Tylko życie ma przyszłość!

Bez kategorii

Wystawa

Serce czło­wieka zaczyna bić w 3. tygodniu od poczęcia. Powyżej EKG zare­je­strowane w 8. tygodniu życia. (L. Stern, J. Lind, E. Kaplan:

Newsletter pro-life. Potwierdź zapis

Uwaga, to jeszcze nie wszystko. Wysła­liśmy Ci maila o tytule „Ważne. Potwierdź zapis do new­slettera”. Sprawdź swoją skrzynkę mailową i kliknij w przycisk

Potwierdziliśmy Twój adres e‑mail

Sukes!!! Dzię­kujemy, że potwier­dziłeś swój zapis na webinar. Wyślemy Ci kilka wia­do­mości, które pozwolą Ci mak­sy­malnie efek­tywnie sko­rzystać z webinaru. Aby

Maseczki pro-life

Jesteś za życiem? Kochasz i sza­nujesz życie ludzkie od poczęcia? Opo­wiadasz się za ochroną życia star­szych ludzi zagro­żonych euta­nazją? Jeśli tak,

WAŻNE. Potwierdź zapis do listy

Wysła­liśmy Ci maila o tytule „Ważne. Potwierdź zapis na webinar”. Sprawdź swoją skrzynkę mailową i kliknij w przycisk „Potwierdzam zapis” w otrzy­manej wia­do­mości. Tylko wówczas

Baza wiedzy

Pozwolę ci odejść

O tym, że waż­niejsza od upo­rczywej terapii jest kochająca obecność z dr Hanną Kajdas-Dudą roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Bez kategorii

Różyczka taka, jaka była

Po tej stronie brzucha Różyczka żyła tylko cztery godziny. Wystar­czyło, by jej krucha obecność dała Ewie i Tomkowi nową per­spektywę i pokazała, na czym polega bez­in­te­re­sowna miłość.

Film „Inżynier”

„Inżynier”, film doku­men­talny, czas trwania: 28:14 Pierwszy film o obrońcy życia dr. inż. Antonim Ziębie – zało­ży­cielu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia

Adres potwierdzony. Dziękuję!

Witam Cię ser­decznie w gronie sub­skry­bentów New­slettera pro-life.pl. Od tej pory będziesz otrzy­mywać infor­macje z dzie­dziny obrony życia czło­wieka z Polski i ze świata,