Tylko życie ma przyszłość!

1 czerwca, 2022

Nasze inicjatywy

IV Finał konkursu „Na początku była miłość – moja rodzina”

W na­szym Kon­kur­sie wzię­ło udział bli­sko 3500 dzie­ci z ca­łej Pol­ski. Bar­dzo cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu na­szych naj­młod­szych. Wszyst­kie dzie­ci wy­ka­za­ły się nie­prze­cięt­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi pla­stycz­ny­mi, wy­obraź­nią i pomysłowością.

Nasze inicjatywy

3500 dzieci uczestniczyło w konkursie o rodzinie

Roz­strzy­gnię­ty zo­stał kon­kurs pro-li­fe dla przed­szko­la­ków i uczniów klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych. Wzię­ło w nim udział 3500 uczest­ni­ków. Na­de­sła­li oni 2761 prac.

Wiadomości

Konferencja Naukowa o godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców

3 czerw­ca w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym w Ka­li­szu bę­dzie mia­ła miej­sce ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja na­uko­wa pt.: „Ży­cie naj­pięk­niej­szym da­rem Bo­ga. Im­pli­ka­cje nor­ma­tyw­ne god­no­ści nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i je­go rodziców”.