Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Gala finałowa VII Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego „Życie i godność”

Konkurs akademicki „Życie i godność” 2021

Za­pra­sza­my 25 lu­te­go 2023 ro­ku (so­bo­ta) o go­dzi­nie 11:00 na ga­lę fi­na­ło­wą roz­strzy­ga­ją­cą VII Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Aka­de­mic­ki „Ży­cie i god­ność”. Od­bę­dzie się ona w Wo­je­wódz­kiej Bi­blio­te­ce Pu­blicz­nej w Kra­ko­wie przy uli­cy Raj­skiej w sa­li 53.

Na te­go­rocz­ną edy­cję kon­kur­su na­de­sła­nych zo­sta­ło 30 prac aka­de­mic­kich (21 ma­gi­ster­skich oraz 9 li­cen­cjac­kich), któ­re zo­sta­ły obro­nio­ne w la­tach 2020–2022. Uczest­ni­cy to ab­sol­wen­ci róż­nych kie­run­ków stu­diów, m.in.: na­uk o ro­dzi­nie, pra­wa, pe­da­go­gi­ki, pie­lę­gniar­stwa, po­łoż­nic­twa, czy psy­cho­lo­gii. W swo­ich pra­cach do­ty­ka­ją róż­nej te­ma­ty­ki, za­rów­no w wy­mia­rze praw­nym, ale rów­nież bio­lo­gicz­no-me­dycz­nym. Nie bra­ku­je tak­że prac oma­wia­ją­cych spo­łecz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne aspek­ty pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe. Kon­kurs aka­de­mic­ki, choć w licz­bach dość ka­me­ral­ny, jest jed­nym z na­szych naj­waż­niej­szych pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych. Cie­szy nas, że przed­mio­tem na­uko­wej re­flek­sji są za­gad­nie­nia na sty­ku ży­cia i śmier­ci, w któ­rych tak bar­dzo po­trzeb­na jest in­te­lek­tu­al­na uczci­wość. Chce­my też przy­po­mnieć, że nie zga­dza­my się na spy­cha­nie dys­ku­sji na te­ma­ty pro-li­fe je­dy­nie do ko­ścio­łów, bo wie­dzę, któ­rą ma­my np. na te­mat roz­wo­ju pre­na­tal­ne­go czło­wie­ka, czer­pie­my z pod­ręcz­ni­ków aka­de­mic­kich, od le­ka­rzy i naukowców.

Ce­lem kon­kur­su „Ży­cie i god­ność” jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści o fun­da­men­tal­nym zna­cze­niu za­rów­no dla eg­zy­sten­cji po­szcze­gól­nych osób, jak i ca­łych spo­łe­czeństw. Wy­ra­zem te­go za­in­te­re­so­wa­nia jest po­dej­mo­wa­nie przez stu­den­tów ba­dań do­ty­czą­cych tej kwe­stii, uj­mo­wa­nych z per­spek­ty­wy stu­dio­wa­nej przez nich dys­cy­pli­ny, a jed­no­cze­śnie sta­no­wią­cych pod­sta­wę do przy­go­to­wa­nia i obro­ny pra­cy dy­plo­mo­wej. Pra­ce oce­nia­ne są przez spe­cja­li­stów z da­nej dzie­dzi­ny naukowej.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj