Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

XVI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

wyróżnienie: Kinga Bednarz, Jeżowe – „Nie pozbawiaj życia na starcie”

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią ogła­sza­my wy­ni­ki XVI Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Popiełuszki.

Mi­mo sza­le­ją­cej pan­de­mii ta edy­cja cie­szy­ła się re­kor­do­wo du­żym po­wo­dze­niem – na­de­sła­no po­nad 1100 prac z ca­łej Pol­ski. Ju­ry oce­ni­ło je w trzech ka­te­go­riach: li­te­rac­kiej, pla­stycz­nej i mul­ti­me­dial­nej, każ­dej w dwóch prze­dzia­łach wie­ko­wych: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 4–8 i szko­ła po­nad­pod­sta­wo­wa. Kon­ku­ren­cja by­ła spo­ra, pra­ce na­pły­wa­ły do ostat­niej chwi­li i by­ły tak nad­zwy­czaj­ne, że mie­li­śmy na­praw­dę du­ży pro­blem z wy­bo­rem zwycięzców.

Je­ste­śmy pod wiel­kim wra­że­niem ta­len­tów mło­dych kon­kur­so­wi­czów, któ­rzy wy­ka­za­li się nie­prze­cięt­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi, sta­ran­no­ścią, bo­gac­twem i do­bo­rem słow­nic­twa, a tak­że ory­gi­nal­no­ścią uję­cia te­ma­tu. W prze­sła­nych pra­cach moż­na by­ło do­strzec re­flek­sję nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Po­dej­mo­wa­ne by­ły te­ma­ty trud­ne, ta­kie jak: trud i zma­ga­nia lu­dzi nie­peł­no­spraw­nych, ży­cie osób w po­de­szłym wie­ku oraz cier­pie­nie nie­ule­czal­nie cho­rych dzie­ci. Da­li­ście nam kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe. Po­ka­za­li­ście, że war­tość ludz­kie­go ży­cia jest dla Was nie­zwy­kle waż­ną kwe­stią. Za ta­kie po­dej­ście, bar­dzo dziękujemy!

Wy­bra­nie spo­śród ty­lu wspa­nia­łych prac tych naj­lep­szych, oka­za­ło się trud­nym za­da­niem. Po burz­li­wych dys­ku­sjach i kon­sul­ta­cjach, ju­ry wy­ło­ni­ło zwycięzców:

Ka­te­go­ria li­te­rac­ka, szko­ła ponadpodstawowa:

I miej­sce: Zo­fia Kaś­ków, Po­sto­mi­no – „Ma­ria”
II miej­sce: Ka­ta­rzy­na Wój­to­wicz, Beł­ży­ce – „Mo­dli­twa”
III miej­sce: Ju­lia Azar­kie­wicz, Chwarst­ni­ca – „Mam ży­cie w gar­ści”
wy­róż­nie­nie: Łu­kasz Cie­śliń­ski, Zie­lon­ka – „Nic nie jest stra­co­ne”
wy­róż­nie­nie: Alek­san­dra Te­re­sa Olek­siuk, Sie­mia­ty­cze – „Tu wszyst­ko się za­czę­ło”
wy­róż­nie­nie: Pau­li­na Go­lec, Tu­ro­bin – „Bab­cia”
wy­róż­nie­nie: Zu­zan­na Garn­car­ska, Kra­ków – „Mo­tyl”
wy­róż­nie­nie: Alek­san­dra Zię­ba, No­wy Sącz – „Żół­ta spinka”

Ka­te­go­ria li­te­rac­ka, szko­ła podstawowa:

I miej­sce: An­na Schab, Mie­lec – „Umie­ram”
II miej­sce: Blan­ka Kro­jec, Lu­blin – „Opo­wiedz mi ma­mo”
III miej­sce: Woj­ciech Er­ne­sto­wicz, Słupsk – „Ni­ci lo­su”
wy­róż­nie­nie: Ju­sty­na Wią­cek, Krzy­ża­no­wi­ce – „Utra­co­ne wspo­mnie­nia”
wy­róż­nie­nie: Mi­ko­łaj Ślemp, Go­czał­ków – „Na­sto­let­nia mat­ka”
wy­róż­nie­nie: Zu­zan­na Sy­gi­zman, Czę­sto­cho­wa – „Wa­ka­cje (nie)zwyczajne”
wy­róż­nie­nie: Zo­fia Szer­szeń, Słom­ni­ki – „Uro­dzi­no­wy pre­zent”
wy­róż­nie­nie: Kin­ga Par­ty­ka, Gór­no – „Ży­cie bez­cen­ną wartością”

Ka­te­go­ria pla­stycz­na, szko­ła ponadpodstawowa:

I miej­sce: Alek­san­dra Kłocz­ko, Dą­bro­wa Bia­ło­stoc­ka – „Mo­je ży­cie w Two­ich rę­kach”
II miej­sce: Jan Ka­łuż­ny, Po­znań – „Ra­tu­jąc ży­cie, ra­tu­jesz świat”
III miej­sce: Pau­la Ja­ło­wiec­ka, Ko­za­ko­wi­ce Gór­ne – „Nie od­pusz­czaj, prze­rwij pę­po­wi­nę a nie ży­cie”
wy­róż­nie­nie: An­na Bie­nek, Ryb­nik – „Ty utka­łeś mnie w ło­nie mej mat­ki”
wy­róż­nie­nie: Ga­brie­la Mu­cha, Po­ło­mia – „Bo po­moc trze­ba nieść z ta­ką mi­ło­ścią z ja­ką ro­bią to dzie­ci”
wy­róż­nie­nie: We­ro­ni­ka Ba­si­sty, Pie­kiel­nik – „Pro­szę, nie po­zwól mi umrzeć”
wy­róż­nie­nie: Ka­ta­rzy­na Zie­liń­ska, Za­kli­czyn – „Je­stem przy­szło­ścią Pol­ski”
wy­róż­nie­nie: Kin­ga Sta­szek, Druż­bi­ce – bez ty­tu­łu
wy­róż­nie­nie: Ka­ta­rzy­na Bąk, Ja­strząb – „Naj­cen­niej­szy dar”

Ka­te­go­ria pla­stycz­na, szko­ła podstawowa:

I miej­sce: Ana­sta­zja Su­doł, Pysz­ni­ca – „Nić ży­cia”
II miej­sce: Zu­zan­na Sa­bat, Mrow­la – „Dziec­ko nie jest lo­sem”
III miej­sce: Ga­brie­la Ka­nia, Ha­li­nów – „Ży­cie da­je ży­cie”
wy­róż­nie­nie: Zu­zan­na Gatz, Leź­no-Gdańsk – „Trans­plan­ta­cja. Na­daj ży­ciu po­dwój­ny sens”
wy­róż­nie­nie: Kin­ga Gru­ca, Czę­sto­cho­wa – „Sa­mot­ność”
wy­róż­nie­nie: Kin­ga Chwie­dziuk, No­we Cza­ple – „Trud­ne ży­cio­we de­cy­zje”
wy­róż­nie­nie: Hu­bert Wo­lak, Ra­do­myśl n/Sanem – „A co z mo­im wy­bo­rem”
wy­róż­nie­nie: Ma­te­usz Wój­to­wicz, Su­le­jów – „Ko­miks Pro-Li­fe – Abor­cja to mor­der­stwo”
wy­róż­nie­nie: Kor­ne­lia Ko­ło­dziej, Mysz­ków – bez ty­tu­łu
wy­róż­nie­nie: Oli­wia Kor­dek, Ze­lczy­na – „Na za­krę­cie ży­cia”
wy­róż­nie­nie: Ju­lia Ko­ło­dziej, Kiel­ce – „Bądź stró­żem ży­cia”
wy­róż­nie­nie: Mał­go­rza­ta Król, Sta­lo­wa Wo­la – „Po­ko­lo­ruj mój świat”

Ka­te­go­ria mul­ti­me­dial­na, szko­ła ponadpodstawowa:

I miej­sce: Ga­brie­la No­wak, Ro­gów – „Nie za­bi­jaj”
II miej­sce: Ja­kub Bor­tlik, Chy­bie – „Ocza­mi oj­ca”
III miej­sce: Jo­achim Woź­niak, Do­brcz – „Wo­jow­nicz­ka”
wy­róż­nie­nie: To­masz Ki­siel, Prze­worsk – „Pro li­fe – ko­chaj ży­cie”
wy­róż­nie­nie: Na­ta­lia Ma­li­now­ska, Szczer­ców – „Dro­ga ma­mo”
wy­róż­nie­nie: Mi­chał Wen­ta, Choj­ni­ce – „Usłysz ser­ce me”
wy­róż­nie­nie: Jo­an­na Chle­bus, Lu­blin – „Świa­tło”

Ka­te­go­ria mul­ti­me­dial­na, szko­ła podstawowa:

I miej­sce: Mar­ty­na Lej­kow­ska, So­wi­na – „Ta­jem­ni­ca ży­cia”
II miej­sce: Ezra Can­siz, Piń­czów – „Ma­gia mi­ło­ści”
III miej­sce: Ja­kub Lech, Chmiel­nik – „Moc mo­dli­twy”
wy­róż­nie­nie: Ma­ja Mi­chal­kie­wicz, Jor­da­nów Ślą­ski – „Nie bądź obo­jęt­ny”
wy­róż­nie­nie: Oli­wia Ma­sny, Gar­wo­lin – „Szko­ła ży­cia”
wy­róż­nie­nie: We­ro­ni­ka Piór­kow­ska, Cho­rze­le – bez tytułu

Play­li­sta z na­gro­dzo­ny­mi pra­ca­mi multimedialnymi:

Wszyst­kim kon­kur­so­wi­czom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i skła­da­my po­dzię­ko­wa­nia za udział w Kon­kur­sie, za wy­si­łek wło­żo­ny w re­ali­za­cję za­da­nia. Gra­tu­lu­je­my rów­nież na­uczy­cie­lom i opie­ku­nom za za­in­te­re­so­wa­nie uczniów te­ma­ty­ką pro-life.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj