fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

14 stycznia, 2021

Wiadomości

Pomagajmy rodzinom wychowującym chore dzieci

„Każdy z nas, wie­rzących, powinien pomagać rodzinom wycho­wu­jącym chore dzieci” – to apel ks. bp Adriana Galbasa, biskupa pomoc­ni­czego die­cezji ełckiej. Zachęcał wszystkich do pomocy w sank­tu­arium św. Józefa w Kaliszu podczas comie­sięcznej liturgii w intencji rodzin i obrony życia poczętego.

Nasze inicjatywy

Protest w sprawie Polaka w śpiączce w szpitalu w Plymouth

Domagamy się od władz bry­tyj­skich przy­wró­cenia poda­wania poży­wienia i płynów pol­skiemu oby­wa­telowi R.S., pozo­sta­jącemu w szpitalu w Ply­mouth, i o nie­utrud­nianie prze­wie­zienia go do Polski. Ska­zy­wanie pacjenta na śmierć poprzez zagło­dzenie uważamy za niedopuszczalne.