fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Bez kategorii

Różyczka taka, jaka była

Po tej stronie brzucha Różyczka żyła tylko cztery godziny. Wystar­czyło, by jej krucha obecność dała Ewie i Tomkowi nową per­spektywę i pokazała, na czym polega bez­in­te­re­sowna miłość.

Baza wiedzy

Pozwolę ci odejść

O tym, że waż­niejsza od upo­rczywej terapii jest kochająca obecność z dr Hanną Kajdas-Dudą roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Film „Inżynier”

„Inżynier”, film doku­men­talny, czas trwania: 28:14 Pierwszy film o obrońcy życia dr. inż. Antonim Ziębie – zało­ży­cielu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia

Adres potwierdzony. Dziękuję!

Witam Cię ser­decznie w gronie sub­skry­bentów New­slettera pro-life.pl. Od tej pory co dwa tygodnie będziesz otrzy­mywać infor­macje z dzie­dziny obrony życia człowieka