Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

14 stycznia, 2021

Pomagajmy rodzinom wychowującym chore dzieci

„Każ­dy z nas, wie­rzą­cych, po­wi­nien po­ma­gać ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym cho­re dzie­ci” – to apel ks. bp Ad­ria­na Gal­ba­sa, bi­sku­pa po­moc­ni­cze­go die­ce­zji ełc­kiej. Za­chę­cał wszyst­kich do po­mo­cy w sank­tu­arium św. Jó­ze­fa w Ka­li­szu pod­czas co­mie­sięcz­nej li­tur­gii w in­ten­cji ro­dzin i obro­ny ży­cia poczętego.

Przeczytaj więcej »

Protest w sprawie Polaka w śpiączce w szpitalu w Plymouth

Do­ma­ga­my się od władz bry­tyj­skich przy­wró­ce­nia po­da­wa­nia po­ży­wie­nia i pły­nów pol­skie­mu oby­wa­te­lo­wi R.S., po­zo­sta­ją­ce­mu w szpi­ta­lu w Ply­mo­uth, i o nie­utrud­nia­nie prze­wie­zie­nia go do Pol­ski. Ska­zy­wa­nie pa­cjen­ta na śmierć po­przez za­gło­dze­nie uwa­ża­my za niedopuszczalne.

Przeczytaj więcej »