
 • Kin­ga Szy­mu­siak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Ci­chem, Ciche
 • Ame­lia Gac­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Or­ląt Lwow­skich w Żar­kach Wiel­kich, Żar­ki Wielkie
 • Po­la Fran­czak, Nie­pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Lub­sku, Lubsko
 • Zu­zan­na Zgliń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 37 im. kpt. ż. w. An­to­nie­go Le­dó­chow­skie­go w Szcze­ci­nie, Szczecin
 • Wik­to­ria Ożóg, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Ar­mii Kra­jo­wej w Wiel­kich Dro­gach, Wiel­kie Drogi
 • Mi­ron Sza­jek, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Po­wstań­ców Wiel­ko­pol­skich w Gra­no­wie, Granowo
 • Ju­sty­na Wią­cek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Gu­sta­wa Mor­cin­ka w Krzy­ża­no­wi­cach, Krzyżanowice
 • pra­ca zbio­ro­wa Ju­lia Smol­ny, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. bł.Ks. Bro­ni­sła­wa Mar­kie­wi­cza w Pew­li Śle­mień­skiej, Świnna
 • pra­ca zbio­ro­wa Oli­wia Szwaj­ca, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny Szko­ła Pod­sta­wo­wa im.bł.Ks. Bro­ni­sła­wa Mar­kie­wi­cza w Pew­li Śle­mień­skiej, Świnna
 • Zu­zan­na Ka­sprzyc­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK im. św. Ja­na Paw­ła II w Olsz­tyn­ku, Olsztynek
 • Bar­tosz Bart­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w Ja­wo­rzy­nie Ślą­skiej, Ja­wo­rzy­na Śląska
 • Pa­tryk Ry­chlik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Od­dzia­ła­mi Spor­to­wy­mi im. Pol­skich Olim­pij­czy­ków w Dą­bro­wie Gór­ni­czej, Dą­bro­wa Górnicza
 • Wik­to­ria Frąś, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w Brzo­zów­ce, Brzozówka
 • Jan Si­ko­ra, Wil­ly-Brandt, Warszawa 
 • Ali­cja Ja­nik Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­nek Unii Rzym­skiej w Kra­ko­wie, Kraków

Nagrody kategoria literacka szkoła ponadpodstawowa: 

 • Do­mi­ni­ka Głuch Tech­ni­kum Za­kła­du Do­sko­na­le­nia Za­wo­do­we­go w Hru­bie­szo­wie, Hrubieszów
 • Alek­san­dra Olek­siuk, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Sie­mia­ty­czach, Siemiatycze
 • Łu­kasz Cie­śliń­ski, Ze­spół Szkół Eko­no­micz­nych im. Stanisława
  Sta­szi­ca w Wołominie 
 • Ka­rol Ja­ni­ga, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w Ja­ro­sła­wiu, Jarosław
 • Ka­ta­rzy­na Wój­to­wicz, XXI Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Lu­bli­nie, Lublin
 • Lu­iza Lu­bo­wic­ka, Ze­spół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Po­li­ce­al­nych im. Kró­la Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka w Wy­so­kiem Ma­zo­wiec­kiem, Wy­so­kie Mazowieckie
 • Ka­ta­rzy­na Ja­ro­szew­ska, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka we Wło­cław­ku, Włocławek
 • Ma­te­usz Grych, Ze­spół Szkół im. E. Kwiat­kow­skie­go w Dę­bi­cy, Dębica
 • An­na Wil­koń, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. An­drze­ja Fry­cza Mo­drzew­skie­go w Ryb­ni­ku, Rybnik
 • Kin­ga Gaw­ryś, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mar­szał­ka Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go w Gar­wo­li­nie, Garwolin
 • Jo­an­na Wy­rzy­kow­ska, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Od­dzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w War­sza­wie, Warszawa
 • Kac­per Ha­ra­bur­da, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Au­gu­sto­wie im. Po­lo­nii Po­la­ków na Świe­cie, Augustów
 • Ga­brie­la Król, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ja­na Ma­tej­ki w Wie­licz­ce, Wieliczka

Nagrody kategoria plastyczna klasy: 4–6:

 • Do­mi­ni­ka Paw­lik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Kra­śni­cy, Opoczno
 • Szy­mon Struś, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w Do­brzy­niu nad Wi­słą, Do­brzyń n/Wisłą
 • Ania Sy­sik, Ta­wę­ci­no, No­wa Wieś Lęborska
 • Iga Ta­dra, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II w Cho­rze­lach, Chorzele
 • Maj­ka Gręp­ka, Sa­mo­rzą­do­wa Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Chwa­li­bo­go­wie, Chwalibogowo
 • Kac­per Szcze­pa­nik, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. bł. Bro­ni­sła­wa Mar­kie­wi­cza w Trze­bo­si, So­ko­łów Młp
 • pra­ca zbio­ro­wa Ol­ga Bed­na­rek, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK im. bł. ks. Mak­sy­mi­lia­na Bin­kie­wi­cza w Wie­lu­niu, Wieluń
 • pra­ca zbio­ro­wa Aga­ta Ku­kucz­ka, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK im. bł. ks. Mak­sy­mi­lia­na Bin­kie­wi­cza w Wie­lu­niu, Wieluń
 • Ma­ria Sta­niek, Ze­spół Szkół im. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Le­li­sie, Lelis
 • Emi­lia Mar­ci­niuk, Ze­spół Pla­có­wek Oświa­to­wych w Ło­ma­zach, Łomazy
 • Bar­tosz Idec, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Żoł­nie­rzy POW w Beł­cha­to­wie, Bełchatów
 • Ma­ja Pi­ta­la Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Krzysz­ko­wi­cach, Krzyszkowice
 • Adam Pu­ja­nek, Ze­spół Szkół Ka­to­lic­kich w Byd­gosz­czy Po­mnik Ja­na Paw­ła II, Bydgoszcz

Nagrody kategoria plastyczna klasy: 7–8:

 • Agniesz­ka Flak, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Szpi­ko­ło­sach, Szpikołosy
 • Mi­ko­łaj Ma­zia­rek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi nr 151 im. Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Kra­ko­wie, Kraków
 • Ka­ta­rzy­na Pon­cy­le­usz, Ze­spół Pla­có­wek Oświa­to­wych w Pa­ry­so­wie, Parysów
 • Mi­chał Szwa­gier­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 20 im. kmdra ppor. Ja­na Gru­dziń­skie­go w Gdań­sku, Gdańsk
 • Emi­lia Bed­nar­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa Sióstr Nie­po­ka­la­nek im. bł. Mar­ce­li­ny Da­row­skiej w Ja­ro­sła­wiu, Jarosław
 • Do­mi­ni­ka Ha­cia, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ba­ta­lio­nów Chłop­skich w Kry­ni­cach, Krynice
 • Wik­tor Koz­droń, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Fa­le­jów­ce, Sanok
 • Piotr Chmie­lew­ski Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. ks. Jó­ze­fa Po­nia­tow­skie­go w Ła­dach, Da­wi­dy Bankowe
 • Ma­ja Pio­trak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 76 im. 13 Dy­wi­zji Pie­cho­ty Strzel­ców Kre­so­wych w War­sza­wie, Warszawa
 • Ad­rian Buc­ki, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy w Su­lę­ci­nie, Sulęcin
 • Iza­be­la Ro­ma­now­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Ja­ro­sła­wa Dą­brow­skie­go w Olsz­ty­nie, Olsztyn
 • Bian­ka Ste­fa­nik Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Cza­plin­ku, Czaplinek
 • Alek­san­dra Ku­rek, Suszec
 • Mi­cha­li­na Klim­ko­wicz, Ka­to­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. św. Ur­szu­li Le­dó­chow­skiej w No­wej So­li, No­wa Sól
 • Ali­cja Mi­jal­ska, Miej­ska Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 5 im. W. Haj­dy w Pie­ka­rach Ślą­skich, Pie­ka­ry Śląskie
 • Ma­ria Stasz­ków, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­nek Unii Rzym­skiej w Kra­ko­wie, Kraków
 • Ni­ko­dem So­roch­man, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. św. Ja­na Paw­ła II w Ra­do­my­ślu Wiel­kim, Ra­do­myśl Wielki
 • Kla­ra Bie­lec­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ste­fa­na Że­rom­skie­go w Chmiel­ni­ku, Chmielnik
 • Ju­lia Wroń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Kon­sty­tu­cji 3 Ma­ja w Na­siel­sku, Nasielsk
 • Ame­lia Ko­cy­ła, Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Wy­cho­waw­czy im. św. Sio­stry Fau­sty­ny w Kra­ko­wie, Kraków

Nagrody kategoria plastyczna szkoła ponadpodstawowa: 

 • Mar­ce­li­na Są­cza­wa, Ze­spół Szkół Me­cha­nicz­nych w Rze­szo­wie, Rzeszów
 • Han­na Gar­ba­ciak, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. W. Wró­blew­skie­go w Gli­wi­cach, Gliwice
 • Ame­lia Ma­jew­ska, Ze­spół Szkół Za­wo­do­wych w Na­siel­sku, Nasielsk
 • Klau­dia Kę­ska, Re­gio­nal­ne Cen­trum Edu­ka­cji Za­wo­do­wej w Lu­bar­to­wie, Lubartów
 • Do­ro­ta Ro­dzik, Pań­stwo­we Li­ceum Sztuk Pla­stycz­nych w Na­łę­czo­wie, Nałęczów
 • Ewa Gre­cza­niuk, Ze­spół Szkół To­wa­rzy­stwa Sa­le­zjań­skie­go „Ko­le­gium Ku­jaw­skie”, Alek­san­drów Kujawski
 • Jo­an­na Woj­tas, Li­ceum Sióstr Pre­zen­tek, Kraków 
 • Ju­sty­na Pie­cuch, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Sa­no­ku, Sanok
 • Mag­da­le­na Po­śnik, XXI Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Lu­bli­nie, Lublin
 • Han­na Ma­dej, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w No­wej Ru­dzie, No­wa Ruda
 • Ka­ro­li­na Lip­ska, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Ko­per­ni­ka w So­kół­ce, Sokółka
 • Mag­da Brze­ziń­ska, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Ko­per­ni­ka w So­kół­ce, Sokółka
 • Ju­lia Guz­dek, Cen­trum Kształ­ce­nia Za­wo­do­we­go i Usta­wicz­ne­go nr 1 w Wa­do­wi­cach, Wadowice
 • Do­mi­ni­ka Oraw­czak, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce Có­rek Bo­żej Mi­ło­ści im. F. Lech­ner w Biel­sku-Bia­łej, Bielsko-Biała
 • Na­ta­lia Ma­tu­ła, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Wa­do­wi­ty w Wa­do­wi­cach, Wadowice
 • Ja­kub Flej­mer, Ze­spół Szkół Tech­nicz­nych im. M. Skło­dow­skiej-Cu­rie w Pu­ła­wach, Puławy
 • Wik­to­ria We­ber, Ze­spół Szkół nr 2 im. Sy­bi­ra­ków w No­wym Są­czu, No­wy Sącz
 • Zo­fia Mu­ras Ze­spół Szkół nr 1 im. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w Miń­sku Ma­zo­wiec­kim, Mińsk Mazowiecki
 • Li­dia Klin, VI Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. A. To­war­nic­ke­go w Rze­szo­wie, Rzeszów
 • Li­dia Le­ja, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Oswal­da Bal­ze­ra w Za­ko­pa­nem, Zakopane
 • Zu­zan­na Tyl, Ze­spół Szkół w Drez­den­ku, Drezdenko
 • Mi­le­na Ko­wa­lik, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce To­wa­rzy­stwa Sa­le­zjań­skie­go im. św. Jó­ze­fa w Szcze­ci­nie, Szczecin

Uwa­ga! W związ­ku z licz­ny­mi py­ta­nia­mi do­ty­czą­cy­mi wpi­sów na świa­dec­twach osią­gnięć lau­re­atów Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla mło­dzie­ży o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” w ka­te­go­rii szkół pod­sta­wo­wych in­for­mu­je­my, iż:

 • wpis osią­gnię­cia do­ty­czy tyl­ko lau­re­ata konkursu,
 • lau­re­ata­mi w ro­zu­mie­niu re­gu­la­mi­nu są oso­by, któ­re za­ję­ły miej­sca pierw­sze, dru­gie i trze­cie w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach artystycznych,
 • na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej wpi­su­je się osią­gnię­cia ucznia w okre­sie by­cia w szko­le. Przy­kła­do­wo, je­śli uczeń zo­sta­nie lau­re­atem kon­kur­su w kl. 7 lub niż­szej, to to osią­gnię­cie po­win­no mu zo­stać wpi­sa­ne tak­że na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szkoły,
 • kon­kurs fi­gu­ru­je w wy­ka­zie za­wo­dów wie­dzy i ar­ty­stycz­nych or­ga­ni­zo­wa­nych przez Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty lub in­ne pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na te­re­nie szko­ły w la­tach 2016–2021, któ­re mo­gą być wy­mie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej.

na­uczy­cie­le lau­re­atów spo­za wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go mo­gą wpi­sać osią­gnię­cie na świa­dec­twie swo­im uczniom w przy­pad­ku, gdy kon­kurs znaj­du­je się w wy­ka­zie za­wo­dów wie­dzy, ar­ty­stycz­nych i spor­to­wych dla da­ne­go wo­je­wódz­twa. Wy­kaz ta­ki jest two­rzo­ny au­to­no­micz­nie przez każ­de­go ku­ra­to­ra oświa­ty dla te­re­nu je­go województwa.

17 edycji, ponad 26 tysięcy prac, uratowane dziecko

Cel | Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Kon­kurs, któ­ry ura­to­wał dziec­ko | Na­sto­lat­ki z Że­le­cho­wa na­krę­ci­ły film kon­kur­so­wy pt. Wzór. Je­go bo­ha­te­ra­mi są skłó­ce­ni mał­żon­ko­wie. Mąż jest żoł­nie­rzem i wy­jeż­dża na mi­sję po­ko­jo­wą, za­nim zdą­ży się do­wie­dzieć, ze je­go żo­na jest w cią­ży. Kil­ka ty­go­dni póź­niej ko­bie­ta od­kry­wa, ze cho­ru­je na bia­łacz­kę i mu­si wy­bie­rać, któ­ra wal­ka bę­dzie prio­ry­te­to­wa – o nią czy o dziec­ko. Po tym jak film na­sto­lat­ków tra­fił do in­ter­ne­tu, ode­zwa­ła się do nich pew­na ma­ma z Bia­łe­go­sto­ku. Po­wie­dzia­ła, ze dzię­ki nie­mu nie zde­cy­do­wa­ła się na aborcje.

Te­ma­ty­ka | Wszyst­kie ak­tu­al­ne za­gad­nie­nia bio­etycz­ne jak an­ty­kon­cep­cja, abor­cja, „in vi­tro” czy eu­ta­na­zja. Pro-li­fe to tak­że mi­łość, ro­dzi­na, adopcja.

For­my | Ołó­wek, pa­ste­le, akwa­re­le, far­by olej­ne, wy­dzie­ran­ki, wy­kle­jan­ki, pra­ce prze­strzen­ne, stro­ny in­ter­ne­to­we, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, fil­my, tek­sty pio­se­nek, te­le­dy­ski, gry kom­pu­te­ro­we… Wszyst­ko pro-life!

Pa­tron – bł. ks. Je­rzy Po­pie­łusz­ko | Na­zy­wa­ny „obroń­cą ko­ły­ski”. Mó­wił, że „Za­da­niem Ko­ścio­ła jest nie tyl­ko teo­re­tycz­ne gło­sze­nie świę­to­ści ży­cia, pra­wa do ży­cia nie­na­ro­dzo­nych, lecz tak­że prak­tycz­na obro­na te­go pra­wa”. Po­ma­gał fi­nan­so­wo i or­ga­ni­za­cyj­nie sa­mot­nym mat­kom i mło­dym dziew­czy­nom w cią­ży. Przy­go­to­wy­wał pacz­ki żyw­no­ścio­we i wy­praw­ki nie­mow­lę­ce, roz­da­wał le­kar­stwa. Był dusz­pa­ste­rzem służ­by zdrowia.

Ter­mi­ny | Na pra­ce kon­kur­so­we cze­ka­my do Dnia Świę­to­ści Ży­cia (25 mar­ca 2021 r.). Lau­re­atów i oso­by wy­róż­nio­ne za­pro­si­my na uro­czy­stą ga­lę do Kra­ko­wa, gdzie pod ko­niec kwiet­nia lub w pierw­szej po­ło­wie ma­ja ogło­si­my zwy­cięz­ców i wrę­czy­my na­gro­dy. Zwy­cięz­cy za­pre­zen­tu­ją swo­je pra­ce, spo­tka­ją się z ar­ty­sta­mi i po­zna­ją z in­ny­mi mło­dy­mi obroń­ca­mi ży­cia człowieka.

TRZY PRZEDZIAŁY WIEKOWE:

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4–6
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 7–8
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

TRZY KATEGORIE:

LITERACKA:

wiersz, opo­wia­da­nie, no­we­la, re­por­taż, ga­zet­ka szkolna…

PLASTYCZNA:

pla­kat, gra­fi­ka, ma­lar­stwo,
mon­taż, ga­blo­ta szkol­na
i pa­ra­fial­na…

MULTIMEDIALNA:

stro­na in­ter­ne­to­wa, film, pro­gram ra­dio­wy, pro­gram multimedialny…

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAGRODY RZECZOWE:
SPRZĘT ELEKTRONICZNY, GRY PLANSZOWE, KSIĄŻKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NAGRODY PIENIĘŻNE:
I MIEJSCE – 1500 ZŁ, II MIEJSCE – 1200 ZŁ, III MIEJSCE – 900 ZŁ
W KAŻDEJ KATEGORII

Pra­ce kon­kur­so­we wraz z ar­ku­szem zgło­sze­nio­wym pro­si­my prze­sy­łać pod ad­res: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/1, 31–142 Kra­ków.

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Kra­jo­we
Dusz­pa­ster­stwo
Na­uczy­cie­li

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Współpraca promocyjna:

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Ka­te­go­ria li­te­rac­ka (klik­nij)

Ka­te­go­ria plastyczna:

Kategoria multimedialna (rozwiń playlistę):

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj