Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Letnia Akademia Pro-Life 2022

Letnia Akademia Pro-Life 2021

Mo­żesz za­pi­sać się na li­stę ocze­ku­ją­cych na ko­lej­ną Aka­de­mię Pro-Li­fe pi­sząc na ma­ila kontakt(małpa)pro-life.pl.

Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to 5 dnio­we warsz­ta­ty dla tych, któ­rzy chcą bro­nić ży­cia czło­wie­ka. Pra­gnie­my, by uczest­ni­cy po­głę­bi­li swo­ją wie­dzę na te­mat naj­waż­niej­szych za­gad­nień bio­etycz­nych, a po­tem dzie­li­li się nią z ro­dzi­ną, przy­ja­ciół­mi i zna­jo­my­mi w ich miej­scach na­uki i pra­cy. Każ­de­go dnia od­by­wa­ją się pre­lek­cje i warsz­ta­ty, a wie­czo­ra­mi spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi. Pra­cu­je­my me­to­da­mi ak­ty­wi­zu­ją­cy­mi by jak naj­le­piej przy­swo­ić wie­dzę i utrwa­lić ją.

Wśród po­ru­sza­nych za­gad­nień są:

 • po­czą­tek ży­cia i roz­wój pre­na­tal­ny człowieka,
 • roz­po­zna­wa­nie płodności,
 • skut­ki sto­so­wa­nia an­ty­kon­cep­cji hormonalnej,
 • pro­ce­du­ra in vitro,
 • jak roz­ma­wiać o abor­cji – ar­gu­men­ty pro-life,
 • wpływ abor­cji na ży­cie i zdro­wie kobiety,
 • po­moc ko­bie­tom po aborcji,
 • po­moc ro­dzi­com po stra­cie dziec­ka mar­two urodzonego.

Udział w Aka­de­mii mo­że być świet­ną oka­zją do na­wią­za­nia zna­jo­mo­ści z oso­ba­mi o po­dob­nych po­glą­dach z ca­łej Pol­ski. Chęt­ni mo­gą uczest­ni­czyć w co­dzien­nej Eucharystii.

Za­pra­sza­my oso­by w wie­ku 18–50 lat.

Do­kład­ny ter­min zo­sta­nie po­da­ny w póź­niej­szym terminie.

Obo­wią­zu­je roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na na dal­szym eta­pie re­kru­ta­cji. O kwa­li­fi­ka­cji de­cy­du­je organizator.

Ga­le­ria zdjęć z Let­niej Aka­de­mii 2021:

Ga­le­ria zdjęć z Let­niej Aka­de­mii 2022:

Czu­jesz, że Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to miej­sce dla Cie­bie?
Na­pisz do nas a po­wia­do­mi­my Cię o ko­lej­nej edy­cji – kontakt(małpa)pro-life.pl

Formularz zapisu na Letnią Akademię Pro-Life 2022

Pro­si­my o wy­peł­nie­nie po­niż­sze­go for­mu­la­rza, któ­ry jest za­ra­zem kar­tą zgło­sze­nio­wą i po­ma­ga nam w jak naj­lep­szym przy­go­to­wa­niu Let­niej Aka­de­mii Pro-Life.

Da­ta: 10–14 sierp­nia 2022 r.

Miej­sce: Do­mus Ma­ter , ul. Sa­ska 2C, 30–715 Kraków

Da­ta: 10–14 sierp­nia 2022 r. 

Miej­sce: Do­mus Ma­ter – Ho­tel z ser­cem i du­szą (https://domusmater.pl/), ul. Sa­ska 2C, 30–715 Kraków

Uczest­ni­cy: Za­pra­sza­my wszyst­kich mi­ło­śni­ków ży­cia w wie­ku 18–40 lat. Ukoń­czo­ny 18. r.ż. jest wa­run­kiem ko­niecz­nym udzia­łu w warsztatach.

Koszt: Koszt udzia­łu w Aka­de­mii wy­no­si 280 zł. Płat­ny dla Do­mus Ma­ter dniu roz­po­czę­cia warsz­ta­tów. Or­ga­ni­za­tor za­pew­nia za­kwa­te­ro­wa­nie, peł­ne wy­ży­wie­nie (3 po­sił­ki dzien­nie), prze­rwy ka­wo­we oraz ma­te­ria­ły do pra­cy. Kosz­ty prze­jaz­dy ko­mu­ni­ka­cją miej­ską oraz do­dat­ko­wych atrak­cji tu­ry­stycz­nych (bi­le­ty wstę­pów itd.) po­no­szą uczest­ni­cy (orien­ta­cyj­ny koszt ok. 100 zł płat­ny in­dy­wi­du­al­nie przez uczest­ni­ków go­tów­ką na miej­scu). Do­jazd we wła­snym zakresie.

Oprócz warsz­ta­tów w pro­gra­mie: Co­dzien­ne Msze św., po­god­ne wie­czo­ry, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi, wspól­ne wy­ciecz­ki, tu­ry­sty­ka miej­ska (w za­leż­no­ści od ak­tu­al­nej sy­tu­acji pandemicznej).

Opie­kę du­cho­wą nad uczest­ni­ka­mi bę­dzie spra­wo­wał o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFMCap.

Or­ga­ni­za­to­rem Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, któ­re­go mi­sją jest tro­ska o każ­de ży­cie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci.

Zgło­sze­nia: Wa­run­kiem uczest­nic­twa jest zgło­sze­nie po­przez elek­tro­nicz­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do­stęp­ny na www.pro-life.pl/warsztaty oraz za­ak­cep­to­wa­nie re­gu­la­mi­nu Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe. De­cy­zję o kwa­li­fi­ka­cji po­dej­mu­je or­ga­ni­za­tor i in­for­mu­je o tym chęt­ne­go uczest­ni­ka. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Mak­sy­mal­na licz­ba uczest­ni­ków: 56 osób.

Prze­twa­rza­my da­ne, któ­re po­wie­rzy­li nam Pań­stwo pod­czas za­pi­sy­wa­nia się do udzia­łu w wy­da­rze­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka (ta­kich jak kon­fe­ren­cje, sym­po­zja, kon­kur­sy, wy­jaz­dy na piel­grzym­ki, kon­cer­ty itp.), a wy­ma­ga­ją­cych po­da­nia nam pew­nych da­nych oso­bo­wych. Dzia­ła­nia te­go ty­pu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie ze­bra­nych zgód (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Peł­na treść klau­zu­li RODO znaj­du­je się tu­taj: Klau­zu­la o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych. W każ­dym mo­men­cie przy­słu­gu­je pra­wo do mo­dy­fi­ka­cji da­nych lub wy­co­fa­nia zgo­dy pi­sząc na ido@pro-life.pl.

 1. Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe (Aka­de­mia) or­ga­ni­zo­wa­na jest przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (www.pro-life.pl).
 2. Uczest­nik Aka­de­mii zo­bo­wią­za­ny jest do prze­strze­ga­nia ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu i in­nych prze­pi­sów obo­wią­zu­ją­cych na te­re­nie ośrod­ka zakwaterowania.
 3. Wa­run­kiem za­kwa­li­fi­ko­wa­nia do udzia­łu w Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe jest wy­peł­nie­nie elek­tro­nicz­ne­go for­mu­la­rza uczest­nic­twa. Po za­kwa­li­fi­ko­wa­niu uczest­ni­ka przez or­ga­ni­za­to­ra, zo­sta­nie on o tym po­in­for­mo­wa­ny i po­pro­szo­ny o do­star­cze­nie pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza ja­ko po­twier­dze­nie udzia­łu. Pod­pi­sa­ny for­mu­larz na­le­ży prze­słać w cią­gu ty­go­dnia od otrzy­ma­nia in­for­ma­cji o za­kwa­li­fi­ko­wa­niu. Moż­na to zro­bić li­stow­nie na ad­res PSOŻC lub ma­ilo­wo na kontakt@pro-life.pl. W przy­pad­ku nie­do­sła­nia pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza do udzia­łu zo­sta­nie za­pro­szo­na ko­lej­na oso­ba z listy.
 4. Uczest­nik obo­zu zo­bo­wią­za­ny jest do uczest­nic­twa we wszyst­kich punk­tach pro­gra­mu Let­niej Aka­de­mii Pro-Life.
 5. Uczest­nik zo­bo­wią­za­ny jest za­brać ze so­bą ak­tu­al­ną le­gi­ty­ma­cję szkol­ną lub stu­denc­ką (do­ty­czy uczniów i studentów).
 6. Uczest­ni­ko­wi Aka­de­mii za­bra­nia się po­sia­da­nia i spo­ży­wa­nia nar­ko­ty­ków, al­ko­ho­lu i środ­ków odurzających.
 7. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści ma­te­rial­nej za szko­dy wy­rzą­dzo­ne przez uczestnika.
 8. Uczest­nik zo­bo­wią­zu­je się do uisz­cze­nia opła­ty za udział w Aka­de­mii tj. po­byt i wy­ży­wie­nie w kwo­cie 280 zł. Wpła­ty na­le­ży do­ko­nać w dniu roz­po­czę­cia Aka­de­mii w re­cep­cji Do­mus Ma­ter w Kra­ko­wie, gdzie od­bę­dą się warsztaty.

Or­ga­ni­za­tor za­pew­nia: noc­le­gi, wy­ży­wie­nie, fa­cho­wą wie­dzę, kom­pe­tent­nych wy­kła­dow­ców, opie­kę du­cho­wą, spo­tka­nia integracyjne.

Uczest­ni­cy po­win­ni za­brać ze so­bą: waż­ną le­gi­ty­ma­cję szkol­ną lub stu­denc­ką (do­ty­czy uczniów i stu­den­tów), obu­wie spor­to­we, ubra­nia na każ­dą po­go­dę, płaszcz prze­ciw­desz­czo­wy lub pa­ra­sol, czap­kę z dasz­kiem lub ka­pe­lusz, kap­cie, klap­ki pod prysz­nic, przy­bo­ry to­a­le­to­we do hi­gie­ny oso­bi­stej, za­ży­wa­ne le­ki, ró­ża­niec, dłu­go­pis, no­tat­nik, in­stru­ment mu­zycz­ny (np. gi­ta­rę, o ile ktoś gra) oraz 100 zł w go­tów­ce na po­kry­cie kosz­tu do­dat­ko­wych atrak­cji ta­kich jak np. bi­le­ty wstępów.

Formularz zapisu na Letnią Akademię Pro-Life 2022

Pro­si­my o wy­peł­nie­nie po­niż­sze­go for­mu­la­rza, któ­ry jest za­ra­zem kar­tą zgło­sze­nio­wą i po­ma­ga nam w jak naj­lep­szym przy­go­to­wa­niu Let­niej Aka­de­mii Pro-Life.

Da­ta: 10–14 sierp­nia 2022 r.

Miej­sce: Do­mus Ma­ter , ul. Sa­ska 2C, 30–715 Kraków

Partnerzy medialni:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj