Tylko życie ma przyszłość!

świadectwo

Macierzyństwo i ojcostwo

Wiem, co dostałam

Od­kąd do­wie­dzie­li­śmy się, że na­sza cór­ka jest cho­ra, mo­dli­li­śmy się, że­by uro­dzi­ła się ży­wa. Chcie­li­śmy mieć ją na rę­kach, chcie­li­śmy ją przy­wi­tać i pożegnać.

Chore dziecko

Nie myślę o swoich ograniczeniach

Ży­ję tak, jak chcę. Ro­bię to, co lu­bię – mó­wi Alek­san­dra Zie­liń­ska w roz­mo­wie o szczę­ściu, nie­peł­no­spraw­no­ści i pod­no­sze­niu ciężarów.