Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2021)

I miejsce: Lena Kamińska „Historia miłości wg Leny”, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Gdyni

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Na­uczy­cie­lom, Ro­dzi­com i Dzie­ciom za udział w na­szym kon­kur­sie pla­stycz­nym. Ma­my na­dzie­ję, że wy­ko­na­nie prac kon­kur­so­wych by­ło oka­zją do wspól­nej za­ba­wy i mi­łe­go spę­dze­nia cza­su a tak­że do re­flek­sji nad war­to­ścią ro­dzi­ny w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści każ­de­go czło­wie­ka, zwłasz­cza te­go najmniejszego.

W na­szym Kon­kur­sie wzię­ło udział bli­sko 3500 dzie­ci z ca­łej Pol­ski. Bar­dzo cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu na­szych naj­młod­szych. Wszyst­kie dzie­ci wy­ka­za­ły się nie­prze­cięt­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi pla­stycz­ny­mi, wy­obraź­nią i po­my­sło­wo­ścią. Wy­ło­nie­nie zwy­cięz­ców by­ło dla nas na­praw­dę nie la­da wyzwaniem.

Ogło­sze­nie wy­ni­ków od­by­ło się on­li­ne 1 czerw­ca br. o go­dzi­nie 17:00 Pod­czas trans­mi­sji za­pre­zen­to­wa­li­śmy wy­bra­ne pra­ce i po­słu­cha­li­śmy wy­po­wie­dzi Laureatów.

Dzie­ci z klas I–III szkół podstawowych:

I miej­sce: Le­na Ka­miń­ska „Hi­sto­ria mi­ło­ści wg Le­ny”, Ka­to­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Świę­tej Ro­dzi­ny w Gdyni

II miej­sce: Zo­fia Gaj­da „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Wła­dy­sła­wa Ja­gieł­ły w Wolborzu

III miej­sce: Blan­ka Ka­miń­ska „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Szyldaku

Wy­róż­nie­nie: Do­mi­ni­ka Ber­nyś „Mo­ja Ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. marsz. J. Piłsudskiego

Wy­róż­nie­nie: Oli­wier Ko­ło­dziej­czyk „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Pu­blicz­na Szko­ła SPSK im. św. An­to­nie­go z Pa­dwy w Brzezince

Wy­róż­nie­nie: Na­ta­lia So­bo­lew­ska „Mo­je ser­ce bi­je dzię­ki Wam, Ro­dzi­ce” Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Lipnicy

Wy­róż­nie­nie: Jo­an­na Ję­drol „Mo­ja gó­ral­ska ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr. 1 w Bia­łym Dunajcu

Wy­róż­nie­nie: Mak­sy­mi­lian Pa­jor „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Świę­tej Ja­dwi­gi w Sechnej

Wy­róż­nie­nie: Iwo Sto­la­rew­ski „Wszy­scy się ko­cha­my, więc ra­zem się trzy­ma­my”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Dubinach

Wy­róż­nie­nie: We­ro­ni­ka Mi­kla­sie­wicz „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. gen. J. Be­ma w Rudzie

Wy­róż­nie­nie: Ka­ta­rzy­na Dwor­nic­ka „We­so­ła gro­mad­ka”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Mi­ko­ła­ja Kopernika

Wy­róż­nie­nie: Pa­try­cja Szcze­po­nek „Mo­ja ro­dzi­na – mo­ja Mi­łość”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Gu­sta­wa Morcinka

 

Dzie­ci w wie­ku przedszkolnym:

I miej­sce: He­le­na Mi­cha­likRo­dzi­na pa­trzy w jed­nym kie­run­ku”, Przed­szko­le Zgro­ma­dze­nia Słu­żeb­nic Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezusowego

II miej­sce: Ame­lia Mi­chal­ska „Mo­ja ro­dzi­na”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le w Ko­szy­cach Małych

III miej­sce: Li­lian­na Bie­niek „Łód­ka ra­do­ści”, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Sióstr Sa­le­zja­nek im. Lau­ry Vi­cu­na w Garbowie

Wy­róż­nie­nie: Han­na Fol­ga „Mo­ja Ro­dzi­na od stóp do głów”, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Bachowicach

Wy­róż­nie­nie: Ju­lia Stru­miń­ska „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość”, Pu­blicz­ne Przed­szko­le Sióstr Nazaretanek

Wy­róż­nie­nie: Alek­san­dra Ku­rząt­kow­ska „Ro­dzin­na wy­ciecz­ka”, Przed­szko­le nr. 3 im. Ba­śni i Ba­jek Polskich

Wy­róż­nie­nie: Krzysz­tof Pa­weł Na­le­waj­ko „Mo­ja ro­dzi­na”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le im. Anio­łów Stróżów

Wy­róż­nie­nie: Ze­rów­ka Ptasz­ki „Ro­dzin­ny ka­lej­do­skop”, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne „Tę­cza” Zgro­ma­dze­nia Sióstr Szkol­nych de No­tre Dame

Wy­róż­nie­nie: Zo­fia Go­łąb „Mo­ja Ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Po­wstań­ców Wielkopolskich

Wy­róż­nie­nie: Mi­le­na Wiech „Ko­cha­ne dzie­ci lep­szy świat”, Dębica

Wy­róż­nie­nie: Ja­kub Kwiecz­ko „Ro­dzi­na z au­ty­zmem”, Punkt Przed­szkol­no-Te­ra­peu­tycz­ny „Sło­necz­ko”

Wy­róż­nie­nie: Ju­lia Bał­dys „Ra­zem ni­gdy nie spad­nie­my w żad­ną prze­paść”, Ka­to­lic­kie Przed­szko­le Tęcza

Wy­róż­nie­nie: Ju­lia Gro­chal „Mi­łość chro­ni”, Przed­szko­le Zgro­ma­dze­nia Sióstr Miłosierdzia

Wy­róż­nie­nie: Ce­za­ry Gi­rzel­ski „Mo­ja ro­dzi­na to…”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Pol­skich Ka­wa­le­rów Mal­tań­skich w Ogorzelinach

Wy­róż­nie­nie: Le­na Wier­ciń­ska „Od zia­ren­ka…”, Ochron­ka św. Józefa

Wy­róż­nie­nie: Pa­tryk Pał­ka „Z ro­dzi­ną za­wsze ra­zem”, Sa­mo­rzą­do­we Przed­szko­le w Ruszowie

Wy­róż­nie­nie: Mi­łosz Bu­kow­ski „Mo­ja ro­dzi­na – mój dom”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Mar­szał­ka Jó­ze­fa Piłsudskiego

Wy­róż­nie­nie: Ra­fał Szat­kow­ski „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość”, Przed­szko­le Sa­mo­rzą­do­we Gmi­ny Zambrów

Wy­róż­nie­nie: Gru­pa przed­szkol­na Pro­mycz­ki Ma­ryi „Szczę­śli­wa ro­dzi­na pod płasz­czem Ma­ryi i w opie­ce świę­tych i bło­go­sła­wio­nych”, Przed­szko­le Sióstr Pre­zen­tek w Warszawie 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj