Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2019)

Aleksandra Pająk, kl. I ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Z ra­do­ścią ogła­sza­my wy­ni­ki pierw­szej edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”. Do na­sze­go biu­ra na­pły­nę­ło 196 prac pla­stycz­nych z ca­łej Pol­ski. Cie­szy­my się z tak licz­ne­go udziału!

Dzię­ku­je­my Ro­dzi­com i Na­uczy­cie­lom, któ­rzy za­chę­ci­li dzie­ci do pla­stycz­nej re­flek­sji nad ro­dzi­ną. Naj­młod­szym gra­tu­lu­je­my po­my­sło­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i ta­len­tów, któ­re się ujawniły.

Na­de­sła­ne pra­ce, choć wszyst­kie by­ły in­ter­pre­ta­cją te­go sa­me­go te­ma­tu, by­ły bar­dzo róż­no­rod­ne, za­rów­no pod wzglę­dem tech­ni­ki, jak i spo­so­bu uję­cia te­ma­tu. Oka­za­ło się, że ro­dzi­na to nie tyl­ko ma­ma, ta­ta, ro­dzeń­stwo, bab­cia i dzia­dek, ale dla nie­któ­rych Twór­ców tak­że Rosz­pun­ka czy ku­cyk Po­ny. Wzru­sza­ły nas ob­raz­ki mam w sta­nie bło­go­sła­wio­nym, wnu­ków, któ­re po­ma­ga­ją dziad­kom czy przy­tu­la­ją­cych się ro­dzi­ców. Do­ce­ni­li­śmy szcze­gól­nie te wy­ko­na­ne sa­mo­dziel­nie przez Dzieci.

Gra­tu­lu­je­my Lau­re­atom i Wy­róż­nio­nym! Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że wszy­scy Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją na­gro­dy: od­bla­ski, pod­kład­ki pod kub­ki i naj­now­szą pły­tę ze­spo­łu Ja­ku­bo­we Muszelki.

Już ju­tro na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­ja­wi się ga­le­ria na­gro­dzo­nych prac.

 

Lau­re­aci w ka­te­go­rii SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I – III

I miej­sce – Ni­ko­la Ży­wiec, kl. I SP w Wójtowej

II miej­sce – Ju­lia Go­du­la, kl. II SP w Kal­wa­rii Zebrzydowskiej

III miej­sce – Bar­tosz Tą­bor, kl. I ZS‑P w Słupcu

 

Wy­róż­nie­nia:

Łu­cja Anioł, kl. I SP Za­ko­nu Pi­ja­rów w Krakowie

Alek­san­dra Pa­jąk, kl. I ZS nr 1 w Kal­wa­rii Zebrzydowskiej

Emi­lia Li­choń, kl. II SP Za­ko­nu Pi­ja­rów w Krakowie

Lau­ra Ka­dzik, kl. I Nie­pu­blicz­nej Ogól­no­kształ­cą­cej Szko­ły Mu­zycz­nej I st. w Brzeznej

Piotr Krę­żo­łek, kl. II Za­ko­nu Pi­ja­rów w Krakowie

Zo­fia Za­jąc, kl. I SP nr 8 w Oświęcimiu

Da­wid Lesz­czyń­ski, kl. III Szko­ły w Chojnicach

Lau­re­aci w ka­te­go­rii PRZEDSZKOLE

I miej­sce – Ma­ja Pie­piór­ka, l. 5, Ka­to­lic­kie Przed­szko­le w Chojnicach

II miej­sce – Wik­tor Mar­ci­nek, l. 5, Gmin­ne Przed­szko­le w Brzeznej

III – Ju­lia Lasz­czyk, l. 6, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Sióstr Fe­li­cja­nek w Chełmcu

 

Wy­róż­nie­nia:

Mi­len­ka Ga­cal, l. 7, SP w Wilkowisku

Ema­nu­ela Ja­rzem­ska, l. 6, Ka­to­lic­kie Przed­szko­le w Chojnicach

Ka­mi­la Kró­li­kow­ska, l. 5, Przed­szko­le nr 42 Sióstr Ur­szu­la­nek w Krakowie

Jan Ro­go­ziń­ski, l. 4, Pu­blicz­ne Przed­szko­le nr 3 w Brzesku

Ewa Bal­ce­rzak, l. 6, Ka­to­lic­kie Przed­szko­le w Chojnicach

Alek­san­dra Drew­niak, l. 5, Przed­szko­le w Piekarach

Fau­sty­na Cem­pel, l. 5, Przed­szko­le nr 42 Sióstr Ur­szu­la­nek w Krakowie

Li­dia Paw­lik, l. 4, Przed­szko­le nr 42 Sióstr Ur­szu­la­nek w Krakowie

Hu­bert Ma­ślo­na, l. 6, ZS‑P w Sta­ni­sła­wiu Dolnym

Li­lia­na Grzy­wa, l. 6, ZS‑P w Sta­ni­sła­wiu Dolnym

Ma­ja Ko­rze­niow­ska, l. 5, ZS‑P w Sta­ni­sła­wiu Dolnym

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj