Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2020)

III Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” do­biegł koń­ca. W na­szym Kon­kur­sie wzię­ło udział bli­sko 4500 dzie­ci z ca­łej Pol­ski. Bar­dzo cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu na­szych Naj­młod­szych. Je­ste­śmy pod wra­że­niem po­my­sło­wo­ści wszyst­kich prac i kre­atyw­ne­go po­dej­ścia do waż­ne­go te­ma­tu rodziny.

Ogło­sze­nie wy­ni­ków od­by­ło się on­li­ne 𝟏 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚 𝐛𝐫. 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟕.𝟎𝟎. Pod­czas trans­mi­sji za­pre­zen­to­wa­li­śmy wy­bra­ne pra­ce i po­słu­cha­li­śmy wy­po­wie­dzi Lau­re­atów. Szcze­gól­ny­mi go­ść­mi by­li Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki Pan Prof. Prze­my­sław Czar­nek, Szef Ga­bi­ne­tu Po­li­tycz­ne­go Pan Ra­do­sław Brzóz­ka oraz Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty Pa­ni Bar­ba­ra Nowak.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Na­uczy­cie­lom, Ro­dzi­com i Dzie­ciom za udział w konkursie.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na trans­mi­sję z te­go wydarzenia:

2 czerw­ca o godz. 19.00  pra­gnie­my za­pro­sić Pań­stwa na spe­cjal­ny we­bi­nar pt. „Peł­nia ży­cia! Roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki”, kie­ro­wa­ny do uczest­ni­ków kon­kur­su i ich ro­dzi­ców. Pod­czas we­bi­na­ru za­pro­po­nu­je­my przy­dat­ne na­rzę­dzia do roz­mo­wy z naj­młod­szy­mi na tak waż­ny i pięk­ny te­mat, ja­kim jest po­ja­wie­nie się dziec­ka w ro­dzi­nie. Pod­czas we­bi­na­ru do­wie­my się, ja­kie są po­szcze­gól­ne eta­py roz­wo­ju dziec­ka w ło­nie mat­ki, kie­dy wy­kształ­ca­ją się je­go na­rzą­dy, kie­dy dziec­ko na­by­wa kon­kret­ne umie­jęt­no­ści. W opar­ciu o ba­da­nia na­uko­we po­ka­że­my peł­nię ży­cia przed narodzinami.

Link do we­bi­na­ru: https://youtu.be/_kK1VCAny8E

Trans­mi­sja we­bi­na­ru bę­dzie tak­że do­stęp­na na fan­pa­ge FB: www.facebook.com/psozc

We­bi­nar po­pro­wa­dzi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji i se­kre­tarz za­rzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Dzie­ci w wie­ku przedszkolnym:

I miej­sce: Igna­cy Bul­ski, Przed­szko­le Sa­mo­rzą­do­we nr 2 we Włoszczowie

II miej­sce: Sa­ra Du­dek, Przed­szko­le Sióstr Pre­zen­tek w Bukownie

III miej­sce: Piotr Pich, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rokietnicy

Wy­róż­nie­nia:

 • Kac­per Kszu­ba, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Le­na Mag­da­le­na Najar, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Ma­ja Nguy­en, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Na­ta­lia Sro­czyń­ska, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Alek­san­dra Ja­ku­bow­ska, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Jan Szmoł­da, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Ja­cek Kwiat­kow­ski, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Ga­brie­la Fa­la­tyn, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Fran­ci­szek Hor­de­juk, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Alek­san­dra Mu­szel, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Bła­żej Si­do­ruk, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Mar­cel Na­uman, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Mak­sy­mi­lian Pie­trzak, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • So­nia Chro­stow­ska, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Aleks We­so­łow­ski, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Spor­to­we „Del­fin­ki”
 • Ce­cy­lia Po­lec­ka, Przed­szko­le Nie­za­po­mi­naj­ka w Śremie
 • Li­lia­na Bo­guc­ka, Gmin­ne Przed­szko­le w Skibinie
 • To­biasz Mio­zga, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne „Tę­cza”
 • Oty­lia Mi­szu­ta, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Jawiszowicach
 • Ma­ciej Na­gór­ski, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne „Tę­cza”
 • Alek­san­dra Ko­ło­dziej, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Zgro­ma­dze­nia Sióstr Słu­żeb­ni­czek NMP NP w Brzesku
 • Ni­na Ku­sa, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Dąbrownicy
 • Anie­la Ku­bi­ca, Miej­skie Przed­szko­le nr 11 w Pie­ka­rach Śląskich
 • An­to­ni Zo­ber, Przed­szko­le Miej­skie nr 3 w Polkowicach
 • Zu­zan­na Za­rczuk, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny nr 3 z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi w Chełmie
 • Igor Li­bi­szew­ski, Przed­szko­le nr 2 w Pelplinie
 • Łu­cja Kalisz,
 • Ma­ja Stru­ga­ła, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Sióstr Ur­szu­la­nek SJK w Częstochowie
 • Po­la Sta­rzyń­ska, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Dą­brów­ce Podłężnej
 • Do­mi­ni­ka Si­ko­ra, Przed­szko­le Sióstr Fe­li­cja­nek w Warszawie
 • Lau­ra Łu­gow­ska, Miej­skie Przed­szko­le nr 38 w Ze­spo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym nr 3 w Katowicach
 • Kor­ne­lia Sza­frań­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 5 w Kielcach
 • Da­ria Pa­stu­szak, Przed­szko­le Miej­skie nr 13 z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi w Chełmie
 • Oli­wia Fiks, Przed­szko­le Pu­blicz­ne Sióstr Słu­żeb­ni­czek NMP
 • Do­ro­ta Gu­la, Pu­blicz­ne Przed­szko­le Plu­szo­wy Miś w Żelechowie
 • Zu­zan­na Kraw­czyk, Mło­dzie­żo­wy Dom Kul­tu­ry w Biłgoraju
 • Le­na Bo­ral, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ur­szu­la­nek w Częstochowie
 • Sta­ni­sław Ozim­kow­ski, Przed­szko­le w Słomnikach

Dzie­ci z klas I–III szkół podstawowych:

I miej­sce: Ga­brie­la Nie­wiń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Wyszkach

II miej­sce: Woj­ciech Gro­chow­ski, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Podbieli

III miej­sce: Alek­san­dra Jar­czew­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 w Nowogardzie

Wy­róż­nie­nia:

 • Ró­ża Grzy­wacz, PSz­ko­ła Pod­sta­wo­wa w Jaroszkach
 • He­le­na Ja­czew­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 w Zielonce
 • Zu­zan­na Bi­łas, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Gogołowie
 • Kla­ra An­to­sie­wicz, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 336 w Warszawie
 • We­ro­ni­ka Chro­bak, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Laskowej
 • Oskar Ga­las, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Piotrówce
 • Ame­lia Du­da, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w No­wym Wiśniczu
 • Iza­be­la Wró­bel, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Krzczonowie
 • Mag­da­le­na Ma­łek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Podolu-Górowej
 • We­ro­ni­ka Ber­czyń­ska, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Granowie
 • Ka­mil Jo­chy­mik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Krzczonowie
 • Ma­ria Błasz­czyk, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Zakrzewie
 • Alek­san­dra Mro­ziń­ska, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Ostrow­cu Świętokrzyskim
 • Ma­ja Ru­si­nek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 5 w Rzeszowie
 • Woj­ciech For­nal­czyk, Ar­chi­die­ce­zjal­na Ka­to­lic­ka Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w To­ma­szo­wie Mazowieckim
 • Ma­ja Elia­sie­wicz, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Lipinach
 • Ame­lia Zie­le­niew­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa 173 w Łodzi
 • Le­na Wi­daw­ska, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Radwanicach
 • Klau­dia Stad­nik, Ze­spół szkół w Bir­czy Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Birczy
 • Pa­weł Her­man, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Radwanicach
 • Ju­lia Rak, Ze­spół Szkół w Chorzelowie
 • Pa­weł Fol­cik, PSz­ko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Wi­sło­ku Wielkim
 • An­to­ni­na Szu­bert, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Ka­zi­mie­rzu Biskupim
 • Jan Pa­lacz, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Laskowej
 • Li­dia No­wot­czyń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rdziostowie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja III (2021)

Regulamin

1) Or­ga­ni­za­tor:

Or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci pt. „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” (zwa­ne­go da­lej Kon­kur­sem) jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/6 w Krakowie.

2) Ce­le Konkursu:

 • za­chę­ce­nie ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców do roz­mów z dzieć­mi na te­mat war­to­ści ro­dzi­ny w ich życiu;
 • pod­kre­śle­nie zna­cze­nia ro­dzi­ców i ro­dzi­ny w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści każ­de­go człowieka;
 • roz­wi­ja­nie ta­len­tów pla­stycz­nych dzieci.

3) Ka­te­go­rie wie­ko­we Uczestników:

 • dzie­ci w wie­ku przedszkolnym;
 • dzie­ci z klas I–III szkół podstawowych.

4) Wa­run­ki uczest­nic­twa w Konkursie:

 • na­de­sła­nie pra­cy pla­stycz­nej, bę­dą­cej twór­czą in­ter­pre­ta­cją ty­tu­łu Konkursu;
 • for­mat pra­cy dowolny;
 • tech­ni­ka do­wol­na (pro­si­my o za­bez­pie­cze­nie pra­cy na czas wysyłki);
 • pod­pi­sa­nie pra­cy na od­wro­cie (pro­si­my po­dać imię i na­zwi­sko Au­to­ra, wiek, je­śli uczęsz­cza do szko­ły – klasę);
 • za­łą­cze­nie wy­peł­nio­ne­go for­mu­la­rzu uczest­nic­twa w kon­kur­sie, w któ­rym za­war­te są da­ne Au­to­ra, je­go Opie­kun, ak­cep­ta­cja re­gu­la­mi­nu i zgo­da na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych (RODO).

5) Ter­min zgła­sza­nia prac:

Pra­ce pro­si­my prze­słać pocz­tą do 30 kwiet­nia 2021 r. (de­cy­du­je da­ta wpły­nię­cia pra­cy) pod adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/1, 31–142 Kraków

z do­pi­skiem na ko­per­cie: Kon­kurs „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”.

Pra­ce moż­na też do­star­czyć oso­bi­ście do biu­ra Or­ga­ni­za­to­ra (ul. Kro­wo­der­ska 24/6 w Kra­ko­wie) w go­dzi­nach otwar­cia 8–16 do 30 kwiet­nia 2021 r.

6) Oce­na prac:

Ko­mi­sja po­wo­ła­na przez Or­ga­ni­za­to­ra oce­ni pra­ce w wy­mie­nio­nych wy­żej ka­te­go­riach. Przed­mio­tem oce­ny bę­dzie uję­cie te­ma­tu, wy­bór tech­ni­ki i sta­ran­ność wykonania.

7) Na­gro­dy:

Ko­mi­sja Kon­kur­so­wa wy­ło­ni Lau­re­atów I, II i III miej­sca w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej, mo­że tak­że przy­znać wy­róż­nie­nia. Lau­re­aci otrzy­ma­ją dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we (książ­ki i ar­ty­ku­ły pla­stycz­ne). Dy­plo­my i na­gro­dy zo­sta­ną wy­sła­ne pocz­tą do 30 czerw­ca 2021 r. (tyl­ko pod pol­skie adresy).

8) Ogło­sze­nie wy­ni­ków Konkursu:

Na­zwi­ska Lau­re­atów zo­sta­ną po­da­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra www.pro-life.pl 1 czerw­ca 2021 r.

9) Or­ga­ni­za­tor nie zwra­ca prac konkursowych.

10) Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo pu­bli­ko­wa­nia i re­pro­du­ko­wa­nia prac kon­kur­so­wych w ra­mach je­go sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej (bez wy­pła­ca­nia ho­no­ra­riów autorskich).

11) Opie­kun Au­to­ra, któ­rym jest Ro­dzic lub in­na Oso­ba spra­wu­ją­ca nad nim pie­czę, wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych (RODO). Peł­na klau­zu­la in­for­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka jest do­stęp­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.pro-life.pl w za­kład­ce „O nas”. Na ży­cze­nie Ro­dzi­ca lub praw­ne­go Opie­ku­na mo­że­my ją tak­że wy­słać pocztą.

Patronat honorowy:

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Współpraca:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj