Tylko życie ma przyszłość!

„Życie. Bez wyjątków” – książka-cegiełka na ochronę życia

Gdy słowo „kocham” pokazuje, co ma sens

Książ­ka „Ży­cie. Bez wy­jąt­ków” opi­su­je hi­sto­rie z ży­cia. Mó­wi o dzie­ciach, któ­re wy­mknę­ły się dia­gno­zom. Po­zna­je­my zu­peł­nie zdro­we (!) dzie­ci, któ­re w świe­tle „pra­wa” moż­na by­ło po­zba­wić ży­cia, bo otrzy­ma­ły nie­ko­rzyst­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną. Po­zna­je­my cud życia.

Po­zna­je­my chłop­ca, o któ­rym mó­wio­no, że „bę­dzie ro­ślin­ką” – je­śli w ogó­le prze­ży­je. „Od­po­wie­dzia­łam sta­now­czo, że do koń­ca bę­dę wal­czyć o mo­je­go syn­ka” – opo­wia­da ma­ma Szym­ka, dziś.… zu­peł­nie zdrowego.

Ga­bry­sia, któ­ra mia­ła się uro­dzić z ze­spo­łem Do­wna, jest zu­peł­nie zdrowa.

Nie wszyst­kie hi­sto­rie przy­no­szą na­ro­dzi­ny zdro­we­go dziec­ka. Spo­ty­ka­my też ro­dzi­ców, któ­rzy z mi­ło­ścią przy­ję­li dziec­ko z niepełnosprawnością.

„Po­wie­dzia­no mi, że naj­lep­sze, co moż­na zro­bić dla dziec­ka, to nie po­zwo­lić mu na ka­le­kie i tra­gicz­ne ży­cie w cier­pie­niu i udrę­ce” – usły­sza­ła ma­ma Po­li. Su­ge­ro­wa­no jej abor­cję. Dziew­czyn­ka mia­ła uro­dzić się bez mó­zgu. Po­la uro­dzi­ła się z wo­do­gło­wiem, roz­sz­cze­pem krę­go­słu­pa i po­ra­że­niem wiot­kim koń­czyn dol­nych. Dziś, po ope­ra­cjach, ra­dzi so­bie do­brze – jak wi­dać na zdjęciu!

„Mo­je dziec­ko, wy­ję­te spod ochro­ny pra­wa, by­ło trak­to­wa­ne jak od­pad me­dycz­ny. To nie był wy­bór, jak się pięk­nie mó­wi. To by­ła na­sza wal­ka, aby w wiel­kim sto­łecz­nym szpi­ta­lu ktoś za­ak­cep­to­wał na­szą wo­lę kon­ty­nu­acji cią­ży”. Po przed­wcze­snym po­ro­dzie, po no­wo­two­rze ło­ży­ska le­karz ra­to­wał Ma­ry­się – jak mó­wił – tyl­ko ze wzglę­du na bła­ga­nia jej ma­my, ko­le­żan­ki po fa­chu. Twier­dził, że je­śli dziec­ko cu­dem prze­ży­je, to bę­dzie ro­ślin­ką. Jak jest dziś? „Każ­de ko­cham wy­po­wie­dzia­ne przez Ma­ry­się moc­no po­ka­zu­je, że na­sza wal­ka mia­ła sens”.

Cza­sem ro­dzi­ce to­wa­rzy­szy­li dziec­ku do koń­ca je­go krót­kie­go ży­cia. Z ni­mi po­zna­je­my sens pożegnania.

Wy­bra­li­śmy ży­cie. Ró­życz­ka uro­dzi­ła się i by­ła z na­mi pa­rę go­dzin, któ­re by­ły jed­ny­mi z naj­trud­niej­szych i za­ra­zem naj­pięk­niej­szych na świecie”.

Czy jest to więc książ­ka o ży­ciu czy o śmier­ci? O ży­ciu, któ­re zwy­cię­ża na­wet śmierć. O na­dziei, któ­ra jest więk­sza niż lęk i o mi­ło­ści, któ­ra wszyst­ko prze­trzy­ma. Za­mów już dziś ten wy­jąt­ko­wy zbiór re­por­ta­ży, któ­re na­pi­sa­ło ży­cie. Książ­ka ma 173 stro­ny, za­wie­ra pięk­ne zdjęcia.

Za­ma­wia­jąc książ­kę-ce­gieł­kę, wspie­rasz ro­dzi­ny wy­cho­wu­ją­ce nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci i sa­mot­ne ma­my oraz po­ma­gasz nam pro­wa­dzić po­zy­tyw­ną edu­ka­cję pro-life.

Koszt wy­da­nia książ­ki to 19 zł. Książ­kę za­mó­wić można:

  • wy­peł­nia­jąc for­mu­larz za­miesz­czo­ny poniżej 
  • te­le­fo­nicz­nie w go­dzi­nach 8.00 – 16.00 pod nu­me­rem 12 311 02 61
  • pi­sząc na adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/1
31–142 Kra­ków

Pro­si­my nie wy­sy­łać pie­nię­dzy z gó­ry! Za książ­kę za­pła­cą Pań­stwo po otrzy­ma­niu prze­sył­ki pocz­to­wej. Za­mó­wie­nia re­ali­zu­je­my w cią­gu dwóch dni roboczych.

Formularz zamówienia: