Tylko życie ma przyszłość!

Nasi bohaterowie

Nasi bohaterowie

Robimy, co możemy

Trudne były dia­gnoza oraz zasko­czenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem. Tak się cie­szy­liśmy, czekali i nagle: bach! – wspomina pani Katarzyna,

Nasi bohaterowie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki napro­tech­no­logii jesteśmy dużą i szczę­śliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa. Dziś są

Nasi bohaterowie

580 gramów

W historii Mar­cinka zupełnie zwy­czajne wyda­rzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życz­liwość z brakiem empatii i bru­talnymi, lekar­skimi komen­ta­rzami. Dlatego rodzice chłopca

Nasi bohaterowie

Razem damy radę

– Było mi tak ciężko, że patrzyłam nie­przy­tomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skoń­czyła rok i po

Nasi bohaterowie

Serce z książki

Dla nie­których lekarzy serce Ani było tak bez­war­to­ściowe, że zasłu­giwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie

Nasi bohaterowie

Dzieci czekają na miłość

Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno. Potem się rodzi i trafia do nas, a my szukamy praw­dziwej mamy.

Nasi bohaterowie

Drugie imię Kasi

Nauka: wygrała olim­piadę filo­zo­ficzną, skoń­czyła dwa kie­runki studiów, pisze dok­torat o war­tości życia w bio­etyce. Sport: potrafi pływać, gra w tenisa sto­łowego. Zainteresowania: