Tylko życie ma przyszłość!

przemoc

Dramat aborcji

Dlaczego kobiety decydują się na aborcję?

Wiel­ka szko­da, że dys­ku­sja o mo­ty­wach, dla któ­rych ko­bie­ty wy­bie­ra­ją de­cy­zję o abor­cji, by­wa przy­sła­nia­na try­wial­ny­mi wy­po­wie­dzia­mi ce­le­bry­tek, że mia­ły za ma­łe miesz­ka­nie, by uro­dzić dziecko.