Tylko życie ma przyszłość!

XVI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Z ogromną przy­jem­nością ogła­szamy wyniki XVI Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu dla Mło­dzieży „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Mimo sza­le­jącej pan­demii ta edycja cie­szyła się rekordowo dużym powo­dzeniem – nade­słano ponad 1100 prac z całej Polski. Jury oceniło je w trzech kate­go­riach: lite­rackiej, pla­stycznej i mul­ti­me­dialnej, każdej w dwóch prze­działach wie­kowych: szkoła pod­stawowa kl. 4–8 i szkoła ponad­pod­stawowa. Kon­ku­rencja była spora, prace napływały do ostatniej chwili i były tak nad­zwy­czajne, że mie­liśmy naprawdę duży problem z wyborem zwycięzców.

Jesteśmy pod wielkim wra­żeniem talentów młodych kon­kur­so­wiczów, którzy wykazali się nie­prze­ciętnymi umie­jęt­no­ściami, sta­ran­nością, bogactwem i doborem słow­nictwa, a także ory­gi­nal­nością ujęcia tematu. W prze­słanych pracach można było dostrzec refleksję nad war­tością życia i god­nością czło­wieka. Podej­mowane były tematy trudne, takie jak: trud i zma­gania ludzi nie­peł­no­sprawnych, życie osób w pode­szłym wieku oraz cier­pienie nie­ule­czalnie chorych dzieci. Daliście nam kon­kretną infor­mację o tym, co młode poko­lenie myśli na tematy pro-life. Poka­za­liście, że wartość ludz­kiego życia jest dla Was nie­zwykle ważną kwestią. Za takie podejście, bardzo dziękujemy!

Wybranie spośród tylu wspa­niałych prac tych naj­lep­szych, okazało się trudnym zadaniem. Po burz­liwych dys­ku­sjach i kon­sul­ta­cjach, jury wyłoniło zwycięzców:

Kate­goria lite­racka, szkoła ponadpodstawowa:

I miejsce: Zofia Kaśków, Postomino – „Maria”
II miejsce: Kata­rzyna Wój­towicz, Bełżyce – „Modlitwa”
III miejsce: Julia Azar­kiewicz, Chwarstnica – „Mam życie w garści”
wyróż­nienie: Łukasz Cie­śliński, Zie­lonka – „Nic nie jest stracone”
wyróż­nienie: Alek­sandra Teresa Oleksiuk, Sie­mia­tycze – „Tu wszystko się zaczęło”
wyróż­nienie: Paulina Golec, Turobin – „Babcia”
wyróż­nienie: Zuzanna Garn­carska, Kraków – „Motyl”
wyróż­nienie: Alek­sandra Zięba, Nowy Sącz – „Żółta spinka”

Kate­goria lite­racka, szkoła podstawowa:

I miejsce: Anna Schab, Mielec – „Umieram”
II miejsce: Blanka Krojec, Lublin – „Opo­wiedz mi mamo”
III miejsce: Woj­ciech Erne­stowicz, Słupsk – „Nici losu”
wyróż­nienie: Justyna Wiącek, Krzy­ża­nowice – „Utracone wspo­mnienia”
wyróż­nienie: Mikołaj Ślemp, Goczałków – „Nasto­letnia matka”
wyróż­nienie: Zuzanna Sygizman, Czę­sto­chowa – „Wakacje (nie)zwyczajne”
wyróż­nienie: Zofia Szerszeń, Słomniki – „Uro­dzinowy prezent”
wyróż­nienie: Kinga Partyka, Górno – „Życie bez­cenną wartością”

Kate­goria pla­styczna, szkoła ponadpodstawowa:

I miejsce: Alek­sandra Kłoczko, Dąbrowa Bia­ło­stocka – „Moje życie w Twoich rękach”
II miejsce: Jan Kałużny, Poznań – „Ratując życie, ratujesz świat”
III miejsce: Paula Jało­wiecka, Koza­kowice Górne – „Nie odpuszczaj, przerwij pępowinę a nie życie”
wyróż­nienie: Anna Bienek, Rybnik – „Ty utkałeś mnie w łonie mej matki”
wyróż­nienie: Gabriela Mucha, Połomia – „Bo pomoc trzeba nieść z taką miłością z jaką robią to dzieci”
wyróż­nienie: Weronika Basisty, Pie­kielnik – „Proszę, nie pozwól mi umrzeć”
wyróż­nienie: Kata­rzyna Zie­lińska, Zakliczyn – „Jestem przy­szłością Polski”
wyróż­nienie: Kinga Staszek, Drużbice – bez tytułu
wyróż­nienie: Kata­rzyna Bąk, Jastrząb – „Naj­cen­niejszy dar”

Kate­goria pla­styczna, szkoła podstawowa:

I miejsce: Ana­stazja Sudoł, Pysznica – „Nić życia”
II miejsce: Zuzanna Sabat, Mrowla – „Dziecko nie jest losem”
III miejsce: Gabriela Kania, Halinów – „Życie daje życie”
wyróż­nienie: Zuzanna Gatz, Leźno-Gdańsk – „Trans­plan­tacja. Nadaj życiu podwójny sens”
wyróż­nienie: Kinga Gruca, Czę­sto­chowa – „Samotność”
wyróż­nienie: Kinga Chwie­dziuk, Nowe Czaple – „Trudne życiowe decyzje”
wyróż­nienie: Hubert Wolak, Radomyśl n/Sanem – „A co z moim wyborem”
wyróż­nienie: Mateusz Wój­towicz, Sulejów – „Komiks Pro-Life – Aborcja to mor­derstwo”
wyróż­nienie: Kor­nelia Koło­dziej, Myszków – bez tytułu
wyróż­nienie: Oliwia Kordek, Zelczyna – „Na zakręcie życia”
wyróż­nienie: Julia Koło­dziej, Kielce – „Bądź stróżem życia”
wyróż­nienie: Mał­go­rzata Król, Stalowa Wola – „Poko­loruj mój świat”

Kate­goria mul­ti­me­dialna, szkoła ponadpodstawowa:

I miejsce: Gabriela Nowak, Rogów – „Nie zabijaj”
II miejsce: Jakub Bortlik, Chybie – „Oczami ojca”
III miejsce: Joachim Woźniak, Dobrcz – „Wojow­niczka”
wyróż­nienie: Tomasz Kisiel, Prze­worsk – „Pro life – kochaj życie”
wyróż­nienie: Natalia Mali­nowska, Szczerców – „Droga mamo”
wyróż­nienie: Michał Wenta, Chojnice – „Usłysz serce me”
wyróż­nienie: Joanna Chlebus, Lublin – „Światło”

Kate­goria mul­ti­me­dialna, szkoła podstawowa:

I miejsce: Martyna Lej­kowska, Sowina – „Tajemnica życia”
II miejsce: Ezra Cansiz, Pińczów – „Magia miłości”
III miejsce: Jakub Lech, Chmielnik – „Moc modlitwy”
wyróż­nienie: Ber­nadeta Kmieć, Gdańsk – „Ratuj życie”
wyróż­nienie: Maja Michal­kiewicz, Jor­danów Śląski – „Nie bądź obo­jętny”
wyróż­nienie: Oliwia Masny, Gar­wolin – „Szkoła życia”
wyróż­nienie: Weronika Piór­kowska, Cho­rzele – bez tytułu

Play­lista z nagro­dzonymi pracami multimedialnymi:

Wszystkim kon­kur­so­wiczom ser­decznie gra­tu­lujemy i składamy podzię­ko­wania za udział w Kon­kursie, za wysiłek włożony w reali­zację zadania. Gra­tu­lujemy również nauczy­cielom i opie­kunom za zain­te­re­so­wanie uczniów tematyką pro-life.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj