Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

18 stycznia, 2021

40 dni dla Życia

Trwa­ją za­pi­sy do X edy­cji ak­cji „40 dni dla Ży­cia” or­ga­ni­zo­wa­nej przez Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży Die­ce­zji Le­gnic­kiej przy współ­pra­cy z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Przeczytaj więcej »