Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.
IV „Tydzień modlitw o ochronę życia”! (2024)

„Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”. Sło­wa świę­te­go Ja­na Paw­ła II są dziś szcze­gól­nie aktualne. 

De­mon­stra­cje zwo­len­ni­ków za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, fi­nan­so­wa­nie in vi­tro, agre­syw­na pro­mo­cja związ­ków ho­mo­sek­su­al­nych, pod­wa­ża­nie nie­ro­ze­rwal­no­ści mał­żeń­stwa, wy­śmie­wa­nie czy­sto­ści i wier­no­ści żo­nie al­bo mę­żo­wi – to dla nie­któ­rych prze­ja­wy no­wo­cze­sno­ści i po­stę­pu. Zwo­len­ni­cy ta­kiej wi­zji świa­ta chcą ją na­rzu­cić ca­łe­mu spo­łe­czeń­stwu, a sia­nie szko­dli­wych tre­ści chcą roz­po­cząć tak szyb­ko, jak to moż­li­we, roz­py­cha­jąc się z de­mo­ra­li­zu­ją­cy­mi pro­gra­ma­mi w szko­łach i przed­szko­lach. Nie mu­si­my uczyć się na wła­snych błę­dach. Po­pa­trz­my na spo­łe­czeń­stwa za­chod­nie. Nie­szczę­śli­we ro­dzi­ny, brak au­to­ry­te­tów, co­raz wyż­sze wskaź­ni­ki sa­mo­bójstw dzie­ci i mło­dzie­ży,  eu­ta­na­zja i wie­le in­nych – to skut­ki ży­cia bez Bo­ga i bez po­sza­no­wa­nia dru­gie­go człowieka.

Świę­ty Jan Pa­weł II prze­wi­dział te za­gro­że­nia. W 1979 r. w Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej wzy­wał do mo­dli­twy za ży­cie. Mó­wił: „Niech z te­go miej­sca do wszyst­kich, któ­rzy mnie słu­cha­ją, tu­taj al­bo gdzie­kol­wiek, prze­mó­wi pro­ste i za­sad­ni­cze pa­pie­skie we­zwa­nie do mo­dli­twy. A jest to we­zwa­nie naj­waż­niej­sze. Naj­istot­niej­sze orę­dzie!”. Te sło­wa na­dal zo­bo­wią­zu­ją i mo­bi­li­zu­ją do dzia­ła­nia. Za­wsze w tej ko­lej­no­ści: naj­pierw mo­dli­twa, po­tem działanie.

Dla­te­go go­rą­co za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w IV Ty­go­dniu Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia. To na­sza od­po­wiedź na apel św. Ja­na Paw­ła II. Wspól­nie bę­dzie­my mo­dlić się za wszyst­kie dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne i ich ro­dzi­ców, szcze­gól­nie gdy do­wia­du­ją się o cho­ro­bie dziec­ka. Bę­dzie­my się mo­dlić za mło­dzież, by by­ła wier­na chrze­ści­jań­skim war­to­ściom, za pie­lę­gniar­ki, po­łoż­ne, le­ka­rzy i far­ma­ceu­tów, a tak­że za po­li­ty­ków, dzien­ni­ka­rzy i o spra­wie­dli­wość społeczną. 

Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia roz­pocz­nie się 2 kwiet­nia i po­trwa do Dnia Świę­to­ści Ży­cia, któ­ry w tym ro­ku przy­pa­da wy­jąt­ko­wo 8 kwiet­nia. W ko­lej­nych dniach bę­dą nam to­wa­rzy­szy­ły frag­men­ty Li­stu do ro­dzin Gra­tis­si­mam sa­ne św. Ja­na Paw­ła II. Wzo­rem ubie­głych lat  bę­dzie­my też czy­tać krót­kie roz­wa­ża­nia oraz od­ma­wiać mo­dli­twę za­czerp­nię­tą z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae

Za­chę­ca­my, aby za­pro­sić do wspól­nej mo­dli­twy człon­ków Ro­dzi­ny, Przy­ja­ciół, Zna­jo­mych ze wspól­not. Świat po­trze­bu­je na no­wo usły­szeć Ewan­ge­lię Ży­cia, do­brą no­wi­nę o ży­ciu, któ­re jest da­rem – kru­chym, ale bezcennym.

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak
dy­rek­tor ds. edu­ka­cji, se­kre­tarz za­rzą­du PSOŻC

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes za­rzą­du PSOŻC

Sza­now­ni Pań­stwo! Na­kład bro­szur­ki IV „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia” (2024) wy­czer­pał się. Pro­si­my, py­tać w pa­ra­fiach lub sko­rzy­stać z wy­dań elektronicznych.

Do po­bra­nia bro­szu­ra PDF:
IV „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia” (2024) – e‑wydanie
IV „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia” (2024) – for­mat A4 do sa­mo­dziel­ne­go wydruku

Do­łącz do „Ty­go­dnia Mo­dlitw o Ochro­nę Życia!”

Przy­po­mni­my Ci o mo­dli­twie i prze­śle­my ma­te­ria­ły na Two­ją skrzyn­kę e‑mail!

Mo­żesz tak­że za­mó­wić bez­płat­ne ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne – bro­szu­ry. Wy­peł­nij wów­czas rów­nież dru­gi for­mu­larz poniżej:

Za­mów bez­płat­ne bro­szu­ry
na Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Życia!
 
Za­ma­wiam bez­płat­ne bro­szu­ry o „Ty­go­dniu mo­dlitw o ochro­nę ży­cia”. W przy­pad­ku więk­szej licz­by eg­zem­pla­rzy, pro­si­my o kon­takt te­le­fo­nicz­ny: 12 421–08-43.

Tydzień Modlitw o ochronę życia

Mo­dli­twa na każ­dy dzień:

  1. Roz­wa­ża­nie z Li­stu do ro­dzin, św. Ja­na Paw­ła II oraz mo­dli­twa na da­ny dzień 
  2. Mo­dli­twa z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae 
  3. Moż­na od­mó­wić li­ta­nię do Świę­tej Rodziny 

Dzień 1.

Za ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców – o przy­ję­cie każ­de­go dziec­ka z mi­ło­ścią, mą­dre na­śla­do­wa­nie Świę­tej Ro­dzi­ny z Na­za­re­tu: Ma­ryi i Jó­ze­fa oraz go­to­wość szu­ka­nia u Nich ra­dy w trud­no­ściach wychowawczych.

Z Li­stu do ro­dzin Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II:

Mo­dli­twa słu­ży ugrun­to­wa­niu du­cho­wej spo­isto­ści ro­dzi­ny, przy­czy­nia­jąc się do te­go, że ro­dzi­na sta­je się sil­na Bo­giem. W li­tur­gii Sa­kra­men­tu Mał­żeń­stwa ce­le­brans mo­dli się sło­wa­mi: „Pro­si­my Cię, Bo­że, ze­ślij swo­je bło­go­sła­wień­stwo na tych no­wo­żeń­ców […] i wlej w ich ser­ca moc Du­cha Świę­te­go”. Trze­ba, aby z te­go „na­wie­dze­nia serc” pły­nę­ła we­wnętrz­na moc ludz­kich ro­dzin – moc jed­no­czą­ca je w mi­ło­ści i praw­dzie (nr 4).

Mo­dli­twa:

Wszech­mo­gą­cy Bo­że, któ­ry przez Du­cha Świę­te­go na­wie­dzasz ser­ca mał­żon­ków, udziel im mo­cy we wszel­kich trud­no­ściach i spraw, by w przy­kła­dzie Świę­tej Ro­dzi­ny z Na­za­re­tu od­naj­dy­wa­li wzór wy­cho­wa­nia ro­dzin­ne­go. Przez Chry­stu­sa Pa­na na­sze­go. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae:

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świa­ta, Mat­ko ży­ją­cych, To­bie za­wie­rza­my spra­wę ży­cia: spójrz, o Mat­ko, na nie­zli­czo­ne rze­sze dzie­ci, któ­rym nie po­zwa­la się przyjść na świat, ubo­gich, któ­rzy zma­ga­ją się z trud­no­ścia­mi ży­cia, męż­czyzn i ko­biet – ofia­ry nie­ludz­kiej prze­mo­cy, star­ców i cho­rych za­bi­tych przez obo­jęt­ność al­bo fał­szy­wą li­tość. Spraw, aby wszy­scy wie­rzą­cy w Two­je­go Sy­na po­tra­fi­li otwar­cie i z mi­ło­ścią gło­sić lu­dziom na­szej epo­ki Ewan­ge­lię życia.

Wy­jed­naj im ła­skę przy­ję­cia jej ja­ko za­wsze no­we­go da­ru, ra­dość wy­sła­wia­nia jej z wdzięcz­no­ścią w ca­łym ży­ciu oraz od­wa­gę czyn­ne­go i wy­trwa­łe­go świad­cze­nia o niej, aby mo­gli bu­do­wać, wraz z wszyst­ki­mi ludź­mi do­brej wo­li, cy­wi­li­za­cję praw­dy i mi­ło­ści na cześć i chwa­łę Bo­ga Stwór­cy, któ­ry mi­łu­je ży­cie. Amen.

 

Dzień 2.

Za dzie­ci i mło­dzież – o do­bre ży­cio­we de­cy­zje, wier­ność chrze­ści­jań­skim war­to­ściom i umie­jęt­ność od­róż­nia­nia praw­dy, do­bra i pięk­na od te­go, co jest ich zaprzeczeniem. 

Z Li­stu do ro­dzin Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II: 

Pro­ces wy­cho­waw­czy pro­wa­dzi do fa­zy, do któ­rej się do­cho­dzi wte­dy, gdy po osią­gnię­ciu pew­ne­go stop­nia doj­rza­ło­ści psy­cho­fi­zycz­nej czło­wiek za­czy­na „wy­cho­wy­wać się sam”. Z bie­giem cza­su owo sa­mo­wy­cho­wa­nie prze­ro­śnie po­nie­kąd do­tych­cza­so­wy pro­ces wy­cho­waw­czy. Prze­ra­sta­jąc, nie prze­sta­je jed­nak w dal­szym cią­gu z nie­go wy­ra­stać (nr 16).

Mo­dli­twa: Do­bry Bo­że, pro­si­my Cię za dzie­ci i mło­dzież, aby uzy­ska­ły chrze­ści­jań­skie wy­cho­wa­nie. Niech wzra­sta­ją w ła­sce Chry­stu­sa, któ­rą otrzy­ma­ły w sa­kra­men­cie chrztu świę­te­go. Przez Chry­stu­sa Pa­na na­sze­go. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae:

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 3.

Za mat­ki i oj­ców spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka – o przy­ję­cie go z mi­ło­ścią tak­że wte­dy, gdy z ludz­kie­go punk­tu wi­dze­nia wy­da­je się, że po­ja­wi­ło się nie w porę. 

Z Li­stu do ro­dzin Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II:

„Czy chce­cie z mi­ło­ścią przy­jąć i po ka­to­lic­ku wy­cho­wać po­tom­stwo, któ­rym Bóg was ob­da­rzy?” – py­ta no­wo­żeń­ców ce­le­brans w mo­men­cie ślu­bu. Po­twier­dze­nie ze stro­ny no­wo­żeń­ców od­po­wia­da we­wnętrz­nej praw­dzie mi­ło­ści, ja­ka ich łą­czy. Jed­ność dwoj­ga nie za­my­ka mał­żon­ków, nie jest dla nich sa­mych. Jest otwar­ta w kie­run­ku no­we­go ży­cia i no­wej oso­by (nr 8). 

Mo­dli­twa:

Wszech­mo­gą­cy Bo­że, pro­si­my Cię za ro­dzi­ców spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka, aby ich ser­ce po­zo­sta­ło otwar­te na dar ży­cia od Pa­na Bo­ga, bez wzglę­du na oko­licz­no­ści. Niech sa­kra­ment mał­żeń­stwa bę­dzie ich si­łą, aby przy­jąć no­we­go czło­wie­ka, któ­ry zo­sta­je im po­wie­rzo­ny, po­ko­chać go i włą­czyć do two­rzo­nej przez nich wspól­no­ty. Przez Chry­stu­sa Pa­na na­sze­go. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae:

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 4.

Za le­ka­rzy i far­ma­ceu­tów – o wier­ność za­sa­dom ety­ki chrze­ści­jań­skiej, by swo­ją wie­dzę i do­świad­cze­nie za­wsze wy­ko­rzy­sty­wa­li dla służ­by życiu.

Z Li­stu do ro­dzin Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II:

Roz­dział po­mię­dzy tym, co du­cho­we, a tym, co ma­te­rial­ne w czło­wie­ku, przy­niósł skłon­ność do te­go, aby ludz­kie cia­ło trak­to­wać nie w ka­te­go­riach spe­cy­ficz­ne­go po­do­bień­stwa do Bo­ga, lecz w ka­te­go­riach po­do­bień­stwa do wszyst­kich in­nych ciał w przy­ro­dzie, któ­re czło­wiek trak­tu­je ja­ko two­rzy­wo dla pro­duk­cji dóbr kon­sump­cyj­nych. Za­sto­so­wa­nie tych sa­mych kry­te­riów do czło­wie­ka jest ol­brzy­mim za­gro­że­niem. Kie­dy cia­ło ludz­kie, ode­rwa­ne od du­cha i my­śli, sta­je się two­rzy­wem, po­dob­nie jak in­ne cia­ła zwie­rząt, kie­dy do­ko­nu­je się ma­ni­pu­la­cji na em­brio­nach i pło­dach, trze­ba wów­czas przy­znać, że sta­je­my w ob­li­czu strasz­li­wej klę­ski etycz­nej (nr 19).

Mo­dli­twa:

Wszech­mo­gą­cy Bo­że, pro­si­my Cię za le­ka­rzy i far­ma­ceu­tów, by kie­ro­wa­li się ewan­ge­licz­ny­mi war­to­ścia­mi i w każ­dym czło­wie­ku od­kry­wa­li wiel­kość god­no­ści oso­by stwo­rzo­nej na Twój ob­raz i po­do­bień­stwo. Przez Chry­stu­sa Pa­na na­sze­go. Amen. 

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae:

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 5.

Za po­li­ty­ków, aby sta­no­wio­ne przez nich pra­wo sta­ło na stra­ży mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny zgod­nej z pra­wem na­tu­ral­nym oraz sza­no­wa­ło nie­na­ru­szal­ność i świę­tość ludz­kie­go życia. 

Z Li­stu do ro­dzin Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II: 

Żad­ne spo­łe­czeń­stwo ludz­kie nie mo­że ry­zy­ko­wać per­mi­sy­wi­zmu w spra­wach tak pod­sta­wo­wych jak isto­ta mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny! Te­go ty­pu per­mi­sy­wizm mo­ral­ny w swych kon­se­kwen­cjach mu­si szko­dzić sa­me­mu spo­łe­czeń­stwu, je­go au­ten­tycz­nej spo­isto­ści spo­łecz­nej i hu­ma­ni­stycz­nej. Jest więc rze­czą zro­zu­mia­łą, że Ko­ściół stoi na stra­ży au­ten­tycz­no­ści ludz­kich ro­dzin i wzy­wa od­no­śne in­sty­tu­cje, zwłasz­cza par­la­men­ty i pań­stwa, a tak­że or­ga­ni­za­cje mię­dzy­na­ro­do­we, aże­by nie ule­ga­ły po­ku­sie po­zor­nej no­wo­cze­sno­ści (nr 17).

Mo­dli­twa:

Naj­wyż­szy Bo­że, chroń po­li­ty­ków przed po­ku­są usta­na­wia­nia praw, któ­re go­dzą w god­ność ro­dzi­ny i świę­tość ży­cia. Niech przy­świe­ca im ja­ko cel praw­dzi­we do­bro czło­wie­ka i spo­łe­czeń­stwa, a nie po­zor­na no­wo­cze­sność. Przez Chry­stu­sa Pa­na na­sze­go. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae:

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 6.

O spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną, któ­ra prze­ja­wia się m.in. w re­al­nej po­mo­cy pań­stwa oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, a tak­że o roz­wój i pro­mo­cję ho­spi­cjów perinatalnych.

Z Li­stu do ro­dzin Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II: 

Oprócz dzie­dzi­ny wy­cho­wa­nia i oświa­ty na róż­nych po­zio­mach, po­moc pań­stwa wy­ra­ża się po­przez in­sty­tu­cje ma­ją­ce na ce­lu ochro­nę ży­cia i zdro­wia oby­wa­te­li, a zwłasz­cza w po­dej­mo­wa­niu od­po­wied­nich środ­ków do­ty­czą­cych świa­ta pra­cy… Zna­le­zie­nie wła­ści­wych roz­wią­zań jest w tej dzie­dzi­nie nie­odzow­ne – roz­wią­zań, któ­re wzno­sząc się na­wet po­nad gra­ni­ce wła­sne­go pań­stwa, po­tra­fią wyjść na­prze­ciw tak wie­lu ro­dzi­nom, dla któ­rych brak pra­cy ozna­cza dra­ma­tycz­ny stan skraj­nej nę­dzy (nr 17).

Mo­dli­twa:

Wszech­mo­gą­cy Bo­że,  pro­si­my Cię, aby w na­szej Oj­czyź­nie za­wsze pa­no­wa­ła spra­wie­dli­wość spo­łecz­na i so­li­dar­ność z ty­mi, któ­rzy po­trze­bu­ją po­mo­cy. Przez Chry­stu­sa Pa­na na­sze­go. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae:

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 7.

 

Za dzien­ni­ka­rzy i lu­dzi me­diów – o to, by do­stęp­ne im na­rzę­dzia wy­ko­rzy­sty­wa­li do od­waż­ne­go gło­sze­nia praw­dy o ży­ciu i god­no­ści człowieka.

Z Li­stu do ro­dzin Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II: 

Środ­ki ma­so­we­go prze­ka­zu, na­wet gdy sta­ra­ją się po­praw­nie in­for­mo­wać, je­że­li nie kie­ru­ją się zdro­wy­mi za­sa­da­mi etycz­ny­mi, nie słu­żą praw­dzie w jej wy­mia­rze za­sad­ni­czym. Oto dra­mat: no­wo­cze­sne środ­ki ko­mu­ni­ka­cji spo­łecz­nej są pod­da­ne po­ku­sie ma­ni­pu­la­cji prze­ka­zem, za­kła­mu­jąc praw­dę o czło­wie­ku. Czło­wiek nie jest tym, kim sie­bie oglą­da w re­kla­mie i pro­pa­gan­dzie w no­wo­cze­snych środ­kach ma­so­we­go prze­ka­zu… Jest kimś wię­cej przez swo­je po­wo­ła­nie do mi­ło­ści, któ­re wpro­wa­dza męż­czy­znę i ko­bie­tę w wy­miar „wiel­kiej ta­jem­ni­cy” (nr 20).

Mo­dli­twa:

Wszech­mo­gą­cy Bo­że, pro­si­my Cię za lu­dzi me­diów, aby w swo­jej pra­cy kie­ro­wa­li od­po­wie­dzial­no­ścią za praw­dę o czło­wie­ku, któ­re­mu po­win­ni słu­żyć. Przez Chry­stu­sa Pa­na na­sze­go. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae:

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Roz­wa­ża­nia: Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap
Im­pri­ma­tur: Za ze­zwo­le­niem Ku­rii Me­tro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie z dnia 
10 sierp­nia 2023 r. Nr 2939/2023.

Li­sty na­de­sła­ne przez Księ­ży Biskupów:

Pa­tro­nat honorowy:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj