fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Różaniec Do Granic Nieba – przyjmujemy dzieci nienarodzone do naszych rodzin

Ogól­no­polska akcja ruszy z początkiem mie­siąca listopada w formie modlitwy indy­wi­du­alnej i w para­fiach. Potrwa od 1 do 8 listopada i wiąże się z apelem: „Weź udział w wielkiej modlitwie i przyjmij dziecko nie­na­ro­dzone do swojej rodziny”.

7 paź­dziernika 2017 r. na gra­nicach Polski z różańcami w ręku modliło się milion Polaków. W tym roku również chwycimy za różańce i z całych sił będziemy wołać do Boga Ojca o zmi­ło­wanie. Do orga­ni­zo­wania modlitwy zostały zapro­szone parafie w całej Polsce. Różaniec ma być odma­wiany przez wszystkie dni oktawy Uro­czy­stości Wszystkich Świętych, od 2 do 8 listopada.

Akcja składa się z dwóch ele­mentów i ma być:

  • po pierwsze wyna­gro­dzeniem wobec dzieci, które przez nasze grzechy lub zanie­dbania nie mogły przyjść na świat – to będzie modlitwa na cmen­tarzu.
  • po drugie pokutą za te grzechy i prośbą skie­rowaną do Boga o Miło­sierdzie – to będzie wspólna modlitwa różańcowa w para­fiach, wspól­notach, domach, wszędzie gdzie ludzie się w tym celu zjed­noczą.

Przy nawie­dzeniu grobów rodzinnych, zwracamy się do wszystkich dzieci nie­na­ro­dzonych, które zostały zabite, na prze­strzeni całej historii rodziny, przez wszystkie poko­lenia. Prosimy je o wyba­czenie. Dzieciom, które odeszły natu­ralnie dzię­kujemy za ich obecność. Wszystkie prosimy o wsta­wien­nictwo. Za dusze zmarłych, które cierpią w czyśćcu za grzechy prze­ciwko życiu, ofia­ro­wujemy odpust zupełny. Na koniec modlitwy sta­wiamy znicz.

To szcze­gólne „nawie­dzenie” cmen­tarza i modlitwa może przy­nieść potężne owoce – pojed­nanie, prze­ba­czenie oraz wsta­wien­nictwo dzieci nie­na­ro­dzonych.

Do tego wyda­rzenia zapro­szone są wszystkie parafie z całej Polski i świata. Reje­strują się na stronie www.rozaniecdogranic.pl. Orga­nizują one codzienną, pokutną modlitwę różańcową przez wszystkie dni oktawy Uro­czy­stości Wszystkich Świętych.

Orga­ni­za­torzy pro­ponują również parafiom codzienną kate­chezę przy­go­towaną na pod­stawie homilii, dzien­ników, wspo­mnień: księdza Jerzego Popie­łuszki, kard. Stefana Wyszyń­skiego, Mak­sy­mi­liana Kolbe, siostry Fau­styny, Jana Pawła II, ks. Fran­ciszka Blach­nic­kiego, ks. Paw­lu­kie­wicza oraz Alicję Len­czew­skiej. Kate­chezy można będzie ściągnąć ze strony inter­ne­towej.

Zachęcamy też Księży Pro­boszczów parafii do roz­wi­jania wła­snego pro­gramu i dzie­lenia się nim z innymi. Parafie zapra­szamy do reje­stracji na spe­cjalnej inte­rak­tywnej mapie na stronie inter­ne­towej www.rozaniecdogranic.pl.

Księża Ordy­na­riusze zapro­szeni są szcze­gólnie mocno do udziału w RDGN poprzez zgła­szanie całych die­cezji. Jeśli nie można zor­ga­ni­zować modlitwy w para­fiach, można to czynić w innych miejsca, takich jak – kaplice, przy­drożne krzyże, domy kultury, miejsca pracy, miesz­kania.

Tego­roczna edycja wyda­rzenia jed­noczy wiele śro­dowisk kato­lickich, wspólnot, insty­tucji i mediów. Różaniec Do Granic Nieba będzie więc owocem dzia­łania całego Kościoła w miłości i jed­ności. Ser­decznie zapra­szamy!

www.rozaniecdogranic.pl

 

%d bloggers like this: