Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Melinda Gates wyda miliard dolarów na promowanie aborcji

Bil i Melinda Gates. Fot.: wikimedia.org

Me­lin­da Ga­tes nie­daw­no zdo­by­ła mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę dzię­ki swo­jej de­cy­zji o prze­ka­za­niu mi­liar­da do­la­rów na pro­mo­wa­nie abor­cji. Więk­szość do­nie­sień pra­so­wych nie wspo­mi­na o tym, że Ga­tes jest ka­to­licz­ką, któ­ra ce­le­bru­je swo­ją wia­rę, mi­mo że ta de­cy­zja stoi w sprzecz­no­ści z na­uka­mi Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go pro-life.

We­dług in­for­ma­cji z Li­fe­News, Ga­tes za­mie­rza wy­dać mi­liard do­la­rów w cią­gu dwóch lat na pro­jek­ty wspie­ra­ją­ce to, co okre­śla ja­ko „pra­wa ko­biet”. Wspar­cie fi­nan­so­we ma tra­fić do róż­nych or­ga­ni­za­cji, w tym Cen­trum Praw Re­pro­duk­cyj­nych oraz The 19th, zde­cy­do­wa­nie po­pie­ra­ją­cych aborcję.

No­wa ini­cja­ty­wa ro­dzi­ny Ga­tes do­ty­czy wzno­wie­nia ich dzia­łań fi­lan­tro­pij­nych, w któ­rych głów­nym te­ma­tem jest abor­cja, uzy­sku­ją­cym pierw­szeń­stwo na­wet po pro­mo­wa­niu abor­cji na szcze­blu glo­bal­nym wraz z Fun­da­cją Gatesów.

Cho­ciaż Ga­tes uwa­ża się za ka­to­licz­kę, jej dzia­ła­nia nie ko­re­spon­du­ją z za­sa­da­mi pro-li­fe Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go. W swo­im sta­no­wi­sku pod­kre­śli­ła: „Wpro­wa­dzam swo­ją wia­rę w czyn, kie­dy wy­ru­szam w te­ren i spo­ty­kam ko­bie­ty, któ­re py­ta­ją mnie o środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne” – pi­sze Ga­tes. Po­ma­ga­nie ko­bie­tom, któ­re chcą za­pla­no­wać cią­żę ze wzglę­du na zdro­wie swo­je i swo­ich dzie­ci, „jest zgod­ne z na­uką Chry­stu­sa o mi­ło­ści bliź­nie­go”. Wie­le osób zwra­ca uwa­gę na sprzecz­ność z na­ucza­niem Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go. De­cy­zja o pro­mo­wa­niu abor­cji wbrew za­sa­dom re­li­gij­nym bu­dzi kon­tro­wer­sje i od­bie­ga od tra­dy­cyj­nych po­glą­dów wia­ry katolickiej.

W wy­wia­dzie dla te­le­wi­zji pu­blicz­nej Me­lin­da po­wie­dzia­ła, że chce, aby mi­lio­ny ko­biet pro­szą­cych o an­ty­kon­cep­cję otrzy­ma­ły ją, po­nie­waż „dla wie­lu z nich jest to sy­tu­acja ży­cia i śmier­ci”. Po­wie­dzia­ła, że na pod­sta­wie ba­dań „środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne to naj­więk­sza in­no­wa­cja ra­tu­ją­ca ży­cie, eli­mi­nu­ją­ca ubó­stwo i wzmac­nia­ją­ca po­zy­cję ko­biet, ja­ką kie­dy­kol­wiek stworzono”.

Jed­nak ist­nie­je zu­peł­nie in­na per­spek­ty­wa na tę kwe­stię. Ko­bie­ty w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się na­praw­dę po­trze­bu­ją lep­szych usług zdro­wot­nych, więk­szych moż­li­wo­ści eko­no­micz­nych oraz wspar­cia w za­kre­sie cią­ży i edu­ka­cji do­ty­czą­cej na­tu­ral­nych me­tod pla­no­wa­nia ro­dzi­ny, aby za­pew­nić dzie­ciom god­ne wa­run­ki roz­wo­ju. Ist­nie­je gru­pa osób, któ­re uwa­ża­ją, że sto­so­wa­nie an­ty­kon­cep­cji jest bar­dziej prak­tycz­ne, po­nie­waż po­zwa­la ko­bie­tom na swo­bod­ne upra­wia­nie sek­su 24 go­dzi­ny na do­bę, 7 dni w ty­go­dniu. Jed­nak­że, ta­kie po­dej­ście nie sprzy­ja wzmoc­nie­niu praw­dzi­wej god­no­ści czło­wie­ka. Po­nad­to, gdy an­ty­kon­cep­cja za­wo­dzi, każ­da cią­ża sta­je się nie­ocze­ki­wa­na i obar­czo­na wy­so­kim ry­zy­kiem aborcji.

To wła­śnie jest pro­blem z an­ty­kon­cep­cją. Od­mo­wa po­czę­cia to jed­no, ale ma­so­we za­bi­ja­nie mi­lio­nów lu­dzi to zu­peł­nie in­na spra­wa, w któ­rej Ga­tes, z pew­no­ścią nie re­pre­zen­tu­je ka­to­lic­ką etykę.

 

jb
Źró­dło: lifenews.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj