Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Małopolski Dzień Rodzinnej Pieczy Zastępczej-wydarzenie pełne inspiracji i wsparcia

Małopolski Kongres Polityki Społecznej. Fot.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

W ra­mach Ma­ło­pol­skie­go Kon­gre­su Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 18–20 czerw­ca 2024 r., za­pla­no­wa­no spe­cjal­ne wy­da­rze­nie po­świę­co­ne ro­dzin­nej pie­czy za­stęp­czej. Ma­ło­pol­ski Dzień Ro­dzin­nej Pie­czy Za­stęp­czej od­bę­dzie się 18 czerw­ca 2024 r. w Ma­ło­pol­skim Cen­trum Na­uki COGITEON w Krakowie.

Pro­gram wydarzenia

Pod­czas te­go dnia uczest­ni­cy bę­dą mie­li oka­zję za­po­znać się ze zmia­na­mi praw­ny­mi do­ty­czą­cy­mi ro­dzin­nej pie­czy za­stęp­czej oraz no­wy­mi for­ma­mi wspar­cia dla opie­ku­nów za­stęp­czych, ta­ki­mi jak Klu­by Ro­dzi­ca Za­stęp­cze­go. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­no rów­nież dys­ku­sje na te­mat sku­tecz­no­ści kam­pa­nii spo­łecz­nych pro­mu­ją­cych ro­dzi­ciel­stwo zastępcze.

Uho­no­ro­wa­nie zaangażowanych

W trak­cie wy­da­rze­nia od­bę­dzie się ce­re­mo­nia wrę­cze­nia Na­gro­dy Sa­mo­rzą­du Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go – Po­lo­nia Mi­nor dla wy­róż­nia­ją­cych się ro­dzin za­stęp­czych oraz osób pro­wa­dzą­cych ro­dzin­ne do­my dziec­ka. Lau­re­aci i wy­róż­nie­ni w XVI Ma­ło­pol­skim Kon­kur­sie dla ro­dzin za­stęp­czych i ro­dzin­nych do­mów dziec­ka „Mo­ja Ro­dzi­na – ko­cha wspie­ra, bu­du­je” otrzy­ma­ją na­gro­dy i upominki.

Atrak­cje dla najmłodszych

Naj­młod­si uczest­ni­cy wy­da­rze­nia bę­dą mo­gli sko­rzy­stać z atrak­cji przy­go­to­wa­nych przez Ma­ło­pol­skie Cen­trum Na­uki COGITEON. To miej­sce, któ­re in­spi­ru­je do eks­pe­ry­men­to­wa­nia i od­kry­wa­nia świa­ta. Od neu­ro­nów po kon­ste­la­cje, od pach­ną­cej muf­fin­ki po war­kot wier­tar­ki – COGITEON za­pew­ni dzie­ciom nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia i mnó­stwo na­uko­wych zabaw.

Zna­cze­nie wydarzenia

Ma­ło­pol­ski Dzień Ro­dzin­nej Pie­czy Za­stęp­czej to waż­ne wy­da­rze­nie, któ­re ma na ce­lu nie tyl­ko edu­ka­cję i wspar­cie opie­ku­nów za­stęp­czych, ale tak­że pro­mo­wa­nie idei ro­dzi­ciel­stwa za­stęp­cze­go oraz in­te­gra­cję spo­łecz­no­ści za­an­ga­żo­wa­nej w tę for­mę opie­ki nad dziećmi.

jb

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj