fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Modelka z zespołem Downa

Ellie Goldstein, modelka i twarz kampanii marki Gucci, udowadnia, że osoby z zespołem Downa są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

„Podążam za swoimi nadziejami, marze­niami i sławą”. Słowa zapisane przez Ellie Gold­stein na Insta­gramie nie pozo­stają w ode­rwaniu od rze­czy­wi­stości. Bry­tyjka, która ma zaledwie 18 lat, już zyskała swoje grono fanów w świecie mode­lingu.

Nie­dawno marka Gucci zde­cy­dowała, że to właśnie ona, nasto­latka z zespołem Downa, zostanie twarzą kam­panii maskary Gucci Beauty „L’Obscur”. Można się zasta­nawiać, czy wybranie jej do pro­mo­wania kosmetyku nie jest chwytem spe­cja­listów od public rela­tions i mar­ke­tingu, który ma na celu jedynie ocie­plenie wize­runku marki. Faktem jednak pozo­staje to, że Ellie w tej roli sprawdza się świetnie. Osoby komen­tujące post marki Gucci na Twit­terze, w którym pojawiła się mło­dziutka modelka, zachwycają się jej urodą i pięknym uśmiechem, który topi serce. A sama Ellie uświa­damia spo­łe­czeństwu, że jest w nim miejsce dla wszystkich, w tym osób z zespołem Downa.

Zespół Downa, fachowo nazywany tri­somią 21 chro­mosomu, występuje ze średnią czę­stością ok. 1/700 urodzeń. Ryzyko uro­dzenia chorego dziecka wzrasta wraz z wiekiem matki. Dzieci z zespołem Downa mają nie tylko cha­rak­te­ry­styczny wygląd. Roz­wijają się wolniej od swoich rówie­śników. Prawie zawsze są upo­śle­dzone umy­słowo. Mogą mieć różne wady roz­wojowe. Jednymi z naj­częst­szych wad są u nich wady serca.

W Polsce wykonuje się ok. tysiąc aborcji rocznie (1076 w 2018 r.) głównie w związku z podej­rzeniem nie­peł­no­spraw­ności lub wady letalnej u dziecka. Naj­częstszą przy­czyną zabi­jania dzieci jest podej­rzenie u nich zespołu Downa.

Osoby z tri­somią 21 chro­mosomu coraz czę­ściej podejmują życie zawodowe. Ich historie są wdzięcznym tematem arty­kułów mediów z całego świata. Wszystkie osoby z zespołem Downa są ser­deczne, emo­cjo­nalne i wrażliwe. Nie pozba­wiajmy świata ich obec­ności i uśmiechu. Każdy człowiek ma prawo do życia nie­za­leżnie od dia­gnozy pre­na­talnej, która czasami okazuje się błędna. Naszym zadaniem jako spo­łe­czeństwa jest zapewnić chorym i nie­peł­no­sprawnym osobom godne warunki do życia.

Zachęcamy do prze­czy­tania wywiadu o dia­gno­zo­waniu tri­somii 21 z dr n. med. Kata­rzyną Dąbek, spe­cja­listą neo­na­to­logiem https://pro-life.pl/to-tylko-jeden-dodatkowy-chromosom/ i artykułu o jakości życia chorych z zespołem Downa https://pro-life.pl/zaburzenie-w-kazdej-komorce-ciala/.

 

AG
Źródło: www.rmf.fm, jedenznas.pl, www.mp.pl

%d bloggers like this: