fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

40 dni dla Życia

Trwają zapisy do X edycji akcji „40 dni dla Życia” orga­ni­zo­wanej przez Kato­lickie Sto­wa­rzy­szenie Mło­dzieży Die­cezji Legnickiej przy współ­pracy z Polskim Sto­wa­rzy­szeniem Obrońców Życia Człowieka.

Zapra­szamy wszystkich do udziału w wyda­rzeniu pro-life „40 dni dla życia”. Życie jest naj­większym darem, jaki człowiek otrzymał od Boga. Każdy ma wielką nie­za­prze­czalną godność i nie­pod­wa­żalne prawo do życia, jed­nakże nie zawsze o tym pamiętamy… A czy byli­byśmy w stanie prze­znaczyć godzinę podczas Wiel­kiego Postu na modlitwę w tej intencji?

Na czym polega akcja?

Przez Wielki Post – 960 godzin – nie­ustannie trwać będzie modlitwa w intencji Życia. Modli­tewny „szturm do Nieba” roz­pocznie się w Środę Popielcową – 17 lutego o godzinie 13.00 i zakończy się o 13.00 w Nie­dzielę Palmową 28 marca 2021 roku.

Naszym pra­gnieniem jest, aby Życie było sza­nowane na każdym etapie – od poczęcia do natu­ralnej śmierci; aby było obda­rzane miłością na wzór miłości Chry­stu­sowej. Modlimy się szcze­gólnie w obronie nie­na­ro­dzonych, które nie mogą same zadbać o siebie, by każde z nich zostało poko­chane, a także w intencji ich rodziców – o miłość i odwagę oraz wyjście z trudnej sytuacji. Naszą intencją jest także pokój na świecie, który jest ściśle powiązany z kwestią posza­no­wania Życia.

Jak się można zapisać?

Aby przy­łączyć się do akcji wystarczy zade­kla­rować kon­kretną godzinę (jedną lub więcej w zależ­ności od chęci i moż­li­wości) modlitwy w intencji Życia. Modlitwa jest dowolna (może być np. Różaniec, Koronka do Bożego Miło­sierdzia i in.), może być indy­wi­dualna lub wspól­notowa; ważne, by trwała pełną godzinę, aby zachować ciągłość.

Zapisy już ruszyły i przyj­mowane są tele­fo­nicznie pod numerem 513 129 362 oraz mailowo zapisy@40dnidlazycia.pl

Szczegóły akcji dostępne są na stronie www.40dnidlazycia.pl

Kalendarz z wolnymi godzinami znajduje się również na stronie Sto­wa­rzy­szenia www.ksm.legnica.pl w zakładce „40 dni dla Życia”.

Ser­decznie zapra­szamy wszystkich do przy­łą­czenia się do akcji i dawania świa­dectwa wiary!

40 dni dla Życia 2021

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj