Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

40 dni dla Życia

Trwa­ją za­pi­sy do X edy­cji ak­cji „40 dni dla Ży­cia” or­ga­ni­zo­wa­nej przez Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży Die­ce­zji Le­gnic­kiej przy współ­pra­cy z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Za­pra­sza­my wszyst­kich do udzia­łu w wy­da­rze­niu pro-li­fe „40 dni dla ży­cia”. Ży­cie jest naj­więk­szym da­rem, ja­ki czło­wiek otrzy­mał od Bo­ga. Każ­dy ma wiel­ką nie­za­prze­czal­ną god­ność i nie­pod­wa­żal­ne pra­wo do ży­cia, jed­nak­że nie za­wsze o tym pa­mię­ta­my… A czy by­li­by­śmy w sta­nie prze­zna­czyć go­dzi­nę pod­czas Wiel­kie­go Po­stu na mo­dli­twę w tej intencji?

Na czym po­le­ga akcja?

Przez Wiel­ki Post – 960 go­dzin – nie­ustan­nie trwać bę­dzie mo­dli­twa w in­ten­cji Ży­cia. Mo­dli­tew­ny „szturm do Nie­ba” roz­pocz­nie się w Śro­dę Po­piel­co­wą – 17 lu­te­go o go­dzi­nie 13.00 i za­koń­czy się o 13.00 w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą 28 mar­ca 2021 roku.

Na­szym pra­gnie­niem jest, aby Ży­cie by­ło sza­no­wa­ne na każ­dym eta­pie – od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci; aby by­ło ob­da­rza­ne mi­ło­ścią na wzór mi­ło­ści Chry­stu­so­wej. Mo­dli­my się szcze­gól­nie w obro­nie nie­na­ro­dzo­nych, któ­re nie mo­gą sa­me za­dbać o sie­bie, by każ­de z nich zo­sta­ło po­ko­cha­ne, a tak­że w in­ten­cji ich ro­dzi­ców – o mi­łość i od­wa­gę oraz wyj­ście z trud­nej sy­tu­acji. Na­szą in­ten­cją jest tak­że po­kój na świe­cie, któ­ry jest ści­śle po­wią­za­ny z kwe­stią po­sza­no­wa­nia Życia.

Jak się moż­na zapisać?

Aby przy­łą­czyć się do ak­cji wy­star­czy za­de­kla­ro­wać kon­kret­ną go­dzi­nę (jed­ną lub wię­cej w za­leż­no­ści od chę­ci i moż­li­wo­ści) mo­dli­twy w in­ten­cji Ży­cia. Mo­dli­twa jest do­wol­na (mo­że być np. Ró­ża­niec, Ko­ron­ka do Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia i in.), mo­że być in­dy­wi­du­al­na lub wspól­no­to­wa; waż­ne, by trwa­ła peł­ną go­dzi­nę, aby za­cho­wać ciągłość.

Za­pi­sy już ru­szy­ły i przyj­mo­wa­ne są te­le­fo­nicz­nie pod nu­me­rem 513 129 362 oraz ma­ilo­wo zapisy@40dnidlazycia.pl

Szcze­gó­ły ak­cji do­stęp­ne są na stro­nie www.40dnidlazycia.pl

Ka­len­darz z wol­ny­mi go­dzi­na­mi znaj­du­je się rów­nież na stro­nie Sto­wa­rzy­sze­nia www.ksm.legnica.pl w za­kład­ce „40 dni dla Życia”.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich do przy­łą­cze­nia się do ak­cji i da­wa­nia świa­dec­twa wiary!

40 dni dla Życia 2021

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj