Tylko życie ma przyszłość!

serce

Ciąża i poród

A ja rosnę i rosnę…

7 i 8. ty­dzień ży­cia dla to czas, kie­dy wszyst­kie na­rzą­dy Two­je­go dziec­ka już po­wsta­ły i za­czy­na­ją pracować.