Tylko życie ma przyszłość!

Laureaci XV Ogólnopolskiego Konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Drodzy Autorzy i Twórcy, Przy­ja­ciele życia!

Z wielką radością ogła­szamy wyniki XV Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popie­łuszki. Na konkurs zostało nade­słanych 869 prac (301 lite­rackich, 530 pla­stycznych i 38 multimedialnych).

Jesteśmy pod wra­żeniem Waszych talentów. Wasze dzieła pla­styczne, lite­rackie i mul­ti­me­dialne nie­jed­no­krotnie zaska­kiwały nas formą. Się­gnę­liście po róż­no­rodne środki wyrazy, a także sam temat potrak­to­wa­liście szeroko. Tra­dy­cyjnie naj­więcej prac było refleksją nad początkiem ludz­kiego życia i nie­na­ru­szalną god­nością nie­na­ro­dzonego dziecka, ale nie ucie­ka­liście też od takich tematów jak choroba nowo­tworowa, starość, umie­ranie w hospicjum… W wielu pojawił się wątek wyboru – poka­za­liście, że często zaledwie jedna decyzja rzutuje na całe życie: czło­wieka, jego rodziny, wreszcie całego społeczeństwa.

Przy­znajemy szczerze, że po policzkach popłynęła nam nie­jedna łza. Dzię­kujemy za wzru­szenia, których nam dostar­czy­liście i za refleksje, do których nas skłoniliście.

Dzię­kujemy Wam nie tylko za liczny udział, ale przede wszystkim za Waszą odwagę do bycia głosem Bez­bronnych w Waszych śro­do­wi­skach. Udział w kon­kursie pro-life jest świa­dectwem Waszej doj­rza­łości, którym dzie­licie się nie tylko z nami, ale również z Opie­kunami Waszych prac. Także Im dzię­kujemy za nie­oce­nioną pomoc i wsparcie.

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

Lista Lau­reatów i Wyróżnionych:

Kate­goria plastyczna:

I. miejsce: Patrycja Kalisz, Sie­dliska – „Kochać to nie znaczy podążać własną drogą”
II. miejsce: Weronika Basisty, Pie­kielnik – „Ubogie dzieci Kenii”
III. miejsce: Maja Iwanek, Lubań – „Chcę roz­świetlić Twoje ciem­ności”
wyróż­nienie: Maria Nie­walda, Nataniel Kokosza, Kraków – „Pełnia kobie­cości”
wyróż­nienie: Sabina Bujny, Prze­worsk – „Szkolny klub pro-life”
wyróż­nienie: Paulina Bielec, Nowa Dęba – „To, co naj­waż­niejsze”
wyróż­nienie: Jan Kałużny, Poznań – „Maryja wspie­rająca każde życie”

Kate­goria literacka:

I. miejsce: Emilia Cyprych, Brzeg – „Zwy­czajny, nie­zwy­czajny list”
II. miejsce: Inga Grajnert, Skier­niewice – „Łyżeczka”
III. miejsce: Klaudia Zaczyńska, Wadowice – „Czymże jest miłość?”
wyróż­nienie: Antoni Czwojda, Miejska Górka – „Ocalone życie”
wyróż­nienie: Alek­sander Turocha, Żory – „Pusty pokój”
wyróż­nienie: Paula Bie­lawska, War­szawa – „Tamto dziecko”
wyróż­nienie: Anna Bem­be­nista, Płock – „Zawsze życie”
wyróż­nienie: Mał­go­rzata Mrowiec, Chocznia – „Żyłam…”
wyróż­nienie: Julia Rusinek, Chocznia – „Sąsiadka”

Kate­goria multimedialna:

I. miejsce: Emilia Bombik, Gliwice – „Róża Życia”
II. miejsce: Jakub Nosal, Rzeszów – bez tytułu
III. miejsce: Michał Wenta, Chojnice – „Samo­uni­ce­stwienie”
wyróż­nienie: Edyta Lemiech, Prze­worsk – „Sta­ni­sława Lesz­czyńska – Anioł z Auschwitz”
wyróż­nienie: Kinga Wasilczuk, Jakub Denisiuk, Tomasz Nad­ulicz, Bia­łystok – „Zaczekaj!”
wyróż­nienie: Dawid Dziuba, Kol­bu­szowa Górna – „Aborcja. Czy warto?”
wyróż­nienie: Anita Pitera, Lutcza – „Pomóż ocalić moje życie”
wyróż­nienie: Joanna Wiśniak, Nowy Sącz – „Moment”
wyróż­nienie: Alek­sandra Tro­ja­nowska, Tymbark – „Wybór”

 

Patronat medialny:

Mie­sięcznik „Droga do Bierz­mo­wania” www.droga.com.pl
Mie­sięcznik „Don Bosco” www.donbosco.pl
Tygodnik „Gość Nie­dzielny” www.gosc.pl
Tygodnik „Idziemy” www.idziemy.pl
Mie­sięcznik „KnC – Króluj nam Chryste” www.ministranci.pl
Mło­dzieżowa Agencja Infor­ma­cyjna MAIKA www.maika.com.pl
„Nasz Dziennik” www.naszdziennik.pl
„Nie­dziela Młodych” www.mlodzi.niedziela.pl
„Prze­wodnik Kato­licki” www.przewodnik-katolicki.pl
Mie­sięcznik Nauczy­cieli i Wycho­wawców Kato­lickich „Wycho­wawca” www.wychowawca.pl
Tygodnik Rodzin Kato­lickich „Źródło” www.zrodlo.krakow.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj