Tylko życie ma przyszłość!

Letnia Akademia Pro-Life

Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to pro­po­zy­cja dla mło­dych w wie­ku 18–30 lat chcą­cych bro­nić ży­cia czło­wie­ka. Pra­gnie­my, by uczest­ni­cy wy­jaz­du po­głę­bi­li swo­ją wie­dzę na te­mat naj­waż­niej­szych za­gad­nień bio­etycz­nych, a po­tem dzie­li­li się nią z ro­dzi­ną, przy­ja­ciół­mi i zna­jo­my­mi w ich miej­scach na­uki i pracy.

Każ­de­go dnia bę­dą się od­by­wać warsz­ta­ty w ka­me­ral­nej gru­pie. Po nich wy­ru­szy­my na zwie­dza­nie Kra­ko­wa. W pla­nie tak­że co­dzien­na Eu­cha­ry­stia i wie­czor­ne spo­tka­nia na ta­ra­sie z cie­ka­wy­mi go­ść­mi. Udział w Aka­de­mii mo­że być świet­ną oka­zją do na­wią­za­nia zna­jo­mo­ści z oso­ba­mi o po­dob­nych po­glą­dach z ca­łej Polski. 

Da­ta: 3 – 7 sierp­nia 2021 r.

Miej­sce: Do­mus Ma­ter – Ho­tel z ser­cem i du­szą (https://domusmater.pl/), ul. Sa­ska 2C, 30–715 Kraków

Uczest­ni­cy: za­pra­sza­my wszyst­kich mi­ło­śni­ków ży­cia w wie­ku 18–30 lat (je­śli masz 31, a chcesz wziąć udział, na­pisz do nas: kontakt@pro-life.pl). Ukoń­czo­ny 18. r.ż. jest wa­run­kiem ko­niecz­nym udzia­łu w warsztatach.

Koszt: or­ga­ni­za­tor, czy­li Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, po­kry­wa koszt uczest­nic­twa w warsz­ta­tach oraz wy­ży­wie­nia (3 po­sił­ki dzien­nie) i za­kwa­te­ro­wa­nia. Orien­ta­cyj­ny koszt do­dat­ko­wych atrak­cji (prze­jaz­dy ko­mu­ni­ka­cją miej­ską, bi­le­ty wstę­pów itd.) wy­no­si ok. 200 zł (płat­ny przez uczest­ni­ków go­tów­ką na miejscu).

Oprócz warsz­ta­tów w pro­gra­mie: co­dzien­ne Msze św., po­god­ne wie­czo­ry, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi, wspól­ne wy­ciecz­ki, tu­ry­sty­ka miej­ska (w za­leż­no­ści od ak­tu­al­nej sy­tu­acji pandemicznej).

Opie­kę du­cho­wą nad uczest­ni­ka­mi bę­dzie spra­wo­wał o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFMCap.

Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Warsz­ta­ty są ka­me­ral­ne, mak­sy­mal­na licz­ba uczest­ni­ków: 20 osób.

Wa­run­kiem uczest­nic­twa jest przy­sła­nie wy­peł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go do­stęp­ne­go tu­taj: Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe 2021 – for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

For­mu­la­rze pro­si­my wy­sy­łać pod ad­res: kontakt@pro-life.pl i pocz­tą pod ad­res or­ga­ni­za­to­ra lub ory­gi­nał przy­wieźć ze sobą.

Wy­da­rze­nie od­bę­dzie się zgod­nie z za­cho­wa­niem za­sad re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go. Po przy­jeź­dzie na warsz­ta­ty każ­dy Uczest­nik zo­sta­nie po­pro­szo­ny o pod­pi­sa­nie oświad­cze­nia o sta­nie zdro­wia (moż­na je prze­czy­tać tu­taj: Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe 2021 – oświad­cze­nie oraz klau­zu­li RODO.

Prze­twa­rza­my da­ne, któ­re po­wie­rzy­li nam Pań­stwo pod­czas za­pi­sy­wa­nia się do udzia­łu w wy­da­rze­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka (ta­kich jak kon­fe­ren­cje, sym­po­zja, kon­kur­sy, wy­jaz­dy na piel­grzym­ki, kon­cer­ty itp.), a wy­ma­ga­ją­cych po­da­nia nam pew­nych da­nych oso­bo­wych. Dzia­ła­nia te­go ty­pu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie ze­bra­nych zgód (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Peł­na treść klau­zu­li RODO znaj­du­je się tu­taj: Klau­zu­la o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych.

Do po­bra­nia: Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe 2021 – plakat

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj