Tylko życie ma przyszłość!

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na trze­cią edy­cję kon­kur­su pla­stycz­ne­go dla naj­młod­szych dzie­ci pt.: „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”.

Kon­kurs ma na ce­lu po­ka­za­nie ocza­mi dziec­ka naj­pięk­niej­szych sko­ja­rzeń, do­świad­czeń cie­pła i po­ko­ju, ja­kie bu­dzą się na sło­wo ro­dzi­na. To po­wie­rzo­ne dzie­ciom za­da­nie jest za­pro­sze­niem do re­flek­sji nad war­to­ścią ro­dzi­ny, a tak­że pod­kre­śle­niem zna­cze­nia ro­dzi­ny w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści każ­de­go czło­wie­ka, zwłasz­cza te­go najmniejszego.

Kon­kurs umoż­li­wia tak­że dzie­ciom za­pre­zen­to­wa­nie swo­ich moż­li­wo­ści twór­czych, przez po­szu­ki­wa­nie róż­no­rod­nych roz­wią­zań plastycznych.

Do uczest­nic­twa za­pra­sza­my dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym oraz z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych. Wa­run­kiem uczest­nic­twa jest na­de­sła­nie pra­cy pla­stycz­nej, bę­dą­cej twór­czą in­ter­pre­ta­cją ty­tu­łu kon­kur­su. Mo­że ona zo­stać wy­ko­na­na do­wol­ną tech­ni­ką i być do­wol­ne­go formatu.

Do pra­cy na­le­ży do­łą­czyć wy­peł­nio­ny for­mu­larz uczest­nic­twa. Na pra­ce cze­ka­my do 30 kwiet­nia 2021 roku.

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su i pu­bli­ka­cja li­sty lau­re­atów na­stą­pi na stro­nie in­ter­ne­to­wej kon­kur­su 1 czerw­ca 2021 r.

Na­de­sła­ne do nas pra­ce sta­ją się wła­sno­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia i nie bę­dą od­sy­ła­ne au­to­rom. Na­de­sła­nie pra­cy na kon­kurs jest rów­no­znacz­ne z wy­ra­że­niem zgo­dy na nie­od­płat­ne wy­eks­po­no­wa­nie pra­cy i prze­twa­rza­nie przez Sto­wa­rzy­sze­nie da­nych oso­bo­wych każ­de­go uczest­ni­ka kon­kur­su w ce­lach zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cją konkursu.

Do po­bra­nia:

Wy­ni­ki I Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”

Wy­ni­ki II Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja III (2021)

Regulamin

1) Or­ga­ni­za­tor:

Or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci pt. „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” (zwa­ne­go da­lej Kon­kur­sem) jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/1 w Krakowie.

2) Ce­le Konkursu:

  • za­chę­ce­nie ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców do roz­mów z dzieć­mi na te­mat war­to­ści ro­dzi­ny w ich życiu;
  • pod­kre­śle­nie zna­cze­nia ro­dzi­ców i ro­dzi­ny w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści każ­de­go człowieka;
  • roz­wi­ja­nie ta­len­tów pla­stycz­nych dzieci.

3) Ka­te­go­rie wie­ko­we Uczestników:

  • dzie­ci w wie­ku przedszkolnym;
  • dzie­ci z klas I–III szkół podstawowych.

4) Wa­run­ki uczest­nic­twa w Konkursie:

  • na­de­sła­nie pra­cy pla­stycz­nej, bę­dą­cej twór­czą in­ter­pre­ta­cją ty­tu­łu Konkursu;
  • for­mat pra­cy dowolny;
  • tech­ni­ka do­wol­na (pro­si­my o za­bez­pie­cze­nie pra­cy na czas wysyłki);
  • pod­pi­sa­nie pra­cy na od­wro­cie (pro­si­my po­dać imię i na­zwi­sko Au­to­ra, wiek, je­śli uczęsz­cza do szko­ły – klasę);
  • za­łą­cze­nie wy­peł­nio­ne­go for­mu­la­rzu uczest­nic­twa w kon­kur­sie, w któ­rym za­war­te są da­ne Au­to­ra, je­go Opie­kun, ak­cep­ta­cja re­gu­la­mi­nu i zgo­da na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych (RODO).

5) Ter­min zgła­sza­nia prac:

Pra­ce pro­si­my prze­słać pocz­tą do 30 kwiet­nia 2021 r. (de­cy­du­je da­ta wpły­nię­cia pra­cy) pod adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/1, 31–142 Kraków

z do­pi­skiem na ko­per­cie: Kon­kurs „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”.

Pra­ce moż­na też do­star­czyć oso­bi­ście do biu­ra Or­ga­ni­za­to­ra (ul. Kro­wo­der­ska 24/6 w Kra­ko­wie) w go­dzi­nach otwar­cia 8–16 do 30 kwiet­nia 2021 r.

6) Oce­na prac:

Ko­mi­sja po­wo­ła­na przez Or­ga­ni­za­to­ra oce­ni pra­ce w wy­mie­nio­nych wy­żej ka­te­go­riach. Przed­mio­tem oce­ny bę­dzie uję­cie te­ma­tu, wy­bór tech­ni­ki i sta­ran­ność wykonania.

7) Na­gro­dy:

Ko­mi­sja Kon­kur­so­wa wy­ło­ni Lau­re­atów I, II i III miej­sca w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej, mo­że tak­że przy­znać wy­róż­nie­nia. Lau­re­aci otrzy­ma­ją dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we (książ­ki i ar­ty­ku­ły pla­stycz­ne). Dy­plo­my i na­gro­dy zo­sta­ną wy­sła­ne pocz­tą do 30 czerw­ca 2021 r. (tyl­ko pod pol­skie adresy).

8) Ogło­sze­nie wy­ni­ków Konkursu:

Na­zwi­ska Lau­re­atów zo­sta­ną po­da­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra www.pro-life.pl 1 czerw­ca 2021 r.

9) Or­ga­ni­za­tor nie zwra­ca prac konkursowych.

10) Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo pu­bli­ko­wa­nia i re­pro­du­ko­wa­nia prac kon­kur­so­wych w ra­mach je­go sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej (bez wy­pła­ca­nia ho­no­ra­riów autorskich).

11) Opie­kun Au­to­ra, któ­rym jest Ro­dzic lub in­na Oso­ba spra­wu­ją­ca nad nim pie­czę, wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych (RODO). Peł­na klau­zu­la in­for­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka jest do­stęp­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.pro-life.pl w za­kład­ce „O nas”. Na ży­cze­nie Ro­dzi­ca lub praw­ne­go Opie­ku­na mo­że­my ją tak­że wy­słać pocztą.

Patronat honorowy:

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Współpraca:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj