Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

44. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 2024

Jasna Góra. Fot.: Damian27 / Wikimedia Commons

Za­pra­sza­my na 44. Piel­grzym­kę Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę, któ­ra od­bę­dzie się 6 kwiet­nia 2024 r.

Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę to wy­jąt­ko­wy czas mo­dli­twy za ży­cie. Od 1980 ro­ku mi­ło­śni­cy ży­cia – przed­sta­wi­cie­le ru­chów i sto­wa­rzy­szeń pro-li­fe, ale rów­nież piel­grzy­mi in­dy­wi­du­al­ni, gro­ma­dzą się na Ja­snej Gó­rze, by pro­sić o ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzie­ci, a tak­że o wzrost świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa o god­no­ści czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. To tak­że wo­ła­nie do su­mień po­li­ty­ków o tro­skę o do­bre pra­wo chro­nią­ce ży­cie i nie­podej­mo­wa­nie ustaw go­dzą­cych w god­ność człowieka.

Ko­lej­na już piel­grzym­ka obroń­ców ży­cia czło­wie­ka to od­po­wiedź na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”.

Spo­tka­nie na Ja­snej Gó­rze roz­pocz­nie się w ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu Mszą Świę­tą pod prze­wod­nic­twem prze­ora Ja­snej Gó­ry o. Sa­mu­ela Pa­chol­skie­go o godz. 9.30. Bę­dzie wów­czas moż­li­wość pod­ję­cia Du­cho­wej Ad­op­cji Dziec­ka Poczętego.

Dal­sza część spo­tka­nia od­bę­dzie się w au­li św. Ja­na Paw­ła II. Uczest­ni­cy we­zmą udział w uro­czy­stej ga­li wrę­cze­nia na­gród w ju­bi­le­uszo­wej XX Edy­cji kon­kur­su „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę bł. ks. Je­rze­go Popiełuszki.

Te­go­rocz­ne spo­tka­nie na Ja­snej Gó­rze to rów­nież oka­zja do świę­to­wa­nia 25-le­cia po­wsta­nia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Z tej oka­zji przed­sta­wi­my hi­sto­rię na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia na tle prze­mian spo­łecz­no-po­li­tycz­nych, opo­wie­my o po­cząt­kach dzia­ła­nia w obro­nie ży­cia, któ­re się­ga­ją ro­ku 1980 i ści­śle wią­żą się z Piel­grzym­ka­mi na Ja­sną Gó­rę. 25 lat to do­bra oka­zja by za­sta­no­wić się nad du­cho­wym aspek­tem pro-li­fe – gdzie le­ży na­sza si­ła i na­dzie­ja. Bę­dzie to też czas re­flek­sji nad współ­cze­sny­mi wy­zwa­nia­mi, trud­no­ścia­mi ale i szan­sa­mi sto­ją­cy­mi przed obroń­ca­mi życia. 

Spo­tka­nie za­koń­czy się wspól­ną Dro­gą Krzy­żo­wą na Wa­łach Jasnogórskich.

Do udzia­łu w piel­grzym­ce pra­gnie­my za­pro­sić wszyst­kich, dla któ­rych idea obro­ny ży­cia jest bli­ska sercu.

Pro­gram Piel­grzym­ki (sobo­ta, 6 kwiet­nia 2024 r.):

Ka­pli­ca Cu­dow­ne­go Obrazu

9.30 – Msza Świę­ta. Prze­wod­ni­czy oj­ciec prze­or Ja­snej Gó­ry – o. Sa­mu­el Pacholski.

Au­la im. Św. Ja­na Paw­ła II

11.00–12.00 – roz­da­nie na­gród w XX edy­cji kon­kur­su dla mło­dzie­ży im. bł. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”

12.00–14.00 – wy­stą­pie­nia ju­bi­le­uszo­we z oka­zji 25-le­cia po­wsta­nia PSOŻC

  • o. dr Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap – opie­kun du­cho­wy grup pro-life
  • Woj­ciech Zię­ba – pre­zes PSOŻC
  • Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak – dy­rek­tor ds. edu­ka­cji, se­kre­tarz za­rzą­du PSOŻC
  • dr inż. Adam Ki­siel – współ­za­ło­ży­ciel Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzieci
  • pro­jek­cja fil­mu „Tam Ktoś jest!” – 30 lat obro­ny ży­cia w Polsce

14.00–15.30 – prze­rwa obiadowa

15.30 – Dro­ga Krzy­żo­wa na Wa­łach Jasnogórskich

Ok. 16.30 – zakończenie

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj