Tylko życie ma przyszłość!

Maseczki pro-life

Je­steś za życiem?

Ko­chasz i sza­nu­jesz ży­cie ludz­kie od poczęcia?

Opo­wia­dasz się za ochro­ną ży­cia star­szych lu­dzi za­gro­żo­nych eutanazją?

Je­śli tak, to za­chę­ca­my do no­sze­nia ma­secz­ki pro-li­fe. Bę­dzie wy­ra­że­niem na­sze­go po­sza­no­wa­nia ludz­kie­go ży­cia od po­czę­cia i po­ka­że, że obej­mu­je­my tro­ską tak­że star­szych scho­ro­wa­nych lu­dzi. Ze sta­ty­styk wy­ni­ka, że za­kła­da­nie ma­se­czek po­ma­ga w znacz­nym stop­niu ogra­ni­czać roz­prze­strze­nia­nie się ko­ro­na­wi­ru­sa. Je­śli no­sisz na­szą ma­secz­kę, chro­nisz sie­bie, chro­nisz też swo­ich bli­skich i jed­no­cze­śnie chro­nisz ży­cie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Ma­secz­ki pro-li­fe są ce­gieł­ka­mi na na­szą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i charytatywną.

Ma­ska ma er­go­no­micz­ny kształt i skła­da się z 3 war­stwo­we­go mięk­kie­go ma­te­ria­łu. Moż­li­wość re­gu­la­cji w gór­nej czę­ści za­pew­nia kom­for­to­we i wy­god­ne do­pa­so­wa­nie. Ma­secz­ki są ko­lo­ru bia­łe­go z czer­wo­nym na­dru­kiem dziec­ka nienarodzonego.

Koszt wy­pro­du­ko­wa­nia jed­nej ma­secz­ki wraz z prze­sył­ką wy­no­si 20 zł.

Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych za­mó­wie­niem pro­si­my o kon­takt ma­ilo­wy: biuro@pro-life.pl lub te­le­fo­nicz­ny 12 421 08 43 w go­dzi­nach 8.00 – 16.00,

Nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci po­trze­bu­ją Two­je­go świa­dec­twa. Chro­nię sie­bie, chro­nię nie­na­ro­dzo­nych, chro­nię swo­ich bliskich.

Noś ma­secz­kę pro-life!