Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Premiera filmu „Skrzydła miłości” w TV Trwam

Jest nam mi­ło po­in­for­mo­wać, że nasz film do­ku­men­tal­ny pt. „Skrzy­dła mi­ło­ści” zo­sta­nie wy­emi­to­wa­ny w TV Trwam w nie­dzie­lę, 18.09.22 o godz. 14:15.
To opo­wieść o si­le ro­dzin­nej mi­ło­ści. Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy wy­cho­wu­ją trój­kę dzie­ci. Naj­młod­sza ich có­recz­ka, We­ro­ni­ka, ma ze­spół Do­wna. Od jej na­ro­dzin przez ca­ły rok cho­dzą w skar­pet­kach nie do pa­ry i są jesz­cze bar­dziej ra­do­śni. Nie uwa­ża­ją, by po­ja­wie­nie się w ich ro­dzi­nie cho­re­go dziec­ka wy­wró­ci­ło świat do gó­ry no­ga­mi.  W nie­dzie­lę za­pra­sza­my przed ekra­ny a te­raz do obej­rze­nia krót­kie­go zwia­stu­na filmowego:
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj