fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Film „Inżynier”

„Inżynier”, film doku­men­talny, czas trwania: 28:14

Pierwszy film o obrońcy życia dr. inż. Antonim Ziębie – zało­ży­cielu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka.

W pierwszą rocznicę śmierci śp. dr. inż. Anto­niego Zięby – „Inży­niera”, która zbiegła się z dwu­dzie­sto­leciem dzia­łal­ności Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, z potrzeby serca powstał film doku­men­talny, w którym rodzina, przy­ja­ciele i współ­pra­cownicy wspo­minają Inży­niera i opo­wiadają o jego walce w obronie życia dzieci nie­na­ro­dzonych, która roz­po­częła się w czasach reżimu komu­ni­stycznego.

Przez prawie 40 lat Inżynier nie­stru­dzenie zabiegał, by prawda o tym, że życie czło­wieka zaczyna się od momentu poczęcia, a aborcja jest bru­talnym mor­der­stwem doko­nanym na bez­bronnym dziecku, przebiła się do jak naj­szerszej świa­do­mości spo­łecznej, a następnie zna­lazła kon­kretny wyraz w zapisie Kon­sty­tucji RP o prawnej ochronie życia każdego czło­wieka.

Pro­ducent: Woj­ciech Zięba
Pro­dukcja: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka
Sce­na­riusz i reży­seria: Mateusz Gurbiel, Kata­rzyna Urban
Zdjęcia i montaż: Dariusz Kanclerz
Muzyka: Digital Juice, Inc: „Bre­athless” – komp. Curt Mac­Donald, „Dream Catcher”, „Rise Again” – komp. Eric Palmer
W filmie wyko­rzy­stano foto­grafie Arturo Mari oraz zdjęcia z Naro­dowego Archiwum Cyfrowego oraz z Wiki­media Commons
Ujęcia z kard. Sta­ni­sławem Dzi­wiszem: Joanna Adamik, Kata­rzyna Kata­rzyńska
Ujęcia z Bazyliki Mariackiej: Mie­czysław Pabis

Kraków, 2019

%d bloggers like this: