Tylko życie ma przyszłość!

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Ser­decznie zapra­szamy na trzecią edycję kon­kursu pla­stycznego dla naj­młod­szych dzieci pt.: „Na początku była miłość – moja rodzina”.

Konkurs ma na celu poka­zanie oczami dziecka naj­pięk­niej­szych sko­jarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo rodzina. To powie­rzone dzieciom zadanie jest zapro­szeniem do refleksji nad war­tością rodziny, a także pod­kre­śleniem zna­czenia rodziny w kształ­to­waniu oso­bo­wości każdego czło­wieka, zwłaszcza tego najmniejszego.

Konkurs umoż­liwia także dzieciom zapre­zen­to­wanie swoich moż­li­wości twór­czych, przez poszu­ki­wanie róż­no­rodnych roz­wiązań plastycznych.

Do uczest­nictwa zapra­szamy dzieci w wieku przed­szkolnym oraz z klas I‑III szkół pod­sta­wowych. Warunkiem uczest­nictwa jest nade­słanie pracy pla­stycznej, będącej twórczą inter­pre­tacją tytułu kon­kursu. Może ona zostać wykonana dowolną techniką i być dowolnego formatu.

Do pracy należy dołączyć wypeł­niony for­mularz uczest­nictwa. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2021 roku.

Roz­strzy­gnięcie kon­kursu i publi­kacja listy lau­reatów nastąpi na stronie inter­ne­towej kon­kursu 1 czerwca 2021 r.

Nade­słane do nas prace stają się wła­snością Sto­wa­rzy­szenia i nie będą odsyłane autorom. Nade­słanie pracy na konkurs jest rów­no­znaczne z wyra­żeniem zgody na nie­od­płatne wyeks­po­no­wanie pracy i prze­twa­rzanie przez Sto­wa­rzy­szenie danych oso­bowych każdego uczestnika kon­kursu w celach zwią­zanych z orga­ni­zacją konkursu.

Do pobrania:

Wyniki I Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pla­stycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Wyniki II Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pla­stycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja III (2021)

Regulamin

1) Orga­ni­zator:

Orga­ni­za­torem Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pla­stycznego dla Dzieci pt. „Na początku była miłość – moja rodzina” (zwanego dalej Kon­kursem) jest Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dzibą przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/1 w Krakowie.

2) Cele Konkursu:

  • zachę­cenie rodziców i wycho­wawców do rozmów z dziećmi na temat war­tości rodziny w ich życiu;
  • pod­kre­ślenie zna­czenia rodziców i rodziny w kształ­to­waniu oso­bo­wości każdego człowieka;
  • roz­wi­janie talentów pla­stycznych dzieci.

3) Kate­gorie wiekowe Uczestników:

  • dzieci w wieku przedszkolnym;
  • dzieci z klas I–III szkół podstawowych.

4) Warunki uczest­nictwa w Konkursie:

  • nade­słanie pracy pla­stycznej, będącej twórczą inter­pre­tacją tytułu Konkursu;
  • format pracy dowolny;
  • technika dowolna (prosimy o zabez­pie­czenie pracy na czas wysyłki);
  • pod­pi­sanie pracy na odwrocie (prosimy podać imię i nazwisko Autora, wiek, jeśli uczęszcza do szkoły – klasę);
  • załą­czenie wypeł­nionego for­mu­larzu uczest­nictwa w kon­kursie, w którym zawarte są dane Autora, jego Opiekun, akcep­tacja regu­laminu i zgoda na prze­twa­rzanie danych oso­bowych (RODO).

5) Termin zgła­szania prac:

Prace prosimy przesłać pocztą do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpły­nięcia pracy) pod adres:

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka
ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–142 Kraków

z dopi­skiem na kopercie: Konkurs „Na początku była miłość – moja rodzina”.

Prace można też dostarczyć oso­biście do biura Orga­ni­zatora (ul. Kro­wo­derska 24/6 w Kra­kowie) w godzinach otwarcia 8–16 do 30 kwietnia 2021 r.

6) Ocena prac:

Komisja powołana przez Orga­ni­zatora oceni prace w wymie­nionych wyżej kate­go­riach. Przed­miotem oceny będzie ujęcie tematu, wybór techniki i sta­ranność wykonania.

7) Nagrody:

Komisja Kon­kursowa wyłoni Lau­reatów I, II i III miejsca w każdej kate­gorii wie­kowej, może także przyznać wyróż­nienia. Lau­reaci otrzymają dyplomy i nagrody rze­czowe (książki i artykuły pla­styczne). Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 czerwca 2021 r. (tylko pod polskie adresy).

8) Ogło­szenie wyników Konkursu:

Nazwiska Lau­reatów zostaną podane na stronie inter­ne­towej Orga­ni­zatora www.pro-life.pl 1 czerwca 2021 r.

9) Orga­ni­zator nie zwraca prac konkursowych.

10) Orga­ni­zator zastrzega sobie prawo publi­ko­wania i repro­du­ko­wania prac kon­kur­sowych w ramach jego sta­tu­towej dzia­łal­ności edu­ka­cyjnej (bez wypła­cania hono­rariów autorskich).

11) Opiekun Autora, którym jest Rodzic lub inna Osoba spra­wująca nad nim pieczę, wyraża zgodę na prze­twa­rzanie danych oso­bowych (RODO). Pełna klauzula infor­ma­cyjna o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka jest dostępna na stronie inter­ne­towej www.pro-life.pl w zakładce „O nas”. Na życzenie Rodzica lub prawnego Opiekuna możemy ją także wysłać pocztą.

Patronat honorowy:

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Współpraca:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj