Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Marsz dla Życia w Dublinie: Tysiące przeciwko aborcji

Marsz dla Życia, Dublin 2024. Fot.: x.com/prolifecampaign

Obroń­cy ży­cia uczest­ni­czy­li w Mar­szu dla Ży­cia w Du­bli­nie, prze­mie­rza­jąc tra­sę od pla­cu St. Stephen’s Gre­en do ir­landz­kie­go par­la­men­tu, aby wy­ra­zić swój sprze­ciw wo­bec ro­sną­cej licz­by abor­cji w kraju.

Ks. abp Eamon Mar­tin ape­lo­wał na plat­for­mie spo­łecz­no­ścio­wej X o po­trze­bę pro­pa­go­wa­nia kul­tu­ry ży­cia na Wy­spie Zie­lo­nej. Nie­po­ko­ją­ce da­ne z 2023 ro­ku po­ka­zu­ją, że licz­ba prze­pro­wa­dzo­nych abor­cji osią­gnę­ła re­kor­do­wy po­ziom – 9218 za­bi­tych dzieci.

Ty­sią­ce zwo­len­ni­ków obro­ny ży­cia wzię­ły udział w mar­szu, któ­re­go na­gra­nia z wy­da­rze­nia szyb­ko obie­gły in­ter­net. Wśród ma­ni­fe­stu­ją­cych do­mi­no­wa­li ucznio­wie i stu­den­ci, nio­są­cy trans­pa­ren­ty oraz in­ne sym­bo­le pro-li­fe. Ich obec­ność sta­no­wi­ła wy­raz sprze­ci­wu wo­bec pro­ce­dur abor­cyj­nych oraz na­dzie­ję na zmia­nę kur­su wy­da­rzeń w kraju.

Marsz od­był się za­le­d­wie kil­ka dni po uchwa­le­niu kon­tro­wer­syj­nej usta­wy o „stre­fach bez­piecz­ne­go do­stę­pu”, któ­ra wy­zna­cza 100-me­tro­we stre­fy wo­kół kli­nik abor­cyj­nych. Ksiądz bp Ke­vin Do­ran, prze­wod­ni­czą­cy ir­landz­kiej Ra­dy Bi­sku­pów ds. Ży­cia, pod­czas Mszy Świę­tej w ko­ście­le New­man Uni­ver­si­ty, ostro skry­ty­ko­wał tę de­cy­zję, pod­kre­śla­jąc, że żad­ne pra­wo nie mo­że po­zba­wić jed­nost­ki pra­wa do pu­blicz­ne­go opo­wia­da­nia się za ochro­ną życia.

Prze­ra­ża­ją­ce sta­ty­sty­ki abor­cyj­ne w Ir­lan­dii, któ­re w mi­nio­nym ro­ku się­gnę­ły 9218 przy­pad­ków, są alar­mu­ją­ce. Od le­ga­li­za­cji abor­cji w 2018 ro­ku, licz­ba za­bie­gów prze­kro­czy­ła 38 018, co sta­no­wi prze­ra­ża­ją­cy ob­raz sytuacji.

Dok­tor Piotr Guz­dek zwra­ca uwa­gę na pew­ną pra­wi­dło­wość uka­zu­ją­cą, że im wię­cej w me­diach głów­ne­go nur­tu pro­mu­je się prze­moc pre­na­tal­ną oraz im bar­dziej li­be­ral­ne jest pra­wo abor­cyj­ne w da­nym kra­ju, to tym wię­cej po­trze­ba pu­blicz­nych ma­ni­fe­sta­cji śro­do­wisk do­ma­ga­ją­cych się ochro­ny ży­cia nie­na­ro­dzo­nych: „Po­czu­cie przy­tło­cze­nia złem abor­cji, któ­re­mu to­wa­rzy­szy świa­do­mość zaj­mo­wa­nia z po­zo­ru prze­gra­nej po­zy­cji wo­bec po­tęż­nych de­cy­den­tów po­li­tycz­nych i oli­gar­chów fi­nan­su­ją­cych pro­pa­gan­dę abor­cyj­ną, nie mo­że spo­wo­do­wać, że ru­chy pro-li­fe w po­sta­wie re­zy­gna­cji za­milk­ną i od­stą­pią od za­bie­ra­nia zde­cy­do­wa­ne­go gło­su w prze­strze­ni pu­blicz­nej” – mó­wił „Na­sze­mu Dzien­ni­ko­wi” dr Piotr Guz­dek, fa­mi­lio­log z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Jak do­da­je, w tym zma­so­wa­nym ata­ku abor­cjo­ni­stów śro­do­wi­ska obroń­ców ży­cia po­win­ny się wy­ka­zać że­la­zną kon­se­kwen­cją, wy­trwa­ło­ścią, cier­pli­wo­ścią i nie­złom­ną nadzieją.

jb
Źró­dło: naszdziennik.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj