Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

22 czerwca, 2021

Letnia Akademia Pro-Life 2023

Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to pro­po­zy­cja dla mło­dych w wie­ku 18–30 lat chcą­cych bro­nić ży­cia czło­wie­ka. Pra­gnie­my, by uczest­ni­cy wy­jaz­du po­głę­bi­li swo­ją wie­dzę na te­mat naj­waż­niej­szych za­gad­nień bio­etycz­nych, a po­tem dzie­li­li się nią z ro­dzi­ną, przy­ja­ciół­mi i zna­jo­my­mi w ich miej­scach na­uki i pracy.

Przeczytaj więcej »