Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Konferencja „Tata i Mama od poczęcia!”

Konferencja „Tata i Mama od poczęcia!” we Włocławku

Kon­fe­ren­cja na­uko­wo-dusz­pa­ster­ska „Ta­ta i Ma­ma od po­czę­cia! Ro­dzi­ciel­stwo pre­na­tal­ne” w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym we Wło­cław­ku za­koń­czy­ła się 27 kwiet­nia 2024 r. Bi­skup Krzysz­tof Węt­kow­ski po­wie­dział, że udział w tej kon­fe­ren­cji jest od­po­wie­dzią na we­zwa­nie, aby świa­tu, ta­kie­mu ja­ki jest, nie­ustan­nie po­ka­zy­wać Boga.

Dwu­dnio­wa kon­fe­ren­cja roz­po­czę­ła się 26 kwiet­nia Mszą świę­tą w ka­te­drze we Wło­cław­ku, któ­rej prze­wod­ni­czył bp Wie­sław Śmi­giel, prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy ds. Ro­dzi­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Pod­czas ho­mi­lii bp Śmi­giel pod­kre­ślił, że ludz­kie ży­cie jest bez­cen­ne, po­nie­waż jest da­rem od Bo­ga i po­win­no być przyj­mo­wa­ne z sza­cun­kiem. Od­wo­łu­jąc się do na­ucza­nia pa­pie­ża Fran­cisz­ka, bi­skup przy­po­mniał, że każ­de dziec­ko roz­wi­ja­ją­ce się w ło­nie mat­ki jest czę­ścią od­wiecz­ne­go pla­nu Bo­ga Oj­ca i Je­go miłości.

Bi­skup Wie­sław Śmi­giel wska­zał na róż­ne za­gro­że­nia dla ludz­kiej god­no­ści, z któ­rych naj­więk­szym jest abor­cja. Wy­raź­nie pod­kre­ślił, że „nie ma pra­wa do abor­cji, ale jest pra­wo do ży­cia”. Wy­ra­ził smu­tek z po­wo­du czę­ste­go lek­ce­wa­że­nia te­go fun­da­men­tal­ne­go pra­wa. Oprócz abor­cji, bi­skup wy­mie­nił ubó­stwo, prze­moc i pa­to­lo­gie, któ­re pod­wa­ża­ją god­ność człowieka.

Na za­koń­cze­nie bp Śmi­giel przy­po­mniał, że każ­da oso­ba, od mo­men­tu po­czę­cia, nie tyl­ko za­słu­gu­je na ży­cie, ale ma też po­wo­ła­nie do te­go, by żyć. „Każ­dy czło­wiek, od po­czę­cia, ma swo­ją god­ność, któ­rej nikt i nic nie mo­że ode­brać” – pod­kre­ślił biskup.

Dru­gie­go dnia kon­fe­ren­cji, Mszy świę­tej w ko­ście­le se­mi­na­ryj­nym św. Wi­ta­li­sa prze­wod­ni­czył bi­skup Krzysz­tof Węt­kow­ski. W ho­mi­lii bi­skup wło­cław­ski pod­kre­ślił, że trwa­ją­ce sym­po­zjum sta­no­wi po­zy­tyw­ny wy­kład na te­mat ży­cia ludz­kie­go i jest pró­bą zdia­gno­zo­wa­nia obec­nej rze­czy­wi­sto­ści, aby zna­leźć od­po­wied­nie roz­wią­za­nia problemów.

„Sta­je­my wo­bec pro­ble­mu spo­łe­czeń­stwa nie­re­li­gij­ne­go, z czym chrze­ści­jań­stwo do tej po­ry się nie mie­rzy­ło” – po­wie­dział bi­skup Węt­kow­ski. Zwró­cił uwa­gę, że obec­na ide­olo­gia kwe­stio­nu­je ra­cjo­nal­ne po­dej­ście do świa­ta, czło­wie­ka i kli­ma­tu: „Jest to bu­do­wa­nie świa­ta nie tyl­ko bez Bo­ga, ale też i bez ro­zu­mu – stwier­dził biskup”.

Przed­sta­wił od­po­wied­nie po­sta­wy wo­bec obec­nej sy­tu­acji: „Pró­ba zgro­ma­dze­nia wo­kół idei świę­to­ści ży­cia lu­dzi o róż­nych prze­ko­na­niach, któ­rzy po­dzie­la­ją ten po­gląd i two­rze­nie pra­wa, któ­re chro­ni ży­cie, oraz dro­ga Ewan­ge­lii” – to roz­wią­za­nia, któ­re bi­skup uwa­ża za istot­ne. Wy­ja­śnił, że ta dro­ga opie­ra się na uka­zy­wa­niu świa­tu Bo­ga, któ­ry jest do­bry, któ­ry jest mi­ło­ścią i któ­ry pra­gnie ży­cia każ­de­go ze swo­ich dzieci.

Pod ko­niec bi­skup przy­po­mniał o wła­ści­wym zna­cze­niu ewan­ge­li­za­cji: „Ewan­ge­li­za­cja nie po­le­ga na prze­ko­ny­wa­niu in­nych do ja­kichś po­glą­dów, ale na tym, że ktoś za­chwy­ca się ży­ciem czło­wie­ka wie­rzą­ce­go i pra­gnie żyć tak sa­mo”. – wy­ja­śnił biskup.

W czę­ści wy­kła­do­wej kon­fe­ren­cji, któ­ra od­by­ła się w au­li Wyż­sze­go Se­mi­na­rium Du­chow­ne­go we Wło­cław­ku, uczest­ni­cy mo­gli wy­słu­chać sze­re­gu pre­lek­cji, ta­kich jak: „Teo­lo­gia cia­ła Ka­ro­la Wojtyły/Jana Paw­ła II na no­wo od­czy­ta­na”, au­tor­stwa ks. dr. hab. Ja­ro­sła­wa Ję­cze­nia z KUL; „Ide­olo­gia gen­der ja­ko za­gro­że­nie dla ro­dzi­ciel­stwa”, przed­sta­wio­ne­go przez ks. prof. dr. hab. Da­riu­sza Oko z UPJPII; oraz „Po­stu­la­ty re­in­ter­pre­ta­cji en­cy­klik Hu­ma­ne vi­tae i Ve­ri­ta­tis splen­dor. Oce­na kry­tycz­na”, omó­wio­ne­go przez ks. prof. dr. hab. Paw­ła Bort­kie­wi­cza z AKSiM.

Wy­kła­dy ob­ję­ły rów­nież prze­gląd dzia­łal­no­ści ośrod­ków w die­ce­zji wło­cław­skiej, któ­re spe­cja­li­zu­ją się w le­cze­niu nie­płod­no­ści oraz za­pew­nia­ją opie­kę perinatalną.

Kon­fe­ren­cja by­ła uzu­peł­nio­na przez wy­sta­wy pro­mu­ją­ce kul­tu­rę ży­cia oraz fil­my o te­ma­ty­ce pro-life.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi kon­fe­ren­cji by­li: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia, Ka­to­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lu­bel­ski, Fun­da­cja Roz­wo­ju KUL, Wyż­sze Se­mi­na­rium Du­chow­ne we Wło­cław­ku, lo­kal­ne cen­trum po­mo­cy ro­dzi­nie oraz die­ce­zjal­ne dusz­pa­ster­stwo rodzin.

 

jb
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj