Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Wyróżnienie: Patryk Pałka „Z rodziną zawsze razem”, Samorządowe Przedszkole w Ruszowie

Ogło­sze­nie wy­ni­ków V Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”

Ogła­sza­my z ogrom­ną ra­do­ścią wy­ni­ki V Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”! To nie­sa­mo­wi­te, jak wie­le ta­len­tu i pa­sji drze­mie w Wa­szych mło­dych ser­cach. Pra­ce, któ­re do­sta­li­śmy, są po pro­stu niezwykłe!

Bli­sko pięć ty­się­cy dzie­ci z róż­nych za­kąt­ków Pol­ski wzię­ło udział w tym kon­kur­sie, a każ­da pra­ca by­ła uni­kal­na i peł­na emo­cji. Je­ste­śmy pod wiel­kim wra­że­niem po­zio­mu ar­ty­stycz­ne­go, ja­ki pre­zen­tu­je­cie, oraz te­go, jak wy­ra­ża­cie mi­łość do Wa­szych ro­dzin. Wi­dzie­li­śmy na nich Wa­sze uko­cha­ne ro­dzi­ny, barw­ne kra­jo­bra­zy, a tak­że ma­łe, cen­ne chwi­le spę­dzo­ne razem.

Nie­za­leż­nie od wy­ni­ków kon­kur­su, pa­mię­taj­cie, że je­ste­ście nie­sa­mo­wi­cie uta­len­to­wa­ny­mi ar­ty­sta­mi. Te­raz jed­nak, nad­szedł czas, aby ogło­sić zwy­cięz­ców! Oto lau­re­aci V Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”:

Kategoria przedszkolna

I miej­sce:

Pio­truś Chod­kow­ski, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Sióstr Po­cie­szy­cie­lek NSJ, Warszawa

II miej­sce:

Aga­ta Tof­kin, Pu­blicz­ne Przed­szko­le nr 3 „Zie­lo­ny Za­ką­tek”, Strzegom

III miej­sce:

Gru­pa Bie­dron­ki, Ochron­ka Zgro­ma­dze­nia Sióstr Słu­żeb­ni­czek BDNP – Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le, Boch­nia (Le­na Bie­żan, Adam Two­rzy­dło, Hu­bert Ze­lek,Ga­brie­la Pę­dzisz, Ame­lia Kilian)

Wy­róż­nie­nia otrzymują:

 • An­to­ni An­to­siak, Lip­ni­ca Mała
 • Ame­lia Bo­nar, Jasło
 • Woj­ciech Bo­ro­wicz, Przed­szko­le „U Ka­rol­ka”, Bydgoszcz
 • Mar­ty­na Chrza­now­ska, Przed­szko­le nr 65, Lublin
 • Kin­ga Flej­szar, Ochron­ka Zgro­ma­dze­nia Sióstr Słu­żeb­ni­czek BDNP – Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le, Nie­pu­blicz­ne, Markowa
 • Ma­ciek Go­go­lew­ski, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Sióstr Po­cie­szy­cie­lek NSJ, Warszawa
 • Mar­ty­na Ko­ło­dziej, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne – Ochron­ka im. Ja­na Paw­ła II, Zgro­ma­dze­nie Sióstr Słu­żeb­ni­czek NMP NP, Dą­bro­wa Tarnowska
 • Mar­ce­li­na Ko­ściel­niak, Przed­szko­le Sa­mo­rzą­do­we, Niedźwiedź
 • Ame­lia Ła­sek, Cre­ati­ve Kids Pre­scho­ol Wi­la­nów, Warszawa
 • Zo­ja Mor­ka, Przed­szko­le z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi nr 86, Warszawa
 • Lau­ra Na­wroc­ka, Łęczyca
 • Ari­na Shu­plet­so­va, Przed­szko­le Sa­mo­rzą­do­we nr. 6, Kielce
 • Ju­lia Sza­ta­nik, Sa­mo­rzą­do­wa Pla­ców­ka Wy­cho­wa­nia Przed­szkol­ne­go nr 8, Kęty
 • Gru­pa Ob­łocz­ki, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ar­ty­stycz­no-Ję­zy­ko­we „Sło­necz­ko”, Bu­sko Zdrój (We­ro­ni­ka Tyt­ko, Le­on Jan­kow­ski, Blan­ka Bę­ben, Oli­wia Janik)
 • He­le­na Waw­ro, Pu­blicz­ne Przed­szko­le Zgro­ma­dze­nia Sióstr Fe­li­cja­nek, Przemyśl

