Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Apel do Prezesa Rady Ministrów o odstąpienia od procedowania ustawy regulującej dostępność pigułki „dzień po”

Skuteczność pigułki antykoncepcyjne. Fot.: Wikimedia Commons

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wzy­wa Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów do od­stą­pie­nia od pro­ce­do­wa­nia usta­wy re­gu­lu­ją­cej do­stęp­ność pi­guł­ki „dzień po”. Ape­lu­je do par­la­men­ta­rzy­stów o od­rzu­ce­nie pro­jek­tu usta­wy, ze wzglę­du na do­bro nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, nie­peł­no­let­nich dziew­czy­nek i kobiet.

 

Pi­guł­ka „Dzień po” ja­ko na­rzę­dzie prze­mo­cy sek­su­al­nej na dziewczynkach

 

1. Dzia­ła­nie an­ty­kon­cep­cyj­ne i prze­ciw­za­gnież­dże­nio­we (wcze­sno­po­ron­ne)

Pi­guł­ka „dzień po” ma nie tyl­ko dzia­ła­nie an­ty­kon­cep­cyj­ne po­le­ga­ją­ce na blo­ko­wa­niu owu­la­cji, ale wy­twa­rza rów­nież w ja­mie ma­ci­cy śro­do­wi­sko nie­przy­ja­zne dla em­brio­nu, je­że­li do­szło już do po­czę­cia dziec­ka. Ha­mu­je zmia­ny przy­sto­so­wu­ją­ce bło­nę ślu­zo­wą ma­ci­cy do za­gnież­dże­nia się za­rod­ka. Ma za­tem dzia­ła­nie wcze­sno­po­ron­ne, któ­re uda­rem­nia im­plan­ta­cję em­brio­nu w en­do­me­trium. W re­zul­ta­cie za­ro­dek zo­sta­je po­zba­wio­ny moż­li­wo­ści dal­sze­go roz­wo­ju i ginie.

2. Uła­twia­nie wcze­snej ini­cja­cji sek­su­al­nej, wzrost za­ka­żeń cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi dro­gą płcio­wą i na­ra­że­nie na za­cho­wa­nia ryzykowne

Otwar­cie do­stęp­no­ści pi­guł­ki „dzień po” dla 15-let­nich dziew­czy­nek le­ga­li­zu­je nie tyl­ko moż­li­wość jej za­ku­pu, ale fak­tycz­nie de­pe­na­li­zu­je rów­nież sto­so­wa­nie te­go środ­ka o dzia­ła­niu wcze­sno­po­ron­nym na nie­peł­no­let­niej, je­śli po­da­je go do­ro­sły męż­czy­zna, z któ­rym dziew­czyn­ka współ­ży­ła. W re­zul­ta­cie pra­wo­daw­ca kreu­je oko­licz­no­ści sprzy­ja­ją­ce wcze­snej ini­cja­cji sek­su­al­nej 15-let­nich dziew­czy­nek, uła­twia­ją­ce po­dej­mo­wa­nie przez do­ro­słych kon­tak­tów sek­su­al­nych z nie­peł­no­let­ni­mi w tym wie­ku. Więk­sza do­stęp­ność pre­pa­ra­tu sprzy­ja je­go częst­szej sto­so­wal­no­ści, co spra­wia, że nie­peł­no­let­nie są w wyż­szym stop­niu na­ra­żo­ne na za­cho­wa­nia ry­zy­kow­ne. Przy­pad­ko­wa­ne kon­tak­ty sek­su­al­ne zwięk­sza­ją  eks­po­zy­cję na cho­ro­by prze­no­szo­ne dro­gą płcio­wą. Udo­stęp­nia­ny dziew­czyn­kom pre­pa­rat na­ra­ża je wy­stą­pie­nie ostrych po­wi­kłań po je­go przyjęciu.

3. Ude­rze­nie w do­bro dziecka

De­cy­zje po­li­ty­ków otwie­ra­ją­ce nie­peł­no­let­nim dziew­czyn­kom moż­li­wość za­ku­pu i sto­so­wa­nia pre­pa­ra­tów o dzia­ła­niu wcze­sno­po­ron­nym bez kon­tro­li ro­dzi­ciel­skiej po­win­ny wzbu­dzić sze­ro­ki sprze­ciw ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców. To ro­dzi­ce kie­ru­ją się naj­peł­niej ro­zu­mia­nym do­brem dziec­ka, nie zaś przy­pad­ko­wi part­ne­rzy sek­su­al­ni lub męż­czyź­ni, któ­rzy wią­żą ze so­bą 15-let­nie i star­sze dziew­czyn­ki w re­la­cji bier­no­za­leż­nej, wy­ko­rzy­stu­jąc ich nie­doj­rza­łość psy­cho­sek­su­al­ną. Tym­cza­sem pra­wo­daw­ca le­ga­li­zu­je po­dej­mo­wa­nie przez oso­by trze­cie dzia­łań de­ter­mi­nu­ją­cych po­waż­ne ry­zy­ko zdro­wot­ne dla nie­peł­no­let­nich dziew­czy­nek. Dzia­ła­nia te, zgod­nie z po­sta­no­wie­niem usta­wo­daw­cy, mo­gą po­zo­sta­wać po­za wie­dzą i de­cy­zją ro­dzi­ców ja­ko opie­ku­nów prawnych.

4. Na­rzę­dzie prze­mo­cy sek­su­al­nej na dziewczynkach

Nie­peł­no­let­nie mo­gą do­świad­czać prze­mo­cy sek­su­al­nej, któ­rą pra­wo­daw­ca po­ma­ga spraw­com tu­szo­wać ze­zwa­la­jąc na po­da­nie 15-let­niej dziew­czyn­ce pre­pa­ra­tu o dzia­ła­niu wcze­sno­po­ron­nym. Usta­wo­daw­ca wy­po­sa­ża spraw­ców prze­mo­cy sek­su­al­nej na nie­peł­no­let­nich dziew­czyn­kach i do­ro­słych ko­bie­tach w środ­ki uła­twia­ją­ce mu sto­so­wa­nie prze­mo­cy. Usta­wa re­gu­lu­ją­ca do­stęp­ność pi­guł­ki „dzień po” nie słu­ży do­bru dziew­cząt i ko­biet, ale spraw­com prze­mo­cy seksualnej.

 

Mag­da­le­na Guziak-Nowak
dy­rek­tor ds. edu­ka­cji, se­kre­tarz za­rzą­du PSOŻC

Woj­ciech Zięba
pre­zes za­rzą­du PSOŻC

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj