Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Rekordowa kara dla Pabianickiego Centrum Medycznego za odmowę aborcji

Izabela Leszczyna – nominacja na wniosek premiera Donalda Tuska. Fot.: www.gov.pl

Pa­bia­nic­kie Cen­trum Me­dycz­ne zo­sta­ło uka­ra­ne re­kor­do­wą kwo­tą 550 ty­się­cy zło­tych za od­mo­wę wy­ko­na­nia abor­cji, zgod­nie z no­wym roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­ster­stwa Zdro­wia. In­for­ma­cja o na­ło­że­niu ka­ry zo­sta­ła ujaw­nio­na pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej przez mi­ni­ster Iza­be­lę Leszczynę.

No­we prze­pi­sy, któ­re we­szły w ży­cie pod ko­niec ma­ja, na­kła­da­ją na pla­ców­ki me­dycz­ne obo­wią­zek za­pew­nie­nia do­stę­pu do abor­cji w przy­pad­kach do­pusz­czal­nych przez pra­wo. Od­po­wie­dzial­ny za kon­tro­lę Na­ro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia prze­pro­wa­dził po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne w Pa­bia­nic­kim Cen­trum Me­dycz­nym, któ­re za­koń­czy­ło się na­ło­że­niem re­kor­do­wej ka­ry finansowej.

Iza­be­la Lesz­czy­na pod­kre­śli­ła rów­nież, że obec­nie pro­wa­dzo­ne są kon­tro­le wo­bec dwóch ko­lej­nych pod­mio­tów me­dycz­nych, co mo­że skut­ko­wać ko­lej­ny­mi ka­ra­mi. Jak twier­dzi mi­ni­ster, prze­strze­ga­nie no­wych wa­run­ków umów o udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych jest klu­czo­we, po­nie­waż na­ru­sze­nia mo­gą skut­ko­wać ka­rą fi­nan­so­wą do 2 proc. war­to­ści umo­wy oraz na­wet roz­wią­za­niem umo­wy bez za­cho­wa­nia okre­su wypowiedzenia.

Roz­po­rzą­dze­nie ma na ce­lu za­pew­nie­nie, że każ­dy szpi­tal bę­dzie miał co naj­mniej jed­ne­go le­ka­rza zdol­ne­go do wy­ko­na­nia abor­cji w przy­pad­kach, gdy jest to nie­zbęd­ne dla ochro­ny ży­cia lub zdro­wia ko­bie­ty. No­we prze­pi­sy ma­ją zwięk­szyć do­stęp­ność te­go kon­tro­wer­syj­ne­go za­bie­gu me­dycz­ne­go w Pol­sce, za­pew­nia­jąc peł­ne prze­strze­ga­nie przepisów.

Kon­tro­le prze­pro­wa­dza­ne przez NFZ ma­ją na ce­lu mo­ni­to­ro­wa­nie i eg­ze­kwo­wa­nie prze­strze­ga­nia no­wych re­gu­la­cji przez wszyst­kie pla­ców­ki me­dycz­ne w kra­ju. Sy­tu­acja w Pa­bia­ni­cach jest pierw­szym ta­kim przy­pad­kiem, gdzie na­ło­żo­no tak wy­so­ką ka­rę za od­mo­wę aborcji.

Mi­ni­ster Iza­be­la Lesz­czy­na po­dej­mu­jąc de­cy­zję o na­ło­że­niu re­kor­do­wej ka­ry na Pa­bia­nic­kie Cen­trum Me­dycz­ne za od­mo­wę abor­cji, wy­sy­ła ja­sny sy­gnał. Su­ro­we eg­ze­kwo­wa­nie prze­pi­sów sta­wia na ostrzu no­ża le­ka­rzy, któ­rzy kie­ru­ją się su­mie­niem. Klau­zu­la su­mie­nia jest fun­da­men­tal­nym pra­wem. Dy­rek­to­rzy szpi­ta­li, po­dob­nie jak le­ka­rze, po­win­ni mieć pra­wo do dzia­ła­nia zgod­nie z wła­snym su­mie­niem. Zmu­sza­nie ich do za­trud­nia­nia le­ka­rzy wy­ko­nu­ją­cych abor­cje, wbrew ich prze­ko­na­niom mo­ral­nym, sta­no­wi na­ru­sze­nie ich wol­no­ści su­mie­nia i etycz­nych war­to­ści. Obec­ne prze­pi­sy sta­wia­ją ich w trud­nej sy­tu­acji mo­ral­nej. Mu­szą oni wy­bie­rać mię­dzy prze­strze­ga­niem pra­wa a za­cho­wa­niem wła­snych przekonań.

 

jb
Źró­dło: dorzeczy.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj