Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Laureaci XV Ogólnopolskiego Konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Laureaci XV Konkursu. Fot.: Marcin Nowak

Dro­dzy Au­to­rzy i Twór­cy, Przy­ja­cie­le życia!

Z wiel­ką ra­do­ścią ogła­sza­my wy­ni­ki XV Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki. Na kon­kurs zo­sta­ło na­de­sła­nych 869 prac (301 li­te­rac­kich, 530 pla­stycz­nych i 38 multimedialnych).

Je­ste­śmy pod wra­że­niem Wa­szych ta­len­tów. Wa­sze dzie­ła pla­stycz­ne, li­te­rac­kie i mul­ti­me­dial­ne nie­jed­no­krot­nie za­ska­ki­wa­ły nas for­mą. Się­gnę­li­ście po róż­no­rod­ne środ­ki wy­ra­zy, a tak­że sam te­mat po­trak­to­wa­li­ście sze­ro­ko. Tra­dy­cyj­nie naj­wię­cej prac by­ło re­flek­sją nad po­cząt­kiem ludz­kie­go ży­cia i nie­na­ru­szal­ną god­no­ścią nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, ale nie ucie­ka­li­ście też od ta­kich te­ma­tów jak cho­ro­ba no­wo­two­ro­wa, sta­rość, umie­ra­nie w ho­spi­cjum… W wie­lu po­ja­wił się wą­tek wy­bo­ru – po­ka­za­li­ście, że czę­sto za­le­d­wie jed­na de­cy­zja rzu­tu­je na ca­łe ży­cie: czło­wie­ka, je­go ro­dzi­ny, wresz­cie ca­łe­go społeczeństwa.

Przy­zna­je­my szcze­rze, że po po­licz­kach po­pły­nę­ła nam nie­jed­na łza. Dzię­ku­je­my za wzru­sze­nia, któ­rych nam do­star­czy­li­ście i za re­flek­sje, do któ­rych nas skłoniliście.

Dzię­ku­je­my Wam nie tyl­ko za licz­ny udział, ale przede wszyst­kim za Wa­szą od­wa­gę do by­cia gło­sem Bez­bron­nych w Wa­szych śro­do­wi­skach. Udział w kon­kur­sie pro-li­fe jest świa­dec­twem Wa­szej doj­rza­ło­ści, któ­rym dzie­li­cie się nie tyl­ko z na­mi, ale rów­nież z Opie­ku­na­mi Wa­szych prac. Tak­że Im dzię­ku­je­my za nie­oce­nio­ną po­moc i wsparcie.

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Li­sta Lau­re­atów i Wyróżnionych:

Ka­te­go­ria plastyczna:

I. miej­sce: Pa­try­cja Ka­lisz, Sie­dli­ska – „Ko­chać to nie zna­czy po­dą­żać wła­sną dro­gą”
II. miej­sce: We­ro­ni­ka Ba­si­sty, Pie­kiel­nik – „Ubo­gie dzie­ci Ke­nii”
III. miej­sce: Ma­ja Iwa­nek, Lu­bań – „Chcę roz­świe­tlić Two­je ciem­no­ści”
wy­róż­nie­nie: Ma­ria Nie­wal­da, Na­ta­niel Ko­ko­sza, Kra­ków – „Peł­nia ko­bie­co­ści”
wy­róż­nie­nie: Sa­bi­na Buj­ny, Prze­worsk – „Szkol­ny klub pro-li­fe”
wy­róż­nie­nie: Pau­li­na Bie­lec, No­wa Dę­ba – „To, co naj­waż­niej­sze”
wy­róż­nie­nie: Jan Ka­łuż­ny, Po­znań – „Ma­ry­ja wspie­ra­ją­ca każ­de życie”

Ka­te­go­ria literacka:

I. miej­sce: Emi­lia Cy­prych, Brzeg – „Zwy­czaj­ny, nie­zwy­czaj­ny list”
II. miej­sce: In­ga Graj­nert, Skier­nie­wi­ce – „Ły­żecz­ka”
III. miej­sce: Klau­dia Za­czyń­ska, Wa­do­wi­ce – „Czym­że jest mi­łość?”
wy­róż­nie­nie: An­to­ni Czwoj­da, Miej­ska Gór­ka – „Oca­lo­ne ży­cie”
wy­róż­nie­nie: Alek­san­der Tu­ro­cha, Żo­ry – „Pu­sty po­kój”
wy­róż­nie­nie: Pau­la Bie­law­ska, War­sza­wa – „Tam­to dziec­ko”
wy­róż­nie­nie: An­na Bem­be­ni­sta, Płock – „Za­wsze ży­cie”
wy­róż­nie­nie: Mał­go­rza­ta Mro­wiec, Chocz­nia – „Ży­łam…”
wy­róż­nie­nie: Ju­lia Ru­si­nek, Chocz­nia – „Są­siad­ka”

Ka­te­go­ria multimedialna:

I. miej­sce: Emi­lia Bom­bik, Gli­wi­ce – „Ró­ża Ży­cia”
II. miej­sce: Ja­kub No­sal, Rze­szów – bez ty­tu­łu
III. miej­sce: Mi­chał Wen­ta, Choj­ni­ce – „Sa­mo­uni­ce­stwie­nie”
wy­róż­nie­nie: Edy­ta Le­miech, Prze­worsk – „Sta­ni­sła­wa Lesz­czyń­ska – Anioł z Au­schwitz”
wy­róż­nie­nie: Kin­ga Wa­sil­czuk, Ja­kub De­ni­siuk, To­masz Nad­ulicz, Bia­ły­stok – „Za­cze­kaj!”
wy­róż­nie­nie: Da­wid Dziu­ba, Kol­bu­szo­wa Gór­na – „Abor­cja. Czy war­to?”
wy­róż­nie­nie: Ani­ta Pi­te­ra, Lut­cza – „Po­móż oca­lić mo­je ży­cie”
wy­róż­nie­nie: Jo­an­na Wi­śniak, No­wy Sącz – „Mo­ment”
wy­róż­nie­nie: Alek­san­dra Tro­ja­now­ska, Tym­bark – „Wy­bór”

 

Pa­tro­nat medialny:

Mie­sięcz­nik „Dro­ga do Bierz­mo­wa­nia” www.droga.com.pl
Mie­sięcz­nik „Don Bo­sco” www.donbosco.pl
Ty­go­dnik „Gość Nie­dziel­ny” www.gosc.pl
Ty­go­dnik „Idzie­my” www.idziemy.pl
Mie­sięcz­nik „KnC – Kró­luj nam Chry­ste” www.ministranci.pl
Mło­dzie­żo­wa Agen­cja In­for­ma­cyj­na MAIKA www.maika.com.pl
„Nasz Dzien­nik” www.naszdziennik.pl
„Nie­dzie­la Mło­dych” www.mlodzi.niedziela.pl
„Prze­wod­nik Ka­to­lic­ki” www.przewodnik-katolicki.pl
Mie­sięcz­nik Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca” www.wychowawca.pl
Ty­go­dnik Ro­dzin Ka­to­lic­kich „Źró­dło” www.zrodlo.krakow.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj