Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Ulicami polskich miast przeszły marsze dla życia i rodziny

Marsz dla Życia i Rodziny , 2024, Warszawa. Fot.: facebook.com/marszdlazyciairodziny

W nie­dzie­lę Po­la­cy wy­stą­pi­li w obro­nie ży­cia. Mar­sze dla Ży­cia i Ro­dzi­ny mia­ły miej­sce w 16 róż­nych miej­sco­wo­ściach. Był to sta­now­czy pro­test prze­ciw­ko abor­cji oraz wy­raz wspar­cia dla war­to­ści ro­dzin­nych i su­we­ren­no­ści kraju.

Od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka, Mar­sze dla Ży­cia i Ro­dzi­ny od­by­wa­ją się w po­nad 50 mia­stach Pol­ski, ce­lem jest wy­ra­że­nie sta­now­cze­go sprze­ci­wu wo­bec dzia­łań ogra­ni­cza­ją­cych pra­wa do ży­cia od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Za­chę­tę do udzia­łu w mar­szach wy­ra­ża tak­że Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Polski.

W nie­dzie­lę 16 czerw­ca od­by­ły się mar­sze w War­sza­wie, Kra­ko­wie i Gdań­sku, lecz tak­że w mniej­szych mia­stach, ta­kich jak Łęcz­na, Gry­fi­ce czy Dzierżoniów.

„Mąż i żo­na – ro­dzi­na zjed­no­czo­na”, „Czas na ro­dzi­nę”, „Zjed­no­cze­ni dla ży­cia, ro­dzi­ny i oj­czy­zny” –ta­kie ha­sła moż­na by­ło zo­ba­czyć pod­czas XIX Mar­szu dla Ży­cia i Ro­dzi­ny, któ­ry miał miej­sce w nie­dzie­lę po po­łu­dniu w War­sza­wie. Marsz wy­ru­szył z Pla­cu Trzech Krzy­ży, prze­ma­sze­ro­wał uli­cą Wiej­ską i za­koń­czył się przy Belwederze.

Tra­sa mar­szu zo­sta­ła sta­ran­nie wy­bra­na. Uczest­ni­cy roz­po­czę­li wy­da­rze­nie od Mszy św. w ko­ście­le św. Alek­san­dra, gdzie moż­na jesz­cze zo­ba­czyć śla­dy po wy­da­rze­niach sprzed lat, kie­dy to mia­ły miej­sce „czar­ne” pro­te­sty, a ko­ściół był ce­lo­wo za­nie­czysz­cza­ny far­bą. Marsz za­in­au­gu­ro­wa­no na Pla­cu Trzech Krzy­ży w War­sza­wie, co ma szcze­gól­ne zna­cze­nie z uwa­gi na ak­tu­al­ne kon­tro­wer­sje do­ty­czą­ce obec­no­ści krzy­ży w prze­strze­ni pu­blicz­nej, z któ­ry­mi zwią­za­na jest de­cy­zja pre­zy­den­ta mia­sta. Pa­weł Kwa­śniak dzia­łacz pro-li­fe za­zna­czył, że ich ini­cja­ty­wa wy­ra­ża sprze­ciw wo­bec re­zy­gna­cji z sym­bo­li głę­bo­ko za­ko­rze­nio­nych w pol­skiej tradycji.

Uczest­ni­cy de­mon­stro­wa­li swo­je po­par­cie dla ochro­ny ży­cia od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci, a tak­że pod­kre­śla­li zna­cze­nie ro­dzi­ny oraz mał­żeń­stwa ko­bie­ty i męż­czy­zny. Wśród ich po­stu­la­tów zna­la­zło się rów­nież od­rzu­ce­nie ustaw pro­abor­cyj­nych i przy­wró­ce­nie krzy­ży w war­szaw­skich urzędach.

W oko­li­cy Sej­mu uczest­ni­cy mar­szu mo­dli­li się dzie­siąt­ką ró­żań­ca, wy­ra­ża­jąc jed­no­cze­śnie sprze­ciw wo­bec fi­nan­so­wa­nia pro­ce­du­ry in vi­tro z bu­dże­tu pań­stwa oraz pla­nów le­ga­li­za­cji związ­ków jed­no­pł­cio­wych. W ma­ni­fe­sta­cji po­ja­wił się tak­że pro­test prze­ciw­ko de­cy­zji pre­zy­den­ta War­sza­wy, Ra­fa­ła Trza­skow­skie­go, o usu­nię­ciu krzy­ży ze ścian urzę­dów mia­sta sto­łecz­ne­go. Na trans­pa­ren­tach skan­do­wa­no: „Żą­da­my po­wro­tu krzy­ży na ścia­ny war­szaw­skich urzędów”.

„Chce­my ape­lo­wać o od­rzu­ce­nie przez Sejm wszyst­kich pro­abor­cyj­nych pro­jek­tów, o od­stą­pie­nie od dal­sze­go pro­ce­do­wa­nia pro­jek­tu usta­wy o „mo­wie nie­na­wi­ści” i od dzia­łań zwią­za­nych z le­ga­li­za­cją związ­ków part­ner­skich oraz o za­trzy­ma­nie szko­dli­wych zmian w edukacji.”

Przed­sta­wi­cie­le Cen­trum Ży­cia i Ro­dzi­ny roz­da­wa­li na­klej­ki i łap­ki z lo­go or­ga­ni­za­cji oraz na­pi­sa­mi „Stop abor­cji” i „Wy­bie­ram życie”.

W przo­dzie po­cho­du je­cha­ła cię­ża­rów­ka przy­ozdo­bio­na ba­lo­na­mi, obok niej mniej­szy po­jazd z dzwo­nem „Głos Nie­na­ro­dzo­nych”, któ­ry re­gu­lar­nie dzwo­ni­ły oso­by bio­rą­ce udział w ma­ni­fe­sta­cji. Pod­czas mar­szu zbie­ra­no rów­nież fun­du­sze na wspar­cie Do­mu Sa­mot­nej Mat­ki w Chy­licz­kach ko­ło War­sza­wy. W mar­szu wzię­ły udział licz­ne ro­dzi­ny, mał­żeń­stwa pro­wa­dzą­ce ma­łe dzie­ci w wóz­kach, młod­si i star­si na­sto­lat­ko­wie, ko­bie­ty ocze­ku­ją­ce dziec­ka. Nie za­bra­kło tak­że har­ce­rzy oraz przed­sta­wi­cie­li or­ga­ni­za­cji pro-life.

jb

Źró­dło: ekai.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj