fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2020)

Z radością ogła­szamy wyniki drugiej edycji Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pla­stycznego „Na początku była miłość – moja rodzina”. Wpłynęło blisko 200 prac z całej Polski. Bardzo cie­szymy się z tak licznego udziału najmłodszych.

Dzię­kujemy Rodzicom, Nauczy­cielom i Opie­kunom za zachę­cenie do wyko­nania pracy i pod­jęcie ważnego tematu rodziny w życiu dziecka. Dzieciom gra­tu­lujemy pomy­sło­wości, kre­atyw­ności i pra­co­wi­tości. Kto wie, czy za parę lat prace naszych obecnych lau­reatów nie będą zdobiły galerii sztuki.

Nade­słane prace, podobnie jak w ubiegłym roku, były bardzo róż­no­rodne mimo wspólnego tematu. Prace powstawały różnymi tech­nikami: malo­wanie farbami, kredkami, pastelami, były też wydzie­ranki, kolaże, origami czy też poma­lo­wanie kamienie, a nawet prace prze­strzenne. Dzieci także w róż­no­rodny sposób podjęły temat poka­zując co jest dla nich ważne. Pod­stawą są kochający rodzice, którzy wraz z dzieckiem są w centrum rysunku-pracy. Szcze­gólnie sta­ra­liśmy się docenić samo­dzielne wyko­nanie pracy przez dzieci.

Gra­tu­lujemy Lau­reatom i wyróż­nionym! Wszyscy Uczestnicy otrzymają nagrody: opaski odbla­skowe, płytę Jaku­bowych Muszelek, gazetki oraz oczy­wiście pamiątkowe dyplomy!

Zapra­szamy do ogląd­nięcia krótkiej pre­zen­tacji nagro­dzonych prac oraz pod­su­mo­wania konkursu.

Wkrótce także na naszym kanale na YouTube będzie można zobaczyć nagranie z wszystkimi pracami nade­słanymi na tego­roczny konkurs.

W kate­gorii „Przed­szkole” nagrody otrzymują nastę­pujące osoby:

 • miejsce I – Fran­ciszek Zięba z Chrzanowa
 • miejsce II – Hubert Mądry z Oświęcimia
 • miejsce III – Nikodem Nie­dziela ze Strzyżowa

wyróż­niono prace:

 • Jan Fliśnik (Kraków)
 • Kamila Kró­li­kowska (Półwieś)
 • Alek­sandra Marcela (Bytom)
 • Lidia Sacharuk (Mokrany Stare)
 • Liliana Wasztyl (Chocznia)
 • Helena Woź­niczak (Kórnik)
 • Kata­rzyna Bednarz (Kraków)

 

W kate­gorii „Klasy I‑III” nagrody otrzymują nastę­pujące osoby:

 • miejsce I – Sta­nisław Wie­czorek z Knurowa
 • miejsce II – Natalia Papierniok z Mysłowic
 • miejsce III – Woj­ciech Nowa­lijski z Knurowa

wyróż­niono prace:

 • Karol Baran (Cybinka)
 • Ewelina Padło (Ludź­mierz)
 • Edyta Rej (Lublin)
 • Dorota Stysiał (Racibórz)
 • Maja Szyszka (Koźmin Wielkopolski)
 • Nina Wasitz (Lublin)
 • Julia Źró­delska (Lipinki)
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj