fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Maseczki pro-life

Jesteś za życiem?

Kochasz i sza­nujesz życie ludzkie od poczęcia?

Opo­wiadasz się za ochroną życia star­szych ludzi zagro­żonych eutanazją?

Jeśli tak, to zachęcamy do noszenia maseczki pro-life. Będzie wyra­żeniem naszego posza­no­wania ludz­kiego życia od poczęcia i pokaże, że obej­mujemy troską także star­szych scho­ro­wanych ludzi. Ze sta­tystyk wynika, że zakła­danie maseczek pomaga w znacznym stopniu ogra­niczać roz­prze­strze­nianie się koro­na­wirusa. Jeśli nosisz naszą maseczkę, chronisz siebie, chronisz też swoich bli­skich i jed­no­cześnie chronisz życie nie­na­ro­dzonych dzieci. Maseczki pro-life są cegiełkami na naszą dzia­łalność edu­ka­cyjną i charytatywną.

Maska ma ergo­no­miczny kształt i składa się z 3 war­stwowego mięk­kiego mate­riału. Moż­liwość regu­lacji w górnej części zapewnia kom­fortowe i wygodne dopa­so­wanie. Maseczki są koloru białego z czer­wonym nadrukiem dziecka nienarodzonego.

Koszt wypro­du­ko­wania jednej maseczki wraz z prze­syłką wynosi 20 zł.

Wszystkich zain­te­re­so­wanych zamó­wieniem prosimy o kontakt mailowy: biuro@pro-life.pl lub tele­fo­niczny 12 421 08 43 w godzinach 8.00 – 16.00,

Nie­na­ro­dzone dzieci potrzebują Twojego świa­dectwa. Chronię siebie, chronię nie­na­ro­dzonych, chronię swoich bliskich.

Noś maseczkę pro-life!