Kategoria wczesnoszkolna

I miej­sce:

Ha­nia Gro­chow­ska, Celestynów

II miej­sce:

He­le­na  Wój­ciak, Rab­ka Zdrój

II miej­sce:

Zo­fia Łą­czyń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w Legionowie

III miej­sce:

Alek­san­dra Sta­rzak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka, Ustrzy­ki Dolne

Wy­róż­nie­nia otrzymują:

 • We­ro­ni­ka Da­łek, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Mą­ko­li­cach, Głowno
 • Emi­lia Do­lec­ka, Ze­spół Pla­có­wek Oświa­to­wych im. Ja­na Paw­ła II w Go­ście­ra­do­wie, Gościeradów
 • Jo­an­na Du­lę­ba, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Lanc­ko­roń­skich w Za­kli­czy­nie, Zakliczyn
 • Ju­lia Gło­dzik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Chorzelowie
 • Mag­da­le­na Jen­drzej­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ewa­ry­sta Est­kow­skie­go, Pakość
 • We­ro­ni­ka Ko­no­piń­ska, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Wa­ple­wie, Olsztynek
 • We­ro­ni­ka Ko­rze­niow­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Ko­niecz­ko­wej, Niebylec
 • Ju­lia Ko­ściel­niak, Ze­spół Szko­ły i Przed­szko­la w Ol­szów­ce, Msza­na Dolna
 • Ma­rio­la Kru­pa, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Ko­niecz­ko­wej, Niebylec
 • Oli­wia Kup­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. kpt. ż. w. G. K. Kań­skie­go, Chłapowo
 • Ma­ciej Mar­kow­ski, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy, Dzierżoniów
 • Bar­tosz Owsic­ki, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa przy Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szkol­no-Wy­cho­waw­czym, Świebodzin
 • Eli­za Pa­sie­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ste­fa­na Że­rom­skie­go, Trzeszczany
 • Fran­ci­szek Skrzyń­ski, Szko­ła Pod­sta­wo­wa To­wa­rzy­stwa Sa­le­zjań­skie­go, Toruń
 • Ka­rol Sza­rzec, Bieżeń
 • Szy­mon Że­łud­kow­ski, Wejherowo

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim zwy­cięz­com oraz wy­róż­nio­nym uczestnikom!

Dro­gie dzie­ci, dro­dzy ro­dzi­ce i nauczyciele!

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za udział w pią­tej edy­cji kon­kur­su „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość mo­ja ro­dzi­na”. Je­ste­śmy pod wiel­kim wra­że­niem po­zio­mu prac, są one prze­pięk­ne i wi­dać w nich ogrom­ne za­an­ga­żo­wa­nie i mi­łość do swo­ich ro­dzin. W na­szym Kon­kur­sie wzię­ło udział bli­sko pięć ty­się­cy dzie­ci z ca­łej Pol­ski. Bar­dzo cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu na­szych Najmłodszych.

Dro­gie dzie­ci, chce­my przede wszyst­kim Wam po­dzię­ko­wać za wszyst­kie ry­sun­ki, któ­re do nas do­tar­ły. Wa­sze pra­ce są po pro­stu eks­tra, a my z przy­jem­no­ścią oglą­da­li­śmy je przez ca­ły czas trwa­nia konkursu.

Nie­ste­ty, te­raz przy­szedł czas, kie­dy mu­si­my wy­brać naj­lep­sze z naj­lep­szych, a to nie bę­dzie ła­twe za­da­nie. Mu­si­my przy­znać, że na­praw­dę da­ły­ście z sie­bie wszyst­ko i bar­dzo nam to utrud­ni wy­bór zwycięzców.

Je­ste­śmy pod wra­że­niem Wa­szej kre­atyw­no­ści i ta­len­tów, ale nie­ste­ty mu­si­my wy­brać tyl­ko kil­ku­na­stu szczę­śliw­ców z każ­dej kategorii. 

Ogło­sze­nie wy­ni­ków Kon­kur­su od­bę­dzie się w for­mie zdal­nej 26 ma­ja br. w Dzień Mat­ki o godz. 17.00. Trans­mi­sja bę­dzie do­stęp­na na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej i so­cial me­diach.

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że bę­dzie to jed­no z trud­niej­szych za­dań, ale zro­bi­my wszyst­ko, co w na­szej mo­cy, by wy­brać naj­lep­szych. Bądź­cie cier­pli­wi, Ko­cha­ni i trzy­maj­cie za nas kciuki!

Po­zdra­wia­my Was ser­decz­nie i już nie mo­że­my się do­cze­kać wyników!

Eki­pa kon­kur­so­wa „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość mo­ja rodzina”

Ogło­sze­nie wy­ni­ków V Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”:

Za­pra­sza­my do udzia­łu w pią­tej edy­cji kon­kur­su pla­stycz­ne­go dla naj­młod­szych dzie­ci pt.: „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”.

Ma on na ce­lu za­chę­ce­nie na­uczy­cie­li i ro­dzi­ców do roz­mów z dzieć­mi na te­mat war­to­ści ro­dzi­ny w ży­ciu. Ro­dzi­na jest ko­leb­ką roz­wo­ju oso­bo­wo­ści każ­de­go człon­ka, szcze­gól­nie dziec­ka. To w niej zdo­by­wa się umie­jęt­no­ści, wie­dzę, ję­zyk, kształ­tu­je uczu­cia i nor­my postępowania.

Za­chę­ca­my wszyst­kich wy­cho­waw­ców do zwró­ce­nia uwa­gi dzie­ciom na war­to­ści i wię­zi ro­dzin­ne w bu­do­wa­niu po­czu­cia bli­sko­ści i mi­ło­ści. Po­roz­ma­wia­nia z ni­mi o po­trze­bie otwar­to­ści, tro­ski i ra­do­ści pły­ną­cej ze wspól­ne­go życia.

Ro­dzi­na wi­dzia­na ocza­mi dziec­ka to naj­pięk­niej­sze chwi­le spę­dza­ne z naj­bliż­szy­mi i naj­cen­niej­sze wspo­mnie­nia, któ­re war­to za­cho­wać na dłu­żej. Udział w na­szym kon­kur­sie stwa­rza tak­że moż­li­wość roz­wi­ja­nia uzdol­nień oraz za­in­te­re­so­wań dziec­ka przez po­szu­ki­wa­nie róż­no­rod­nych roz­wią­zań plastycznych.

Do uczest­nic­twa za­pra­sza­my dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym oraz z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych. Wa­run­kiem uczest­nic­twa jest na­de­sła­nie wy­ge­ne­ro­wa­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go oraz pra­cy pla­stycz­nej, bę­dą­cej twór­czą in­ter­pre­ta­cją ty­tu­łu kon­kur­su. Mo­że ona zo­stać wy­ko­na­na do­wol­ną tech­ni­ką i być do­wol­ne­go formatu.

W jed­nej pacz­ce moż­na wy­słać pra­ce wszyst­kich przed­szko­la­ków czy uczniów z grupy/klasy.

Na pra­ce cze­ka­my do 30 kwiet­nia 2023 roku.

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su i pu­bli­ka­cja li­sty lau­re­atów na­stą­pi na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej 26 ma­ja 2023 r. Lau­re­aci otrzy­ma­ją dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we ta­kie jak gry, książ­ki, ar­ty­ku­ły pla­stycz­ne, in­stru­men­ty mu­zycz­ne, puzzle.

Na­de­sła­ne do nas pra­ce sta­ją się wła­sno­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia i nie bę­dą od­sy­ła­ne au­to­rom. Na­de­sła­nie pra­cy na kon­kurs jest rów­no­znacz­ne z wy­ra­że­niem zgo­dy na nie­od­płat­ne wy­eks­po­no­wa­nie pra­cy i prze­twa­rza­nie przez Sto­wa­rzy­sze­nie da­nych oso­bo­wych każ­de­go uczest­ni­ka kon­kur­su w ce­lach zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cją konkursu.

Po­każ nam, jak ro­zu­miesz ty­tuł konkursu?

 • Przy­go­tuj swo­ją pra­cę konkursową;
 • Za­re­je­struj pra­cę elek­tro­nicz­nie, uży­wa­jąc od­po­wied­nie­go formularza;
 • Wy­dru­kuj for­mu­larz bę­dą­cy po­twier­dze­niem elek­tro­nicz­nej re­je­stra­cji, któ­ry otrzy­masz mailem;
 • Pod­pisz for­mu­larz a na­stęp­nie wy­ślij go pocz­tą lub ku­rie­rem do na­sze­go biu­ra wraz ze swo­ją pra­cą konkursową.

Ser­decz­nie za­chę­ca­my do uczestnictwa!

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny dla Dzie­ci
„Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” – Edy­cja V (2023)
Re­gu­la­min

1) Or­ga­ni­za­tor:

Or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci pt. „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” (zwa­ne­go da­lej Kon­kur­sem) jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/1 w Krakowie.

 • Ce­le Konkursu:
  • za­chę­ce­nie ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców do roz­mów z dzieć­mi na te­mat war­to­ści ro­dzi­ny w ich życiu;
  • pod­kre­śle­nie zna­cze­nia ro­dzi­ców i ro­dzi­ny w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści każ­de­go człowieka;
  • roz­wi­ja­nie ta­len­tów pla­stycz­nych dzieci.
 • Ka­te­go­rie wie­ko­we Uczest­ni­ków Konkursu:
  • dzie­ci w wie­ku przedszkolnym;
  • dzie­ci z klas I–III szkół podstawowych.
 • Wa­run­ki uczest­nic­twa w Konkursie:
  • wy­peł­nie­nie wła­ści­we­go for­mu­la­rza on-li­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra Kon­kur­su: pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci;
  • pod­pi­sa­nie i wy­dru­ko­wa­nie wy­ge­ne­ro­wa­ne­go for­mu­la­rza, otrzy­ma­ne­go na swo­je­go e‑maila;
  • prze­sła­nie pocz­tą tra­dy­cyj­ną na ad­res Or­ga­ni­za­to­ra pra­cy bę­dą­cej twór­czą in­ter­pre­ta­cją ty­tu­łu Kon­kur­su wraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­nia. Z ty­łu pra­cy na­le­ży na­kle­ić część for­mu­la­rza, wy­ge­ne­ro­wa­ne­go pod­czas wy­peł­nia­nia on-li­ne, ozna­czo­ną ja­ko na­klej­ka (pro­si­my o za­bez­pie­cze­nie pra­cy na czas wysyłki);
  • for­mat i tech­ni­ka pra­cy dowolna;
  • każ­dy Uczest­nik kon­kur­su mo­że na­de­słać do­wol­ną licz­bę prac z za­strze­że­niem, że mo­że otrzy­mać je­dy­nie jed­ną nagrodę.
 • Do każ­dej prac na­le­ży wy­ge­ne­ro­wać i prze­słać osob­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy. W przy­pad­ku prac zbio­ro­wych, je­den for­mu­larz prze­zna­czo­ny spe­cjal­nie dla prac zbio­ro­wych. Au­to­rzy prac zbio­ro­wych mu­szą na­le­żeć do tej sa­mej ka­te­go­rii wiekowej.
 • Ter­min zgła­sza­nia prac:

Pra­ce pro­si­my prze­słać pocz­tą do 30 kwiet­nia 2023 r. (de­cy­du­je da­ta wpły­nię­cia pra­cy) pod adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków
z do­pi­skiem na ko­per­cie: „Kon­kurs dla dzieci”.

Pra­ce moż­na też do­star­czyć oso­bi­ście do biu­ra Or­ga­ni­za­to­ra (ul. Kro­wo­der­ska 24/6 w Kra­ko­wie) w go­dzi­nach 8–16, do 30 kwiet­nia 2023 r.

7) Oce­na prac:

Pra­ce oce­ni ko­mi­sja po­wo­ła­na przez Or­ga­ni­za­to­ra. Przed­mio­tem oce­ny bę­dzie uję­cie te­ma­tu, wy­bór tech­ni­ki, sta­ran­ność wy­ko­na­nia i samodzielność.

9) Ogło­sze­nie wy­ni­ków Konkursu:

Na­zwi­ska Lau­re­atów zo­sta­ną po­da­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra www.pro-life.pl  26 ma­ja  2023 r.

8) Na­gro­dy:

Ko­mi­sja Kon­kur­so­wa wy­ło­ni Lau­re­atów I, II i III miej­sca w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej, mo­że tak­że przy­znać wy­róż­nie­nia. Lau­re­aci otrzy­ma­ją dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we (książ­ki i ar­ty­ku­ły pla­stycz­ne). Dy­plo­my i na­gro­dy zo­sta­ną wy­sła­ne pocz­tą do 30 czerw­ca 2023 r. (tyl­ko pod pol­skie adresy).

10) Or­ga­ni­za­tor nie zwra­ca prac konkursowych.

 • Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo pu­bli­ko­wa­nia i re­pro­du­ko­wa­nia prac kon­kur­so­wych w ra­mach je­go sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej, dru­kiem, na no­śni­kach cy­fro­wych oraz w in­ter­ne­cie (bez ho­no­ra­rium autorskiego).
 • Imię i na­zwi­sko Uczest­ni­ka Kon­kur­su mo­że zo­stać po­da­ne pu­blicz­nie w ce­lu przed­sta­wie­nia li­sty lau­re­atów Kon­kur­su lub pre­zen­ta­cji prac konkursowych.
 • Ro­dzic (Opie­kun Praw­ny) Uczest­ni­ka Kon­kur­su lub opie­kun pra­cy zbio­ro­wej wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych swo­ich i Uczest­ni­ka Kon­kur­su. Peł­na klau­zu­la in­for­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka jest do­stęp­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej pro-life.pl w za­kład­ce „O nas”.

 

Kra­ków, 18 li­sto­pa­da 2022 r.

Do po­bra­nia plik PDF: Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” – Edy­cja V (2023) Regulamin

Laureaci poprzednich edycji konkursu:

Arkusz zgłoszeniowy na

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Na początku była miłość – moja rodzina”

(praca indywidualna, zgłaszana przez rodzica lub opiekuna)

Da­ne Uczest­ni­ka Kon­kur­su (Au­to­ra Pracy):

Da­ne Ro­dzi­ca lub Opie­ku­na Prawnego:

Po wy­sła­niu for­mu­la­rza, bar­dzo pro­si­my o spraw­dze­nie, czy e‑mail z od­po­wie­dzią nie tra­fił do ka­ta­lo­gu ze spamem.

Prze­sła­ny ar­kusz zgło­sze­nio­wy na­le­ży wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia. Uwa­ga! Pro­si­my nie na­kle­jać ar­ku­sza na pra­cę. Do te­go prze­zna­czo­na jest na­klej­ka znaj­du­ją­ca się na dru­giej stronie.

Arkusz zgłoszeniowy na

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 

„Na początku była miłość – moja rodzina”

(praca zgłaszana przez szkołę lub przedszkole)


Pra­ce in­dy­wi­du­al­ne / pra­ca zbio­ro­wa / ka­te­go­ria wie­ko­wa / szko­ła czy przedszkole*:

Da­ne szko­ły lub przedszkola*:

Da­ne opie­ku­na pra­cy / prac (na­uczy­cie­la / ka­te­che­ty / wychowawcy)*:

Ty­tuł pra­cy zbio­ro­wej (w przy­pad­ku zgła­sza­nia pra­cy zbiorowej):

In­for­ma­cje o gru­pie (w przy­pad­ku pra­cy zbio­ro­wej) – na­zwa / rocz­nik / liczebność:

Au­to­rzy i ty­tu­ły prac in­dy­wi­du­al­nych (w przy­pad­ku zgła­sza­nia prac in­dy­wi­du­al­nych) – imię / nazwisko/ rok uro­dze­nia / tytuł:

Uwa­ga! Je­że­li pra­ca zo­sta­ła wy­ko­na­na przez jed­ne­go au­to­ra, to aby mo­gła być oce­nio­na, ko­niecz­ny jest pod­pis po­twier­dza­ją­cy zgo­dę ro­dzi­ca. W przy­pad­ku zgło­sze­nia więk­szej licz­by prac niż osiem, na­le­ży wy­peł­nić do­dat­ko­wy formularz.

Po wy­sła­niu for­mu­la­rza, bar­dzo pro­si­my o spraw­dze­nie, czy e‑mail z od­po­wie­dzią nie tra­fił do ka­ta­lo­gu ze spamem.

Prze­sła­ny ar­kusz zgło­sze­nio­wy na­le­ży wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia. Uwa­ga! Pro­si­my nie na­kle­jać ar­ku­sza na pra­cę. Do te­go prze­zna­czo­na jest na­klej­ka znaj­du­ją­ca się na dru­giej stronie.

Do pobrania i wydrukowania plakat konkursu:

Do pobrania i wykorzystania bannery konkursu:

Pra­ce kon­kur­so­we wraz z ar­ku­szem zgło­sze­nio­wym pro­si­my prze­sy­łać pod ad­res: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków.

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Patronat honorowy:

Patroni medialni i partnerzy:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj