Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2020)

Konkurs plastyczny dla dzieci

Z ra­do­ścią ogła­sza­my wy­ni­ki dru­giej edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”. Wpły­nę­ło bli­sko 200 prac z ca­łej Pol­ski. Bar­dzo cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu najmłodszych.

Dzię­ku­je­my Ro­dzi­com, Na­uczy­cie­lom i Opie­ku­nom za za­chę­ce­nie do wy­ko­na­nia pra­cy i pod­ję­cie waż­ne­go te­ma­tu ro­dzi­ny w ży­ciu dziec­ka. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my po­my­sło­wo­ści, kre­atyw­no­ści i pra­co­wi­to­ści. Kto wie, czy za pa­rę lat pra­ce na­szych obec­nych lau­re­atów nie bę­dą zdo­bi­ły ga­le­rii sztuki.

Na­de­sła­ne pra­ce, po­dob­nie jak w ubie­głym ro­ku, by­ły bar­dzo róż­no­rod­ne mi­mo wspól­ne­go te­ma­tu. Pra­ce po­wsta­wa­ły róż­ny­mi tech­ni­ka­mi: ma­lo­wa­nie far­ba­mi, kred­ka­mi, pa­ste­la­mi, by­ły też wy­dzie­ran­ki, ko­la­że, ori­ga­mi czy też po­ma­lo­wa­nie ka­mie­nie, a na­wet pra­ce prze­strzen­ne. Dzie­ci tak­że w róż­no­rod­ny spo­sób pod­ję­ły te­mat po­ka­zu­jąc co jest dla nich waż­ne. Pod­sta­wą są ko­cha­ją­cy ro­dzi­ce, któ­rzy wraz z dziec­kiem są w cen­trum ry­sun­ku-pra­cy. Szcze­gól­nie sta­ra­li­śmy się do­ce­nić sa­mo­dziel­ne wy­ko­na­nie pra­cy przez dzieci.

Gra­tu­lu­je­my Lau­re­atom i wy­róż­nio­nym! Wszy­scy Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją na­gro­dy: opa­ski od­bla­sko­we, pły­tę Ja­ku­bo­wych Mu­sze­lek, ga­zet­ki oraz oczy­wi­ście pa­miąt­ko­we dyplomy!

Za­pra­sza­my do ogląd­nię­cia krót­kiej pre­zen­ta­cji na­gro­dzo­nych prac oraz pod­su­mo­wa­nia konkursu.

Wkrót­ce tak­że na na­szym ka­na­le na YouTu­be bę­dzie moż­na zo­ba­czyć na­gra­nie z wszyst­ki­mi pra­ca­mi na­de­sła­ny­mi na te­go­rocz­ny konkurs.

W ka­te­go­rii „Przed­szko­le” na­gro­dy otrzy­mu­ją na­stę­pu­ją­ce osoby:

 • miej­sce I – Fran­ci­szek Zię­ba z Chrzanowa
 • miej­sce II – Hu­bert Mą­dry z Oświęcimia
 • miej­sce III – Ni­ko­dem Nie­dzie­la ze Strzyżowa

wy­róż­nio­no prace:

 • Jan Fli­śnik (Kra­ków)
 • Ka­mi­la Kró­li­kow­ska (Pół­wieś)
 • Alek­san­dra Mar­ce­la (By­tom)
 • Li­dia Sa­cha­ruk (Mo­kra­ny Stare)
 • Li­lia­na Wasz­tyl (Chocz­nia)
 • He­le­na Woź­ni­czak (Kór­nik)
 • Ka­ta­rzy­na Bed­narz (Kra­ków)

 

W ka­te­go­rii „Kla­sy I‑III” na­gro­dy otrzy­mu­ją na­stę­pu­ją­ce osoby:

 • miej­sce I – Sta­ni­sław Wie­czo­rek z Knurowa
 • miej­sce II – Na­ta­lia Pa­pier­niok z Mysłowic
 • miej­sce III – Woj­ciech No­wa­lij­ski z Knurowa

wy­róż­nio­no prace:

 • Ka­rol Ba­ran (Cy­bin­ka)
 • Ewe­li­na Pa­dło (Ludź­mierz)
 • Edy­ta Rej (Lu­blin)
 • Do­ro­ta Sty­siał (Ra­ci­bórz)
 • Ma­ja Szysz­ka (Koź­min Wielkopolski)
 • Ni­na Wa­sitz (Lu­blin)
 • Ju­lia Źró­del­ska (Li­pin­ki)
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj