Tylko życie ma przyszłość!

Włącz się w „Tydzień modlitw o ochronę życia”!

Każdy z nas powstał jako jedna ze 150 miliardów kom­bi­nacji gene­tycznych. Co więcej, życie ludzkie roz­po­czyna się od poczęcia. Od wtedy jest ciągiem celowych, zapro­gra­mo­wanych gene­tycznie zmian, dzięki którym maleńka komórka szybko roz­winie się w nowo­rodka, nie­mowlę, dziecko, nasto­latka, osobę doj­rzałą, starca.

I wielu to wystarcza – nauka stoi po stronie życia. Analiza badań naukowych z całego świata potwierdza, że człowiek żyje od poczęcia, że już w łonie matki zyskuje świa­domość i czuje ból, że choć na wczesnym etapie rozwoju jest zupełnie zależny od matki, to jednak od początku jest od niej odrębny i w żadnym momencie nie jest frag­mentem jej ciała, lecz nową osobą ludzką.

Zatem żeby być pro-life, nie trzeba być osobą wie­rzącą – wystarczy być osobą uczciwą. Odkry­wanie prawdy o pięknie i god­ności ludz­kiego życia jest zadaniem doniosłym i… trudnym. W sta­ro­te­sta­men­talnej Księdze Mądrości znaj­dujemy cytat, który był jednym z naj­bar­dziej inspi­ru­jących dla śp. inż. Anto­niego Zięby (1948–2018), zało­ży­ciela Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka: Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znaj­dujemy, co mamy pod ręką (Mdr 9, 16). Na szczęście, nie musimy liczyć tylko na własne siły. Ponadto, w naszej służbie życiu mamy coś o wiele cen­niej­szego niż nawet naj­nowsze badania z pre­sti­żowych cza­sopism medycznych.

Ty bowiem utwo­rzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stwo­rzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powsta­wałem, utkany w głębi ziemi. (Psalm 139, 13–15)

Naszymi myślami chcemy w nim objąć wszystkie dzieci nie­na­ro­dzone, ich mamy, rodziców otrzy­mu­jących trudną dia­gnozę pre­na­talną. Będziemy się modlić za pie­lę­gniarki, położne i lekarzy, za poli­tyków i dzien­ni­karzy oraz wszystkie osoby doma­gające się zabi­jania dzieci nie­na­ro­dzonych. Wielką potrzebą jest aktu­alnie zwięk­szenie pomocy finan­sowej dla rodziców chorych dzieci oraz troska o rozwój hospicjów per­ina­talnych – także te kon­kretne sprawy chcemy objąć modlitwą.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia roz­pocznie się w litur­giczne wspo­mnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świę­tości Życia (25 marca).

Codziennie będziemy odmawiać litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerp­niętą z ency­kliki Evan­gelium vitae oraz krótkie roz­wa­żanie. Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przy­jaciół, Zna­jomych ze wspólnot. W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „nie­chciane”; w świecie, w którym zabija obo­jętność i fał­szywa litość, potrze­bujemy na nowo usłyszeć EWANGELIĘ ŻYCIA.

 

Mag­dalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. edu­kacji sekretarz zarządu PSOŻC

Woj­ciech Zięba
prezes zarządu PSOŻC

Listy nade­słane przez Księży Biskupów:

E‑maile nade­słali ks. abp Woj­ciech Polak – Metro­polita Gnieź­nieński, Prymas Polski, ks. abp Józef Górzyński – Metro­polita War­miński oraz ks. bp Janusz Ostrowski – Biskup Pomoc­niczy Archi­die­cezji Warmińskiej.

Włącz się w „Tydzień modlitw o ochronę życia”!
Zamów bez­płatne mate­riały pro-life i rozdaj je w rodzinie i wśród znajomych!

  1. Jeżeli chcesz dołączyć do naszej ini­cjatywy, wpisz swoje dane.
  2. Wypełnij for­mularz kon­taktowy, abyśmy mogli przesłać Ci bez­płatne mate­riały pro-life.
  3. Na Twój adres e‑mail wyślemy potwier­dzenie udziału w modlitwie.
Zamawiam bez­płatne bro­szury o „Tygodniu modlitw o ochronę życia”. W przy­padku większej liczby egzem­plarzy, prosimy o kontakt tele­fo­niczny: 12 421–08-43.
Zamawiam bez­płatne mate­riały w obronie życia. 

Zapisać można się także tele­fo­nicznie: 12 311 02 60.

Do pobrania: bro­szura PDF o „Tygodniu modlitw o ochronę życia”

Do pobrania: bro­szura PDF o „Tygodniu modlitw o ochronę życia” (format A4 do wydruku)

Tydzień modlitw o ochronę życia

Roz­wa­żania: Krzysztof Nie­wia­domski OFMCap
Imr­pi­matur: Za zezwo­leniem Kurii Metro­po­li­talnej w Kra­kowie z dnia 14 stycznia 2021 r.
Nr 101/2021. Cenzor: ks. dr Sta­nisław Szczepaniec.

Plan na każdy dzień:

Roz­wa­żanie na bieżący dzień (str. 4–8) 2. Litania do św. Józefa (str. 8–9) 3. Modlitwa św. Jana Pawła II z Ency­kliki „Evan­gelium Vitae” (str. 9)

Dzień 1

O odwagę dla rodziców, by każde dziecko przyjęli z miłością oraz o soli­darność z rodzinami otrzy­mu­jącymi trudną dia­gnozę pre­na­talną dla ich dzieci

Z listu papieża Fran­ciszka na rok św. Józefa Patris corde: Józef jest głęboko zanie­po­kojony w obliczu nie­wy­tłu­ma­czalnej ciąży Maryi: nie chce Jej „oskarżać publicznie”, ale posta­nawia „oddalić Ją pota­jemnie” (Mt 1, 19). W pierwszym śnie anioł pomaga mu roz­wiązać jego poważny dylemat: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Mał­żonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20–21). Jego reakcja była natych­mia­stowa: „Zbu­dziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24). Dzięki posłu­szeństwu prze­zwy­ciężył swój dramat i ocalił Maryję.

Czasem Pan Bóg zaskakuje nas swoimi planami, jednak dzięki posłu­szeństwu Jego woli możemy zasko­czenie i smutek, a nawet dramat, zamieniać w miłość, pokój i radość. Módlmy się za rodziców, aby nie bali się „wziąć do siebie”, przyjąć dziecka, którego naro­dzenie jest już w planach Bożych. Prośmy o soli­darność dla nas wszystkich z tymi, którym Bóg powierzył chore dziecko.

Dzień 2

O zwięk­szenie pomocy dla osób nie­peł­no­sprawnych ze strony państwa

Z listu papieża Fran­ciszka Patris corde: Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność w to, co możemy zapla­nować, wymyślić, znaleźć. Jest to ta sama odwaga twórcza, jaką wykazali się przy­ja­ciele para­lityka, którzy, by przed­stawić go Jezusowi, spu­ścili go z dachu (por. Łk 5, 17–26). Trudność nie powstrzymała śmia­łości i uporu owych przy­jaciół. Byli prze­konani, że Jezus może uzdrowić chorego i „nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przy­nieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spu­ścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa.

Nie­szczęścia i choroby to także okazja do tego, aby świadczyć innym pomoc, aby wykazać się odwagą, pomy­sło­wością, dobrocią. Módlmy się, aby środki finansowe, które są do dys­po­zycji organów władzy pań­stwowej, zostały odpo­wiednio prze­zna­czone, aby zapewnić wystar­czającą pomoc dla osób nie­peł­no­sprawnych, abyśmy jako spo­łe­czeństwo mogli wspólnie „nieść” pomoc wszystkim wyma­ga­jącym szcze­gólnej troski.

Dzień 3

O prawo do życia dla każdego czło­wieka, odrzu­cenie prób szu­kania kom­pro­mi­sowych roz­wiązań nowej eugeniki oraz o respek­to­wanie przez poli­tyków prawa Bożego

Z listu papieża Fran­ciszka Patris corde: W Egipcie Józef ufnie i cier­pliwie ocze­kiwał od anioła obie­canego powia­do­mienia, by powrócić do swojego kraju. Gdy tylko Boży posłaniec, w trzecim śnie, poin­for­mo­wawszy go, że ci, którzy usi­łowali zabić Dziecię, nie żyją, kazał mu wstać, zabrać ze sobą Dziecię i Matkę, i wrócić do ziemi Izraela (por. Mt 2, 19–20), po raz kolejny był bez wahania posłuszny: „Wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela” (Mt 2, 21).

Módlmy się, aby nasz kraj, Polska, był bez­piecznym domem dla każdego czło­wieka, dla każdego dziecka; żeby był domem, do którego powraca się chętnie z każdej podróży. Módlmy się, aby prawo w Polsce nie pozwalało na zabi­janie dzieci, aby takie usi­ło­wania były z góry skazane na porażkę.

Dzień 4

O rozwój hospicjów perinatalnych

Z listu papieża Fran­ciszka Patris corde: Dziecię Jezus jest Tym, który powie: „Wszystko, co uczy­ni­liście jednemu z tych braci moich naj­mniej­szych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Tak więc każdy potrze­bujący, każdy ubogi, każdy cier­piący, każdy umie­rający, każdy obcy, każdy więzień, każdy chory to „Dziecię”, którego Józef nadal strzeże. Dlatego św. Józef jest przy­zywany jako opiekun nie­szczę­śliwych, potrze­bu­jących, wygnańców, cier­piących, ubogich, umie­ra­jących. I właśnie dlatego Kościół nie może nie kochać przede wszystkim ostatnich, ponieważ Jezus umi­łował ich szcze­gólnie, sam utoż­samił się z nimi. Od Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpo­wie­dzial­ności: kochać Dziecię i jego Matkę; kochać sakra­menty i miło­sierdzie; kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze Dzie­cięciem i Jego Matką.

Matka Teresa z Kalkuty zauważyła, że na tym świecie naj­bar­dziej ubogimi są dzieci, którym odmawia się prawa do naro­dzenia. Przez wsta­wien­nictwo św. Józefa powie­rzajmy je Bogu, szcze­gólnie te z nich, które obar­czone są wadami letalnymi.

Módlmy się, aby nie bra­kowało w naszej Ojczyźnie dobrze wypo­sa­żonych hospicjów opie­ku­jących się chorymi dziećmi w okresie okołoporodowym.

Dzień 5

O prawe sumienie dla lekarzy, położnych, pie­lę­gniarek i farmaceutów

Z listu papieża Fran­ciszka Patris corde: Bóg inter­we­niuje poprzez wyda­rzenia i ludzi. Józef jest czło­wiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odku­pienia. Jest on praw­dziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę.

Bóg działa, ufając w twórczą odwagę tego czło­wieka, który przy­by­wając do Betlejem i nie znaj­dując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, przy­sto­sowuje stajnię i urządza, tak aby stała się jak naj­bar­dziej gościnnym miejscem dla przy­cho­dzącego na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 6–7).

Święty Józef urządził odpo­wiednio sta­jenkę betle­jemską, aby mogła być miejscem bez­piecznych narodzin Dzie­ciątka Jezus. Módlmy się, aby pra­cownicy służby zdrowia, na wzór Przy­branego Ojca Jezusa, byli odważnymi współ­pra­cow­nikami planu stwo­rzenia, którzy czynią medycynę „miejscem” bez­piecznym dla każdego czło­wieka, szcze­gólnie tego naj­bar­dziej bezbronnego.

Dzień 6

O prawe sumienie dla dzien­ni­karzy i ludzi mediów

Z listu papieża Fran­ciszka Patris corde: Praca staje się uczest­nictwem wręcz w dziele zba­wienia, okazją do przy­spie­szenia nadejścia kró­lestwa Bożego, roz­wi­jania swoich przy­miotów i cech, oddając je na służbę spo­łe­czeństwa i wspólnoty.

Praca staje się okazją nie tylko do speł­nienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej pod­sta­wowej komórki spo­łe­czeństwa, jaką jest rodzina.

Módlmy się, aby dzien­ni­karze i ludzie mediów byli świadomi zna­czenia swojej pracy i budowali dobro w sobie i w innych, a nigdy nie burzyli tego, co jest praw­dziwe i piękne. Prośmy, aby przekaz będący ich dziełem służył rodzinie i jej misji prze­ka­zy­wania życia.

Dzień 7

O opa­mię­tanie dla doma­ga­jących się zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci

Z listu papieża Fran­ciszka Patris corde: Św. Paweł VI zauważa, że ojcostwo św. Józefa wyrażało się kon­kretnie w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcie­lenia i zwią­zanej z nią odku­pieńczej misji; posłużył się władzą, przy­słu­gującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć cał­kowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; prze­kształcił swe ludzkie powo­łanie do rodzinnej miłości w ponad­ludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdol­ności, w miłość oddaną na służbę Mesja­szowi, wzra­sta­jącemu w jego domu.

Módlmy się, aby doma­gający się prawa do zabi­jania odkryli praw­dziwą misję, której warto się poświęcić, a jest nią służba ludz­kiemu życiu. Prośmy Boga o nawró­cenie dla nich.

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison.

Chryste,
usłysz nas. Chryste,
wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba,
Boże,
zmiłuj się nad nami.

Synu Odku­pi­cielu świata,
Boże,
Duchu Święty,
Boże,
Święta Trójco,
jedyny Boże,
Święta Maryjo,
módl się za nami.

Święty Józefie,
Prze­sławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblu­bieńcze Boga­ro­dzicy,
Prze­czysty Stróżu Dziewicy,
Żywi­cielu Syna Bożego,
Tro­skliwy Obrońco Chry­stusa,
Głowo Naj­świętszej Rodziny,
Józefie naj­spra­wie­dliwszy,
Józefie naj­czystszy,
Józefie naj­roz­trop­niejszy,
Józefie naj­męż­niejszy,
Józefie naj­po­słusz­niejszy,
Józefie naj­wier­niejszy,
Zwier­ciadło cier­pli­wości,
Miło­śniku ubóstwa,
Wzorze pra­cu­jących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opie­kunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nie­szczę­śliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umie­ra­jących,
Postrachu duchów pie­kielnych,
Opie­kunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży,
który gła­dzisz grzechy świata,
przepuść nam,
Panie.

Baranku Boży,
który gła­dzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas,
Panie.

Baranku Boży,
który gła­dzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P: Usta­nowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posia­dłości swoich.

Módlmy się: Boże,
Ty w nie­wy­sło­wionej Opatrz­ności wybrałeś świętego Józefa na Oblu­bieńca Naj­świętszej Rodzi­cielki Twojego Syna,
spraw,
abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opie­kunowi,
zasłużyli na jego orę­dow­nictwo w niebie.

Przez Chry­stusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z ency­kliki Evan­gelium vitae O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawie­rzamy sprawę życia: spójrz,
o Matko,
na nie­zli­czone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich,
którzy zmagają się z trud­no­ściami życia,
męż­czyzn i kobiet – ofiary nie­ludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obo­jętność albo fał­szywą litość. Spraw,
aby wszyscy wie­rzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewan­gelię życia.

Wyjednaj im łaskę przy­jęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysła­wiania jej z wdzięcz­nością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świad­czenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywi­li­zację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

Amen.

Partnerzy medialni:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj