Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

WAŻNE. Potwierdź zapis do listy

Wy­sła­li­śmy Ci ma­ila o ty­tu­le „Waż­ne. Po­twierdź za­pis na we­bi­nar”. Sprawdź swo­ją skrzyn­kę ma­ilo­wą i klik­nij w przy­cisk „Po­twier­dzam za­pis” w otrzy­ma­nej wia­do­mo­ści. Tyl­ko wów­czas bę­dzie­my mo­gli wy­sy­łać Ci powiadomienia.

Je­śli nie wi­dzisz jej w swo­jej skrzynce:

  • sprawdź w ka­ta­lo­gu „Ofer­ty”, „Spo­łecz­no­ści” lub w spamie,
  • za­pisz się jesz­cze raz, być mo­że w ad­res wkra­da­ła się li­te­rów­ka co nie­ste­ty czę­sto się zdarza 🙂

 

Do zo­ba­cze­nia

Ze­spół Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj