Tylko życie ma przyszłość!

Różaniec Do Granic Nieba – przyjmujemy dzieci nienarodzone do naszych rodzin

Ogól­no­pol­ska ak­cja ru­szy z po­cząt­kiem mie­sią­ca li­sto­pa­da w for­mie mo­dli­twy in­dy­wi­du­al­nej i w pa­ra­fiach. Po­trwa od 1 do 8 li­sto­pa­da i wią­że się z ape­lem: „Weź udział w wiel­kiej mo­dli­twie i przyj­mij dziec­ko nie­na­ro­dzo­ne do swo­jej rodziny”.

7 paź­dzier­ni­ka 2017 r. na gra­ni­cach Pol­ski z ró­żań­ca­mi w rę­ku mo­dli­ło się mi­lion Po­la­ków. W tym ro­ku rów­nież chwy­ci­my za ró­żań­ce i z ca­łych sił bę­dzie­my wo­łać do Bo­ga Oj­ca o zmi­ło­wa­nie. Do or­ga­ni­zo­wa­nia mo­dli­twy zo­sta­ły za­pro­szo­ne pa­ra­fie w ca­łej Pol­sce. Ró­ża­niec ma być od­ma­wia­ny przez wszyst­kie dni okta­wy Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych, od 2 do 8 listopada.

Ak­cja skła­da się z dwóch ele­men­tów i ma być:

  • po pierw­sze wy­na­gro­dze­niem wo­bec dzie­ci, któ­re przez na­sze grze­chy lub za­nie­dba­nia nie mo­gły przyjść na świat – to bę­dzie mo­dli­twa na cmentarzu.
  • po dru­gie po­ku­tą za te grze­chy i proś­bą skie­ro­wa­ną do Bo­ga o Mi­ło­sier­dzie – to bę­dzie wspól­na mo­dli­twa ró­żań­co­wa w pa­ra­fiach, wspól­no­tach, do­mach, wszę­dzie gdzie lu­dzie się w tym ce­lu zjednoczą.

Przy na­wie­dze­niu gro­bów ro­dzin­nych, zwra­ca­my się do wszyst­kich dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­re zo­sta­ły za­bi­te, na prze­strze­ni ca­łej hi­sto­rii ro­dzi­ny, przez wszyst­kie po­ko­le­nia. Pro­si­my je o wy­ba­cze­nie. Dzie­ciom, któ­re ode­szły na­tu­ral­nie dzię­ku­je­my za ich obec­ność. Wszyst­kie pro­si­my o wsta­wien­nic­two. Za du­sze zmar­łych, któ­re cier­pią w czyść­cu za grze­chy prze­ciw­ko ży­ciu, ofia­ro­wu­je­my od­pust zu­peł­ny. Na ko­niec mo­dli­twy sta­wia­my znicz.

To szcze­gól­ne „na­wie­dze­nie” cmen­ta­rza i mo­dli­twa mo­że przy­nieść po­tęż­ne owo­ce – po­jed­na­nie, prze­ba­cze­nie oraz wsta­wien­nic­two dzie­ci nienarodzonych.

Do te­go wy­da­rze­nia za­pro­szo­ne są wszyst­kie pa­ra­fie z ca­łej Pol­ski i świa­ta. Re­je­stru­ją się na stro­nie www.rozaniecdogranic.pl. Or­ga­ni­zu­ją one co­dzien­ną, po­kut­ną mo­dli­twę ró­żań­co­wą przez wszyst­kie dni okta­wy Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świętych.

Or­ga­ni­za­to­rzy pro­po­nu­ją rów­nież pa­ra­fiom co­dzien­ną ka­te­che­zę przy­go­to­wa­ną na pod­sta­wie ho­mi­lii, dzien­ni­ków, wspo­mnień: księ­dza Je­rze­go Po­pie­łusz­ki, kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go, Mak­sy­mi­lia­na Kol­be, sio­stry Fau­sty­ny, Ja­na Paw­ła II, ks. Fran­cisz­ka Blach­nic­kie­go, ks. Paw­lu­kie­wi­cza oraz Ali­cję Len­czew­skiej. Ka­te­che­zy moż­na bę­dzie ścią­gnąć ze stro­ny internetowej.

Za­chę­ca­my też Księ­ży Pro­bosz­czów pa­ra­fii do roz­wi­ja­nia wła­sne­go pro­gra­mu i dzie­le­nia się nim z in­ny­mi. Pa­ra­fie za­pra­sza­my do re­je­stra­cji na spe­cjal­nej in­te­rak­tyw­nej ma­pie na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.rozaniecdogranic.pl.

Księ­ża Or­dy­na­riu­sze za­pro­sze­ni są szcze­gól­nie moc­no do udzia­łu w RDGN po­przez zgła­sza­nie ca­łych die­ce­zji. Je­śli nie moż­na zor­ga­ni­zo­wać mo­dli­twy w pa­ra­fiach, moż­na to czy­nić w in­nych miej­sca, ta­kich jak – ka­pli­ce, przy­droż­ne krzy­że, do­my kul­tu­ry, miej­sca pra­cy, mieszkania.

Te­go­rocz­na edy­cja wy­da­rze­nia jed­no­czy wie­le śro­do­wisk ka­to­lic­kich, wspól­not, in­sty­tu­cji i me­diów. Ró­ża­niec Do Gra­nic Nie­ba bę­dzie więc owo­cem dzia­ła­nia ca­łe­go Ko­ścio­ła w mi­ło­ści i jed­no­ści. Ser­decz­nie zapraszamy!

www.rozaniecdogranic.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj