Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Kluby Pro-Life

To gru­pa osób, dla któ­rych waż­ne są ide­ały pro-li­fe. Człon­ko­wie Klu­bu Pro-Li­fe czy­ta­ją na swo­ich spo­tka­niach Evan­ge­lium vi­tae i dys­ku­tu­ją o bie­żą­cych wy­da­rze­niach. Pra­cu­ją w opar­ciu o ma­te­ria­ły wy­da­ne przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Te­raz mo­żesz do­łą­czyć do jed­ne­go ogól­no­pol­skie­go Klu­bu Pro-Li­fe on­li­ne, ale wraz ze wzro­stem licz­by Klu­bo­wi­czów bę­dzie­my za­chę­cać do two­rze­nia lo­kal­nych Klubów.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj